PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ELEKTRİK KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN KAZANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 72 - 94, 01.12.2014

Öz

Kaynakça

 • Akdeniz, A. R. & Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik öğretimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler. Türk eğitim bilimleri dergisi, 1(2).
 • Akgün, Ö. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına İlişkin Görüşleri ve Bilim Okur-Yazarlığı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Akkurt N. D. 2010) .Aktif Öğrenme Tekniklerin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Başarılarına Ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Millî Eğitimi 185, 138-147.
 • Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2007). “Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33.33
 • Aslan, C. (2011). Soru Sorma Becerilerini Geliştirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru Oluşturma Becerilerine Etkisi. Educationand Science Vol. 36, No 160, 236–249).
 • Aydede, M. N. & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydoğan, S. Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • Aydoğdu, B. & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2).
 • Ayvacı H.Ş.& Türkdoğan, A.,(2010). Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazlı Sorularının İncelenmesi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 7, Sayı 1, Mart. http://www.tused.org (13-25)
 • Azizoğlu, N. & Dönmez, F. (2010). Meslek liselerindeki öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin incelenmesi: Balıkesir örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Bloom, S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev: D. A. Özçelik). Ankara: MEB Basımevi.
 • Crouch, C. H. & Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results.American Journal Of Physics.
 • Çepni, S. Ayas, A. Johnson, D. & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Dale, E. (1940). Cone of Experience, Cone of Learning
 • Daşdemir, i. & Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 33-42.
 • Demirci, C. (2010). Cooperative Learning Approach to Teaching Science. Eurasian Journal of Educational Research, (36-52).
 • Demirci, N.(bt). Web Tabanlı Fizik Programını Kullanarak Öğrencilerin Kuvvet Ve Hareket Konularındaki Başarı Ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Demirezen, S., & Yağbasan, R. (2013). 7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2).
 • Demirçalı, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Kavramlarını Algılamaları Üzerine Bir Çalışma (Doctoral dissertation, Pamukkale Üniversitesi).
 • Engelhardt, P. V. & Beichner, R. J. (2004). Students’ Understanding Of Direct Current Resistive Electrical Circuits. American Journal of Physics, 72(1), 98-115.
 • Eryılmaz, H. (2004). The Effect Of Peer Instructıon On Hıgh School Students’ Achıevement And Attıtudes Toward Physıcs (Doctoral Dissertation, Mıddle East Technıcal unıversıty).
 • Fagen, A. P. Crouch, C. H., & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206-209.
 • Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences Theory & Practise), 3 (2), 433-461.
 • Karaer, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya Örneği). 1. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Lasry, N., Mazur, E., & Watkins, J. (2008). Peer instruction: From Harvard to the two-year college. American Journal of Physics, 76(11), 1066-1069.
 • Green, P. J. (2003). Peer İnstruction For Astronomy. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Güneş, T, Dilek, N. Ş. Demir, E. S. Hoplan, M. Çelikoğlu, M. (2010). Fen, O. M. Ü. E. F. İ. & SAMSUN, B. Ö. A. D. Öğretmenlerin Kavram Öğretimi, Kavram Yanılgılarını Saptama Ve Giderme Çalışmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 11-13).
 • Halloun, I. A. & Hestenes, D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. American journal of Physics, 53(11), 1043-1055.
 • Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six- thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.
 • İnce, E. Güven, E., &Aydoğdu, M. (2010). Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinde Kavram Haritası Ve V Diyagramının Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2).
 • James, M.C. (2006). The Effect Of Grading İncentive On Student Discourse in Peer Instruction. Am. J. Phys. 74 _8
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Korucuoğlu, P. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi Ve Mezun Oldukları Lise Türü ile ilişkilerinin Değerlendirilmesi
 • Malatyalı, E. & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Maloney, D. P. O’Kuma, T. L. Hieggelke, C. J. & Van Heuvelen, A. (2001). Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism. American Journal of Physics, 69(S1), S12-S23.
 • Mazur, E.(1997) Peer Instruction - A Users Manual. New Jersey:Pearson
 • Miller, R. L. Santana-Vega, E., & Terrell, M. S. (2006). Can good questions and peer discussion improve calculus instruction? Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 16(3), 193-203.
 • Nickerson, R. (1985). Understanding. American Journal of Education 93:201-239).
 • Nicole, D. J. & Boyle J. T. (2003). Peer Instruction versus Class-wide Discussion in Large Classes: a comparison of two interaction methods in the wired classroom. Studies in Higher Education.28. (457-473). DOI: 10.1080/0307507032000122297.
 • Pekbay, C. & Kaptan, F. (2014). Fen Eğitiminde Laboratuar Yönteminin Etkililiği İle İlgili Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Piepmeier, E. (1998). Use of conceptests in a large lecture course to provide active student involvement and peer teaching. American Journal of Pharmaceutical Education, 62, 347-351.
 • Pilzer, S. (2001). Peer instruction in physics and mathematics. Problems, resources, and issues in mathematics undergraduate studies, 11(2), 185-192.
 • Rao, S. P. & DiCarlo, S. E. (2001). Active learning of respiratory physiology improves performance on respiratory physiology examinations. Advances in Physiology Education, 25(2), 55-61.
 • Richard C. Overbaugh Lynn Schultz Old Dominion University.
 • http://ww2.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm adresinden 2014 ‘te indirildi.
 • Sumangala, P., R. & Stephen, E., (2000). Peer ınstruction Improves Performance On Quizes. Advances In Phsicology Education. Vol.24. (51- 55).
 • Şengül, C. & Üstündağ, T. (2009). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, (237 – 248).
 • Şimşekli, Y. & Çalış, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuvarı Dersinin Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(s 1), 183-192.
 • Tan, M. & Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
 • T.C. MİLLÎ Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar, Ankara 2014)
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlk öğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara 2006).
 • Tokgöz, S.S. (2007). The effect of peer instructıon on sixth grade students’science achievement and attıtudes. Thesis is submitted by Doctor of philosophy in secondary science and mathematics education department. Middle East Technical University. Ankara.
 • Tuğrul, B. (2002). Bloom’un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış. H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 2: .267–274).
 • Tutkun, Ö. F. & Okay, S. (2012), “Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış”, Sakarya UniversityJournal of Education, 1, 3, 14-22.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes.
 • Yağbasan, R. & Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen Öğretiminde Kavram yanılgılarının Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120.
 • Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale
 • Kanlı, u. & Yağbasan, R. (2008). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1).
 • Yeany, R.H. Yap, K.C., & Padilla, M.J. (1984). Analyzing hierarchical relationship among modes of cognitive reasoning and integrated science process skills. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA.

AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ELEKTRİK KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN KAZANIMI ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 72 - 94, 01.12.2014

Öz

Bu çalışmanın amacı, aktif öğretim yöntemlerinden Akran Öğretimi Yönteminin öğrencilerin elektrik konusu ile ilgili kavramları anlamaları ve bilimsel süreç becerilerine etkisini incelemektir. Araştırma, Erzurum İmam Hatip Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencilerinden iki şube ile yürütülmüştür. Ön test-son test kontrol gruplu yarı deneysel desenin kullanıldığı araştırmada, veri toplama araçları olarak bilimsel süreç beceri testi ve elektrik kavram başarı testi kullanılmıştır. Deney grubunda Akran Öğretimi Yöntemi, kontrol grubunda ise düz anlatım ve soru-cevap yöntemleri kullanılmıştır. Araştırmanın bulgularına göre; kavram öğretimi başarısı olarak deney grubu lehine anlamlı bir fark bulunmuştur. Bilimsel süreç becerisi olarak deney grubunun kazanımı biraz daha fazladır, ancak bu fark istatistiksel olarak anlamlı bulunmamıştır

Kaynakça

 • Akdeniz, A. R. & Karamustafaoğlu, O. (2003). Fizik öğretimi uygulamalarında karşılaşılan güçlükler. Türk eğitim bilimleri dergisi, 1(2).
 • Akgün, Ö. (2010). Öğretmen Adaylarının Fen ve Teknoloji Laboratuvarına İlişkin Görüşleri ve Bilim Okur-Yazarlığı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Elazığ.
 • Akkurt N. D. 2010) .Aktif Öğrenme Tekniklerin Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Öğrenme Başarılarına Ve Çevreye Yönelik Tutumlarına Etkisi. Millî Eğitimi 185, 138-147.
 • Aktamış, H. & Ergin, Ö. (2007). “Bilimsel süreç becerileri ile bilimsel yaratıcılık arasındaki ilişkinin belirlenmesi.” Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 33.33
 • Aslan, C. (2011). Soru Sorma Becerilerini Geliştirmeye Dönük Öğretim Uygulamalarının Öğretmen Adaylarının Soru Oluşturma Becerilerine Etkisi. Educationand Science Vol. 36, No 160, 236–249).
 • Aydede, M. N. & Matyar, F. (2009). Fen bilgisi öğretiminde aktif öğrenme yaklaşımının bilişsel düzeyde öğrenci başarısına etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 6(1), 115-127.
 • Aydoğan, S. Güneş, B. & Gülçiçek, Ç. (2003). Isı ve sıcaklık konusunda kavram yanılgıları. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(2).
 • Aydoğdu, B. & Ergin, Ö. (2008). Fen ve teknoloji dersinde kullanılan farklı deney tekniklerinin öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine etkileri. Ege Eğitim Dergisi, 9(2).
 • Ayvacı H.Ş.& Türkdoğan, A.,(2010). Yeniden Yapılandırılan Bloom Taksonomisine Göre Fen ve Teknoloji Dersi Yazlı Sorularının İncelenmesi. TÜRK FEN EĞİTİMİ DERGİSİ Yıl 7, Sayı 1, Mart. http://www.tused.org (13-25)
 • Azizoğlu, N. & Dönmez, F. (2010). Meslek liselerindeki öğrencilerin bilimsel süreç beceri düzeylerinin incelenmesi: Balıkesir örneği. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 4(2).
 • Bloom, S. (1979). İnsan nitelikleri ve okulda öğrenme (Çev: D. A. Özçelik). Ankara: MEB Basımevi.
 • Crouch, C. H. & Mazur, E. (2001). Peer Instruction: Ten Years of Experience and Results.American Journal Of Physics.
 • Çepni, S. Ayas, A. Johnson, D. & Turgut, M. F. (1997). Fizik öğretimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi, Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi.
 • Dale, E. (1940). Cone of Experience, Cone of Learning
 • Daşdemir, i. & Doymuş, K. (2012). Fen ve teknoloji dersinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 2(3), 33-42.
 • Demirci, C. (2010). Cooperative Learning Approach to Teaching Science. Eurasian Journal of Educational Research, (36-52).
 • Demirci, N.(bt). Web Tabanlı Fizik Programını Kullanarak Öğrencilerin Kuvvet Ve Hareket Konularındaki Başarı Ve Kavram Yanılgıları Üzerine Bir Çalışma. Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Demirezen, S., & Yağbasan, R. (2013). 7E Modelinin Basit Elektrik Devreleri Konusundaki Kavram Yanılgıları Üzerine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(28-2).
 • Demirçalı, S. (2006). Üniversite Öğrencilerinin Kuvvet Ve Hareket Kavramlarını Algılamaları Üzerine Bir Çalışma (Doctoral dissertation, Pamukkale Üniversitesi).
 • Engelhardt, P. V. & Beichner, R. J. (2004). Students’ Understanding Of Direct Current Resistive Electrical Circuits. American Journal of Physics, 72(1), 98-115.
 • Eryılmaz, H. (2004). The Effect Of Peer Instructıon On Hıgh School Students’ Achıevement And Attıtudes Toward Physıcs (Doctoral Dissertation, Mıddle East Technıcal unıversıty).
 • Fagen, A. P. Crouch, C. H., & Mazur, E. (2002). Peer instruction: Results from a range of classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206-209.
 • Kalem, S. ve Fer, S. (2003). Aktif Öğrenme Modeliyle Oluşturulan Öğrenme Ortamının Öğrenme, Öğretme ve İletişim Sürecine Etkisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (Educational Sciences Theory & Practise), 3 (2), 433-461.
 • Karaer, H. (2006). Fen bilgisi öğretmenlerinin ilköğretim II. kademedeki fen bilgisi öğretimi hakkındaki görüşleri (Amasya Örneği). 1. Erzincan Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Lasry, N., Mazur, E., & Watkins, J. (2008). Peer instruction: From Harvard to the two-year college. American Journal of Physics, 76(11), 1066-1069.
 • Green, P. J. (2003). Peer İnstruction For Astronomy. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education.
 • Güneş, T, Dilek, N. Ş. Demir, E. S. Hoplan, M. Çelikoğlu, M. (2010). Fen, O. M. Ü. E. F. İ. & SAMSUN, B. Ö. A. D. Öğretmenlerin Kavram Öğretimi, Kavram Yanılgılarını Saptama Ve Giderme Çalışmaları Üzerine Nitel Bir Araştırma. In International Conference on New Trends in Education and Their Implications (pp. 11-13).
 • Halloun, I. A. & Hestenes, D. (1985). The initial knowledge state of college physics students. American journal of Physics, 53(11), 1043-1055.
 • Hake, R. R. (1998). Interactive-engagement versus traditional methods: A six- thousand-student survey of mechanics test data for introductory physics courses. American journal of Physics, 66(1), 64-74.
 • İnce, E. Güven, E., &Aydoğdu, M. (2010). Fen Bilgisi Laboratuar Uygulamaları Dersinde Kavram Haritası Ve V Diyagramının Akademik Başarı Ve Kalıcılığa Etkisi. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(2).
 • James, M.C. (2006). The Effect Of Grading İncentive On Student Discourse in Peer Instruction. Am. J. Phys. 74 _8
 • Kaptan, F. (1999). Fen Bilgisi Öğretimi. İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Korucuoğlu, P. (2008). Fizik Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerini Kullanım Düzeylerinin Fizik Tutumu, Cinsiyet, Sınıf Düzeyi Ve Mezun Oldukları Lise Türü ile ilişkilerinin Değerlendirilmesi
 • Malatyalı, E. & Yılmaz, K. (2010). Yapılandırmacı öğrenme sürecinde kavramlar ve önemi: Kavramların pedagojik açıdan incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(14), 320-332.
 • Maloney, D. P. O’Kuma, T. L. Hieggelke, C. J. & Van Heuvelen, A. (2001). Surveying students’ conceptual knowledge of electricity and magnetism. American Journal of Physics, 69(S1), S12-S23.
 • Mazur, E.(1997) Peer Instruction - A Users Manual. New Jersey:Pearson
 • Miller, R. L. Santana-Vega, E., & Terrell, M. S. (2006). Can good questions and peer discussion improve calculus instruction? Problems, Resources, and Issues in Mathematics Undergraduate Studies, 16(3), 193-203.
 • Nickerson, R. (1985). Understanding. American Journal of Education 93:201-239).
 • Nicole, D. J. & Boyle J. T. (2003). Peer Instruction versus Class-wide Discussion in Large Classes: a comparison of two interaction methods in the wired classroom. Studies in Higher Education.28. (457-473). DOI: 10.1080/0307507032000122297.
 • Pekbay, C. & Kaptan, F. (2014). Fen Eğitiminde Laboratuar Yönteminin Etkililiği İle İlgili Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Farkındalıklarının Artırılmasına Yönelik Nitel Bir Çalışma. Karaelmas Eğitim Bilimleri Dergisi, 2(1).
 • Piepmeier, E. (1998). Use of conceptests in a large lecture course to provide active student involvement and peer teaching. American Journal of Pharmaceutical Education, 62, 347-351.
 • Pilzer, S. (2001). Peer instruction in physics and mathematics. Problems, resources, and issues in mathematics undergraduate studies, 11(2), 185-192.
 • Rao, S. P. & DiCarlo, S. E. (2001). Active learning of respiratory physiology improves performance on respiratory physiology examinations. Advances in Physiology Education, 25(2), 55-61.
 • Richard C. Overbaugh Lynn Schultz Old Dominion University.
 • http://ww2.odu.edu/educ/roverbau/Bloom/blooms_taxonomy.htm adresinden 2014 ‘te indirildi.
 • Sumangala, P., R. & Stephen, E., (2000). Peer ınstruction Improves Performance On Quizes. Advances In Phsicology Education. Vol.24. (51- 55).
 • Şengül, C. & Üstündağ, T. (2009). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 36, (237 – 248).
 • Şimşekli, Y. & Çalış, S. (2008). Sınıf Öğretmenliği Öğrencilerinde Bilimsel Süreç Becerilerinin Gelişimine Fen Bilgisi Laboratuvarı Dersinin Etkisi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(s 1), 183-192.
 • Tan, M. & Temiz, B. K. (2003). Fen öğretiminde bilimsel süreç becerilerinin yeri ve önemi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 89-101.
 • T.C. MİLLÎ Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ortaöğretim Fizik Dersi Öğretim Programı (9, 10, 11 ve 12. sınıflar, Ankara 2014)
 • T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. İlk öğretim Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı, Ankara 2006).
 • Tokgöz, S.S. (2007). The effect of peer instructıon on sixth grade students’science achievement and attıtudes. Thesis is submitted by Doctor of philosophy in secondary science and mathematics education department. Middle East Technical University. Ankara.
 • Tuğrul, B. (2002). Bloom’un Taksonomik Süreçlerine Etkileşimci Taksonomi Açısından Bir Bakış. H.Ü Eğitim Fakültesi Dergisi sayı 2: .267–274).
 • Tutkun, Ö. F. & Okay, S. (2012), “Bloom’un Yenilenmiş Taksonomisi Üzerine Genel Bir Bakış”, Sakarya UniversityJournal of Education, 1, 3, 14-22.
 • Vygotsky, L. S. (1978). Mind and society: The development of higher mental processes.
 • Yağbasan, R. & Gülçiçek, A. G. Ç. (2003). Fen Öğretiminde Kavram yanılgılarının Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(13), 102-120.
 • Karakteristiklerinin Tanımlanması. Pamukkale
 • Kanlı, u. & Yağbasan, R. (2008). 7E modeli merkezli laboratuvar yaklaşımının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmedeki yeterliliği. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28(1).
 • Yeany, R.H. Yap, K.C., & Padilla, M.J. (1984). Analyzing hierarchical relationship among modes of cognitive reasoning and integrated science process skills. Paper presented at the Annual Meeting of the National Association for Research in Science Teaching. New Orleans, LA.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Prof. Dr. Önder ŞİMŞEK Bu kişi benim


Özgür YEŞİLOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Şimşek, P. D. Ö. & Yeşiloğlu, Ö. (2014). AKRAN ÖĞRETİMİ YÖNTEMİNİN ELEKTRİK KAVRAMLARININ ÖĞRENİMİ VE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNİN KAZANIMI ÜZERİNE ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 72-94 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167518