PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 114 - 131, 01.12.2014

Öz

İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2, 114 - 131, 01.12.2014

Öz

Bu araştırmada ilköğretim birinci kademede verilen performans görevlerine ilişkin öğretmen ve veli görüşlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, 2011-2012 öğretim yılında Samsun il merkezinde bulunan 15 ilköğretim okulunda görev yapan 180 sınıf öğretmeni ve 160 öğrenci velisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmada tarama modeli kullanılmıştır. Araştırma verileri anket ve yarı yapılandırılmış görüşme yoluyla elde edilmiştir. Elde edilen verilerin analizinde yüzde, frekans, aritmetik ortalama, standart sapma ve t testinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda performans görevlerinin öğrencileri araştırmaya sevk ettiği, onlara başarmış olma duygusu yaşattığı, el becerilerini geliştirdiği ve çocuk-ebeveyn ilişkisine katkı sağladığına ancak velilerin kaynaklara ulaşmada sıkıntı yaşadığı sonucuna ulaşılmıştır. Ayrıca araştırma sonucunda ilköğretim birinci kademede performans görevlerine ilişkin görüşlerde katılımcıların öğretmen veya veli olma durumuna göre anlamlı bir faklılığın olmadığı tespit edilmiştir. Öğretmenlerin performans görevlerine ilişkin görüşlerine bakıldığında cinsiyetlerine göre anlamlı bir faklılık olduğu ortaya çıkmıştır. Bu farklılığın erkek öğretmenler lehine olduğu saptanmıştır

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Funda SARI Bu kişi benim


Kasım KIROĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Aralık 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Sarı, F. & Kıroğlu, K. (2014). İLKÖĞRETİM BİRİNCİ KADEME PERFORMANS GÖREVLERİNİN ÖĞRETMEN VE VELİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (2) , 114-131 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/15929/167520