PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FEN EĞİTİMİNDE BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA ÜZERİNE BİR DEĞERL ENDİRME

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 1, 90 - 100, 01.03.2014

Öz

Bilgi çağını yaşadığımız şu günlerde bilim ve bilimin etkinlikleri sonucu ortaya çıkan teknolojiyi takip etmek için okullarda öğrencilerin aldığı fen eğitiminin niteliği ve kalitesi daha fazla önem kazanmıştır. Fen ve teknoloji dersinin amacı “ öğrencilerin fen ve teknoloji okur-yazarı olarak yetişmesi” olarak belirlenmiştir. Fen ve teknoloji okur-yazarı olan bireyin bilimin doğasını, bilimsel süreçleri anlaması gerekir. Bu araştırma bilimin doğası konusunun önemine dikkat çekmektedir. Yaşanan gelişmelere paralel olarak önceki ve bu gün geçerli olan bilim anlayışı üzerinde durulacak, bilimin doğası konusunun etkili bir fen eğitimi açısından önemi ve öğrencilere öğretimi tartışılacaktır.

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F.,Bell, R.L.&Lederman, N.G.(1998). The Nature Of ScienceAndİnstructinolPractise: MakingTheUnnutural Natural. Science Education, 82, 417-436.
 • Abd-El- Khalick, F. &Lederman, N.G. (2000).ImprovingScienceTeacher’ Conceptions Of Nature Of Science A ArticleReviewofTheLiterature. Journal Of ScinceEducation, 22 (7), 665-701.
 • AmericanAssociationForTheAdvancement Of Science(AAAS).(1989). Project 2061: ScienceForAllAmericans. Washington, DC: Author.
 • AmericanAssociationForTheAdvancement Of Science (AAAS). (1993). BencmarksForScienceLiteracy: A Project 2061 Repots. New York: Oxford UniversityPress.
 • Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çakıcı, Y.(2009). Fen Eğitiminde Bir Önkoşul: Bilimin Doğasını Anlama. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 57-74.
 • Demir, N. ve Akarsu, B.(2013).Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Algıları.Jeeıssn 2146-2674,3 (1).
 • Doğan, N., Jale, J., Bilican, K. ve Çavuş, S. (2009). Bilimin doğası ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Driver, R.,Leach, J., Millar, R. &Scott, P.(1996). YoungPeople’sImages Of Science. Open Universitypress, Buckingham.
 • Harlen, W. (1996). TheTeaching Of ScienceInPrimary Schools (2nd Ed.). London: David FultonPublishers Ltd.
 • İFTDÖP. (2005). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıf) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • İFTDÖP. (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (6., 7. Ve 8 Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Johnson, M. A.&Lawson, A. E. (1998). WhatAreTheRelativeEffects Of ReasoningAbilityAndPrior Knowledge On BiologyAchievementInExpositoryAndInquiryClasses? Journal Of ResearchInScienceTeaching, 35(1), 89-103.
 • Gordon, M. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları. Güzel, C. (1998). Sağduyu Filozofu: Popper. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E.(2008). Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 221-237.
 • Lederman, N. G. &Zeidler, D. L. (1987). “ScienceTeachers’ Conceptions Of The Nature Of Science: Do TheyReallyInfluenceTeacherBehavior?” ScienceEducation, 71(5), 721-734.
 • Ledermen, N.G.(1992). Students’ AndTeachers’ Conceptions About The Natureof Science: A riew Of TheResearch. Journal Of ResearchInScienceTeching, 29,331-359.
 • Lederman, N. G. &Lederman J. S. (2004). “RevisingInstructionToTeach Nature Of Science”. TheScienceTeacher, 71(9), 36.
 • Lederman, N. G. (2007). Nature Of Sciene: Past, Present, AndFuture. InAbell, S. K. &Lederman, N. G. (Eds.), Handbook Of Research On ScienceEducation(Pp. 831-879). Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.
 • Mccomas, W. F. (1998). ThePrincipalElements Of The Nature Of Science: DispellingTheYths. In W. F. Mccomas (Ed.), The Nature Of ScienceInScienceEducation: RationalesandStrategies. Netherlands: KluwerAcademicPublishers.
 • Mellado,V. (1998). PreserviceTeachers’ clasroom Practise And Their Conceptions Of The Natüre Of Science. The Nature Of ScienceInScienceEducation: Rationels And Stategies (1093-1110).
 • Dordrecht: KluwerAcademicPublishers. Merdin, S.(1996). Tanrıya Koşan Fizik. İstanbul: Timaş Yayınları. Millar R. (1996). Towards A ScienceCurriculumForPublicUnderstanding, School ScienceReview, 77, 7-18
 • Moss, D. M. (2001). ExaminingStudents’ Conception Of The Nature Of Science. International Journal Of ScienceEducation. 23(8), 771-790.
 • Soslu, Ö.(2012). Ortaöğretimde Çağdaş Fizik Öğretiminin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 91-99.
 • NationalResearchCouncil (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • NationalResearchCouncil (NRC). (2000). Inquiryand The National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Tatar, E., Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları: Teori, Yasa Ve Hipotez. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 363-370.
 • Yıldırım, C. (2001). Bilimin Öncüleri. Ankara, Tübitak Popüler Bilim Kitapla

AN EVALATION ABOUT UNDERSTANDINGTHE NATURE OFSCIENCE IN SCIENCE EDUCATION

Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 1, 90 - 100, 01.03.2014

Öz

The nature and the quality ofscience educationin schoolswherestudentsreceivefor tracking science andtechnologyof scienceresultingeventshasbecome more importantIn these days we live in the information age.. The purpose ofscience and technology is defined astheeducated as science and technologyliteracy. Science and technologyliteracyofindividuals is required the nature of science, scientificunderstanding of the processes. This research highlights the importance of the nature of science. Previousandcurrentunderstanding of science will focus on in parallelto the developments, in terms ofan effectivescience education, the nature of science of the importance and teachingstudents will be discussed.

Kaynakça

 • Abd-El-Khalick, F.,Bell, R.L.&Lederman, N.G.(1998). The Nature Of ScienceAndİnstructinolPractise: MakingTheUnnutural Natural. Science Education, 82, 417-436.
 • Abd-El- Khalick, F. &Lederman, N.G. (2000).ImprovingScienceTeacher’ Conceptions Of Nature Of Science A ArticleReviewofTheLiterature. Journal Of ScinceEducation, 22 (7), 665-701.
 • AmericanAssociationForTheAdvancement Of Science(AAAS).(1989). Project 2061: ScienceForAllAmericans. Washington, DC: Author.
 • AmericanAssociationForTheAdvancement Of Science (AAAS). (1993). BencmarksForScienceLiteracy: A Project 2061 Repots. New York: Oxford UniversityPress.
 • Başdağ, G. (2006). 2000 Yılı Fen Bilgisi Dersi ve 2004 Yılı Fen Ve Teknoloji Dersi Öğretim Programlarının Bilimsel Süreç Becerileri Yönünden Karşılaştırılması. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Çakıcı, Y.(2009). Fen Eğitiminde Bir Önkoşul: Bilimin Doğasını Anlama. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 29, 57-74.
 • Demir, N. ve Akarsu, B.(2013).Ortaokul Öğrencilerinin Bilimin Doğası Hakkındaki Algıları.Jeeıssn 2146-2674,3 (1).
 • Doğan, N., Jale, J., Bilican, K. ve Çavuş, S. (2009). Bilimin doğası ve öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık
 • Driver, R.,Leach, J., Millar, R. &Scott, P.(1996). YoungPeople’sImages Of Science. Open Universitypress, Buckingham.
 • Harlen, W. (1996). TheTeaching Of ScienceInPrimary Schools (2nd Ed.). London: David FultonPublishers Ltd.
 • İFTDÖP. (2005). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (4. ve 5. Sınıf) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • İFTDÖP. (2006). İlköğretim Fen Ve Teknoloji Dersi (6., 7. Ve 8 Sınıflar) Öğretim Programı, Milli Eğitim Bakanlığı, Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı, Ankara.
 • Johnson, M. A.&Lawson, A. E. (1998). WhatAreTheRelativeEffects Of ReasoningAbilityAndPrior Knowledge On BiologyAchievementInExpositoryAndInquiryClasses? Journal Of ResearchInScienceTeaching, 35(1), 89-103.
 • Gordon, M. (2005). Sosyoloji Sözlüğü. Ankara. Bilim ve Sanat Yayınları. Güzel, C. (1998). Sağduyu Filozofu: Popper. Ankara: Bilim Ve Sanat Yayınları.
 • Köseoğlu, F., Tümay, H. ve Budak, E.(2008). Bilimin Doğası Hakkında Paradigma Değişimleri ve Öğretimi İle İlgili Yeni Anlayışlar. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (2), 221-237.
 • Lederman, N. G. &Zeidler, D. L. (1987). “ScienceTeachers’ Conceptions Of The Nature Of Science: Do TheyReallyInfluenceTeacherBehavior?” ScienceEducation, 71(5), 721-734.
 • Ledermen, N.G.(1992). Students’ AndTeachers’ Conceptions About The Natureof Science: A riew Of TheResearch. Journal Of ResearchInScienceTeching, 29,331-359.
 • Lederman, N. G. &Lederman J. S. (2004). “RevisingInstructionToTeach Nature Of Science”. TheScienceTeacher, 71(9), 36.
 • Lederman, N. G. (2007). Nature Of Sciene: Past, Present, AndFuture. InAbell, S. K. &Lederman, N. G. (Eds.), Handbook Of Research On ScienceEducation(Pp. 831-879). Mahwah, NJ: Lawrence ErlbaumAssociates.
 • Mccomas, W. F. (1998). ThePrincipalElements Of The Nature Of Science: DispellingTheYths. In W. F. Mccomas (Ed.), The Nature Of ScienceInScienceEducation: RationalesandStrategies. Netherlands: KluwerAcademicPublishers.
 • Mellado,V. (1998). PreserviceTeachers’ clasroom Practise And Their Conceptions Of The Natüre Of Science. The Nature Of ScienceInScienceEducation: Rationels And Stategies (1093-1110).
 • Dordrecht: KluwerAcademicPublishers. Merdin, S.(1996). Tanrıya Koşan Fizik. İstanbul: Timaş Yayınları. Millar R. (1996). Towards A ScienceCurriculumForPublicUnderstanding, School ScienceReview, 77, 7-18
 • Moss, D. M. (2001). ExaminingStudents’ Conception Of The Nature Of Science. International Journal Of ScienceEducation. 23(8), 771-790.
 • Soslu, Ö.(2012). Ortaöğretimde Çağdaş Fizik Öğretiminin Önemi ve Nasıl Olması Gerektiği Üzerine Bir Değerlendirme. Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7 (1), 91-99.
 • NationalResearchCouncil (NRC). (1996). National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • NationalResearchCouncil (NRC). (2000). Inquiryand The National Science Education Standards. Washington, DC: National Academy Press.
 • Tatar, E., Karakuyu, Y. ve Tüysüz, C. (2011). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimin Doğası Kavramları: Teori, Yasa Ve Hipotez. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15, 363-370.
 • Yıldırım, C. (2001). Bilimin Öncüleri. Ankara, Tübitak Popüler Bilim Kitapla

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZC95SV
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Özay SOSLU Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2014
Yayınlandığı Sayı Yıl 2014, Cilt 9, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Soslu, Ö. (2014). FEN EĞİTİMİNDE BİLİMİN DOĞASINI ANLAMA ÜZERİNE BİR DEĞERL ENDİRME . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 9 (1) , 90-100 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23139/247169