PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Sanal Ve Geleneksel Laboratuvar Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ve Ses Ünitesiyle İlgili Başarıları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 92 - 106, 01.06.2013

Öz

Bu çalışmada 5. Sınıf ışık ve ses ünitesiyle ilgili yürütülen sanal ve geleneksel laboratuvar uygulamalarının öğrenci başarısına etkisinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada yarı deneysel araştırma modelinin öntest-sontest kontrol gruplu deseni kullanılmıştır. Çalışma 2012-2013 öğretim yılı Adıyaman Merkezde bulunan bir ortaokulun 2 farklı 5. sınıfında öğrenim gören toplam 54 öğrenciyle yürütülmüştür. Sınıflardan birisi rasgele olarak EBA veri tabanından sağlanan simülasyonlar içeren sanal laboratuvar etkinliklerinin yürütüldüğü deney grubu, diğeri ise geleneksel laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak “Işık Ve Ses Ünitesi Başarı Testi” kullanılmıştır. Uygulama sonunda ön ve son testlerden elde edilen veriler SPSS 15.00 programında analiz edilmiştir. Sonuç olarak hem sanal laboratuvar etkinliklerinin yapıldığı deney grubunda hem de geleneksel laboratuvar uygulamalarının yürütüldüğü kontrol grubunda anlamlı düzeyde daha başarı artışı olduğu görülmüştür. Diğer taraftan grupların son test puanları karşılaştırıldığında ise deney grubu lehine bir farkın olduğu dikkat çekmektedir

TO COMPARE THE EFFECTS OF TRADITIONAL LABORATORY ACTIVITIES AND VIRTUAL LABORATORY IMPLEMENTATIONS ON FIFTH GRADE STUDENTS ACHIEVEMENT REGARDING “LIGHT AND SOUND” UNIT

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 92 - 106, 01.06.2013

Öz

In this study, it was aimed that comparing the effects of traditional laboratory activities and virtual laboratory implementations on student achievement regarding “Light and Sound” Unit in 5th grade. For this research, quasi-experimental design of pre-test and post-test are applied. The study was conducted with total 54 students from two classes at a secondary school in Adiyaman center during the spring semester of the 2012-2013 academic years. One of the classes assigned randomly as experimental group carried out virtual laboratory activities (simulation) provided by EBA database and the other as a control group of traditional laboratory activities were carried out. The data were collected by “Light and Sound Unit Achievement test”. At the end of the application, data collected from pre- and post-tests were analyzed through quantitative statistics using SPSS 15.0 software. At the end of the study it was seen that there was a significant progress on the success of the students both the instruction in virtual laboratory and traditional laboratory implementations. On the other hand, it was found a significant difference between post-test mean scores of the groups in favor of experimental group

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZN96PH
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ayhan ÇİNİCİ Bu kişi benim
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Anabilim Dalı


Mustafa ÖZDEN Bu kişi benim
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Anabilim Dalı


Abuzer AKGÜN Bu kişi benim
Adıyaman Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Fen Bilgisi Anabilim Dalı


Mehmet EKİCİ Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir


Harun YALÇIN Bu kişi benim
Bir kuruma bağlı değildir

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Çinici, A. , Özden, M. , Akgün, A. , Ekici, M. & Yalçın, H. (2013). Sanal Ve Geleneksel Laboratuvar Uygulamalarının 5. Sınıf Öğrencilerinin Işık Ve Ses Ünitesiyle İlgili Başarıları Üzerine Etkisinin Karşılaştırılması . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 92-106 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23140/247177