PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

2000- 2012 Yılları Arasında Türkiye’de Kuvvet Ve Hareket Konusuna Yönelik Yapılan Çalışmalar

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 76 - 91, 01.06.2013

Öz

Öğrenciler yaşamlarında kullanacakları bilimsel bilgi ve becerileri fen derslerinde kazanmaya başladıkları için fen dersleri, öğrencilerin yaşamını yönlendirme açısından önemli bir yere sahiptir. Fakat bu derslerde öğretilen bazı soyut kavramları, öğrenciler, günlük yaşamda karşılaştıkları durumlarla veya olaylarla ilişkilendirememektedir. Bu soyut kavramları içeren konulardan biri de kuvvet ve harekettir. Literatürde bu konu üzerine ulusal ve uluslararası çeşitli çalışmalar yer almaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı “Kuvvet ve Hareket” konusunda ülkemizde yapılmış olan tezlerin derlenmesi ve incelenmesidir. Bu amaçla 2000-2012 yılları arasında yayınlanan 42 yüksek lisans, 8 doktora olmak üzere toplam 50 tez incelenmiştir. İncelenen bu tezlere ulaşılırken anahtar kelime olarak “kuvvet ve hareket”, “kuvvet” veya “hareket” kelimeleri taranmıştır. Bu kelimelerin tezlerin başlıklarında, özetlerinde veya anahtar kelimelerinde yer almasına dikkat edilmiştir. Çalışmanın yöntemi doküman analizidir. İncelenen tezlerden elde edilen bulgulara göre “Kuvvet ve Hareket” konusunda yayınlanan tez sayısının en fazla 2007 (6 yüksek lisans, 2 doktora) ve 2008 (7 yüksek lisans, 1 doktora) yıllarında olduğu tespit edilmiştir. Tezlerde en çok çalışılan örneklem grubu ilköğretim öğrencileri iken en az çalışılan örneklem grubu ise orta öğretim öğrencileridir. İncelenen tezlerde araştırma çeşidi olarak en çok deneysel araştırmanın kullanıldığı görülmüştür

Kaynakça

 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147- 157.
 • Ayas, A. (1995) Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). Edergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: yöntem analizi, Türk Fen EğitimiDergisi, 8(1), 119-132.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel Veri Toplama Araçları. Mustafa Metin (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s.364-365). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education, Essaysin Education, Special Issue, 23- 45
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. ? baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Daşdemir, İ. &Doymuş, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-88.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yyıncılık.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde C. Laçin Şimşek (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (ss: 1- 21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağlam Arslan, A. &Paliç, G. (2012). 1990-2011 yılları arasında Türkiye’de fizik eğitimi alanında yapılan çalışmalar, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 115- 129.
 • Ünal, S. , Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183- 202.

STUDIES IN FORCE AND MOTION TURKEY FOR THE PERIOD 2000-2012

Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2, 76 - 91, 01.06.2013

Öz

As the students begin to gain scientific knowledge and skills in the science lessons, these lessons have a great role in students’ lives. But students are not able to associate the intangible concepts which are taught in these lessons with their daily lives. One of these subjects including these intangible concepts is Force and Motion. There are many studies done on this subject nationally and internationally in literature. Thus, the aim of the study is to compilation and investigation thesis done about Force and Motion in Turkey. For this aim, a total 50(42 MD, 8 PhD) master and doctorate thesis published for the period 2000-2012 years were analyzed. The theses were reached the key word as “force and motion”, “force” or “motion” of the words. These words in the summary or keywords in their titles theses have been noted. The document analysis was used as a research methodology in the study. The finding of the study, it is determined that the number of thesis published about Force and Motion is the most in 2007 (6 MD, 2 PhD) and 2008 (7 MD, 1 PhD) years. As the primary school students are the most studied sample, the high school students are the least. Experimental studies have used the most as a variety of research studies.

Kaynakça

 • Atılboz, N. G. (2004). Lise 1. sınıf öğrencilerinin mitoz ve mayoz bölünme konuları ile ilgili anlama düzeyleri ve kavram yanılgıları,Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(3), 147- 157.
 • Ayas, A. (1995) Fen bilimlerinde program geliştirme ve uygulama teknikleri üzerine bir çalışma: iki çağdaş yaklaşımın değerlendirilmesi, HacettepeÜniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11, 149-155.
 • Bacanak, A., Değirmenci, S., Karamustafaoğlu, S., & Karamustafaoğlu, O. (2011). Edergilerde yayınlanan fen eğitimi makaleleri: yöntem analizi, Türk Fen EğitimiDergisi, 8(1), 119-132.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). Nitel Veri Toplama Araçları. Mustafa Metin (Ed.). Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri (s.364-365). Ankara: Pegem Akademi.
 • Çalık, M., Ünal, S., Coştu, B., & Karataş, F. Ö. (2008). Trends in Turkish science education, Essaysin Education, Special Issue, 23- 45
 • Çepni, S. (2012). Araştırma ve proje çalışmalarına giriş. ? baskı, Ankara: Pegem Akademi.
 • Daşdemir, İ. &Doymuş, K. (2012). 8. sınıf kuvvet ve hareket ünitesinde animasyon kullanımının öğrencilerin akademik başarılarına, öğrenilen bilgilerin kalıcılığına ve bilimsel süreç becerilerine etkisi,Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(1), 77-88.
 • Karasar, N. (2006). Bilimsel Araştırma Yöntemi (16. Baskı). Ankara: Nobel Yyıncılık.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve teknoloji eğitiminde alternatif değerlendirme yaklaşımları. Ankara: Yeryüzü Yayınevi.
 • Laçin Şimşek, C. (2011). Okul dışı öğrenme ortamları ve fen eğitimi. İçinde C. Laçin Şimşek (Ed.), Fen öğretiminde okul dışı öğrenme ortamları (ss: 1- 21). Ankara: Pegem Akademi.
 • Sağlam Arslan, A. &Paliç, G. (2012). 1990-2011 yılları arasında Türkiye’de fizik eğitimi alanında yapılan çalışmalar, Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 7(1), 115- 129.
 • Ünal, S. , Coştu, B. & Karataş, F. Ö. (2004). Türkiye’de fen bilimleri eğitimi alanındaki program geliştirme çalışmalarına genel bir bakış, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 24(2), 183- 202.

Ayrıntılar

Diğer ID JA54ZN63ME
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Necla DÖNMEZ USTA>
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ


Gonca KASAP Bu kişi benim
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2013
Yayınlandığı Sayı Yıl 2013, Cilt 8, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Usta, N. D. & Kasap, G. (2013). 2000- 2012 Yılları Arasında Türkiye’de Kuvvet Ve Hareket Konusuna Yönelik Yapılan Çalışmalar . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 8 (2) , 76-91 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23140/247181