PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

FİZİK DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME METODUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMASINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 160 - 171, 01.06.2007

Öz

Bu çalışmada, Genel Fizi dersinde ders dışı etkinlik olarak grup çalışması temelli proje tabanlı öğretim metodunun, üniversite öğrencilerinin grup çalışmasına karşı tutumlarına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. 2006/2007 öğretim yılında iki dönem boyunca süren çalışmanın örneklemini, Bayburt Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği Birinci Sınıfa devam etmekte olan toplam 43 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada Ön test son tek tek grup deney dizaynı kullanılmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacılar tarafından geliştirilen (_=0.87) grup çalışmasına karşı tutum ölçeği kullanılmıştır. Araştırmada veri çeşitliliğini sağlamak ve böylece geçerliliği artırmak için öğrencilerin grupla çalışma tutumlarının değişimini daha detaylı olarak anlamak için yedi öğrenciyle mülakat yapılmış ve rehberlik faaliyetleri esnasındaki öğretmen gözlem notlarından faydalanılmıştır. Grupla çalışma tutum ölçeği verileri istatistiksel olarak analiz edilmiş ve mülakat verileri içerik analizine tabi tutulmuştur. Çalışmanın sonuçları, ders dışı etkinlik olarak proje tabanlı öğretim metodunda grup çalışmasının kullanılmasının, öğrencilerin grup çalışmasına karşı tutumlarını olumlu etkilediğini ortaya koymuştur (t:14.92, p=0.00). Mülakat verilerinin analizi de bu bulguları desteklemektedir.

Kaynakça

 • Aladağ, S. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. ANKARA
 • Arvaja, M.; Häkkinen, P.; Rasku-Puttonen, H. and Etelâpelto, A. (2002), Social Processes and Knowledge Building During Small Group Interaction in a School Science Project, Scandinavian Journal of Educational Research,Vol. 46, No. 2, 161-179.
 • Aydüğdıı, M. ve KesercİDğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Baldock, T. E. and Chanson, H. (2006). Undergraduate Teaching Of Ideal And Real Fluid Flows: The Value Of Real-World Experimen Projects. European Journal of Engineering Education Vol. 31, No. 6,729-739
 • Dube, P. E. (1990). Cooperative Education. A Resource for Human and Economic Development. Journal of Chemical Education. 67, 771-773.
 • Erdem, E.ve Morgil, İ. (2002, Eylül). Kimya Dersinde Küçük Grupta Öğrenme Konusunda Öğrenci Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma. İlköğretİm-Onlinel (1), 2002 sf. 2-11. http ://ww w.İlkagretim-onlirıe.org.tr
 • Fenton, C.A. (1992). Cooperative Learning: A view from the inside. Contemporary Education. 63 (3), 207-209.
 • Fidan, N. (1982). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Rehber Dağıtım.
 • Frank, M.; Lavy I. and Elata, D. (2003) Implementing The Project-Based Learning Approach In An Academic Engineering Course. International Journal of Technology and Design Education 13, 273-288.
 • Frank, M. and Barziiai, A. (2004). Integrating alternative assesment İn a project-based learning course for pre-service science and technology teachers, Assesment & Evaluation in Higher Education, 29 (1), 41-61.
 • Gödek, Y. (2004). Research On Group Work And Collaborative Work And Its Implications For Primary School Teachers. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 5, Sayı 7, 27 34.
 • Gültekın, M. (2007). Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi Elementary Education Online, 6(1), 93-112.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91-97.
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alına Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Yeryüzü Yayınevi. Ankara
 • Lightner, S., Bober, M. J. and Willi, G (2007). Team-Based Activities To Promote Engaged Learning. College Teaching; Winter. ProQuest Education Journals 55,L
 • Lou, Y. and MacGregor, S. K. (2004). Enhancing Project-Based Learning Through Online Between-Group Collaboration. Educational Research and Evaluation, Vol. 10, pp. 419-440
 • Moursund, D.G. (1999). http://darkwmg.uoregon.edu/~moursund/DigitaLAgel/projectbased_leaming.html
 • Moursund, D., Bielefeldt, X and Underwood, S. (1997). Foundations for The Road Ahead: Project-based learning and information technologies. Washington, DC: National Foundation for the Improvement of Education. Retrieved July 10, 2002, from http://www.iste.org/research/roadahead/pbl.html
 • Papastergiou, M. (2005). Learning To Design And Implement Educational Web Sites Within Pre-Service Training; A Project-Based Learning Environment And Its Impact On Student Teachers. Learning, Media and Technology,Vol. 30, No. 3,263-279
 • Pelsma, D. M. and Neufeld, R J. ( 2002).The Teaching Of Leadership, Cooperation, And Communication In A Class Entitle: Management Of Counseling Programs. TCA Journal; Spring; 30, 1; ProQuest Education Journals pg. 76
 • Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci ( Yeni Teori ve Yaklaşımlar). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Şenol, H.; Bal, Ş. ve Yıldırım, H. L (2007). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Duyu Organları Konusunun İşlenmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Ve Tutum Üzerinde Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt: 15, No;l, 211-220
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Pegem A Yayınları. Ankara.
 • Thomas, J. W. (2000). A Review Of Research On Project-Based Learning, http://www.autodesk.com/foundation
 • Yurtluk, M. (2003). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. ANKARA.

THE EFFECT OF THE PROJECT BASED LEARNING METHOD ON UNDERGRADUATES' ATTITUDES TOWARDS TEAM WORKING IN PHYSICS COURSE

Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2, 160 - 171, 01.06.2007

Öz

in this study, it was aimed to investigate the effect of the effect of the project based learningnzethod on the undergradziates' attitudes towards team working in physics course. The sample of the research carried oztt throughout two-seınester lra2006-2007 educational year consisted of 43 science teacher P-aining students. in the research, it was used pre test post test one group experinzental design. Data instrument L=0.87) was "temiz working attitzıde scale" developed by the researchersThe developed team working attitude scale and the above mentioned tesis obtained from literature esere applied as pretest prior to the treatrnent. The same test, team working attitude scale, esas applied as posttest after the treatment. Both ta provide trianguiation, so increasing internal validity of the research, and ta understand ia detail changes iri students' attitudes of teanı working through the course, the semi structured interviews were conducted with the seven students and then they were transcribed and analyzed. In addition, teacher observational notes taken during guidance activities were used. The quantitative findings of the present research suggested that teanı working activities included in Project based learning tnethod as out class activity iri physics course affected positively students' attitudes towards team working (t=14.92, p=O.00). Alsa, it was found that the findings from the analysis of the intervie-w and the observatiotz data were consistent with the obtained quantitative finding.

Kaynakça

 • Aladağ, S. (2005). İlköğretim Matematik Öğretiminde Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Öğrencilerinin Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi. ANKARA
 • Arvaja, M.; Häkkinen, P.; Rasku-Puttonen, H. and Etelâpelto, A. (2002), Social Processes and Knowledge Building During Small Group Interaction in a School Science Project, Scandinavian Journal of Educational Research,Vol. 46, No. 2, 161-179.
 • Aydüğdıı, M. ve KesercİDğlu, T. (2005). İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi. Anı Yayıncılık, Ankara.
 • Baldock, T. E. and Chanson, H. (2006). Undergraduate Teaching Of Ideal And Real Fluid Flows: The Value Of Real-World Experimen Projects. European Journal of Engineering Education Vol. 31, No. 6,729-739
 • Dube, P. E. (1990). Cooperative Education. A Resource for Human and Economic Development. Journal of Chemical Education. 67, 771-773.
 • Erdem, E.ve Morgil, İ. (2002, Eylül). Kimya Dersinde Küçük Grupta Öğrenme Konusunda Öğrenci Görüşleri. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi, ODTÜ, Ankara
 • Erdem, M. ve Akkoyunlu, B. (2002). İlköğretim Sosyal Bilgiler Dersi Kapsamında Beşinci Sınıf Öğrencileriyle Yürütülen Ekiple Proje Tabanlı Öğrenme Üzerine Bir Çalışma. İlköğretİm-Onlinel (1), 2002 sf. 2-11. http ://ww w.İlkagretim-onlirıe.org.tr
 • Fenton, C.A. (1992). Cooperative Learning: A view from the inside. Contemporary Education. 63 (3), 207-209.
 • Fidan, N. (1982). Öğrenme ve Öğretme. Ankara: Rehber Dağıtım.
 • Frank, M.; Lavy I. and Elata, D. (2003) Implementing The Project-Based Learning Approach In An Academic Engineering Course. International Journal of Technology and Design Education 13, 273-288.
 • Frank, M. and Barziiai, A. (2004). Integrating alternative assesment İn a project-based learning course for pre-service science and technology teachers, Assesment & Evaluation in Higher Education, 29 (1), 41-61.
 • Gödek, Y. (2004). Research On Group Work And Collaborative Work And Its Implications For Primary School Teachers. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, Cilt 5, Sayı 7, 27 34.
 • Gültekın, M. (2007). Proje Tabanlı Öğrenmenin Beşinci Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Öğrenme Ürünlerine Etkisi Elementary Education Online, 6(1), 93-112.
 • Korkmaz, H. ve Kaptan, F. (2002). Fen eğitiminde proje tabanlı öğrenme yaklaşımının ilköğretim öğrencilerinin akademik başarı, akademik benlik kavramı ve çalışma sürelerine etkisi. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 22, 91-97.
 • Korkmaz, H. (2002). Fen Eğitiminde Proje Tabanlı Öğrenmenin Yaratıcı Düşünme, Problem Çözme ve Akademik Risk Alına Düzeyine Etkisi. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi.
 • Korkmaz, H. (2004). Fen ve Teknoloji Eğitiminde Alternatif Değerlendirme Yaklaşımları. Yeryüzü Yayınevi. Ankara
 • Lightner, S., Bober, M. J. and Willi, G (2007). Team-Based Activities To Promote Engaged Learning. College Teaching; Winter. ProQuest Education Journals 55,L
 • Lou, Y. and MacGregor, S. K. (2004). Enhancing Project-Based Learning Through Online Between-Group Collaboration. Educational Research and Evaluation, Vol. 10, pp. 419-440
 • Moursund, D.G. (1999). http://darkwmg.uoregon.edu/~moursund/DigitaLAgel/projectbased_leaming.html
 • Moursund, D., Bielefeldt, X and Underwood, S. (1997). Foundations for The Road Ahead: Project-based learning and information technologies. Washington, DC: National Foundation for the Improvement of Education. Retrieved July 10, 2002, from http://www.iste.org/research/roadahead/pbl.html
 • Papastergiou, M. (2005). Learning To Design And Implement Educational Web Sites Within Pre-Service Training; A Project-Based Learning Environment And Its Impact On Student Teachers. Learning, Media and Technology,Vol. 30, No. 3,263-279
 • Pelsma, D. M. and Neufeld, R J. ( 2002).The Teaching Of Leadership, Cooperation, And Communication In A Class Entitle: Management Of Counseling Programs. TCA Journal; Spring; 30, 1; ProQuest Education Journals pg. 76
 • Saban, A. (2004). Öğrenme Öğretme Süreci ( Yeni Teori ve Yaklaşımlar). Nobel Yayın Dağıtım: Ankara.
 • Şenol, H.; Bal, Ş. ve Yıldırım, H. L (2007). İlköğretim 6. Sınıf Fen Bilgisi Dersinde Duyu Organları Konusunun İşlenmesinde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısı Ve Tutum Üzerinde Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, cilt: 15, No;l, 211-220
 • Tan, Ş. (2005). Öğretimi Planlama ve Değerlendirme. Pegem A Yayınları. Ankara.
 • Thomas, J. W. (2000). A Review Of Research On Project-Based Learning, http://www.autodesk.com/foundation
 • Yurtluk, M. (2003). Proje Tabanlı Öğrenme Yaklaşımının Matematik Dersi Öğrenme Süreci ve Öğrenci Tutumlarına Etkisi. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hacettepe Üniversitesi. ANKARA.

Ayrıntılar

Diğer ID JA55EZ78JD
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Sema ALTUN Bu kişi benim


Ümit TURGUT Bu kişi benim


Erdoğan BÜYÜKKASAP Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Haziran 2007
Yayınlandığı Sayı Yıl 2007, Cilt 2, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Altun, S. , Turgut, Ü. & Büyükkasap, E. (2007). FİZİK DERSİNDE PROJE TABANLI ÖĞRENME METODUNUN ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN GRUP ÇALIŞMASINA KARŞI TUTUMLARINA ETKİSİ . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 2 (2) , 160-171 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/befdergi/issue/23174/247526