Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Kalem Şeklinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına Etkisinin İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 33, 250 - 273, 31.03.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.798581

Öz

Bu araştırmanın amacı kalem şeklinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına etkisini incelemektir. Araştırmada nicel araştırma yöntemlerinden deneme modeli kullanılmıştır. Yarı deneme modellerinden rotasyon modeli uygulanmıştır. Araştırma evrenini Yozgat il merkezinde öğrenim gören ilkokul öğrencileri oluşturmaktadır. Küme örnekleme yöntemi ile üç ilkokul tespit edilmiştir. Bu ilkokullardaki 419 öğrenciden veri toplanmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak yazma hızı tespit formu kullanılmıştır. Kullanılan kalem şekilleri altıgen, üçgen ve yuvarlak kalemdir. Öğrencilerin 30 dakika boyunca, veri toplama aracında belirtilen cümleyi yazmaları sağlanmıştır. Altıgen kalem ile ilkokul öğrencilerinin dakikada 41 harf, üçgen kalem ile dakikada 47 harf, yuvarlak kalem ile 49 harf yazdığı belirlenmiştir. İlkokul öğrencilerinin yuvarlak kalemle yazılan harf sayısı, altıgen ve üçgen kalemle yazılan harf sayısı arasında anlamlı farklılık bulunmaktadır (p<0.017). Bunun yanı sıra, ilkokul öğrencilerinin üçgen kalemle yazılan harf sayısı, altıgen kalemle yazılan harf sayısından anlamlı olarak farklılık göstermektedir (p<0.017). Araştırma sonuçları kapsamında, tüm ilkokul öğrencilerine yuvarlak kalemle yazma çalışmalarının yaptırılması önerilmektedir.

Kaynakça

 • Alperen, N. (2001). Türkçe Okuma ve Yazma Eğitimi Rehberi. Ankara: Alperen Yayınları.
 • Alston, J. (1986). The effects of pencil barrel shape and pupil barrel preference on hold or grip in 8-year-old pupils. British Journal of Occupational Therapy, 49(2), 42–44. https://doi.org/10.1177/030802268604900206
 • Arslan, D. & Bağcı, H. (2017). İlköğretim öğrencilerinin (2.-7. sınıf ) yazı hızı: kesit çalışması. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10 (50), 451-461.
 • Bailey, C. A. (1988). Handwriting: ergonomics, assessment and instruction. British Journal of Special Education, 15(2), 65-71. doi:/10.1111/j.1467-8578.1988.tb00318.x
 • Bay, Y. (2010). Ses temelli cümle yöntemiyle ilk okuma yazma öğrenen ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin okuma yazma hızları ve okuduğunu anlama düzeyleri. Ahi Evran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11 (1), 257-277.
 • Christensen, L. B., Johnson, R. B. ve Turner, L. A. (2015). Araştırma Yöntemleri Desen ve Analiz. (Çev. Ed: A. Aypay). Ankara: Anı Yayıncılık.
 • Erez, N., Yochman, A., & Parush, S. (1999). The Hebrew Handwriting Evaluation. Israel: Faculty of Medicine, Hebrew University of Jerusalem.
 • Ferah, A. (2007). Türkçe İlk Okuma Yazmayı Öğrenme (3. bs.). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Fraenkel, J., Wallen, N. & Hyun, H. (2012). How to Design and Evaluate Research in Education (8th ed.). New York: McGraw-Hill Companies, Inc.
 • Goonetilleke, R. S., Hoffmann, E. R. & Luximon, A. (2009). Effects of pen design on drawing and writing performance. Applied Ergonomics 40, 292– 301. doi:10.1016/j.apergo.2008.04.015
 • Göçer, A. (2010). Türkçe öğretiminde yazma eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (12), 178-195.
 • Graham, S., Weintraub, N., & Berninger, V. (1998). The relationship between handwriting style and speed and legibility. The Journal of Educational Research , 91 (5), 290-296.
 • Gray, W. S. (1975). Okuma ve Yazma Öğretimi (İkinci bs.). N. Yüzbaşıoğulları (Çev.). İstanbul: Milli Eğitim Basımevi.
 • Gross, C. M., Lloyd, J. D., & Tabler, R. E. (1996). Ergonomic Analysis Of Pen Comfort And Wrist Dynamics While Writing. Unpublished Report, Center for Product Ergonomics, College of Public Health, University of South Florida.
 • Güneş, F. (2000). Uygulamalı Okuma-Yazma Öğretimi. Ankara: Ocak Yayınları.
 • Güneş, F. (2016). Eğitimde kalem ve tuşlarla yazma tartışmaları. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 19-33.
 • Güneş, F. (2017). Bitişik eğik ve dik temel yazı savaşları. Sınırsız Eğitim ve Araştırma Dergisi, 2 (3), 1-20.
 • Hamstra-Bletz, L. & Blote, A. W. (1990). Development of handwriting in primary school: a longitudinal study. Perceptual and Motor Skills, (70), 759-770.
 • Höbek, G. & Taşkaya, S. M. (2017). Sınıf öğretmenlerinin ilkokul öğrencilerinin yazma hızına ilişkin görüşleri. Çukurova Araştırmaları Dergisi, 3 (2), 117-125. doi: 10.18560/cukurova.1083.
 • İlköğretim Türkçe Dersi Öğretim Programı ve Kılavuzu (1- 5. Sınıflar). (2009). Milli Eğitim Bakanlığı. Ankara: Devlet Kitapları Müdürlüğü Basım Evi.
 • Kao, H. S. R. (1978). Differential effects of writing instruments on handwriting performance. Acta Psychologica Taiwanica, 20 (2), 9-13.
 • Karasar, N. (1994). Bilimsel Araştırma Yöntemi: Kavramlar, İlkeler, Teknikler (6. Baskı). Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık.
 • Karatay H. (2013). Süreç temelli yazma modelleri 4+1 planlı yazma ve değerlendirme modeli. Özbay, M. (Ed.). Yazma Eğitimi içinde (s. 21-48)(3. bs.). Ankara: Pegem Akademi.
 • Kesginci, Ş. (2011). Uygulamalı İlk Okuma-Yazma Öğretimi (5. bs.). Ankara: Kök Yayıncılık.
 • Keskinkılıç, K. & Keskinkılıç, S. B. (2007). Türkçe ve İlkokuma Yazma Öğretimi. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
 • Koziatek, S. M. & Powell, N. J. (2003). Pencil grips, legibility, and speed of fourth graders’ writing in cursive. American Journal of Occupational Therapy, 57, 284–288.
 • MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) (1997). İlköğretim Okulu Türkçe Eğitimi Yazı Dersi Öğretimi Programı. Milli Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dergisi, Sayı: 2482.
 • Neuman, W. L. (2014). Toplumsal Araştırma Yöntemleri, Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (7. bs.). Çev.: Sedef Özge. Ankara: Yayınodası Yayıncılık Hizmetleri.
 • Özdemir, N. H., & Erdem İ. (2011). Türkçe öğretmeni adaylarının yazma alışkanlıklarının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4 (2), 101-125.
 • Peck, M., Askov, E. N. & Fairchild, S. H. (1980). Another decade of research in handwriting: progress and prospect in the 1970s. The Journal of Educational Research, 73 (5), 283-298.
 • Phelps, J., Stempel, L. & Speck, G. (1985). The children's handwriting scale: a new diagnostic tool. Journal of Educational Research, (79), 46-50.
 • Sassoon, R., Nimmo-Smith, I. & Wing, A.M. (1986). An analysis of children’s penholds. In: Kao, H.S.R., Van Galen, G.P., Hoosain, R. (Eds.), Graphonomics: Contemporary Research in Handwriting. North-Holland, Amsterdam: Elsevier.
 • TDK (Türk Dil Kurumu) (2019). Güncel Türkçe sözlük. http://sozluk.gov.tr/
 • Temur, T. (2009). Yazı ve yazma becerisi. G. Pilten, T. Temur, A. Şahin, E. Demir. İlk Okuma ve Yazma Öğretimi içinde (s. 81-110). Ankara: Pegem Akademi.
 • Temur, T. (2012). Türk ve Amerikan 3. sınıf öğrencilerinin yazma hızlarının bazı değişkenler açısından karşılaştırılması. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9 (17), 207-218.
 • Temur, T., Aksoy, C. C., & Tabak, H. (2011). Kalemi kavrama noktası, oturuş şekli ve kağıt pozisyonu değişkenleri açısından ilköğretim birinci sınıf öğrencilerinin yazma hızları ve hatalarının değerlendirilmesi. Milli Eğitim Dergisi, 191, 24-37.
 • Temur, T., Aksoy, C., & Tabak, H. (2012). İlköğretim birinci sınıf öğrencilerinin kalem tutma biçimleri ve kavrama-sıkıştırma kuvvetlerinin yazma hızı ve hatalarına etkisi. Eğitim ve Bilim, 37 (165), 307-319.
 • Tseng, M. H. & Hsueh, I. P. (1997). Performance of school-aged children on a Chinese handwriting speed test. Occupational Therapy International, 4 (4) 294- 303.
 • Türkçe Dersi (1-8.Sınıflar) Öğretim Programı (2015). T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı. Ankara.
 • Udo, K., Otani, T., Udo, A. & Yoshinaga, F. (2000). An electromyographic study of two different types of ballpoint pens. Industrial Health, 38(1), 47-56.
 • Wallen, M., Bonney, M. & Lennox, L. (1996). The Handwiriting Speed Test. Adelaide: Helios Art and Book Company.
 • Wu, F. G. & Luo, S. (2006). Performance study on touch-pens size in three screen Tasks. Applied Ergonomics, 37(2), 149-158.
 • Yılar, R. (2015). Yazma. Ö. Yılar (Ed.). İlk Okuma ve Yazma Öğretimi içinde (s. 75-99). Ankara: Pegem Akademi.
 • Ziviani, J. & Elkins, J. (1984). An evaluation of handwriting performance. Educational Review, 36 (3), 249-261.
 • Ziviani, J. & Watson-Will, A. (1998). Writing speed and legibility of 7-14 -year old school students using modern cursive script. Australian Occupational Therapy Journal, 45, 59-64.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Büşra HALICI>
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-7750-2960
Türkiye


Ozgur BABAYIGIT> (Sorumlu Yazar)
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
0000-0001-6123-0609
Türkiye

Destekleyen Kurum Yozgat Bozok Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
Proje Numarası 6601-SBE/18-219
Erken Görünüm Tarihi 29 Mart 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 33

Kaynak Göster

APA Halıcı, B. & Babayıgıt, O. (2022). Kalem Şeklinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına Etkisinin İncelenmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (33) , 250-273 . DOI: 10.35675/befdergi.798581