Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Gelecek Beklentilerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 34, 459 - 473, 30.06.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.875871

Öz

İnsanların yaşamlarını düzenleme ve bazı kararları alma gibi davranışlarında gelecek beklentilerinin önemli bir değişken olduğu düşünülmektedir. Bu araştırmada, gelecek beklentilerine göre öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumları incelenmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu üniversite öğrencileri oluşturmaktadır. Verilerin toplanmasında gelecek beklentileri ölçeği ve öğrenmeye yönelik tutum ölçeği kullanılmıştır. Verilerin analizinde t testi, pearson korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi kullanılmıştır. Bulgular, cinsiyetin gelecek beklentisi açısından anlamlı bir değişken olmadığını, öğrenmeye yönelik tutum açsından bakıldığında kadınlar lehine anlamlı olarak farklılaştığını göstermektedir. Bölümden memnuniyetin ise, gelecek beklentisi açsından memnun olanlar lehine anlamlı olarak farklılaştığını, öğrenmeye yönelik tutum açsından anlamlı olarak farklılaşmadığını göstermektedir. Ayrıca öğrencilerin gelecek beklentilerinin, öğrenmeye yönelik tutumlarını önemli derecede yordadığı görülmektedir. Bu bağlamda, gelecek beklentilerinin öğrenmeye yönelik tutum ile ilişkisinde değişkenlerin aracılık rollerini incelemeye yönelik çalışmalar yapılabilir. Geleceğe olumsuz bakan öğrencilerin, bu olumsuzluk nedenlerine dair görüşleri nitel araştırmalarla derinlemesine incelenebilir.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2014). The investigation of different variables of the relationship between teachers candidates’ attitudes for learning and information literacy skills. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 13-24.
 • Adıgüzel, A., & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6(2), 63-79.
 • Adler, A. (2007). İnsan Tabiatını Tanıma (Çev.: Ayda Yörükan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Aidan Y.S. Benbenishty R. (2011). Future expectations of adolescents in residential care in İsrael. Children and Youth Services Review, 33: 1134-1141.
 • Akbaşlı, S., Kubilay, S., & Durnalı, M. (2017). Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4678-4693.
 • Alanoğlu, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. SDU International Journal of Educational Studies, 7(2), 305-319.
 • Apak, H., & Acar, M. C. (2018). Sosyal hizmetler önlisans öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumları ile gelecek beklentilerinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15).
 • Arbona, C. (2000). The development of academic achievement in school aged children: Precursors to career development. In R. Lent & S. Brown (Eds.), Handbook of counseling psychology (3.Baskı), sayfa 270-309. New York: John Wiley.
 • Artar, M. (2003). Depremi Yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriği. Kriz Dergisi, 11(3), 21- 28.
 • Atabey, N. (2020). Lise öğrencilerinin okula aidiyet duygularının yordayıcısı olarak gelecek beklentileri ve özyeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 45(201), 125-141.
 • Başar, E. (2001). Genel öğretim yöntemleri. Samsun: Kardeşler Ofset ve Matbaa.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitaive and qualitative research (4 ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.
 • Domjan, M. (2004). Koşullanma ve öğrenmenin temelleri (1st ed.). (H. Çetinkaya, Çev.) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları no:28.
 • Drazen, S. M. (1994). Factors Ġnfluencing Student Achievement From Early To Midadolescence. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association, Los Angeles, CA.
 • Dursun, A., & Başkaya, Y. K. (2018). Ergenlerin gelecek beklentilerinin yordayıcısı olarak: Psikolojik semptomlar ve akademik başarı. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 121-144.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. & Hyun, H. (2011). How to design and evaluate research in education. Mc Graw Hill.
 • Gardner, R. C., ve Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Newbury House:Rowley, Massachusetts.
 • Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Harding, J., Kutner, B., Proshansky, H. And Chein, I. (1954). Prejudice and ethnic relations. In Lindzey, G. (ed.), Handbook of social psychology (Cambridge, Mass: Addison-Wesley).
 • Izgar, H. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim stresi ve öğrenmeye karşı tutumları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2).
 • İkizoğlu, M., Önal Dölek, E ve Arslan Cifci, E.G. (2007). Çalışan çocukların sorunları ve geleceğe ilişkin beklentileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, 18(2), 21-36.
 • İmamoğlu E.O., Edwards G.A. (2007). Geleceğe ilişkin yönelimlerde benlik tipine bağlı farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60): 115-132.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar (10. Baskı). Sosyal Psikoloji Dizisi: 1. İstanbul: Evrim Basım Yayım ve Dağıtım Yayıncılık.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara. Asil Yayınları.
 • Kılıç, M. (2002). Öğrenmenin doğası. Binnur Yeşilyaprak (Editör), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (2. baskı)(s.166-195). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kurt, G. (2007). “Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193-206.
 • MacLeod, A. K., & Byrne, A. (1996). Anxiety, depression, and the anticipation of future positive and negative experiences. Journal of Abnormal Psychology, 105(2), 286–289. doi:10.1037/0021-843x.105.2.286
 • Makas, A. (2020). Ergenlerde gelecek beklentileri ve okula uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Manap Davras, G., & Alili, M. (2019). Turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 40-52.
 • Nurgül, B. A. Ş. & Altun, F. A. (2020). Ortaokul Öğrencilerindeki Gelecek Beklentilerinin Açıklanmasında Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarının Rolü.
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 197-213.
 • Oettingen G. Mayer D. (2002). The motivating function of thinking about the future: expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5): 1198–1212.
 • Orhan, U., & Komşu, U. C. (2016). Akademisyenlerde Özyeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Öğrenmeye Yönelik Tutuma ve İş Tatminine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 1-18.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim:(genel öğretim yöntemi). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özden. Yüksel (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Özsarı, A., Görücü, A., Altın, M., & Boyalı, E. (2018). Üniversitelerin Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlanan Bireylerin Gelecek Beklentileri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-22.
 • Petty, R.E. & Cacioppo, J.T. (1996). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Colarado: Westviev Press.
 • Saban, A. (2009). Öğrenme Öğretme Süreci (5. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Şanlı, T. ve Saraçlı, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili olan faktörlerin analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 25-36.
 • Şimşek, H. (2012). Güneydoğu anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörler. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • TDK, (2020). https://sozluk.gov.tr/ 02.02.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Tekin, İ. Ç., & Akgemci, T. (2018). Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (11), 151-164.
 • Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and psychological measurement, 51(2), 473-480.
 • Tuncer, M. & Tanaş, R. (2020). ;Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitime yönelik tutumları ve gelecek beklentileri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1691-1707.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 6(2), 935-948.
 • Tümen, S. D. (2019). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumları: bolu bilsem örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 257-267.
 • Uygur, M., & Yelken, T. Y. (2017). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 7(1), 1-10.
 • Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F., & Sertelin, Ç. (2005). Günümüz gençliğinin gelecek beklentileri. HAYEF Journal of Education, 2(2), 93-103.

Investigation of Teacher Candidates' Attitudes towards Learning According to Their Future Expectations

Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 34, 459 - 473, 30.06.2022
https://doi.org/10.35675/befdergi.875871

Öz

Future expectations are thought to be an important variable in people's behaviors such as organizing their lives and making some decisions. In this study, teacher candidates' attitudes towards learning were examined according to their future expectations. The study group of the research consists of university students. The future expectations scale and the attitude towards learning scale were used to collect the data. T test, Pearson correlation analysis and simple linear regression analysis were used to analyze the data. The findings show that gender is not a significant variable in terms of future expectation, and it significantly differentiates in favor of women in terms of attitudes towards learning. It is observed that satisfaction with the department differs significantly in favor of those who are satisfied in terms of future expectations. It shows that it does not differ significantly in terms of attitude towards learning. In addition, it is seen that students' future expectations significantly predict their attitudes towards learning. In this context, studies can be conducted to examine the mediating roles of variables in the relationship between future expectations and attitudes towards learning. The views of students who look negatively to the future about the reasons for negativity can be examined in depth with qualitative research.

Kaynakça

 • Adıgüzel, A. (2014). The investigation of different variables of the relationship between teachers candidates’ attitudes for learning and information literacy skills. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 13-24.
 • Adıgüzel, A., & Dolmacı, A. (2018). Öğretmen adaylarının öğrenmeye yönelik tutumlarının farklı değişkenlere göre incelenmesi. Anadolu Eğitim Liderliği ve Öğretim Dergisi, 6(2), 63-79.
 • Adler, A. (2007). İnsan Tabiatını Tanıma (Çev.: Ayda Yörükan). İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları.
 • Aidan Y.S. Benbenishty R. (2011). Future expectations of adolescents in residential care in İsrael. Children and Youth Services Review, 33: 1134-1141.
 • Akbaşlı, S., Kubilay, S., & Durnalı, M. (2017). Önlisans öğrencilerinin gelecek beklentileri ile akademik motivasyonlarının incelenmesi. Journal of Human Sciences, 14(4), 4678-4693.
 • Alanoğlu, M. (2020). Öğretmen Adaylarının Algılanan Sosyal Destek Düzeyleri ile Öğrenmeye İlişkin Tutumları Arasındaki İlişki. SDU International Journal of Educational Studies, 7(2), 305-319.
 • Apak, H., & Acar, M. C. (2018). Sosyal hizmetler önlisans öğrencilerinin bölümlerine yönelik tutumları ile gelecek beklentilerinin incelenmesi. Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 8(15).
 • Arbona, C. (2000). The development of academic achievement in school aged children: Precursors to career development. In R. Lent & S. Brown (Eds.), Handbook of counseling psychology (3.Baskı), sayfa 270-309. New York: John Wiley.
 • Artar, M. (2003). Depremi Yaşayan ergenlerin gelecek beklentilerinin içeriği. Kriz Dergisi, 11(3), 21- 28.
 • Atabey, N. (2020). Lise öğrencilerinin okula aidiyet duygularının yordayıcısı olarak gelecek beklentileri ve özyeterlikleri. Eğitim ve Bilim, 45(201), 125-141.
 • Başar, E. (2001). Genel öğretim yöntemleri. Samsun: Kardeşler Ofset ve Matbaa.
 • Creswell, J. W. (2012). Educational research: Planning, conducting and evaluating quantitaive and qualitative research (4 ed.). Boston, MA: Pearson.
 • Dikmen, M., Tuncer, M. ve Şimşek, M. (2018). Öğrenme stilleri ile öğrenmeye yönelik tutum arasındaki ilişki. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 11(57), 388-400.
 • Domjan, M. (2004). Koşullanma ve öğrenmenin temelleri (1st ed.). (H. Çetinkaya, Çev.) Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları no:28.
 • Drazen, S. M. (1994). Factors Ġnfluencing Student Achievement From Early To Midadolescence. Paper presented at the Annual Convention of the American Psychological Association, Los Angeles, CA.
 • Dursun, A., & Başkaya, Y. K. (2018). Ergenlerin gelecek beklentilerinin yordayıcısı olarak: Psikolojik semptomlar ve akademik başarı. Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 32(1), 121-144.
 • Fraenkel, J. R., Wallen, N. & Hyun, H. (2011). How to design and evaluate research in education. Mc Graw Hill.
 • Gardner, R. C., ve Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in Second Language Learning. Newbury House:Rowley, Massachusetts.
 • Güleri, M. (1998). Üniversiteli ve işçi gençliğin gelecek beklentileri ve kötümserlik-iyimserlik düzeyleri. Kriz Dergisi, 6(1), 55-66.
 • Harding, J., Kutner, B., Proshansky, H. And Chein, I. (1954). Prejudice and ethnic relations. In Lindzey, G. (ed.), Handbook of social psychology (Cambridge, Mass: Addison-Wesley).
 • Izgar, H. (2016). Öğretmen adaylarının eğitim stresi ve öğrenmeye karşı tutumları üzerinde karşılaştırmalı bir araştırma. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(2).
 • İkizoğlu, M., Önal Dölek, E ve Arslan Cifci, E.G. (2007). Çalışan çocukların sorunları ve geleceğe ilişkin beklentileri. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Dergisi, 18(2), 21-36.
 • İmamoğlu E.O., Edwards G.A. (2007). Geleceğe ilişkin yönelimlerde benlik tipine bağlı farklılıklar. Türk Psikoloji Dergisi, 22(60): 115-132.
 • Kağıtçıbaşı, C. (1999). Yeni İnsan ve İnsanlar (10. Baskı). Sosyal Psikoloji Dizisi: 1. İstanbul: Evrim Basım Yayım ve Dağıtım Yayıncılık.
 • Kalaycı, Ş. (2006). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri, Ankara. Asil Yayınları.
 • Kılıç, M. (2002). Öğrenmenin doğası. Binnur Yeşilyaprak (Editör), Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi (2. baskı)(s.166-195). Ankara: Pegema Yayıncılık.
 • Kurt, G. (2007). “Ridit Analizi ve Üniversite Öğrencilerinin Gelecek Kaygılarının İncelenmesi Üzerine Bir Uygulama”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(2), 193-206.
 • MacLeod, A. K., & Byrne, A. (1996). Anxiety, depression, and the anticipation of future positive and negative experiences. Journal of Abnormal Psychology, 105(2), 286–289. doi:10.1037/0021-843x.105.2.286
 • Makas, A. (2020). Ergenlerde gelecek beklentileri ve okula uyum arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, S.Ü. Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Sakarya. Manap Davras, G., & Alili, M. (2019). Turizm eğitimi alan üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Uluslararası Global Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(1), 40-52.
 • Nurgül, B. A. Ş. & Altun, F. A. (2020). Ortaokul Öğrencilerindeki Gelecek Beklentilerinin Açıklanmasında Okula Bağlılık, Okul Yaşam Kalitesi ve Akademik Başarının Rolü.
 • Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 24(1), 197-213.
 • Oettingen G. Mayer D. (2002). The motivating function of thinking about the future: expectations versus fantasies. Journal of Personality and Social Psychology, 83(5): 1198–1212.
 • Orhan, U., & Komşu, U. C. (2016). Akademisyenlerde Özyeterlik Algılarının ve Tükenmişlik Düzeylerinin, Öğrenmeye Yönelik Tutuma ve İş Tatminine Etkisi. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 16(3), 1-18.
 • Özçelik, D. A. (2010). Eğitim programları ve öğretim:(genel öğretim yöntemi). Ankara: Pegem Akademi.
 • Özden. Yüksel (2003). Öğrenme ve öğretme. Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Özsarı, A., Görücü, A., Altın, M., & Boyalı, E. (2018). Üniversitelerin Spor Bilimleri Bölümü Özel Yetenek Sınavlarına Hazırlanan Bireylerin Gelecek Beklentileri. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(1), 10-22.
 • Petty, R.E. & Cacioppo, J.T. (1996). Attitudes and persuasion: Classic and contemporary approaches. Colarado: Westviev Press.
 • Saban, A. (2009). Öğrenme Öğretme Süreci (5. baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Senemoğlu, N. (1997). Gelişim, Öğrenme ve Öğretim: Kuramdan Uygulamaya. Ankara: Spot Matbaacılık.
 • Şanlı, T. ve Saraçlı, S. (2015). Üniversite öğrencilerinin gelecek beklentileri üzerinde etkili olan faktörlerin analizi. Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(11), 25-36.
 • Şimşek, H. (2012). Güneydoğu anadolu bölgesindeki lise öğrencilerinin gelecek beklentileri ve gelecek beklentilerini etkileyen faktörler. Journal of Theoretical Educational Science/Kuramsal Eğitimbilim Dergisi, 5(1), 90-109.
 • Tabachnick, B. G., Fidell, L. S., & Ullman, J. B. (2007). Using multivariate statistics (Vol. 5, pp. 481-498). Boston, MA: Pearson.
 • Tatar, M. (2005). Öğretmen beklentisi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Elektronik Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(2).
 • TDK, (2020). https://sozluk.gov.tr/ 02.02.2021 tarihinde alınmıştır.
 • Tekin, İ. Ç., & Akgemci, T. (2018). Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü Öğrencilerinin Gelecek Beklentileri Üzerine Bir Araştırma: Selçuk Üniversitesi Örneği. FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, (11), 151-164.
 • Tuckman, B. W. (1991). The development and concurrent validity of the procrastination scale. Educational and psychological measurement, 51(2), 473-480.
 • Tuncer, M. & Tanaş, R. (2020). ;Meslek yüksekokulu öğrencilerinin mesleki eğitime yönelik tutumları ve gelecek beklentileri arasındaki ilişki. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 19(76), 1691-1707.
 • Tuncer, M. (2011). Yükseköğretim gençliğinin gelecek beklentileri üzerine bir araştırma. Electronic Turkish Studies, 6(2), 935-948.
 • Tümen, S. D. (2019). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumları: bolu bilsem örneği. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 6(5), 257-267.
 • Uygur, M., & Yelken, T. Y. (2017). Sınıf Öğretmenliği Adaylarının Memnuniyet Düzeyleri ve Gelecek Beklentisi Algılarının İncelenmesi: Mersin Üniversitesi Örneği. Journal of Higher Education/Yüksekögretim Dergisi, 7(1), 1-10.
 • Yavuzer, H., Demir, İ., Meşeci, F., & Sertelin, Ç. (2005). Günümüz gençliğinin gelecek beklentileri. HAYEF Journal of Education, 2(2), 93-103.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Ferdi BAHADIR> (Sorumlu Yazar)
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim ABD
0000-0002-4777-4762
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 17, Sayı 34

Kaynak Göster

APA Bahadır, F. (2022). Gelecek Beklentilerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi . Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi , 17 (34) , 459-473 . DOI: 10.35675/befdergi.875871