Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 10, 01.05.2018

Öz

Eğitimin kalitesini arttırmak amacıyla araştırmacılar tarafından farklı konularda birçok eğitim araştırması yapılmaktadır. Öğretmenlerin eğitim araştırmalarından yararlanmalarında bu araştırmalara karşı tutumları önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu araştırmada var olan durumu saptamaya yönelik tarama modeli kullanılmıştır. Çalışmaya 2014-2015 eğitim-öğretim yılı Eskişehir ili merkez ilçelerinde Millî Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde görev yapan 48 fizik, 33 kimya, 56 biyoloji olmak üzere toplam 137 fen bilimleri öğretmeni katılmıştır. Bu çalışmada İlhan, Şekerci, Sözbilir ve Yıldırım (2013) tarafından geliştirilen öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına karşı tutumlarının belirlenmesine yönelik “Eğitim Araştırmalarına Yönelik Öğretmen Tutum Ölçeği (EAÖTÖ)” olarak adlandırılan 5’li likert tipi bir ölçek kullanılmıştır. Araştırmada elde edilen verilerin çözümlenmesinde aritmetik ortalama, standart sapma, yüzde, t-testi ve tek yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Analiz sonuçlarına göre eğitim araştırmalarına yönelik tutum ölçeğinin tüm alt boyutlarından alınan puan ortalamalarının cinsiyete, ortaöğretimin türüne, eğitim araştırmalarına yönelik eğitim alma durumuna ve branşlara göre anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur.

Kaynakça

  • Seçkin Kapucu, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 1-6.

Usability Evaluation of The School Web Site Management Panel(MebWeb) System: Design Guides Based Usability

Yıl 2018, Cilt: 2 Sayı: 1, 0 - 10, 01.05.2018

Öz

In 2012, in order to institutionalize the entire organization connected to the Ministry of Education by Computer Group President a project "School Website Management Panel" project was carried out. With this project, all the institutions connected to the Ministry of Education website is provided having a common interface. Thus, the person responsible for the website and the users were offered the opportunity to process more easily and perform reliably. "School Website Management Panel" that appeals quite a large audience project should be used in a simple manner by the audience. The purpose of this research is to evaluate "School Website Management Panel" project with the design guide based usability. For evaluation process check list template TS EN ISO 9241-151 Public Websites Guide which is developed by TÜBİTAK BİLGEM Software Technology Research Institute was used. The data obtained from the template, is evaluated by a content analysis approach which is one of qualitative research techniques. The results of the evaluation revealed that project can be used as the overall a structure

Kaynakça

  • Seçkin Kapucu, M. (2018). Fen bilimleri öğretmenlerinin eğitim araştırmalarına yönelik tutumlarının incelenmesi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 2(1), 1-6.
Toplam 1 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Diğer ID JA36KU95TU
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Munise Seçkin Kapucu Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 1 Mayıs 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Seçkin Kapucu, M. (2018). Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Eğitim Araştırmalarına Yönelik Tutumlarının İncelenmesi. Bilim Eğitim Sanat Ve Teknoloji Dergisi, 2(1), 0-10.

EBSCOhost.jpg
        Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220


Creative Commons Lisansı