Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Programlama Öğretimindeki Ters-Yüz Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Bilgisayara Yönelik Tutumuna ve Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerine Etkisi

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 13 - 26, 01.01.2019

Öz

Bu araştırmada, Ters Yüz Öğrenme Yönteminin ortaokul öğrencilerinin başarısına, bilgisayarlara yönelik tutumları ve programlama dil öğretiminde öz-yönelimli öğrenme beceri düzeylerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada ön test-son test eşleştirilmiş kontrol grubu tasarımı ile yarı deneysel tasarım kullanılmıştır. Kontrol grubunda 104, deney grubundan 88 olmak üzere toplam 192 öğrenci çalışma örneklemini oluşturmuştur. Kontrol ve deney grupları belirlenirken, bu iki grubun akademik başarı değişkeni açısından eşit olduğu varsayılmıştır. Veri toplama aracı olarak; Başarı Ölçeği, Bilgisayar Tutum Ölçeği ve Teknolojiyle Kendi Kendine Öğrenme Ölçeği kullanılmıştır. Nicel verilerde veri analizi yöntemini belirlemek için öncelikle normallik testi uygulanmıştır. Normal dağılım göstermeyen akademik başarı ön test ve son testi ile teknolojiyle kendi kendine öğrenme ölçeği ön test ve son test puanlarının analizinde Mann Whitney U ve Wilcoxon işaretli sıralar testleri kullanılmıştır. Normal dağılım gösteren bilgisayara karşı tutum ön test ve son test puanlarının analizinde ise t testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre, Ters Yüz Öğrenme Yöntemi ile öğrenim gören öğrencilerin akademik başarıları, teknolojiyle öz-yönelimli öğrenme düzeyleri ve bilgisayar tutumları, Geleneksel Öğrenme Yöntemi ile öğrenim görenlerden daha yüksektir. Yöntem ve gruplar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur.

Kaynakça

  • Öztürk, S. & Alper, A. (2019). Programlama öğretimindeki ters-yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 13-26.

The Effect of Flipped Learning Method on the Students’ Academic Achievement, Computer Attitudes and Self-Directed Learning Skills in Programming Language Teaching

Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1, 13 - 26, 01.01.2019

Öz

In this research, the determination of the Flip Learning Method's impact on the success of secondary school students, their attitudes towards computer and the levels of self-directed learning skills in programming language teaching are aimed. In the study, quasi-experimental design with pretest-posttest matched control group design, is used. 104 students from control group, 88 students from experimental group, totally 192 students form the sample of the study. While control and test groups were being determined, it is regarded that these two groups are to be equal in terms of academic success variable. As data collection tool; success test, computer attitude scale and self-directed learning with technology scale are used. In order to determine the data analysis method in quantitative data, first of all, normality test is applied. While Mann Whitney U and Wilcoxon signed ranks tests are being used in the analysis of the data which don't show normal range, t test is used in the analysis of the data which shows normal range. According to facts that are obtained at the result of the study, academic successes, the levels of self-directed learning with technology and computer attitudes of the students who are studying with the Flip Learning Method are higher than the students who are studying with Traditional Learning Method and the difference between the groups is found meaningful.

Kaynakça

  • Öztürk, S. & Alper, A. (2019). Programlama öğretimindeki ters-yüz öğretim yönteminin öğrencilerin başarılarına, bilgisayara yönelik tutumuna ve kendi kendine öğrenme düzeylerine etkisi. Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Dergisi (BEST Dergi), 3(1), 13-26.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ayfer ALPER> (Sorumlu Yazar)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2312-6311
Türkiye


Suat ÖZTÜRK Bu kişi benim
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8147-9943

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2019
Yayınlandığı Sayı Yıl 2019, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Alper, A. & Öztürk, S. (2019). Programlama Öğretimindeki Ters-Yüz Öğretim Yönteminin Öğrencilerin Başarılarına, Bilgisayara Yönelik Tutumuna ve Kendi Kendine Öğrenme Düzeylerine Etkisi . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 3 (1) , 13-26 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/40454/426465

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı