Araştırma Makalesi
PDF Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Müziğin Farklı Öğrenme Stillerine Sahip Öğrencilerin Başarı Duyguları ve Öz-yeterlik İnançları Üzerine Etkisi

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 95 - 113, 01.07.2020

Öz

Bu çalışma müzik eşliğinde yapılan İngilizce derslerinin farklı öğrenme stillerine sahip öğrencilerin özyeterlik inançları ve başarı duyguları üzerine etkisini araştırmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla sıralı açıklayıcı tasarım kullanılmıştır. Nicel verileri toplamak için deneysel desen, nitel verileri toplamak için yarı yapılandırılmış anket formu kullanılmıştır. Çalışma Türkiye’de bir lisede öğrenim gören 53 öğrenci ile yürütülmüştür. Deney esnasında İngilizce derslerinde arka planda müzik kullanılmıştır. Çalışma, arka plan müziğinin kullanılmasının, başarı duygularında olumlu bir farklılığa yol açtığını, ancak öz-yeterlik inançlarına herhangi bir fark yaratmadığını ortaya çıkarmıştır. Öğrenme stilleri açısından ayrıştırma ve yerleştirme stiline sahip öğrencilerde ders keyif duygusunda olumlu yönde etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Ders sıkılma duygusu açısından uygulama ayrıştırma stiline sahip öğrenciler üzerinde olumlu etkiye sahip olduğu görülmüştür. Nitel süreçlerden elde edilen veriler de bunu doğrulamıştır. Nitel veriler uygulamanın mutluluk, keyif, heyecan, sıkılma, öfke duyguları ve motivasyon, derse bağlanma ve aktif katılım üzerinde etkili olduğunu göstermiştir. Öğrenciler genel olarak arka plan müziğini desteklemişlerdir.

The Effects of Music on Achievement Emotions and Self-Efficacy Beliefs of Students Who Have Different Learning Styles

Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2, 95 - 113, 01.07.2020

Öz

This study aims to examine the effects of English course with background music on self-efficacy beliefs and achievement emotions of students who have different learning styles and find out what students think about this implementation. For this purpose, the sequential explanatory design was used. To obtain quantitative data, an experimental design, and to collect qualitative data, a semi-structured questionnaire form was applied. The study was carried out with 53 students at a high school in Turkey. During the experiment period, the background music was used in the English course. The study has revealed that using background music leads to a significant differentiation in the achievement emotions in a positive way but not on self-efficacy beliefs. In terms of learning styles, the implementation has had positive effects on class-related enjoyment of the students with the style of converging and accommodating. In terms of class-related boredom, the implementation has had a positive effect on students having converging learning styles. The data obtained from qualitative processes also has confirmed this. The qualitative data has proved that the implementation is effective on emotions such as happiness, enjoy, excitement, boredom, anger and on motivation, engagement and actively participating. The students generally have supported background music.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yafes CAN (Sorumlu Yazar)
ANADOLU UNIVERSITY
0000-0001-5664-6781
Türkiye


Meral GÜVEN
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4139-729X
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 4, Sayı 2

Kaynak Göster

APA Can, Y. & Güven, M. (2020). The Effects of Music on Achievement Emotions and Self-Efficacy Beliefs of Students Who Have Different Learning Styles . Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Dergisi , 4 (2) , 95-113 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bestdergi/issue/54949/728378

Google_Scholar_logo_2015.PNG                road-issn.png                    citefactor_logo.png
ici2.png                SIS-Logo.png        15220

Creative Commons Lisansı