Derleme
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri

Yıl 2018, Cilt: 3 Sayı: 4, 1 - 18, 30.12.2018

Öz

Sanayileşme ve kentleşmenin günümüze gelen ve son
zamanlarda gündemde sıkça yer alan en hayatî ve rahatsız edici sonuçları
şüphesiz ki küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarıdır. İklim
değişikliği, ağırlıklı olarak fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan, sera gazı
etkisi olarak da adlandırılan ve dünya atmosferine ısı tutucu gazlar ekleyen
geniş bir global olaya işaret etmektedir. Bu olay, küresel ısınmayla tanımlanan
artan sıcaklık eğilimlerini içermekle birlikte birtakım yan çevresel etkileri
de içinde barındırmaktadır. Birçok açıdan iklim değişikliği ve küresel ısınma,
çevre ve insanlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Endüstriyel kirlilik
küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Medya,
küresel liderler, çevreci kuruluşlar, müşteriler, yatırımcılar ve diğer
paydaşlar bu konuyu son derece ciddiye almakta; firmalar çevre kirliliği
konusunda dikkatli olduklarını ve konuyla ilgili sorumlu bir tavır
sergilediklerini ispatlamak için çeşitli alanlarda çaba harcamaktadırlar. Bu
bağlamda günümüzde işletmeler organizasyonlarının çeşitli birimlerinde ve iş
fonksiyonlarında sürdürülebilir uygulamalara geçmiş ya da geçme
eğilimindedirler. Örneğin bazı işletmeler üretim süreçlerinde atık ısıyı ya da
suyu yeniden enerjiye dönüştürmekte ya da ürünlerinde yüzde yüz geri dönüşümlü
maddeler kullanmakta; bir başkası dağıtımda kullandığı araç filosunu çevre
dostu düşük emisyonlu araçlarla yenilemekte ya da işletme binasını güneş
panelleri ile donatarak yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamakta; bir
diğeri ise çevre dostu işletme süreçleri takip eden kuruluşları desteklemek
amacıyla ek kredi veya özel fonlar sağlamaktadır. Bu çalışmada iklim
değişikliği ve küresel ısınma karşısında işletmeler için sürdürülebilir çözüm
önerileri başlıklar altında sunulmakta, gerçek hayat uygulamalarından örnekler
verilmektedir.

Kaynakça

 • Ahmad, Shoeb. “Green Human Resource Management: Policies and practices”, Cogent Business & Management, Cilt: 2, Sayı: 1, 2015.
 • Alatervo, Saara J. “The 6 Rs: making a sustainable impact”, A Prosperous Way Down, 02.02.2013, https://prosperouswaydown.com/6rs-making-sustainable-impact/, (10.09.2018).
 • Arı, Emin Sertaç. “Yeşil Bilişim”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.219.
 • Bangwal, Deepak ve Prakash Tiwari. “Green HRM – A way to greening the environment”, IOSR Journal of Business and Management, Cilt: 17, Sayı: 12, 2015, ss. 45-53.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “Yeşil Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasının Önemi ve Türkiye İçin Öneriler Raporu”, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocu¬ments%2fSayfa¬lar%2fArastir-ma_Raporla¬ri%2fYe-sil_Bilisim_Teknolojilerinin_Yayginlastirilmasinin_Onemi_ve_Turkiye_Icin_Oneriler.pdf (27.10.2017).
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Faaliyet Raporu, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocu-ments%2fSayfalar%2fFaaliyet_Raporlari%2f2010_Faaliyet_Raporu.pdf (23.10.2017).
 • Chapin, F. Stuart, Margaret S. Torn, Masaki Tateno. “Principles of Ecosystem Sustainability”, American Naturalist, Cilt: 148, Sayı: 6, 1996, ss.1016-1037.
 • Çavuş, M. Fedai ve Neslihan Tancı. “Yeşil İşletme ve Çevre Yönetim sistemleri”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt: 48, Sayı: 1, 2013, ss.73-82.
 • Eten, Duygu. “Yeşil Bina Tasarımı”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.199.
 • Evren, Murat. “Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ülkemizdeki Mevcut Durum”, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı: 335, 2016.
 • Karademir, Özgür, Orhan Engin, Nilgün Fığlalı. “Yeniden Üretimin Faydaları ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, 2005, s.527.
 • Kedikli, Erman. “Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.139.
 • Kıncay, Olcay. “Sürdürülebilir Yeşil Binalar - 1. Bölüm”, Ders Notları, 08.09.2016, http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/YesilIBolBiNA.pdf, (11.09.2018)
 • Kuşat, Nurdan. “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 2012, ss.227-242.
 • Lo, C.W. ve S.W. Leung. “Environmental Agency And Public Opinion In Guangzhou: The Limits Of A Popular Approach To Environmental Governance”, The China Quarterly, Sayı: 163, 2000, ss.677-704.
 • Mandip, Gill. “Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability”, Research Journal of Recent Sciences, Cilt: 1, 2012, ss. 244-252.
 • Mathews, Jose. “Implementing Green Management in Business Organizations”, The IUP Journal of Business Strategy, Cilt: 15, Sayı: 2, 2018, ss.46-62.
 • Min, H. ve W.P. Galle. “Green Purchasing Practices of US Firms”, International Journal Of Operations and Production Management, Cilt: 21, Sayı: 9, 2001, ss.1222-1238.
 • Moghadam, Rezaei. “Green management of human resources in organizations: an approach to the sustainable environmental management”, International Journal of Agricultural Technology, Cilt: 12, Sayı: 3, 2016, ss.415-428.
 • Rani, Sushma ve K. Mishra. “Green HRM: Practices and Strategic Implementation in the Organizations”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Cilt: 2, Sayı: 11, 2014, ss.3633-3639.
 • Sarkis J. “A Strategic Framework For Green Supply Chain Management”, Journal of Cleaner Poduction, Sayı: 11, 2003, ss.397-409.
 • Sarkis, J. ve A. Rasheed. “Greening the Manufacturing Function”, Business Horizons, Cilt: 38, Sayı: 5, 1995, ss.17-27.
 • Sert, Murat. “Sürdürülebilir işletme anlayışı”, Dünya Gazetesi, 10.01.2016, https://www.dunya.com/gundem/surdurulebilir-isletme-anlayisi-haberi-304049, (12.09.2018).
 • Srinivas, Hari. "What is a green or sustainable building?", Kobe, Japan: Global Development Research Center, (27.09.2006), https://www.gdrc.org/uem/green-const/1-whatis.html, (11.09.2018)
 • Şenocak, Burak ve Yeliz Mohan Bursalı. “İşletmelerde Çevresel Sürdürülebilirlik Bilinci ve Yeşil İşletmecilik Uygulamaları ile İşletme Başarısı Arasındaki İlişki”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, 2018, ss.161-183.
 • Taruna, Rajpal Rao. “Emergence of Green HRM in Modern Era”, Global Journal For Research Analysis, Cilt: 5, Sayı: 2, 2016.
 • Tech Republic - 10 tips for implementing green IT. (2008). https://www.techrepub-lic.com/blog/10-things/10-tips-for-implementing-green-it/ (27.10.2017).
 • United Nations. “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyon Raporu, 14.02.2007, http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm, (06.09.2018).
 • University of Alberta - Green Computing; Things You Can Do. (2011). https://www.vpit.ualberta.ca/green/?ref=things (22.11.2017).
 • Volz, U., J. Böhnke, L. Knierim, K. Richert, G.M. Röber, V. Eidt. “Financing the Green Transformation - How to Make Green Finance Work in Indonesia”, Palgrave Macmillian, UK, 2015.
 • Yeşil Odak, “Yeşil Binalar Hakkında Her Şey: Yeşil Bina Nedir?, Bina Standartları, Yeşil Yönetmelikler”, Yeşil Bilgi, (12.08.2018), https://www.yesilodak.com/yesil-binalar-hakkinda-her-sey-1--yesil-bina-nedir-,-bina-standartlari,-yesil-yonetmelikler, (11.09.2018).
 • Yeşilaydın, Gözde. “Yeşil Düşünce”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.4.
 • Zhu, Q., J. Sarkis, K. Lai. “Green Supply Chain Management Implications For Closing The Loop”, Transportation Research Part E, Sayı: 44, 2008, ss.1-18.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Emin Sertaç ARI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
0000-0003-4453-5528
Türkiye


Erhan ERGİN
İŞLETME BÖLÜMÜ
0000-0001-6281-3654
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 30 Aralık 2018
Yayınlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 3 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Arı, E. S. & Ergin, E. (2018). Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri . Akademik İzdüşüm Dergisi , , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/41892/461118

Yayın için kabul edilen yazıların yayın hakkı ve yayınlanan yazılarında her türlü telif hakları dergiye aittir. Yazara herhangi bir telif hakkı ödenmez.