Yıl 2018, Cilt 3 , Sayı 4, Sayfalar 1 - 18 2018-12-30

Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri

Emin Sertaç ARI [1] , Erhan ERGİN [2]


Sanayileşme ve kentleşmenin günümüze gelen ve son zamanlarda gündemde sıkça yer alan en hayatî ve rahatsız edici sonuçları şüphesiz ki küresel ısınma ve iklim değişikliği kavramlarıdır. İklim değişikliği, ağırlıklı olarak fosil yakıtların yakılmasıyla oluşan, sera gazı etkisi olarak da adlandırılan ve dünya atmosferine ısı tutucu gazlar ekleyen geniş bir global olaya işaret etmektedir. Bu olay, küresel ısınmayla tanımlanan artan sıcaklık eğilimlerini içermekle birlikte birtakım yan çevresel etkileri de içinde barındırmaktadır. Birçok açıdan iklim değişikliği ve küresel ısınma, çevre ve insanlık üzerinde olumsuz etkiler yaratmaktadır. Endüstriyel kirlilik küresel ısınmanın başlıca nedenlerinden biri olarak kabul edilmektedir. Medya, küresel liderler, çevreci kuruluşlar, müşteriler, yatırımcılar ve diğer paydaşlar bu konuyu son derece ciddiye almakta; firmalar çevre kirliliği konusunda dikkatli olduklarını ve konuyla ilgili sorumlu bir tavır sergilediklerini ispatlamak için çeşitli alanlarda çaba harcamaktadırlar. Bu bağlamda günümüzde işletmeler organizasyonlarının çeşitli birimlerinde ve iş fonksiyonlarında sürdürülebilir uygulamalara geçmiş ya da geçme eğilimindedirler. Örneğin bazı işletmeler üretim süreçlerinde atık ısıyı ya da suyu yeniden enerjiye dönüştürmekte ya da ürünlerinde yüzde yüz geri dönüşümlü maddeler kullanmakta; bir başkası dağıtımda kullandığı araç filosunu çevre dostu düşük emisyonlu araçlarla yenilemekte ya da işletme binasını güneş panelleri ile donatarak yenilenebilir enerji kullanımına katkı sağlamakta; bir diğeri ise çevre dostu işletme süreçleri takip eden kuruluşları desteklemek amacıyla ek kredi veya özel fonlar sağlamaktadır. Bu çalışmada iklim değişikliği ve küresel ısınma karşısında işletmeler için sürdürülebilir çözüm önerileri başlıklar altında sunulmakta, gerçek hayat uygulamalarından örnekler verilmektedir.

İklim Değişikliği, Küresel Isınma, Sürdürülebilir İşletme, Yeşil İşletme
 • Ahmad, Shoeb. “Green Human Resource Management: Policies and practices”, Cogent Business & Management, Cilt: 2, Sayı: 1, 2015.
 • Alatervo, Saara J. “The 6 Rs: making a sustainable impact”, A Prosperous Way Down, 02.02.2013, https://prosperouswaydown.com/6rs-making-sustainable-impact/, (10.09.2018).
 • Arı, Emin Sertaç. “Yeşil Bilişim”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.219.
 • Bangwal, Deepak ve Prakash Tiwari. “Green HRM – A way to greening the environment”, IOSR Journal of Business and Management, Cilt: 17, Sayı: 12, 2015, ss. 45-53.
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu “Yeşil Bilişim Teknolojilerinin Yaygınlaştırılmasının Önemi ve Türkiye İçin Öneriler Raporu”, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocu¬ments%2fSayfa¬lar%2fArastir-ma_Raporla¬ri%2fYe-sil_Bilisim_Teknolojilerinin_Yayginlastirilmasinin_Onemi_ve_Turkiye_Icin_Oneriler.pdf (27.10.2017).
 • Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Faaliyet Raporu, https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocu-ments%2fSayfalar%2fFaaliyet_Raporlari%2f2010_Faaliyet_Raporu.pdf (23.10.2017).
 • Chapin, F. Stuart, Margaret S. Torn, Masaki Tateno. “Principles of Ecosystem Sustainability”, American Naturalist, Cilt: 148, Sayı: 6, 1996, ss.1016-1037.
 • Çavuş, M. Fedai ve Neslihan Tancı. “Yeşil İşletme ve Çevre Yönetim sistemleri”, Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, Cilt: 48, Sayı: 1, 2013, ss.73-82.
 • Eten, Duygu. “Yeşil Bina Tasarımı”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.199.
 • Evren, Murat. “Sürdürülebilirlik, Sürdürülebilir Kalkınma ve Ülkemizdeki Mevcut Durum”, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınmada Anahtar Verimlilik Dergisi, Sayı: 335, 2016.
 • Karademir, Özgür, Orhan Engin, Nilgün Fığlalı. “Yeniden Üretimin Faydaları ve Ekonomi Üzerindeki Etkileri”, V. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Ticaret Üniversitesi, 25-27 Kasım 2005, 2005, s.527.
 • Kedikli, Erman. “Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.139.
 • Kıncay, Olcay. “Sürdürülebilir Yeşil Binalar - 1. Bölüm”, Ders Notları, 08.09.2016, http://www.yildiz.edu.tr/~okincay/dersnotu/YesilIBolBiNA.pdf, (11.09.2018)
 • Kuşat, Nurdan. “Sürdürülebilir İşletmeler İçin Kurumsal Sürdürülebilirlik ve İçsel Unsurları”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İİBF Dergisi, Cilt: 15, Sayı: 2, 2012, ss.227-242.
 • Lo, C.W. ve S.W. Leung. “Environmental Agency And Public Opinion In Guangzhou: The Limits Of A Popular Approach To Environmental Governance”, The China Quarterly, Sayı: 163, 2000, ss.677-704.
 • Mandip, Gill. “Green HRM: People Management Commitment to Environmental Sustainability”, Research Journal of Recent Sciences, Cilt: 1, 2012, ss. 244-252.
 • Mathews, Jose. “Implementing Green Management in Business Organizations”, The IUP Journal of Business Strategy, Cilt: 15, Sayı: 2, 2018, ss.46-62.
 • Min, H. ve W.P. Galle. “Green Purchasing Practices of US Firms”, International Journal Of Operations and Production Management, Cilt: 21, Sayı: 9, 2001, ss.1222-1238.
 • Moghadam, Rezaei. “Green management of human resources in organizations: an approach to the sustainable environmental management”, International Journal of Agricultural Technology, Cilt: 12, Sayı: 3, 2016, ss.415-428.
 • Rani, Sushma ve K. Mishra. “Green HRM: Practices and Strategic Implementation in the Organizations”, International Journal on Recent and Innovation Trends in Computing and Communication, Cilt: 2, Sayı: 11, 2014, ss.3633-3639.
 • Sarkis J. “A Strategic Framework For Green Supply Chain Management”, Journal of Cleaner Poduction, Sayı: 11, 2003, ss.397-409.
 • Sarkis, J. ve A. Rasheed. “Greening the Manufacturing Function”, Business Horizons, Cilt: 38, Sayı: 5, 1995, ss.17-27.
 • Sert, Murat. “Sürdürülebilir işletme anlayışı”, Dünya Gazetesi, 10.01.2016, https://www.dunya.com/gundem/surdurulebilir-isletme-anlayisi-haberi-304049, (12.09.2018).
 • Srinivas, Hari. "What is a green or sustainable building?", Kobe, Japan: Global Development Research Center, (27.09.2006), https://www.gdrc.org/uem/green-const/1-whatis.html, (11.09.2018)
 • Şenocak, Burak ve Yeliz Mohan Bursalı. “İşletmelerde Çevresel Sürdürülebilirlik Bilinci ve Yeşil İşletmecilik Uygulamaları ile İşletme Başarısı Arasındaki İlişki”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Cilt: 23, Sayı: 1, 2018, ss.161-183.
 • Taruna, Rajpal Rao. “Emergence of Green HRM in Modern Era”, Global Journal For Research Analysis, Cilt: 5, Sayı: 2, 2016.
 • Tech Republic - 10 tips for implementing green IT. (2008). https://www.techrepub-lic.com/blog/10-things/10-tips-for-implementing-green-it/ (27.10.2017).
 • United Nations. “Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future”, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyon Raporu, 14.02.2007, http://www.un-documents.net/ocf-ov.htm, (06.09.2018).
 • University of Alberta - Green Computing; Things You Can Do. (2011). https://www.vpit.ualberta.ca/green/?ref=things (22.11.2017).
 • Volz, U., J. Böhnke, L. Knierim, K. Richert, G.M. Röber, V. Eidt. “Financing the Green Transformation - How to Make Green Finance Work in Indonesia”, Palgrave Macmillian, UK, 2015.
 • Yeşil Odak, “Yeşil Binalar Hakkında Her Şey: Yeşil Bina Nedir?, Bina Standartları, Yeşil Yönetmelikler”, Yeşil Bilgi, (12.08.2018), https://www.yesilodak.com/yesil-binalar-hakkinda-her-sey-1--yesil-bina-nedir-,-bina-standartlari,-yesil-yonetmelikler, (11.09.2018).
 • Yeşilaydın, Gözde. “Yeşil Düşünce”, Yeşil İşletme – Green Business, (Ed. Yeter Demir Uslu), Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2018, s.4.
 • Zhu, Q., J. Sarkis, K. Lai. “Green Supply Chain Management Implications For Closing The Loop”, Transportation Research Part E, Sayı: 44, 2008, ss.1-18.
Birincil Dil tr
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4453-5528
Yazar: Emin Sertaç ARI (Sorumlu Yazar)
Kurum: YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6281-3654
Yazar: Erhan ERGİN
Kurum: İŞLETME BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Aralık 2018

Bibtex @derleme { beuiibfaid461118, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {3}, pages = {1 - 18}, doi = {}, title = {Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri}, key = {cite}, author = {Arı, Emin Sertaç and Ergi̇n, Erhan} }
APA Arı, E , Ergi̇n, E . (2018). Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 3 (4) , 1-18 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/41892/461118
MLA Arı, E , Ergi̇n, E . "Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri" . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 1-18 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/41892/461118>
Chicago Arı, E , Ergi̇n, E . "Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 3 (2018 ): 1-18
RIS TY - JOUR T1 - Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri AU - Emin Sertaç Arı , Erhan Ergi̇n Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 18 VL - 3 IS - 4 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri %A Emin Sertaç Arı , Erhan Ergi̇n %T Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri %D 2018 %J Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 3 %N 4 %R %U
ISNAD Arı, Emin Sertaç , Ergi̇n, Erhan . "Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 3 / 4 (Aralık 2018): 1-18 .
AMA Arı E , Ergi̇n E . Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri. AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ. 2018; 3(4): 1-18.
Vancouver Arı E , Ergi̇n E . Sürdürülebilir İşletme Olma Yolunda Çözüm Önerileri. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi. 2018; 3(4): 1-18.