Yıl 2019, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 125 - 143 2019-03-20

Migration flows to Turkey in the Context of International Mobility, Corum City View
Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü

Ali Kemal NURDOĞAN [1] , Zekeriya DOĞAN [2]


Around experienced politicians, there are many studies investigating most notably in the border provinces in Turkey, which is one of the countries providing international protection and big city living in society and the impact it has created international migration mobility on the labor market in the region in the economic and cultural conflicts due to land. However, there are few studies showing how the Anatolian cities, which contribute significantly to the country's economy with their industrial and agricultural production, are affected by international migration mobility. The aim of the study is to reveal the general appearance and effects of international migration movement in Çorum. The study was carried out within the borders of Çorum province. The data used in the study were obtained from the questionnaire applied by 863 foreigners by Çorum Social Assistance Foundation Directorate.

The demographic and labor characteristics of the foreigners housed in the city of Çorum are similar to the universal refugee characteristics, and the majority of them are women, children and people with uneducated and unskilled labor.

International migration mobility has brought some problems for the Çorum community. These problems are similar to the problems experienced in the regions where migration is taking place. In particular, the potential of the unskilled labor force to increase informal employment and to increase unemployment appears to be a prominent issue.


Çevresinde yaşanan siyasi, ekonomik ve kültürel çatışmalar sebebiyle topraklarında en çok uluslararası koruma sağlayan ülkelerin başında gelen Türkiye’de özellikle sınır illeri ve büyük şehirlerde yaşayan toplumlar ve bu bölgelerde işgücü piyasası üzerinde uluslararası göç hareketliliğinin yaratmış olduğu etkileri araştıran pek çok çalışma bulunmaktadır. Ancak, sanayi ve tarımsal üretimleri ile ülke ekonomisine önemli katkı sağlayan Anadolu şehirlerinin uluslararası göç hareketliliğinden nasıl etkilendiğini gösteren çalışma sayısı azdır.

Çalışmanın amacı, uluslararası göç hareketinin Çorum İlinde genel görünümü ve etkilerini ortaya koymaktır. Çalışma Çorum il sınırları içerisinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmada kullanılan veriler, Çorum Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışma Vakfı Müdürlüğü tarafından 8633 yabancı ile uygulanan anketten elde edilmiştir.

Çorum şehrinde barınan yabancı kişilerin demografik ve işgücü özellikleri evrensel mülteci özellikleri ile benzerlik göstermekte, büyük çoğunluğu kadın, çocuk ve çalışma çağındaki eğitimsiz ve niteliksiz işgücüne sahip kişilerden oluşmaktadır. Uluslararası göç hareketliliği, Çorum toplumu için birtakım sorunları beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar göç alan bölgelerde yaşanan sorunlara benzer sorunlardır. Özellikle, vasıfsız işgücünün kayıt dışı istihdamı artırması ve işsizliği artırma potansiyeli öne çıkan sorun olarak gözükmektedir.


 • Bidinger, Sarah. (2015). ‘Syrian Refugees and the Right to Work: Developing Temporary Protection in Turkey’. Boston University International Law Journal, Vol. 33:223, 2015, pp. 223-249.
 • Çelik, Neşe Baran. “Türk Hukukunda Uluslararası Koruma Başvurusunda Bulunan veya Uluslararası Korumadan Yararlanan Yabancıların Hak ve Yükümlülükleri”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Özel Sayı Cilt:1, 2015, ss.67-148.
 • Çiçekli, Bülent. Yabancılar ve Mülteci Hukuku, Seçkin Yayıncılık, Ankara, 2014.
 • Deniz, Taşkın. “Uluslar Arası Göç Sorunu Perspektifinde Türkiye”, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, 18 (1), 2014, ss. 175-204.
 • Duman, Tuba. “Sosyal Uyumu Sağlamak İçin Suriyelilerin Eğitiminin Önemi”, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları, Ortadoğu’da Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Yayını, 2016, ss.46-54.
 • Ergüven, Nasıh Sarp ve Beyza Özturanlı. “Uluslararası Mülteci Hukuku ve Türkiye”, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 62, Sayı: 4, 2013, ss.1007-1061. İçduygu, Ahmet. International Migration and Human Development in Turkey, UNDP Human Developments Research Paper, 2009/52.
 • İçduygu, Ahmet ve İbrahim Sirkeci. “Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Göç Hareketleri”, (Ed.) Oya Baydar, 75 Yılda Köylerden Şehirlere, İstanbul: Tarih Vakfı Yayınları, 1999, ss.249-260.
 • Öngör, Sami. Coğrafya Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1980.
 • Parlak, Zeki. “Suriyeli Mültecilerin Türkiye’de Emek Piyasalarına Etkisi”, Social Sciences Studies Journal, Vol:3 Issue:12, 2017, pp:2327-2337.
 • Şahin, Cengiz. “Yurt Dışı Göçün Bireyin Psikolojik Salığı Üzerindeki Etkisi İlişkin Kuramsal Bir İnceleme”, Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21 (2), 2001, ss.57-67.
 • TUİK, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları, 2018.
 • Tunç, Ayşe Şebnem. “Mülteci Davranışı ve Toplumsal Etkileri: Türkiye’deki Suriyelilere İlişkin Bir Değerlendirme”, TESAM Akademi Dergisi, 2015, ss.29-63.
 • Yılmaz, Abdurrahman, (2014). “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/2, 2014, ss.1685-1704.
 • Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK).
 • Zaim, Sabahattin, Çalışma Ekonomisi, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2006.
 • Çorum Orman İşletme Müdürlüğü, “Orman Varlığı”, https://amasyaobm.ogm.gov.tr/CorumOIM/Lists/Varliklar/AllItems.aspx, (11.02.2019).
 • Çorum İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, “İlimizin Coğrafi Yapısı”, https://corum.tarimorman.gov.tr/Belgeler/2017%20YILI%20BRİFİNG%20RAPORU.pdf (10.02.2019).
 • Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, “Göç İstatistikleri, Geçici Koruma”,http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik(02.02.2019).
 • Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü, “Kömür Araştırmaları”, http://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/komur-arama-arastirmalari, (11.02.2019).
 • Türkiye İhracatçılar Meclisi, “İhracat Rakamları”, http://www.tim.org.tr/tr/ihracat-rakamlari.html, (11.02.2017).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali Kemal NURDOĞAN (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5995-5464
Yazar: Zekeriya DOĞAN
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 20 Mart 2019

Bibtex @araştırma makalesi { beuiibfaid530291, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi}, issn = {2547-9725}, address = {aid@beu.edu.tr}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {4}, pages = {125 - 143}, doi = {}, title = {Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü}, key = {cite}, author = {Nurdoğan, Ali Kemal and Doğan, Zekeriya} }
APA Nurdoğan, A , Doğan, Z . (2019). Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi , 4 (1) , 125-143 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/44027/530291
MLA Nurdoğan, A , Doğan, Z . "Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü" . Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 4 (2019 ): 125-143 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beuiibfaid/issue/44027/530291>
Chicago Nurdoğan, A , Doğan, Z . "Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 4 (2019 ): 125-143
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü AU - Ali Kemal Nurdoğan , Zekeriya Doğan Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 125 EP - 143 VL - 4 IS - 1 SN - 2547-9725- M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü %A Ali Kemal Nurdoğan , Zekeriya Doğan %T Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi %P 2547-9725- %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Nurdoğan, Ali Kemal , Doğan, Zekeriya . "Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü". Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi 4 / 1 (Mart 2019): 125-143 .
AMA Nurdoğan A , Doğan Z . Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü. AKADEMİK İZDÜŞÜM DERGİSİ. 2019; 4(1): 125-143.
Vancouver Nurdoğan A , Doğan Z . Türkiye’ye Yönelen Uluslararası Göç Hareketliliği Bağlamında Çorum İl Görünümü. Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik İzdüşüm Dergisi. 2019; 4(1): 125-143.