Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP AMONG THE PERCEPTION OF ORGANIZATIONAL CYNICISM AND COUNTERPRODUCTIVE WORK BEHAVIOR AND TURNOVER INTENTİON: A PUBLIC BUSINESS EXAMPLE

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 41 - 58, 25.07.2020

Öz

The purpose of the research is to determine the relationships among organizational cynicism perceptions and counterproductive work behaviors and intentions to leaving in the job  The data in the study were obtained by using quantitative methods. Survey method was used to collect the data. The survey was carried out on 304 people working in the public sector. The surveys were conducted by conveince sampling method. The data was analyzed by using AMOS 23 and SPSS 23 software programmes. "Descriptive Statistics", "Confirmatory Factor Analysis" and "Correlation Analysis" were used to analyze the data. According to the results, it has been determined that there is a significant and positive relationship between the organizational cynicism perceptions and counterproductive work behaviors and turnover intention.

Kaynakça

 • Abraham, R., (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3): 269-292.
 • Agin, Ö. (2010). İşe bağlanma düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerine etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Anderson. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework. Human Relations.
 • Barutçugil, G. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Beheri, L., Ahmed, E., & Aboul-Ela, G. (2018). Analyzing The Effect of Organization Cynicism On İntention To Leave: A Case Study On Nola Cupcakes. IOSR Journal of Business and Management, 20(6): 20-26.
 • Brandes, P. (1997). Organiztional Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences,. Unpublished Doctoral Dissertation,. USA: Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The Meaning of Work: The Challenge of Reganing Employee Engagement and Reducing Cynicism. Human Resource Management Review, (16): 199-208.
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ö. Çakır. içinde Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Çarıkçı, I., & Çelikkol, O. (2009). İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Süleyman Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9): 153-170.
 • Çevik Kılıç, D. (2016). Adams'ın Eşitlik Teorisi Bağlamında Müzik Öğretmenlerinin İş Tatminini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19(36): 193-235.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için değişkenli istatistik SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çüçen A, K. (2001). Felsefeye Giriş. Bursa: Asa Kitapevi.
 • Daft, L. (1993). Management. Orlando: Third Edition Harcourt Bface College Publishers.
 • Delken, M. (2004). Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers (Dissertation of Master of Economics),. Faculty of
 • Economics and Business Adinistration. University of Maastricht, Maastricht.
 • Eroğlu, E. (2003). Toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapısal eşitlik modeli ile analizi. İstanbul Üniversitesi.
 • Folger, R., & Russel, C. (1998). Organizational justice and human resource management. New Deli, Thousand Oaks London: Sage Publictions.
 • Goh, A. (2006). An attributional analysis of counterproductive work behavior (CWB) in response to occupational stress. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Florida: University of South Florida Graduate School.
 • Gülertekin, S. (2013). Duygu İklimi ve Liderlik Tarzının İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Alanya'daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Çanakkale: (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Ünİversitesi).
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (Seventh Ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Jonas, K., & Lebherz, C. (2008). Social psychology in action. M. Hewstone, W.StROEBE & K. Jonas (Eds.) Introduction to Social Psychology: A European Perspective Malden,. Blackwell Publishing Ltd.
 • Kalagan, G., & Güzeller, C. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve çeşitli değişkenler açısından eğitim örgütlerinde incelenmesi. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi, 87-94.
 • Kalağan. (2009). Araştırma görevlillerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği (7 b.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Luczywek, D. (2007). Can Personality Buffer Cynicism? Moderating Effets of Estraversion and Neuroticism in Response to Workplace Hassles. Dissetrtation Abstracts İnternational. Los Angeles, ABD.
 • Meydan, C., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları (1.Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • O'Brien, K., & Allen, T. (2007). The Relative İmportance of Correlates of Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior Using Multiple Sources of Data. Human Performance, 21(1): 62-88.
 • Oxford. (1989). http://www.oed.com/. [20.05.2020]
 • Öcel, H. (2009). Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık ve Üretim Karşıtı İş Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Podsakoff, P., MacKenzie, S., Lee, J., & Podsakoff, N. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of The Literature and Recommended Remedies. The Journal of Applied Psychology, 88(5): 879-903.
 • Roberts, H. (2006). Dogs'tales: Representations Of Ancient Cynicism İn French Renaissance Texts. Amsterdam: Rodopi. Searle, M. (2000). Is Leisure Theory Needed For Leisure Studies? Journal of Leisure Research, 32(1): 138-139.
 • Sezici, E. (2015). Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Kişilk Özelliklerinin Rolü. International Journal of Economic & Administrative Studies, 7(14).
 • Spector, P. (2006). Industrial an organizational psychology: Research and practice. NY: Jonh Wiley.
 • Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal?. Journal Of Vocational Behavior, 68(3): 446-460.
 • Steel, R., & Ovalle, N. (1984). A Review And Meta-Analysis of Research on The Relationship Between Behavioral İntentions And Employee Turnover. Journal of Applied Psychology, 69(4): 673.
 • Süner, Z. (2014). İş Yükümlülüklerinin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • TDK. (2017). http://www.tdk.gov.tr/ [20.05.2020]
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane Örneği. Verimlilik Dergisi(4).
 • Tett, R., & Meyer, J. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover İntention and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings. Personnel Psychology, 46(2): 259-293.
 • Ünler, E., Kılıç, B., & Çıray, J. (2014). İletişim İkliminin, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Etkisi. Oneri Dergisi, 11(41): 237-250.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yıldırım, M., Erul, E., & Kelebek, P. (2014). Tukenmişlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimler Dergisi, 6(1): 34-44.
 • Zimmerman, D. (2008). Understandıng The Impat Of Personalıty Traıst On Individuals Turnover Decisions: A Meta- Analytıc Path Model. Personel Psychology, 61(2): 309-348.

ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ

Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1, 41 - 58, 25.07.2020

Öz

Araştırmanın amacı, örgütsel sinizm algısı ile üretkenlik karşıtı iş davranışları ve işten ayrılma arasındaki ilişkiyi belirlemeyi amaçlamaktadır. Araştırma kapsamındaki veriler nicel yöntemler kullanılarak elde edilmiştir. Araştırmanın uygulama da gerçekleştirilmesi için anket yöntemi kullanılmıştır. Anket, kamu sektöründe çalışan 304 kişi üzerinde uygulanmıştır. Anketler, elektronik ortamda kolayda örnekleme yöntemi ile toplanmıştır. Anket analizleri, AMOS 23 ve SPSS 23 paket programları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Verileri analiz edebilmek için “Betimleyici İstatistikler”, “Doğrulayıcı Faktör Analizi” ve “Korelasyon Analizi” kullanılmıştır. Analiz sonucunda ulaşılan bulgulara göre; araştırmaya katılım sağlayan bireylerin örgütsel sinizm algılarının üretkenlik karşıtı iş davranışı ve işten ayrılma niyeti arasında anlamlı ve pozitif ilişkilerin var olduğunu tespit edilmiştir.

Kaynakça

 • Abraham, R., (2000). Organizational Cynicism: Bases and Consequences. Genetic, Social and General Psychology Monographs, 126(3): 269-292.
 • Agin, Ö. (2010). İşe bağlanma düzeyinin işten ayrılma niyeti üzerine etkileri (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kocaeli.
 • Anderson. (1996). Employee Cynicism: An Examination Using A Contract Violation Framework. Human Relations.
 • Barutçugil, G. (2004). Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi. İstanbul: Kariyer Yayıncılık.
 • Beheri, L., Ahmed, E., & Aboul-Ela, G. (2018). Analyzing The Effect of Organization Cynicism On İntention To Leave: A Case Study On Nola Cupcakes. IOSR Journal of Business and Management, 20(6): 20-26.
 • Brandes, P. (1997). Organiztional Cynicism: Its Nature, Antecedents and Consequences,. Unpublished Doctoral Dissertation,. USA: Division of Research and Advanced Studies of the University of Cincinnati.
 • Cartwright, S., & Holmes, N. (2006). The Meaning of Work: The Challenge of Reganing Employee Engagement and Reducing Cynicism. Human Resource Management Review, (16): 199-208.
 • Çakır, Ö. (2001). İşe Bağlılık Olgusu ve Etkileyen Faktörler. Ö. Çakır. içinde Ankara: Seçkin Yayınevi.
 • Çarıkçı, I., & Çelikkol, O. (2009). İş-Aile Çatışmasının Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi. Süleyman Demirel Universitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9): 153-170.
 • Çevik Kılıç, D. (2016). Adams'ın Eşitlik Teorisi Bağlamında Müzik Öğretmenlerinin İş Tatminini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi , 19(36): 193-235.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G., & Büyüköztürk, Ş. (2010). Sosyal bilimler için değişkenli istatistik SPSS ve LİSREL uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Çüçen A, K. (2001). Felsefeye Giriş. Bursa: Asa Kitapevi.
 • Daft, L. (1993). Management. Orlando: Third Edition Harcourt Bface College Publishers.
 • Delken, M. (2004). Organizational Cynicism: A Study Among Call Centers (Dissertation of Master of Economics),. Faculty of
 • Economics and Business Adinistration. University of Maastricht, Maastricht.
 • Eroğlu, E. (2003). Toplam kalite yönetimi uygulamalarının yapısal eşitlik modeli ile analizi. İstanbul Üniversitesi.
 • Folger, R., & Russel, C. (1998). Organizational justice and human resource management. New Deli, Thousand Oaks London: Sage Publictions.
 • Goh, A. (2006). An attributional analysis of counterproductive work behavior (CWB) in response to occupational stress. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Florida: University of South Florida Graduate School.
 • Gülertekin, S. (2013). Duygu İklimi ve Liderlik Tarzının İşten Ayrılma Niyetine Etkileri: Alanya'daki Turizm İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma. Çanakkale: (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Ünİversitesi).
 • Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2010). Multivariate Data Analysis (Seventh Ed). New Jersey: Pearson Prentice Hall.
 • Jonas, K., & Lebherz, C. (2008). Social psychology in action. M. Hewstone, W.StROEBE & K. Jonas (Eds.) Introduction to Social Psychology: A European Perspective Malden,. Blackwell Publishing Ltd.
 • Kalagan, G., & Güzeller, C. (2008). Örgütsel sinizm ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması ve çeşitli değişkenler açısından eğitim örgütlerinde incelenmesi. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi Bildiri Kitabı. Antalya: İstanbul Kültür Üniversitesi, 87-94.
 • Kalağan. (2009). Araştırma görevlillerinin örgütsel destek algıları ile örgütsel sinizm tutumları arasındaki ilişki. Yüksek Lisans Tezi. Antalya: Akdeniz Üniversitesi.
 • Koçel, T. (2005). İşletme Yöneticiliği (7 b.). İstanbul: Beta Yayınları.
 • Luczywek, D. (2007). Can Personality Buffer Cynicism? Moderating Effets of Estraversion and Neuroticism in Response to Workplace Hassles. Dissetrtation Abstracts İnternational. Los Angeles, ABD.
 • Meydan, C., & Şeşen, H. (2011). Yapısal eşitlik modellemesi: AMOS uygulamaları (1.Baskı b.). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • O'Brien, K., & Allen, T. (2007). The Relative İmportance of Correlates of Organizational Citizenship Behavior and Counterproductive Work Behavior Using Multiple Sources of Data. Human Performance, 21(1): 62-88.
 • Oxford. (1989). http://www.oed.com/. [20.05.2020]
 • Öcel, H. (2009). Çalışanların Örgütsel Vatandaşlık ve Üretim Karşıtı İş Davranışlarının Nedenlerine İlişkin Bir Model Önerisi. Doktora Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Podsakoff, P., MacKenzie, S., Lee, J., & Podsakoff, N. (2003). Common Method Biases in Behavioral Research: A Critical Review of The Literature and Recommended Remedies. The Journal of Applied Psychology, 88(5): 879-903.
 • Roberts, H. (2006). Dogs'tales: Representations Of Ancient Cynicism İn French Renaissance Texts. Amsterdam: Rodopi. Searle, M. (2000). Is Leisure Theory Needed For Leisure Studies? Journal of Leisure Research, 32(1): 138-139.
 • Sezici, E. (2015). Üretkenlik Karşıtı İş Davranışları Üzerinde Kişilk Özelliklerinin Rolü. International Journal of Economic & Administrative Studies, 7(14).
 • Spector, P. (2006). Industrial an organizational psychology: Research and practice. NY: Jonh Wiley.
 • Spector, P. E., Fox, S., Penney, L. M., Bruursema, K., Goh, A., & Kessler, S. (2006). The Dimensionality of Counterproductivity: Are All Counterproductive Behaviors Created Equal?. Journal Of Vocational Behavior, 68(3): 446-460.
 • Steel, R., & Ovalle, N. (1984). A Review And Meta-Analysis of Research on The Relationship Between Behavioral İntentions And Employee Turnover. Journal of Applied Psychology, 69(4): 673.
 • Süner, Z. (2014). İş Yükümlülüklerinin İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi . Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Hatay: Mustafa Kemal Üniversitesi.
 • Şimşek, Ö. (2007). Yapısal eşitlik modellemesine giriş temel ilkeler ve lisrel uygulamaları. Ankara: Ekinoks Yayınları.
 • TDK. (2017). http://www.tdk.gov.tr/ [20.05.2020]
 • Tekingündüz, S., Top, M., & Seçkin, M. (2015). İş tatmini, performans, iş stresi ve işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkilerin incelenmesi: Hastane Örneği. Verimlilik Dergisi(4).
 • Tett, R., & Meyer, J. (1993). Job Satisfaction, Organizational Commitment, Turnover İntention and Turnover: Path Analyses Based on Meta-Analytic Findings. Personnel Psychology, 46(2): 259-293.
 • Ünler, E., Kılıç, B., & Çıray, J. (2014). İletişim İkliminin, İş Doyumu ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisine Etkisi. Oneri Dergisi, 11(41): 237-250.
 • Yazıcıoğlu, Y., & Erdoğan, S. (2004). Spss Uygulamalı Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Detay Yayıncılık. Yıldırım, M., Erul, E., & Kelebek, P. (2014). Tukenmişlik ile İşten Ayrılma Niyeti Arasındaki İlişki: Banka Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Organizasyon ve Yönetim Bilimler Dergisi, 6(1): 34-44.
 • Zimmerman, D. (2008). Understandıng The Impat Of Personalıty Traıst On Individuals Turnover Decisions: A Meta- Analytıc Path Model. Personel Psychology, 61(2): 309-348.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür KÖKALAN>
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-2372-9198
Türkiye


Kader KURNAZ> (Sorumlu Yazar)
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8525-2589
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 25 Temmuz 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 15, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { beyder759682, journal = {Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi}, eissn = {1308-3937}, address = {}, publisher = {İbrahim Güran YUMUŞAK}, year = {2020}, volume = {15}, number = {1}, pages = {41 - 58}, title = {ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Kurnaz, Kader} }
APA Kökalan, Ö. & Kurnaz, K. (2020). ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi , 15 (1) , 41-58 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/759682
MLA Kökalan, Ö. , Kurnaz, K. "ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ" . Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 41-58 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/beyder/issue/55730/759682>
Chicago Kökalan, Ö. , Kurnaz, K. "ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 (2020 ): 41-58
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ AU - ÖzgürKökalan, KaderKurnaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 41 EP - 58 VL - 15 IS - 1 SN - -1308-3937 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ %A Özgür Kökalan , Kader Kurnaz %T ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ %D 2020 %J Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi %P -1308-3937 %V 15 %N 1 %R %U
ISNAD Kökalan, Özgür , Kurnaz, Kader . "ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ". Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi 15 / 1 (Temmuz 2020): 41-58 .
AMA Kökalan Ö. , Kurnaz K. ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ. Journal of Knowlede Economy & Knowledge Management. 2020; 15(1): 41-58.
Vancouver Kökalan Ö. , Kurnaz K. ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ. Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi. 2020; 15(1): 41-58.
IEEE Ö. Kökalan ve K. Kurnaz , "ÖRGÜTSEL SİNİZM ALGISININ, ÜRETKENLİK KARŞITI İŞ DAVRANIŞLARI VE İŞTEN AYRILMA NİYETİ İLE İLİŞKİSİ: BİR KAMU ÖRNEĞİ", Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, c. 15, sayı. 1, ss. 41-58, Tem. 2020