Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları

Yıl 2020, Sayı 95, 1 - 26, 19.10.2020
https://doi.org/10.12995/bilig.9501

Öz

Türk dünyasından gelen ve “Türk soylular” olarak adlandırılan öğrenciler Türkiye’ye iş, eğitim, evlilik gibi sebeplerle gelerek Türkiye Türkçesi öğrenmektedirler. Türkçenin öğretiminde ise metinler, gerek ders kitaplarında gerekse okuma kitaplarında öğretimin temel unsuru olarak kullanılmaktadır. Bu bakımdan Türk dünyasından gelen öğrencilerin, Türk dünyasının tarihî süreç içerisinde ortaya koyduğu müşterek edebî ürünler vasıtasıyla dil öğrendiklerinde Türkiye Türkçesine karşı olumlu ilgi ve tutum geliştirmeleri beklenmektedir. Bir nesne veya duruma karşı tepki verme eğilimi olarak adlandırılan tutum, eğitim-öğretimin de en önemli unsurlarından biridir. Öğrendikleri dile veya o dilin bir becerisi olarak okumaya karşı olumlu tutum geliştiren öğrencilerin dil öğrenmedeki başarılarının bu tutumlarından etkilenmesi beklenir. Karma yöntemden yararlanılan bu çalışmada, Türk dünyasından gelen öğrencilerin Türkçe metinlere yönelik tutumları araştırılmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin, Türkçe metinlere yönelik yüksek düzeyde tutum geliştirdikleri ve Türk dünyasının ortak kültürel unsurlarını okuma metinlerinde görmeyi bekledikleri belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Acat, Bahattin ve Seyfettin Demiral (2002). “Türkiye’de Yabancı Dil Öğreniminde Motivasyon Kaynakları ve Sorunları”. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 31: 312-32.
 • Arslan, Mustafa ve Ergin Adem (2010). “Yabancılara Türkçe Öğretiminde Görsel ve İşitsel Araçların Etkin Kullanımı”. Dil Dergisi 147: 63-86.
 • Balcı, Ahmet vd. (2012). “İlköğretim 6. Sınıf Öğrencilerinin Okuma Alışkanlıkları, Kütüphane Kullanma Sıklıkları ve Okumaya Yönelik Tutumlarının İncelenmesi”. Turkish Studies 7 (4): 965-985.
 • Baştuğ, Muhammet ve Hasan Kağan Keskin (2013). “Ergenlik Dönemi Okuma Tutumu Ölçeği’nin Türkçeye Uyarlanması”. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic 8 (4): 295-311.
 • Büyüköztürk, Şener vd. (2017). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Chen, Chin-Neng vd. (2013). “The Effects of Extensive Reading Via E-Books on Tertiary Level EFL Students’ Reading Attitude, Reading Comprehension And Vocabulary”. The Turkish Online Journal of Educational Technology 12 (2): 303-312.
 • Crawford Camiciottoli, Belinda (2001). “Extensive Reading in English: Habits and Attitudes of a Group of Italian University EFL Students”. Journal of Research in Reading 24 (2): 135-153.
 • Creswell, John W. (2009). Research Design Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (Third Edition). Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc.
 • Creswell, John W. (2012). Educational Research Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research (Fourth Edition). Boston: Pearson Education, Inc.
 • Creswell, John W. (2017). Karma Yöntem Araştırmalarına Giriş. Çev. S. Çelik vd.Ankara: Pegem Akademi Yay.
 • Creswell, John W. ve Vicki L. Plano Clark (2015). Karma Yöntem Araştırmalarının Tasarımı ve Yürütülmesi. Çev. Yüksel Dede ve Selçuk Beşir Demir. Ankara: Anı Yay.
 • De Lisle, Jerome (2011). “The Benefits and Challenges of Mixing Methods and Methodologies: Lessons Learnt From Implementing Qualitatively Led Mixed Methods Research Designs in Trinidad and Tobago”. Caribbean Curriculum 18: 87-120.
 • Elliot, A. Raymond (1995). “Foreign Language Phonology: Field Independence, Attitude, and the Success of Formal Instruction in Spanish Pronunciation”. The Modern Language Journal 79 (4): 530-542.
 • Ergin, Muharrem (1997). Dede Korkut Kitabı-I. Ankara: TDK Yay.
 • Ghazali, Siti Norliana et al. (2009). “ESL Students’ Attitude towards Texts and Teaching Methods Used in Literature Classes”. English Language Teaching 2 (4): 51-56.
 • Gültekin, Mustafa (2010). Tataristan Masalları Üzerinde Bir Araştırma. Doktora Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • İnceoğlu, M. (2000). Tutum-Algı İletişim. Ankara: İmaj Yay.
 • Jirmunskiy, V. M. (2011). Türk Kahramanlık Destanları. Çev. Mehmet İsmail ve Hülya Arslan Erol. Ankara: TDK Yay.
 • Kağıtçıbaşı, Çiğdem (1985). İnsan ve İnsanlar. İstanbul: Beta Yay.
 • Karadavut, Zekeriya (2002). Köroğlu’nun Ortaya Çıkışı. Bişkek: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Yay.
 • Karasu, Mehmet (2013). Diyaloğa Dayalı Öğretim Stratejilerinin Okuma Tutum ve Becerilerini Geliştirmeye Etkisi. Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.
 • Karatay, Halit ve Nurettin Kartallıoğlu (2016). “Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenme Tutumu ile Dil Becerileri Edimi Arasındaki İlişki”. AİBÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (4): 203-213.
 • Köprülü, Fuat (2003). Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar. Ankara: Akçağ Yay. Lin, Chih-Cheng (2010). ““E-Book Flood” for Changing EFL Learners’ Reading Attitudes”. US-China Education Review 7 (11): 36-43.
 • Miles, Matthew ve Michael A. Huberman (1994). Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook. California: Sage Publications.
 • Morse, Janice M. (2003). Principles of Mixed Methods and Multimethod Research Design. Ed. Abbas Tashakkori ve Charles Teddle. California: SAGE Publications, Inc.
 • Özden, M. Yaşar ve Levent Durdu (2016). Eğitimde Üretim Tabanlı Çalışmalar İçin Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Anı Yay.
 • Özkan, İsa (1999). Türkiye ve Tatar Türkçesiyle Nasrettin Hoca Fıkraları. Ankara: Tika Yay.
 • Parker Anita ve Edward Paradis (1986). “Attitude Development Toward Reading in Grades One Through Six”. Journal of Educational Research 79: 313-315.
 • Punch, Keith F. (2016). Sosyal Araştırmalara Giriş Nitel ve Nicel Yaklaşımlar. Çev. Zeynep Akyüz vd. Ankara: Siyasal Kitabevi.
 • Ro, Eunseok ve Cheng-Ling Alice (2014). “Pleasure Reading Behavior and Attitude of Non-Academic ESL Students: A Replication Study”. Reading in a Foreign Language 26 (1): 49-72.
 • Sainsbury, Marian ve Rebecca Clarkson (2008). Attitudes to Reading at Ages Nine and Eleven: Full Report. Slough: NFER.
 • Sallabaş, Muhammed Eyyüp (2008). “Relationship between 8th Grade Secondary School Students’ Reading Attitudes and Reading Comprehension Skills”. Inönü University Journal of the Faculty of Education 9 (16): 141–155.
 • Sallabaş, Muhammed Eyyüp vd. (2018). “Türkçe Metinleri Okumaya Karşı Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Tutumunun Belirlenmesi: Bir Geçerlilik ve Güvenilirlik Çalışması”. Ana Dili Eğitimi Dergisi 6 (2): 369-385.
 • Smith, Alfred N. (1971). “The Importance of Attitude in Foreign Language Learning”. The Modern Language Journal 55 (2): 82-88.
 • Spolsky, Bernard (1969). “Attitudinal Aspects of Second Language Learning”. Language Learning 19 (3-4): 271-286.
 • Taşlıova, Mete (2016) Köroğlu Oltu Kolu. Ankara: Akçağ Yay.
 • Taştekin, Ali (2015). “Türk Dillilere Türkiye Türkçesi Öğretimi Nasıl Olmalıdır”. International Journal of Languages’ Education and Teaching 3 (3): 43-55.
 • Ünal, Emre ve Kamil İşeri (2012). “Analysis of the Relationship between Reading and Writing Attitudes of Teacher Candidates and Their Academic Achievements through the Structural Equation Model”. Elementary Education Online 11 (4): 1066-1076.
 • Worrell, Frank C. vd. (2007). “Elementary Reading Attitude Survey (ERAS) Scores in Academically Talented Students”. Roeper Review 29 (2):119-124.
 • Yamashita, Junko (2004). “Reading Attitudes in L1 and L2, and Their Influence on L2 Extensive Reading”. Reading in a Foreign Language 16 (1): 1-19.
 • Yamashita, Junko (2007). “The Relationship of Reading Attitudes Between L1 And L2: An Investigation of Adult EFL Learners in Japan”. TESOL Quarterly 41 (1): 81-105.
 • Yeşil, Yılmaz (2014). Türk Dünyasında Geçiş Dönemi Ritüelleri. Eskişehir: 2013 Türk Dünyası Kültür Başkenti Yay.
 • Yıldırım, Ali ve Hasan Şimşek (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yay.
 • Yıldırım, Dursun (1998). Türk Bitiği. Ankara: Akçağ Yay.
 • Yin, Robert K. (2011). Qualitative Research From Start to Finish. New York: The Guilford Press.
 • Zhamakina, Alfiya (2009). Kazak Masalları Üzerine Bir İnceleme. Yüksek Lisans Tezi. İzmir: Ege Üniversitesi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fahri TEMİZYÜREK> (Sorumlu Yazar)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-0497-1045
Türkiye


Muhammed Eyyüp SALLABAŞ Bu kişi benim
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
0000-0003-4346-4385
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 19 Ekim 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt , Sayı 95

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bilig565634, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, eissn = {2822-6348}, address = {}, publisher = {Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi}, year = {2020}, number = {95}, pages = {1 - 26}, doi = {10.12995/bilig.9501}, title = {Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları}, key = {cite}, author = {Temizyürek, Fahri and Sallabaş, Muhammed Eyyüp} }
APA Temizyürek, F. & Sallabaş, M. E. (2020). Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları . Bilig , (95) , 1-26 . DOI: 10.12995/bilig.9501
MLA Temizyürek, F. , Sallabaş, M. E. "Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları" . Bilig (2020 ): 1-26 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/45178/565634>
Chicago Temizyürek, F. , Sallabaş, M. E. "Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları". Bilig (2020 ): 1-26
RIS TY - JOUR T1 - Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları AU - FahriTemizyürek, Muhammed EyyüpSallabaş Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - doi: 10.12995/bilig.9501 DO - 10.12995/bilig.9501 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 26 VL - IS - 95 SN - 1301-0549-2822-6348 M3 - doi: 10.12995/bilig.9501 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.9501 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilig Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları %A Fahri Temizyürek , Muhammed Eyyüp Sallabaş %T Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları %D 2020 %J Bilig %P 1301-0549-2822-6348 %V %N 95 %R doi: 10.12995/bilig.9501 %U 10.12995/bilig.9501
ISNAD Temizyürek, Fahri , Sallabaş, Muhammed Eyyüp . "Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları". Bilig / 95 (Ekim 2020): 1-26 . https://doi.org/10.12995/bilig.9501
AMA Temizyürek F. , Sallabaş M. E. Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları. Bilig. 2020; (95): 1-26.
Vancouver Temizyürek F. , Sallabaş M. E. Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları. Bilig. 2020; (95): 1-26.
IEEE F. Temizyürek ve M. E. Sallabaş , "Türk Dünyasından Gelen Öğrencilerin Türkiye Türkçesi Metinlerine Yönelik Tutumları", Bilig, sayı. 95, ss. 1-26, Eki. 2020, doi:10.12995/bilig.9501

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı