Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Comparative Analysis of Migrant Integration Policies of Türkiye and Selected European Countries

Yıl 2022, Sayı 103, 1 - 30, 27.10.2022
https://doi.org/10.12995/bilig.10301

Öz

Türkiye’s migrant integration policy, which is one of the most migration-receiving countries in the Middle East owing to regional conflicts during the 2000s, is assessed alongside that of other receiving nations in the “Migrant Integration Policy Index” (MIPEX). These index ranks nations in eight key categories: labor market mobility, family reunion, education, health, political participation, permanent residence, access to nationality, and anti-discrimination. This study examines Türkiye’s change in migration policy ratings by comparing the index 2015 and 2020 with six European countries (Germany, Belgium, France, Norway, Finland, Sweden). It is found that there was a significant disparity in index scores between Türkiye and these European countries in the 2015 MIPEX report; however, this difference has narrowed in the 2020 report. Türkiye’s migrant integration policy rankings have improved substantially (+17), according to the 2020 report. As a result, Türkiye’s policy indicator has increased from “slightly unfavourable” to “halfway favourable”. Although this score and increase are not at the desired level, they may indicate comprehensive improvements in Türkiye’s integration policies in the following report.

Kaynakça

 • Avcı, Gamze. “Comparing Integration Policies and Outcomes: Turks in the Netherlands and Germany.” Turkish Studies, vol. 7, no.1, 2006, ss. 67-84.
 • Berry, John Widdup. “Immigration, acculturation and adaptation.” Applied Psychology: An International Review, vol. 46, no. 1, 1997, ss. 5-68.
 • Bowen, Gleen. “Document Analysis As A Qualitative Research Method.” Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2, 2009. ss. 27-40.
 • Boylu, Emrah. “Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’nin Göçmen Politikalarının Karşılaştırılması: MIPEX Verileri Bağlamında Bir Değerlendirme.” Göçmenlere Türkçe Öğretimi, ed. Umut Başar ve Burak Tüfekçioğlu, Nobel Yayınları. 2020, ss. 261-289.
 • Brewer, Kelly T., ve Deniz Yükseker. “A Survey on African Migrants and Asylum Seekers in Istanbul.” “Land of Diverse Migrations.” Ahmet İçduygu, ve Kemal Kirişçi, İstanbul Bilgi University Press, 2009, ss. 636-718.
 • Can, Özlem. Değişim Ya Da Devamlılık? Suriye Krizi Sonrası Türkiye ve Almanya’nın Göçmen Entegrasyon Modellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Sabancı Üniversitesi, 2019.
 • Castles, Stephen. “Migration and Community Formation under Conditions of Globalization.” International Migration Review, vol. 36, no. 4, 2002, ss. 1143-1168.
 • Coninck, David. “Migrant Categorizations and European Public Opinion: Diverging Attitudes Towards Immigrants and Refugees”. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 46, no. 9, 2020, ss. 1667- 1686.
 • Dönmez Kara, Canan Öykü. “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, no. 2, 2016. ss. 151-174.
 • Ekici, Süleyman, ve Gökhan Tuncel. “Göç ve İnsan.” Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, no.1, 2015, ss. 9-22.
 • Erat, Veysel. “Çok Kültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı.” Mukaddime, vol. 9, 2018, ss. 79-94.
 • Erzan, Refik ve Kemal Kirişçi (Edt.). “Turkish Immigrants in the European Union: Determinants of Immigration and Integration.” New York: Routledge, 2008.
 • Gregurovic, Senjezana, ve Drago Zuparic-Iljic. “Comparing the Incomparable? Migrant Integration Policies and Perplexities of Comparison.” International Migration, vol. 56, no. 3, 2018, ss. 105-122.
 • Ham, Seung-Ham vd. “Towards a Balanced Multiculturalism? Immigrant Integration Policies and Immigrant Children’s Educational Performance.” Social Policy & Administration, vol. 54, no. 5, 2020, ss. 630-645.
 • Huddleston, Thomas vd. Migrant Integration Policy Index 2015-MIPEX. Migrant Integration Policy Index, Barcelona/ Brussels: CIDOB and MPG, 2015.
 • Huddleston, Thomas. A Regional MIPEX Assessment of the Western Balkans. 2016. https://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/files/regional_overview_western_balkans.pdf. (03.02.2021).
 • Ingleby, David vd. “The MIPEX Health Strand Consortium, The MIPEX Health Strand: a Longitudinal, Mixed-Methods Survey of Policies on Migrant
 • Health in 38 Countries”. European Journal of Public Health, vol. 29, no, 3, 2018. ss. 458-462.
 • IOM. “World Migration Report”. International Organization for Migration, 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf. 01.02.2020 (03.02.2021).
 • Kim, Kyunghwan. “Welfare and Immigration Regimes: A Fuzzy Set Ideal Type Analysis of Immigrants’ Social Rights and Responsibilities in 27 OECD Countries”. Asian Social Work and Policy Review, vol. 14, no. 3, 2020, ss. 207-221.
 • Kim, Sookkyong. “A Study on the French Immigrant Integration Policy through MIPEX”. Journal of Social Science, vol. 31, no. 4, 2020, ss. 181-205.
 • Kondo, Atsushi, ve Yamawaki, Keizo. “MIPEX and Japan: Findings and Reflections”. The Journal of Multicultural Societ, vol. 4, no. 2. 2014, ss. 59-80.
 • Kuhlman, Tom. “The economic integration of refugees in developing countries: A research model.” Journal of Refugee Studies, vol. 4,1991, ss. 4, 1-24.
 • Lee, Everett. “A Theory of Migration.” Demography, vol. 3, no. 1, 1966, ss. 47-57.
 • Martıkaınen T. “Din, Göçmenler ve Entegrasyon.” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Çev. Nebile Özmen), 1, 2010, ss. 263-276.
 • Niessen, Jan. “The MIPEX Assessment of the Republic of Korea’s Immigrant Integration Policies.” The Journal of Multicultural Societ, vol. 4, no. 2, 2014, ss. 1-26.
 • Orhan, Oytun, ve Sabiha Şenyücel Gündoğar. “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri.” ORSAM-TESEV, 2015.
 • Pasetti, Francesco. “Configurations of Immigrant Integration Policies in Europe: An Exploratory Appraisal.” World Affairs. 182, 2019, ss. 35-60.
 • Perruchoud, Richard, ve Redpath-Cross, Jillyanne. “IOM Göç Terimleri Sözlüğü” 2015.
 • Ravlik, Maria. “Determinants of International Migration: A Global Analysis.” National Research University Higher School of Economics (HSE), 2015. https://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100265067/52SOC2014.pdf (Erişim tarihi: 08.02.2021).
 • Ruedin, Didier. “Increasing Validity by Recombining Existing Indices: MIPEX as a Measure of Citizenship Models.” Social Science Quarterly, vol. 96, no. 2, 2015, ss. 629-638.
 • Sam, David Lackland, ve Berry John Widdup. “Acculturation: When individuals and groups of different cultural backgrounds meet.” Perspectives on Psychological Science, vol. 5, no. 4, 2010, ss. 472–81.
 • Solano, Giacomo, ve Thomas Huddleston. “Migrant Integration Policy Index 2020.” Barcelona/ Brussels: CIDOB and MPG, 2020.
 • Söhn, Janina, ve Veysel Özcan. “The Educational Attainment of Turkish Migrants in Germany.” Turkish Studies, vol. 7, no. 1, 2006, 101-124.
 • Türker, Duygu, ve Ayselin Yıldız. “Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi.” Göç ve Uyum. TP London, 2015.
 • Ünsal, Ayşe. “Uluslararası Göç Kavramı ve Uluslararası Göçün Ülke Ekonomileri Üzerinde Muhtemel Etkileri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, no. 18, 2019, ss. 50-61.
 • Van de Vijver, Fons. “Immigration Policies: Relevant for Developmental Science.” Human Development, no. 61, 2018, ss. 1-3.
 • Yıldız, Ayelin. “Göç ve Entegrasyon Politikalarında Vatandaşlık.” Göç Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, 2017, ss. 36-67.
 • Yılmaz, Abdurrahman. “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri.” Turkish Studies, vol. 9, no. 2, 2014, ss. 1685-1704.
 • Zhanadilova, Aigul. “Farklı Kuramlar Çerçevesinde Uluslararası Göç Sorunu.” Muhakeme Dergisi, vol. 1, no. 2, 2018, ss. 116-122.
 • İnternet Kaynakları https://www.mipex.eu/finland (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/belgium (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/sweden (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/germany (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/turkey (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/france (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/norway (Erişim Tarihi: 10.02.2021).

Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi

Yıl 2022, Sayı 103, 1 - 30, 27.10.2022
https://doi.org/10.12995/bilig.10301

Öz

2000’li yıllardan itibaren bölgesel krizler sebebiyle Orta Doğu’da en çok göç alan ülkelerden biri olan Türkiye’nin göçmen entegrasyon politikası da göç alan diğer ülkeler gibi “Göçmen Entegrasyon Politikası Endeksi” (MIPEX) kapsamında değerlendirilmektedir. Söz konusu endeks ülkeleri; iş gücü piyasası hareketliliği, aile birleşimi, eğitim, sağlık, siyasi katılım, daimî ikamet, uyruğa erişim ve ayrımcılıkla mücadele olmak üzere sekiz ana başlıkta puanlandırmaktadır. Bu çalışmada, söz konusu endeksin 2015 ve 2020 çıktıları doğrultusunda Türkiye’nin göçmen politikası puanlamasındaki değişimi, altı Avrupa ülkesiyle (Almanya, Belçika, Fransa, Norveç, Finlandiya, İsveç) karşılaştırmalı bir şekilde incelenmiştir. İncelemede, 2015 MIPEX raporunda Türkiye ile söz konusu Avrupa ülkeleri arasında endeks puanı açısından ciddi fark bulunmaktayken 2020 raporunda farkın azaldığı tespit edilmiştir. 2020 raporuna göre Türkiye, göçmen entegrasyon politika puanlarında ciddi artış (+17) yapmış ve bunun sonucunda “Biraz Olumsuz”’ olan politika göstergesi “Yarı Olumlu”ya yükselmiştir. Bu puan ve yükseliş, her ne kadar istenilen düzeyde olmasa da bir sonraki raporda Türkiye’nin entegrasyon politikalarında çok kapsamlı iyileşmelerin görüleceğine işaret olarak algılanabilir.

Kaynakça

 • Avcı, Gamze. “Comparing Integration Policies and Outcomes: Turks in the Netherlands and Germany.” Turkish Studies, vol. 7, no.1, 2006, ss. 67-84.
 • Berry, John Widdup. “Immigration, acculturation and adaptation.” Applied Psychology: An International Review, vol. 46, no. 1, 1997, ss. 5-68.
 • Bowen, Gleen. “Document Analysis As A Qualitative Research Method.” Qualitative Research Journal, vol. 9, no. 2, 2009. ss. 27-40.
 • Boylu, Emrah. “Avrupa Ülkeleri ve Türkiye’nin Göçmen Politikalarının Karşılaştırılması: MIPEX Verileri Bağlamında Bir Değerlendirme.” Göçmenlere Türkçe Öğretimi, ed. Umut Başar ve Burak Tüfekçioğlu, Nobel Yayınları. 2020, ss. 261-289.
 • Brewer, Kelly T., ve Deniz Yükseker. “A Survey on African Migrants and Asylum Seekers in Istanbul.” “Land of Diverse Migrations.” Ahmet İçduygu, ve Kemal Kirişçi, İstanbul Bilgi University Press, 2009, ss. 636-718.
 • Can, Özlem. Değişim Ya Da Devamlılık? Suriye Krizi Sonrası Türkiye ve Almanya’nın Göçmen Entegrasyon Modellerinin Karşılaştırmalı İncelemesi. Yüksek Lisans Tezi. Sabancı Üniversitesi, 2019.
 • Castles, Stephen. “Migration and Community Formation under Conditions of Globalization.” International Migration Review, vol. 36, no. 4, 2002, ss. 1143-1168.
 • Coninck, David. “Migrant Categorizations and European Public Opinion: Diverging Attitudes Towards Immigrants and Refugees”. Journal of Ethnic and Migration Studies, vol. 46, no. 9, 2020, ss. 1667- 1686.
 • Dönmez Kara, Canan Öykü. “Türkiye’de Yabancıların Çalışma Hakkı: Suriyelilerin İşgücü Piyasasındaki Durumu”. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 2, no. 2, 2016. ss. 151-174.
 • Ekici, Süleyman, ve Gökhan Tuncel. “Göç ve İnsan.” Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 5, no.1, 2015, ss. 9-22.
 • Erat, Veysel. “Çok Kültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı.” Mukaddime, vol. 9, 2018, ss. 79-94.
 • Erzan, Refik ve Kemal Kirişçi (Edt.). “Turkish Immigrants in the European Union: Determinants of Immigration and Integration.” New York: Routledge, 2008.
 • Gregurovic, Senjezana, ve Drago Zuparic-Iljic. “Comparing the Incomparable? Migrant Integration Policies and Perplexities of Comparison.” International Migration, vol. 56, no. 3, 2018, ss. 105-122.
 • Ham, Seung-Ham vd. “Towards a Balanced Multiculturalism? Immigrant Integration Policies and Immigrant Children’s Educational Performance.” Social Policy & Administration, vol. 54, no. 5, 2020, ss. 630-645.
 • Huddleston, Thomas vd. Migrant Integration Policy Index 2015-MIPEX. Migrant Integration Policy Index, Barcelona/ Brussels: CIDOB and MPG, 2015.
 • Huddleston, Thomas. A Regional MIPEX Assessment of the Western Balkans. 2016. https://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/files/regional_overview_western_balkans.pdf. (03.02.2021).
 • Ingleby, David vd. “The MIPEX Health Strand Consortium, The MIPEX Health Strand: a Longitudinal, Mixed-Methods Survey of Policies on Migrant
 • Health in 38 Countries”. European Journal of Public Health, vol. 29, no, 3, 2018. ss. 458-462.
 • IOM. “World Migration Report”. International Organization for Migration, 2020. https://publications.iom.int/system/files/pdf/wmr_2020.pdf. 01.02.2020 (03.02.2021).
 • Kim, Kyunghwan. “Welfare and Immigration Regimes: A Fuzzy Set Ideal Type Analysis of Immigrants’ Social Rights and Responsibilities in 27 OECD Countries”. Asian Social Work and Policy Review, vol. 14, no. 3, 2020, ss. 207-221.
 • Kim, Sookkyong. “A Study on the French Immigrant Integration Policy through MIPEX”. Journal of Social Science, vol. 31, no. 4, 2020, ss. 181-205.
 • Kondo, Atsushi, ve Yamawaki, Keizo. “MIPEX and Japan: Findings and Reflections”. The Journal of Multicultural Societ, vol. 4, no. 2. 2014, ss. 59-80.
 • Kuhlman, Tom. “The economic integration of refugees in developing countries: A research model.” Journal of Refugee Studies, vol. 4,1991, ss. 4, 1-24.
 • Lee, Everett. “A Theory of Migration.” Demography, vol. 3, no. 1, 1966, ss. 47-57.
 • Martıkaınen T. “Din, Göçmenler ve Entegrasyon.” Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (Çev. Nebile Özmen), 1, 2010, ss. 263-276.
 • Niessen, Jan. “The MIPEX Assessment of the Republic of Korea’s Immigrant Integration Policies.” The Journal of Multicultural Societ, vol. 4, no. 2, 2014, ss. 1-26.
 • Orhan, Oytun, ve Sabiha Şenyücel Gündoğar. “Suriyeli Sığınmacıların Türkiye’ye Etkileri.” ORSAM-TESEV, 2015.
 • Pasetti, Francesco. “Configurations of Immigrant Integration Policies in Europe: An Exploratory Appraisal.” World Affairs. 182, 2019, ss. 35-60.
 • Perruchoud, Richard, ve Redpath-Cross, Jillyanne. “IOM Göç Terimleri Sözlüğü” 2015.
 • Ravlik, Maria. “Determinants of International Migration: A Global Analysis.” National Research University Higher School of Economics (HSE), 2015. https://www.hse.ru/data/2014/10/02/1100265067/52SOC2014.pdf (Erişim tarihi: 08.02.2021).
 • Ruedin, Didier. “Increasing Validity by Recombining Existing Indices: MIPEX as a Measure of Citizenship Models.” Social Science Quarterly, vol. 96, no. 2, 2015, ss. 629-638.
 • Sam, David Lackland, ve Berry John Widdup. “Acculturation: When individuals and groups of different cultural backgrounds meet.” Perspectives on Psychological Science, vol. 5, no. 4, 2010, ss. 472–81.
 • Solano, Giacomo, ve Thomas Huddleston. “Migrant Integration Policy Index 2020.” Barcelona/ Brussels: CIDOB and MPG, 2020.
 • Söhn, Janina, ve Veysel Özcan. “The Educational Attainment of Turkish Migrants in Germany.” Turkish Studies, vol. 7, no. 1, 2006, 101-124.
 • Türker, Duygu, ve Ayselin Yıldız. “Göçmenlerde Sosyo-Psikolojik Entegrasyon Analizi.” Göç ve Uyum. TP London, 2015.
 • Ünsal, Ayşe. “Uluslararası Göç Kavramı ve Uluslararası Göçün Ülke Ekonomileri Üzerinde Muhtemel Etkileri”. Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi, no. 18, 2019, ss. 50-61.
 • Van de Vijver, Fons. “Immigration Policies: Relevant for Developmental Science.” Human Development, no. 61, 2018, ss. 1-3.
 • Yıldız, Ayelin. “Göç ve Entegrasyon Politikalarında Vatandaşlık.” Göç Araştırmaları Dergisi, vol. 3, no. 1, 2017, ss. 36-67.
 • Yılmaz, Abdurrahman. “Uluslararası Göç: Çeşitleri, Nedenleri ve Etkileri.” Turkish Studies, vol. 9, no. 2, 2014, ss. 1685-1704.
 • Zhanadilova, Aigul. “Farklı Kuramlar Çerçevesinde Uluslararası Göç Sorunu.” Muhakeme Dergisi, vol. 1, no. 2, 2018, ss. 116-122.
 • İnternet Kaynakları https://www.mipex.eu/finland (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/belgium (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/sweden (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/germany (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/turkey (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/france (Erişim Tarihi: 10.02.2021).
 • https://www.mipex.eu/norway (Erişim Tarihi: 10.02.2021).

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mete Yusuf USTABULUT>
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-8864-645X
Türkiye


Emrah BOYLU>
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-9529-7369
Türkiye


Umut BAŞAR Bu kişi benim
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-5571-7103
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 27 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt , Sayı 103

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bilig1195441, journal = {Bilig}, issn = {1301-0549}, eissn = {2822-6348}, address = {}, publisher = {Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi}, year = {2022}, number = {103}, pages = {1 - 30}, doi = {10.12995/bilig.10301}, title = {Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi}, key = {cite}, author = {Ustabulut, Mete Yusuf and Boylu, Emrah and Başar, Umut} }
APA Ustabulut, M. Y. , Boylu, E. & Başar, U. (2022). Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi . Bilig , (103) , 1-30 . DOI: 10.12995/bilig.10301
MLA Ustabulut, M. Y. , Boylu, E. , Başar, U. "Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi" . Bilig (2022 ): 1-30 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilig/issue/73202/1195441>
Chicago Ustabulut, M. Y. , Boylu, E. , Başar, U. "Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Bilig (2022 ): 1-30
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi AU - Mete YusufUstabulut, EmrahBoylu, UmutBaşar Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.12995/bilig.10301 DO - 10.12995/bilig.10301 T2 - Bilig JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 30 VL - IS - 103 SN - 1301-0549-2822-6348 M3 - doi: 10.12995/bilig.10301 UR - https://doi.org/10.12995/bilig.10301 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Bilig Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %A Mete Yusuf Ustabulut , Emrah Boylu , Umut Başar %T Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi %D 2022 %J Bilig %P 1301-0549-2822-6348 %V %N 103 %R doi: 10.12995/bilig.10301 %U 10.12995/bilig.10301
ISNAD Ustabulut, Mete Yusuf , Boylu, Emrah , Başar, Umut . "Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi". Bilig / 103 (Ekim 2022): 1-30 . https://doi.org/10.12995/bilig.10301
AMA Ustabulut M. Y. , Boylu E. , Başar U. Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Bilig. 2022; (103): 1-30.
Vancouver Ustabulut M. Y. , Boylu E. , Başar U. Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Bilig. 2022; (103): 1-30.
IEEE M. Y. Ustabulut , E. Boylu ve U. Başar , "Türkiye ve Seçilmiş Avrupa Ülkelerinin Göçmen Entegrasyon Politikalarının Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi", Bilig, sayı. 103, ss. 1-30, Eki. 2022, doi:10.12995/bilig.10301

Ahmet Yesevi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanlığı