Yıl 2019, Cilt 2019 , Sayı 40, Sayfalar 313 - 349 2019-12-31

Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma
The Relationship Between Autobiographical Memory The God Image And Religious Coping In Individuals Who Lost A Parent

Gülüşan GÖCEN [1] , Merve GENÇ [2]


Bu çalışmanın amacı, ebeveyn kaybı yaşamış üniversite öğrencilerinin otobiyografik anıları üzerinden nasıl bir Allah tasavvuruna sahip olduklarını ve yaşadıkları zorluklarda sahip oldukları Allah tasavvurunun dini başa çıkma süreçlerine olan etkisini ortaya koymaktır. Derinlemesine bir bilgi alınabilmesi için durum nitel modelinde tasarlanmış bu araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme çeşitlerinden olan ölçüt, maksimum çeşitlilik ve kartopu yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Yarı yapılandırılmış görüşme formu ile birlikte görüşme yöntemi uygulanmıştır 18-24 yaş aralığında (ortalama yaş: 20,7), 8’i (%40) anne kaybı yaşamış ve 12’si (%60) baba kaybı yaşamış (%60) olmak üzere toplam 20 kız üniversite öğrencisi, çalışma grubunu oluşturmuştur.  Araştırmacı tarafından yüz yüze yapılan görüşmeler sonrasında elde edilen veriler içerik analizi ile incelenmiştir. Sonuçta, katılımcıların paylaştıkları otobiyografik anılarda sırasıyla “Yakın”, “Affedici/Bağışlayıcı”, “Koruyan-Gözeten”, “Yaratıcı-Kudretli”, “Kural Koyan-Adaletli”, “Sabır Veren” Allah tasavvurları öne çıkmıştır. Ebeveyn kaybı yaşamış katılımcıların karşılaştıkları zorluklar, bu zorluklarla başa çıkma süreçleri veya hayatta kendilerini yalnız hissettikleri zamanlar düşünüldüğünde; Allah’ın en çok “Yakın” özelliğiyle tanımlanmış olması anlamlı bir durumdur. Ayrıca çoğu katılımcı için zorluk içeren yaşam olaylarında “Rahatlatıcı” Allah tasavvurunun dini başa çıkma süreçlerine dâhil olduğu kaydedilmiştir. Paylaşılan anılar otobiyografik belleğin işlevleri yönünden incelendiğinde ise ebeveyn kaybı yaşamış üniversite öğrencilerinin, Allah’ın da dâhil olduğu otobiyografik anılarını, çoğunlukla davranışlarını yönlendirmek ya da başkalarına öğüt vermek amacıyla hatırladıkları tespit edilmiştir. Katılımcıların, cezalandırıcı bir Allah tasavvuruna sahip olmadıkları ve ebeveyn kaybını olası bir ceza olarak değerlendirmedikleri gözlemlenmiştir.

From past to present, humankind’s search for God or ascribing divinity to various beings becomes one of the fundamental realities which shapes the individual and social lives. People have had a faith in a deity one way or the other from the most primitive ones to the Absolute One, and social systems have become prominent as the product of this faith. Islam which offers a way of life for all beings places the term Allah to the root of its life system. In this system, people who are disposed to establish relationships cultivate their own meaning and self-worth through their relationship with Allah. Therefore, the relationship between humankind and Allah have a prior significance for people who define themselves as Muslims.
The term Allah identified by the revelation is reconceived on the individual ground by humans who have the ability of symbolic thinking. Humans bear the term Allah in accordance with their own experiences to their world of emotion, memory and image. Even though autobiographical memory may present a rich area to study the God image which is defined as “memory traces of individuals’ primary experiences with the God” in Psychology of Religion (Mehmedoğlu, 2011: 30), it has not been studied in the related fields. Also, as a reflextion of positivist paradigm, it has been observed that the term autobiographical memory is generally researched on the cognitive or behavioral ground, and isn’t related with the topics like religion or God. Thus, in this research it is aimed at studying what kind of God image people have through their autobiographical memories.
Many studies have highlighthed the influences of early childhood experinces and parents on the formation and development of God image (Hayta, 2017; Yıldız, 2013; Subaşı, 2012), because children form a specific image by starting with their own parents. As the studies approaching the term God image within the scope of Attachment Theory have demonstrated that the relationship with God is affected by how people attach their parents (Hayta, 2017; Homan, Boyatis, 2010; Kirkpatrick, 1998). Because protective and reliable parents provide a basis for the healthy relationship with the God, it has been wondered how people having lost their parents form and develop the relationship with the God.
It is thought that losing a parent as a traumatic experience has negatively or positively affected individuals’ God image, who try to make sense of the life in their early adulthood; because losing a loved one leads people to think metaphysical issues like death, life, existence, and enables people to experience the God more closely. Also it was predicted people securely attachted with their lost parent would establish a similar relationship with the God by imaging the God as protective and reliable, or would develop a conflicting image of the God due to their parental lost. Thus, within this research, it was studied how Muslim collage students losing their parent represent the God through their autobiographical memories about the God; whether they use their own God image to cope with difficult life situations; and the reason for recalling the autobiographical memories about the God regarding the functions of autobiographical memory.
Primarily, the terms God image, autobiographical memory and parental loss were clarified with the help of Turkish and foreign literature; then deficiencies and problems of the related fields were revealed. Comparing with quantitative research methods, it was thought that interview technique as a qualitative research method which prioritizes meaning and uniqueness would be more feasible for the topic and goal of this study. Because this technique helps with understanding individuals’ feelings, thoughts, behaviours, wills and attitudes regarding the research topics (Yıldırım, Şimşek, 2016: 129-147). Therefore, 12 college students losing their fathers and 8 college studens losing their mothers, total of 20 college students were interviewed by using a semi-structured interview form which might be changed by the researcher for the purpose of clarifying and detailing what the participants have narrated. Also participants were specified through criterion, snowball, maximum variation sampling from purposive sampling methods according to the research topic. Recorded interviews were evaluated by content analysis providing multiple interpretation of similer cases.
As a result, properties of the God like Close, Merciful, Protecter, Creator-All Mighty, Rule Maker-Just, Giving Patience became prominent, respectively. Also it was reveled that participants had an comforting God image functioning as a religious coping activity at the hard times Regarding the functions of shared autobiographical memories, it was identified participants mostly recalled the memories about the God with the purpose of directing their behavior or advising other people.

Din Psikolojisi, Allah Tasavvuru, Otobiyografik Bellek, Dini Başa Çıkma, Ebeveyn Kaybı.
 • ALÇELİK, Z. (2013). Yaşlılık Döneminde Tanrı Tasavvuru ve Benlik Saygısı. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.
 • ALEA, N., BLUCK, S., ALİ, S. (2015). Function in Context: Why American And Trinidadian Young And Older Adults Remember The Personal Past. Memory, 23 (1), 55-68. doi: 10.1080/09658211.2014.929704
 • AYTEN, A. (2010). Tanrı’ya Sığınmak: Dini Başa Çıkma Üzerine Psiko-Sosyal Bir Araştırma. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • AYTEN, A., ANIK, E. (2014). LGBT Bireylerde Dini İnanç, Din ve Tanrı Tasavvuru, Dini ve Manevi Başa Çıkma Süreci. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 14(2), 7-31. http://isamveri.org/pdfdrg/D03296/2014_2/2014_2_AYTENA_ANIKE.pdf
 • AYTEN, A. (2017). Psikoloji ve Din: Psikologların Din ve Tanrı Görüşleri. İstanbul: İz Yayıncılık.
 • BEDİR, F. N. (2017).Yetişkinlerin Çocukluk Anılarındaki Tanrı İmgesinin Analizi. Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 16(32), 717-740.
 • BEIKE, R. D., COLE, E. H., MERRICK, R. C. (2017). Sharing Specific ‘We’ Autobiographical Memories In Close Relationship: The Role Of Contact Frequency. Memory, 26(10), 1425-1434.
 • BLUCK, S. (2003). Autobiographical Memory: Exploring Its Functions In Everday Life. Memory, 11(2), 113-123.
 • BLUCK, S - ALEA, N., HABERMAS, T., RUBIN, C. D., (2005). A Tale of Three Functions: The Self-Reported Uses of Autobiographical Memory. Social Cognition, 23(1), 91-117.
 • BOYACIOĞLU- ŞENGÜL, İ., (2006). Bağlanma Kaygısı, Kaçınma, Geçmişi Kabul Etme ve Otobiyografik Bellek Arasındaki İlişkiler. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi SBE.
 • BOYACIOĞLU, İ., SÜMER, N., (2011). Bağlanma Boyutları, Otobiyografik Bellek ve Geçmişi Kabul Etme. Türk Psikoloji Dergisi, 26(67), 105-118.
 • CHARMAZ, K., (2006). Constructing Grounded Theory: A practical Guide Through Qualitative Analysis. London: SAGE Publications.
 • CİRİT, F., (2018). Madde Bağımlısı Olan Ergenlerin Ebeveynlerinin Dini Başa Çıkma Süreçlerinin İncelenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.
 • CONWAY, A., PLEYDELL, M., PEARCE, W. C., (2000). The Construction Of Autobiographical Memories in The Self-Memory System. Psychological Review, 107(2), 261-288.
 • ÇAVUŞOĞLU, M., (2014). Otobiyografik Bellek ve Kültürleşme Arasındaki İlişki: Çocukluk Döneminde Göç Eden Yetişkinlerin Benlik Yapıları ve Çocukluk Anıları. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi SBE.
 • DAVIS, B. E., MORIARTY, L. G., MAUCH, C. J., (2013). God Images and God Concepts: Definitions, Developments and Dynamics. Psychology of Religion and Spirituality, 5(1), 51-60.
 • DEMİRCİ, Ş., (2009). Yetiştirme Yurdu Ergenlerinde Allah Tasavvuru. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kayseri: Erciyes Üniversitesi SBE.
 • DÜZGÜNER, S., (2015). Değişen Dünyada Gençlik ve Değerler. Gençlik Araştırmaları. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(3), 105-126, http://genclikarastirmalari.gsb.gov.tr, 20.10.2019
 • ECE, B., (2014). Autobiographical Memory Processes Rely On Scripts: How Do Scripts Develop and Affect Autobiographical Retrieval?. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Koç Üniversitesi SBE.
 • EKŞİ, H., (2001). Başa Çıkma, Dini Başa Çıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki Üzerine Bir Araştırma: Eğitim, İlahiyat ve Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Karşılaştırılması. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bursa: Uludağ Üniversitesi SBE.
 • EPPLER, C., (2008). Exploring Themes of Resiliency in Children after The Death of A Parent. Professional School Counseling, 11(3), 189-196.
 • ER, N., UÇAR, F., (2004). Yoğun Duygu Yüklü Yaşam Olaylarında Kişisel Anı Aktarımları ve Referans Noktaları Aracılığıyla Otobiyografik Bellek Örüntülerinin İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 19(53), 1-18.
 • ERYÜCEL, S., (2013).Yaşam Olayları ve Dini Başa Çıkma. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.
 • FIVUSH, R., (2011). The Development of Autobiographical Memory. Annual Review of Psychology, 62, 559-582.
 • GALL, T. L., (2004). Relationship With God And The Quality Of Life Of Prostate Cancer Survivors. Quality of Life Research, 13, 1357–1368.
 • GILBOA, A., (2004). Autobiographical And Episodic Memory—One And The Same? Evidence From Prefrontal Activation In Neuroimaging Studies. Neuropsychologia, 42, 1336–1349.
 • GOLDEN, A. M.,- DALGLEISH, T., MACKINTOSH, B., (2007). Levels Of Specificity Of Autobiographical Memories And Of Biographical Memories Of The Deceased In Bereaved Individuals With And Without Complicated Grief, Journal of Abnormal Psychology, 116(4), 786-795.
 • GÖCEN, G., (2017).Yetim Çocuklarda Şükür, Maneviyat ve Mutluluk, ed. Hayati Hökelekli, Din, Değerler ve Sağlık içinde (233-263). İstanbul: DEM Yayınları.
 • GÖCEN, G., (2015). Tüp Bebek Tedavisi Almış Kadınların Dini Başa Çıkma Süreçleri ve Dini Yaşantıları Üzerine Nitel Bir Araştırma. İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 32, 165-217.
 • GRYSMAN, A., (2018). Gender And Gender Typicality In Autobiographical Memory: A Replication And Extension. Memory, 26(2), 238-250.
 • GÜLER, Ö., (2007). Tanrı'ya Yönelik Atıflar, Benlik Algısı ve Günahkârlık Duygusu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.
 • GÜZEL, M. A., (2007). Encoding Processes Related to Specific and Overgeneral Recall of The Autobiographical Memories in Non-Clinical Depression. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi SBE.
 • HAYTA, A., (2017). Allah’a Bağlanmak. İstanbul: Onto Yayıncılık.
 • HOMAN, J. K., BOYATZIS, J. C., (2010). The Protective Role of Attachment to God Against Eating Disorder Risk Factors: Concurrent and Prospective Evidence. Eating Disorders, 18, 239-258.
 • HOWE, L. M., COURAGE, L. M., EDISON, C. S., (2003). When Autobiographical Memory Begins. Developmental Review, 23 (4), 471-494.HÖKELEKLİ, H., (2015). Din Psikolojisine Giriş. İstanbul: DEM Yayınları.
 • IŞIK, Z., (2013). Ebeveyni Ölen Yetişkinlerde Dini Başa Çıkma. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Marmara Üniversitesi SBE.
 • KAMİLOĞLU, R. G., (2016). Autobiographical Memory Sharing as a Resource of Empathy: Emotions of Guilt and Shame. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: Koç Üniversitesi SBE.
 • KANE, D., CHESTON, E. S., GREER, J., (1993). Perceptions of God by Survivors of Childhood Sexual Abuse: An Exploratory Study in an Underresearched Area. Journal of Psychology and Theology, 21(3), 228-237.
 • KARTOPU, S., (2014). Yaşamı Sürdürme Nedenlerinin Tanrı Algısıyla İlişkisi, International Periodical For The Languages. Literature and History of Turkish, 9(2), 887-903.
 • KAYNAR, G., ER, N., (2015). Otobiyografik Bellekte Aşırı Genelleme: Çocukluk Örselenme Yaşantılarının Otobiyografik Bellek Açısından İncelenmesi. Türk Psikoloji Dergisi, 30(76), 1-14.
 • KIRKPATRICK, A. L., (1998). God As A Substitute Attachment Figure: A Longidutinal Study of Adult Attachment Style and Religious Change in College Students. Personality and Social Psychology Bulletin, 24 (9), 961-973.
 • KISA, C., (2015). Filozofların, Teologların ve Psikanalistlerin Tanrısı: Tanrı Kavramı ve Tanrı Tasavvuru. Turkish Studies, 10(10), 639-654.
 • KULA, N. (2002). Deprem ve Dini Başa Çıkma. Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi, 1, 234-255.
 • KULA, N., (2005). Bedensel Engellilik ve Dini Başa Çıkma. İstanbul: Dem Yayınları.
 • MAGUIRE, A. E., FRITH, D. C., (2003). Aging Affects The Engagement Of The Hippocampus During Autobiographical Memory Retrieval. Brain, 126, 1511-1523.
 • MAIER, E. H., LACHMAN, E. M., (2000). Consequences of Early Parental Loss and Separation for Health and Well-Being in Midlife. International Journal of Behavioral Development, 24 (2), 183-189.
 • MEHMEDOĞLU, A. U., (2011). Tanrıyı Tasavvur Etmek. İstanbul: Çamlıca Yayınları.
 • MULUKOM, V. V., (2017). Remembering Religious Rituals: Autobiographical Memories Of High-Arousal Religious Rituals Considered From A Narrative Processing Perspective. Religion, Brain, Behavior, 7(3), 191-205.
 • MÜSLİM, Ebü’l-Hüseyn Müslim b. el-Haccâc el-Kuşeyri en-Neysâbûrî (2008). Sahih-i Müslim. İstanbul: Polen Yayınları.
 • NELSON, M. H., CHEEK, H. N., AU, P., (1985). Gender Differences in the Images of God. Journal for The Scientific Study of Religion, 24, 396-402.
 • NELSON, K., FIVUSH, R., (2004). The Emergence of Autobiographical Memory: A Social Cultural Developmental Theory. Psychological Review, 111 (2), 486-511.
 • ÖNER, S., (2016). Why Do We Remember Our Past? Autobiographical Memory Functions in Different Contexts. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). İstanbul: Koç Üniversitesi SBE.
 • ÖZTOP, P., (2012). Traumatic Memories of Parental Loss: The Role of Participant Age, Age of Memory, Expectancy, Consequentiality and Changes in Life. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi) İstanbul: Koç Üniversitesi SBE.
 • PALARICO-GONZALEZ, A., WATSON, A. L., BERNTSEN, D., (2018). Autobiographical memory functions and posttraumatic stress symptoms across adulthood. Memory, 26 (7), 985-992.
 • PASQUALE, L. F., (2010). An Assessment of The Role of Early Parental Loss in The Adoption of Atheism or Irreligion. Archive for The Psychology of Religion, 32, 375-396.
 • POLL, B. J., SMITH, B. T., (2003). The Spiritual Self: Toward A Conceptualization of Spiritual Identity Development. Journal of Psychology and Theology, 31/ 2 129-142.
 • RASMUSSEN, S. A., HABERMAS, T., (2011). Factor Structure of Overall Autobiographical Memory Usage: The Directive, Self and Social Functions Revisited”. Memory, 19(6), 597-605.
 • RIZZUTO, A. M., (1979). The Birth of The Living God: A Psychoanalytic Study, Chicago: University of Chicago Press.
 • RUBIN, C. D., SCHULKIND, D. M., (1997). The distribution of autobiographical memories across the lifespan. Memory & Cognition, 25 (6), 859-866.
 • RUBIN, C. D., (2005). A Basic-Systems Approach to Autobiographical Memory. Current Directions in Psychological Science, 2 (14), 79-83.
 • SAMİ, S. (2019). Travmatik Kayıp (Ölümler) Sonrasında Dini İnanç Sahibi Olan ve Olmayan Bireylerin Ölüme, Yasa ve Sonrasında Yaşanan Sürece Dair Tutumlarının Karşılaştırılması (Nitel Bir Çalışma). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İstanbul: İstanbul Üniversitesi SBE.
 • SAYAR, F., (2013). Gençlerin ve Yaşlıların Otobiyografik Bellek Özellikleri Açısından Karşılaştırılması: Betimsel Bir Çalışma. Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 33 (1), 1-16.
 • SCHREIBER, A. J., EDWARD, J., (2015). Image of God, Religion, Spirituality and Life Changes in Breast Cancer Survivors: A Qualitative Approach. Journal of Religion and Health, 54 (2), 612-622.
 • SEIDMAN, I., (2006). Interviewing as Qualitative Research. New York: Teachers College Press.
 • STROOPE, S., DRAPER, S., WHITEHEAD, L. A., (2013). Images of A Loving God and Sense of Meaning In Life. Social Indicators Research, 111(1), 25-44.
 • SUBAŞI, H., (2012). Üniversite Öğrencilerinin Tanrı ile İlişkilerinin Bağlanma Kuramı Açısından Değerlendirilmesi. Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi, 12 (3), 175-198., https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/52238, 20.10.2019
 • TALUK, A. (2014). İmam Hatip Öğrencilerinde Allah Tasavvuru: Iğdır Örneği. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Iğdır: Iğdır Üniversitesi SBE.
 • TANİ, F., PETERSON, C., SMORTI, A., (2016). The Words of Violence: Autobiographical Narratives of Abused Women. Journal of Family Violence, 31, 885-896.
 • TEKCAN, İ. A., ECE, B., - GÜLGÖZ, S., ER, N., (2003). Autobiographical and Event Memory for 9/11: Changes Across One Year. Applied Cognitive Psychology, 17, 1057-1066.
 • TEMİZ, Y. E., (2014). Yetişkinlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sakarya: Sakarya Üniversitesi SBE.
 • TOSUN, A. (2006). Depresif Belirti Düzeyi Yüksek Kişilerde Otobiyografik Anıların Bilince İstemsiz Gelişleri ve Depresif İçerikleri. Türk Psikoloji Dergisi, 21 (58), 21-33.
 • TULVING, E., (1972).Episodic and Semantic Memory, in Ed. Tulving, E., Donaldson, W., Organization of Memory, New York, Akademic Press.
 • TULVING, E., (1985a). How Many Memory Systems Are There?. American Psychologist, 40, 385-398.
 • TULVING, E., (1985b). Memory and Consciousness, Canadian Psychology, 25, 1–12.
 • UÇAR, F., (2007) Depresyon ve Alzheimer Tanılı Gruplar ile Normal Örneklemde Kişisel ve Toplumsal Olaylara İlişkin Otobiyografik Bellek Özelliklerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara: Ankara Üniversitesi SBE.
 • ULUĞ, Ö. Ş., (2008). Üniversite Öğrencilerinde Depresyon Düzeyine Ebeveyn Kaybının ve Anne-Baba Ayrılığının Etkisi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi SBE.
 • WATERS, T. E. A., (2014), Relations Between The Functions Of Autobiographical Memory And Psychological Wellbeing. Memory, 22 (3), 265-275.
 • WHEELER, A. M., STUSS, T. D., - TULVING, E., (1997). Toward A Theory od Episodic Memory: The Frontal Lobes and Autonoetic Consciousness. Psychological Bulletin, 121 (3), 331-354.
 • WILLIAMS, J. G. M., BROADBENT, K., (1986). Autobiographical Memory in Suicide Attempters. Journal of Abnormal Psychology, 95 (2), 144-149.
 • WOLF, T., ZIMPRICH, D., (2016). How Can Individual Differences in Autobiographical Memory Distributions Of Older Adults Be Explained?. Memory, 24 (9), 1287-1299.
 • WULFF, M. D., (1997). Psychology of Religion: Classic and Contemporary Views, USA: John Wiley and Sons.
 • YAPICI, A., (2004). Allah ve Kutsal Kavramlarının Çağrıştırdıkları Anlamlara Sosyo-Psikolojik Bir Bakış: Çukurova Üniversitesi Örneği. Değerler Eğitim Dergisi, 2, 169-206.
 • YILDIRIM, A., ŞİMŞEK, H. (2016). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık,
 • YILDIZ, M., (2013). Çocukların Tanrı İmgesinin Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi. Toplum Bilimleri Dergisi, 7/13 45-63.
 • YILMAZ, E., (2005). Phenomenology of Autobiographical Memory in Blind and Sighted Individuals. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi SBE.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4856-9653
Yazar: Gülüşan GÖCEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-6775-5158
Yazar: Merve GENÇ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bilimname635965, journal = {Bilimname}, issn = {1304-1878}, eissn = {2148-5860}, address = {}, publisher = {Erciyes Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {2019}, pages = {313 - 349}, doi = {10.28949/bilimname.635965}, title = {Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma}, key = {cite}, author = {Göcen, Gülüşan and Genç, Merve} }
APA Göcen, G , Genç, M . (2019). Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma . Bilimname , 2019 (40) , 313-349 . DOI: 10.28949/bilimname.635965
MLA Göcen, G , Genç, M . "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma" . Bilimname 2019 (2019 ): 313-349 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bilimname/issue/50107/635965>
Chicago Göcen, G , Genç, M . "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma". Bilimname 2019 (2019 ): 313-349
RIS TY - JOUR T1 - Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma AU - Gülüşan Göcen , Merve Genç Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.28949/bilimname.635965 DO - 10.28949/bilimname.635965 T2 - Bilimname JF - Journal JO - JOR SP - 313 EP - 349 VL - 2019 IS - 40 SN - 1304-1878-2148-5860 M3 - doi: 10.28949/bilimname.635965 UR - https://doi.org/10.28949/bilimname.635965 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bilimname Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma %A Gülüşan Göcen , Merve Genç %T Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma %D 2019 %J Bilimname %P 1304-1878-2148-5860 %V 2019 %N 40 %R doi: 10.28949/bilimname.635965 %U 10.28949/bilimname.635965
ISNAD Göcen, Gülüşan , Genç, Merve . "Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma". Bilimname 2019 / 40 (Aralık 2020): 313-349 . https://doi.org/10.28949/bilimname.635965
AMA Göcen G , Genç M . Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma. Bilimname. 2019; 2019(40): 313-349.
Vancouver Göcen G , Genç M . Ebeveyn Kaybı Yaşamış Bireylerde Otobiyografik Bellek, Allah Tasavvuru Ve Dini Başa Çıkma. Bilimname. 2019; 2019(40): 313-349.