Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Erinlik (Ön Ergenlik) Dönemi Korku, Kaygı ve Din İlişkisi Üzerine Bir Araştırma

Yıl 2021, Cilt , Sayı 45, 261 - 299, 31.10.2021
https://doi.org/10.28949/bilimname.937540

Öz

Erinlik dönemi olarak adlandırılan ön ergenlik dönemi, biyolojik ve psikolojik açıdan bireylerin hayatlarında hızlı bir değişim yaşadığı dönemdir. Soyut düşüncenin geliştiği bu dönemde dini olgulara yaklaşımlar da farklılaşmaktadır. Ayrıca bireyin hayata bakış açısı değişmekte; değişen bedenine, sosyal konumuna karşın yeni korku ve kaygılar oluşturmaktadır. Bu çalışmada erinlik döneminde yaşanılan korku ve kaygılar ile din arasındaki ilişkilerin incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmanın amacı doğrultusunda erinlik döneminin genel özellikleri, korku ve kaygılar ile dine karşı yaklaşımlar hakkında literatür çalışması yapılmıştır. Karma desende yapılan araştırmada yapılandırılmış mülakat soruları kullanılmıştır. Nicel veri toplama araçları olarak çocuk anksiyete duyarlılığı, korku tarama ölçeği ile birlikte öznel dindarlık sorusunun da dahil edildiği kişisel bilgi formu oluşturulmuştur. Ankete 10-15 yaş arası 388 kişi katılmış; 17 kişi yaş sınırının dışında olduğu için veri setinden çıkartılmıştır. Mülakata ise 20 erkek 30 kız ve en çok 12-13 yaş arası (%52) bireyler katılmıştır. Ankete 220 kız, 151 erkek olmak üzere yaş ortalaması olarak yine 12-13 aralığında 195 kişi (M=12,49) olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmada, erinlik dönemi bireylerin objelere, imgelere, dini olgulara, toplumsal sorunlara, akademik başarıya ve geleceğe dair korku ve kaygılarının olduğu tespit edilmiştir. Korku ve kaygılarının Covid 19 pandemi süreci veya sınav türleri gibi yaşadıkları döneme göre şekillendiği anlaşılmıştır. Bireylerin korku ve kaygılarına yönelik olarak başa çıkma stilleri geliştirdikleri; bunların arasında dua etme, Allah’a sığınma, güvenme gibi dini içerikli olguların da olduğu görülmüştür. Buna göre bu araştırma sonucunda korku ve kaygının azaltılmasında dinin önemli bir fonksiyon icra ettiği anlaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akyürek, Süleyman. “İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve.” In Din Eğitimi El Kitabı, 81–104. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Akyürek, Süleyman. “İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve.” In Din Eğitimi El Kitabı, 81–104. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Albayrak, Ahmet. “Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Albayrak, Ahmet. “Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Altuntaş, Serkan, and Özcan Sezer. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (n.d.): 83–97.
 • Altuntaş, Serkan, and Özcan Sezer. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (n.d.): 83–97.
 • Arı, harun. “Son Çocukluk Dönemi Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motiflerinin Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Arı, harun. “Son Çocukluk Dönemi Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motiflerinin Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Arıcı, Asude. “Ergenlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua.” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Arıcı, Asude. “Ergenlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua.” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Aydın, Pınar Çetinay. “Kaygı ve Endişe.” Turkiye Klinikleri 10, no. 4 (2017): 228–36.
 • Aydın, Pınar Çetinay. “Kaygı ve Endişe.” Turkiye Klinikleri 10, no. 4 (2017): 228–36.
 • Ayten, Ali, Gülüşan Göcen, Kenan Sevinç, and Eyüp Ensar Öztürk. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma” 12, no. 2 (2012): 45–79.
 • Ayten, Ali, Gülüşan Göcen, Kenan Sevinç, and Eyüp Ensar Öztürk. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma” 12, no. 2 (2012): 45–79.
 • Başoğlu, Sezin Turan. “Sınav Kaygısı Ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi.” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Başoğlu, Sezin Turan. “Sınav Kaygısı Ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi.” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Baynal, Fatma. “Boşanma Sonrası Başaçıkmada Dini ve Manevi Etkilerin İncelenmesi.” Bilimname 1 (2017): 253–82.
 • Baynal, Fatma. “Boşanma Sonrası Başaçıkmada Dini ve Manevi Etkilerin İncelenmesi.” Bilimname 1 (2017): 253–82.
 • Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. “Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi.” Anı Yayınları, 2015.
 • Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. “Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi.” Anı Yayınları, 2015.
 • Dinçel, Esen. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Dinçel, Esen. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • ———. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • ———. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Durdu, Münise. “Duyuşsal Davranış Eğitimi Programının Erinlik Dönemi Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Durdu, Münise. “Duyuşsal Davranış Eğitimi Programının Erinlik Dönemi Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Ekşi, Halil. . “. Başa Çıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.” Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Ekşi, Halil. . “. Başa Çıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.” Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Elmacı, Figen. “Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Korkuları Üzerindeki Etkisi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Elmacı, Figen. “Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Korkuları Üzerindeki Etkisi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Eroğlu, Kübra, and Hatice Odacı. “Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri Ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki.” Turk J Child Adolesc Ment Health 26, no. 3 (2019): 108–15.
 • Eroğlu, Kübra, and Hatice Odacı. “Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri Ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki.” Turk J Child Adolesc Ment Health 26, no. 3 (2019): 108–15.
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2014.
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2014.
 • Gashi, Feim. “Din ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği).” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25, no. 2 (2016): 1–29.
 • Gashi, Feim. “Din ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği).” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25, no. 2 (2016): 1–29.
 • ———. “Koronavirüse Yakalanmış Kişilerde Tedavi Döneminde Dini Başa Çıkmanın Etkisi” 7, no. 1 (2020): 89–112.
 • ———. “Koronavirüse Yakalanmış Kişilerde Tedavi Döneminde Dini Başa Çıkmanın Etkisi” 7, no. 1 (2020): 89–112.
 • Göcen, Gülüşan. “Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı Ilişkisi.” EKEV Akademi Dergisi 15, no. 46 (2011).
 • Göcen, Gülüşan. “Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı Ilişkisi.” EKEV Akademi Dergisi 15, no. 46 (2011).
 • Gürsu, Orhan. “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi.” T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011.
 • Gürsu, Orhan. “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi.” T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011.
 • Halıcı Kurtulan, M., and Ö. Karaırmak. “Ölüm Kaygısı, Tinsellik, Dindarlık Eğilimi ve Varoluş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Spiritual Psychology and Counseling 1 (2016): 163–87.
 • Halıcı Kurtulan, M., and Ö. Karaırmak. “Ölüm Kaygısı, Tinsellik, Dindarlık Eğilimi ve Varoluş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Spiritual Psychology and Counseling 1 (2016): 163–87.
 • Hökelekli, Hayati. “Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış.” İslami Araştırmalar 5, no. 2 (1991): 83–92.
 • Hökelekli, Hayati. “Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış.” İslami Araştırmalar 5, no. 2 (1991): 83–92.
 • Işık, Yakup. “Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi.” Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
 • Işık, Yakup. “Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi.” Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
 • Jersild, Arthur T. Gençlik Psikolojisi. İstanbul: Eko Matbaası, 1983.
 • Jersild, Arthur T. Gençlik Psikolojisi. İstanbul: Eko Matbaası, 1983.
 • Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. İstanbul: Metis yayınları, 2017.
 • Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. İstanbul: Metis yayınları, 2017.
 • Kartopu, Saffet. “Kaygının Kader Algıları Ile İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği).” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, no. 3 (2013).
 • Kartopu, Saffet. “Kaygının Kader Algıları Ile İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği).” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, no. 3 (2013).
 • ———. “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Kahramanmaraş Örneği).” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (2012): 147–70.
 • ———. “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Kahramanmaraş Örneği).” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (2012): 147–70.
 • Kaya, Mevlüt, and Kübra Varol. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • Kaya, Mevlüt, and Kübra Varol. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • ———. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • ———. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • Kılıç, Perihan. “Ergenlerde Beden İmgesi Ile Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki,” 2019.
 • Kılıç, Perihan. “Ergenlerde Beden İmgesi Ile Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki,” 2019.
 • Koç, Mustafa. “Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması.” Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, no. 6 (2004): 147–78. ——— 0, no. 29 (2013): 39–72.
 • Koç, Mustafa. “Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması.” Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, no. 6 (2004): 147–78. ——— 0, no. 29 (2013): 39–72.
 • Köknel, Özcan. Korkular. İstanbul: Altın Kitaplar, 1990.
 • Köknel, Özcan. Korkular. İstanbul: Altın Kitaplar, 1990.
 • Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 2005.
 • Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 2005.
 • La Greca, A.M., and N. Lopez. “Social Anxiety Among Adolescents: Linkages With Peer Relations and Friendships.” Journal of Abnormal Child Psychology 26, no. 2 (1998): 83–94.
 • La Greca, A.M., and N. Lopez. “Social Anxiety Among Adolescents: Linkages With Peer Relations and Friendships.” Journal of Abnormal Child Psychology 26, no. 2 (1998): 83–94.
 • Leahy, Robert L., and Stephen J. Holland. Leahy, R., ve Holland, S. (2009). Depresyon ve Kaygı Bozukluğu Tedavi Planları ve Girişimleri. HYB Yayınları, 2009.
 • Leahy, Robert L., and Stephen J. Holland. Leahy, R., ve Holland, S. (2009). Depresyon ve Kaygı Bozukluğu Tedavi Planları ve Girişimleri. HYB Yayınları, 2009.
 • Lee, Sherman A. “Koronafobi Ölçümü: Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’nin Psikolojik Temeli.” Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 3, no. 3 (n.d.): 0–0.
 • Lee, Sherman A. “Koronafobi Ölçümü: Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’nin Psikolojik Temeli.” Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 3, no. 3 (n.d.): 0–0.
 • Lucchetti, Giancarlo, and and others. “Spirituality, Religiosity and the Mental Health Consequences of Social Isolation During Covid-19 Pandemic.” The International Journal of Social Psychiatry, 2020, 1–8.
 • Lucchetti, Giancarlo, and and others. “Spirituality, Religiosity and the Mental Health Consequences of Social Isolation During Covid-19 Pandemic.” The International Journal of Social Psychiatry, 2020, 1–8.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül. “Bir Eğitim Sorunu Olarak Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi.” In Çocukluk Gelişim ve Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1998.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül. “Bir Eğitim Sorunu Olarak Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi.” In Çocukluk Gelişim ve Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1998.
 • Meltem, Sacid. “Kur’an Kursu Öğrencilerinde İnanç-Korku İlişkisi (Tarsus Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Meltem, Sacid. “Kur’an Kursu Öğrencilerinde İnanç-Korku İlişkisi (Tarsus Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Mercan, Çare Sertelin. “Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2007.
 • Mercan, Çare Sertelin. “Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2007.
 • Merey, Zeynep, and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. “Yenidoğan Yoğun Bakim Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Dini Başa Çikma Süreçleri.” Bilimname 37 (2019): 1117–53.
 • Merey, Zeynep, and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. “Yenidoğan Yoğun Bakim Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Dini Başa Çikma Süreçleri.” Bilimname 37 (2019): 1117–53.
 • Oluğ, Fatma. “Erinlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum ve Davranışlar (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Oluğ, Fatma. “Erinlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum ve Davranışlar (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Özaydın, Gonca. “6-11 Yaş Çocuklarının Dini Gelişiminde Korku Motifinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Özaydın, Gonca. “6-11 Yaş Çocuklarının Dini Gelişiminde Korku Motifinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Özcan, Zeynep. “Yükleme, Kaygı ve Başaçıkma Bağlamında COVİD 19 Salgınına Dini Bakış.” In Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı, 255–83. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2020.
 • Özcan, Zeynep. “Yükleme, Kaygı ve Başaçıkma Bağlamında COVİD 19 Salgınına Dini Bakış.” In Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı, 255–83. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2020.
 • Öztürk, Emel. “11-14 Yaş Arası Ergenlerin Problem Alanlarına Yönelik Grup Rehberliği Ile Çözüm Önerisi.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • Öztürk, Emel. “11-14 Yaş Arası Ergenlerin Problem Alanlarına Yönelik Grup Rehberliği Ile Çözüm Önerisi.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • Öztürk, Zeynel Ahmet. “İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık Ile Kaygı Arasındaki İlişki.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Öztürk, Zeynel Ahmet. “İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık Ile Kaygı Arasındaki İlişki.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Pulat, Nalan. “Ebeveynlerin Uyguladiği Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2011.
 • Pulat, Nalan. “Ebeveynlerin Uyguladiği Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2011.
 • Şahin, Muzaffer. “Korku, Kaygı Ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları.” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6, no. 10 (2019): 117–35.
 • Şahin, Muzaffer. “Korku, Kaygı Ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları.” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6, no. 10 (2019): 117–35.
 • Schultz, Walter. “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu.” In Korku ve Kaygı. İstanbul: Metis, 1991.
 • Schultz, Walter. “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu.” In Korku ve Kaygı. İstanbul: Metis, 1991.
 • Selçuk, Muallâ. Çocuğun Gelişiminde Dinî Motifler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 1990.
 • Selçuk, Muallâ. Çocuğun Gelişiminde Dinî Motifler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 1990.
 • Şerefli, İsmail. “30–40 Yaşlar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Şerefli, İsmail. “30–40 Yaşlar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Serim-Yıldız, Begüm. “Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bireysel Özellikler ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Enlemesine Ardışık Bir Çalışma.” Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2018.
 • Serim-Yıldız, Begüm. “Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bireysel Özellikler ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Enlemesine Ardışık Bir Çalışma.” Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2018.
 • Shiah et al. “Religion and Health: Anxiety, Religiosity, Meaning of Life and Mental Health.” J Relig Health 54 (2015): 35–45.
 • Shiah et al. “Religion and Health: Anxiety, Religiosity, Meaning of Life and Mental Health.” J Relig Health 54 (2015): 35–45.
 • Şimşek, Hasan, and Ali Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Şimşek, Hasan, and Ali Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Smith, J.J. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay, 1979.
 • Smith, J.J. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay, 1979.
 • Smith, Peter K. Ergenlik. İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Smith, Peter K. Ergenlik. İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Soner, Oya. “Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Soner, Oya. “Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Steinberg, Laurance. Ergenlik. Vol. 3.baskı. İmge Kitabevi, 2017.
 • Steinberg, Laurance. Ergenlik. Vol. 3.baskı. İmge Kitabevi, 2017.
 • Stewart et al. “Review of the Effect of Religion on Anxiety.” Int J Depress Anxiety 2, no. 2 (2019): 1–5.
 • Stewart et al. “Review of the Effect of Religion on Anxiety.” Int J Depress Anxiety 2, no. 2 (2019): 1–5.
 • Toktamış, Ahu. “Erinlik Dönemi Öğrencilerin Ebeveyn Tutumları İle SosyalBecerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Toktamış, Ahu. “Erinlik Dönemi Öğrencilerin Ebeveyn Tutumları İle SosyalBecerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Turan, Yahya. “Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı.” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22, no. 1 (n.d.): 395–434.
 • Turan, Yahya. “Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı.” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22, no. 1 (n.d.): 395–434.
 • Turan, Yahya, and Orhan İyibilgin. “Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi).” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8, no. 2 (2018): 409–20.
 • Turan, Yahya, and Orhan İyibilgin. “Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi).” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8, no. 2 (2018): 409–20.
 • Türk, Nurdoğan. “Kur’ân Işığında Korku ve Etkileri.” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 19 (2019): 140–57.
 • Türk, Nurdoğan. “Kur’ân Işığında Korku ve Etkileri.” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 19 (2019): 140–57.
 • Twenge, Jean M. Ben Nesli. 6.Baskı. Kaknüs Yayınları, 2013.
 • Twenge, Jean M. Ben Nesli. 6.Baskı. Kaknüs Yayınları, 2013.
 • Uysal, Saliha. “Psychological Effects of Islamophobia on Hijab Ban Victims in Turkey in The Context of February, 28 Hijab Ban Process and Religious Coping.” Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5, no. 2 (December 31, 2019): 281–314. https://doi.org/10.32955/neu.istem.2019.5.2.03.
 • Uysal, Saliha. “Psychological Effects of Islamophobia on Hijab Ban Victims in Turkey in The Context of February, 28 Hijab Ban Process and Religious Coping.” Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5, no. 2 (December 31, 2019): 281–314. https://doi.org/10.32955/neu.istem.2019.5.2.03.
 • Uysal, Veysel, and Yahya Turan. “Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.” Bilimname 4 (20019): 67–104.
 • Uysal, Veysel, and Yahya Turan. “Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.” Bilimname 4 (20019): 67–104.
 • Van Starrenburg, Manon and Vd. “Effectiveness And Underlying Mechanisms Of A Group-Based Cognitive Behavioural Therapy-Based İndicative Prevention Program For Children With Elevated Anxiety Levels.” BMC Psychiatry 13 (2013): 183–90.
 • Van Starrenburg, Manon and Vd. “Effectiveness And Underlying Mechanisms Of A Group-Based Cognitive Behavioural Therapy-Based İndicative Prevention Program For Children With Elevated Anxiety Levels.” BMC Psychiatry 13 (2013): 183–90.
 • Wolf, Doris. Korkular. Gendaş Kültür, 2006.
 • Wolf, Doris. Korkular. Gendaş Kültür, 2006.
 • Wolman, B. B. Adolescence. London: Greenwood Press, 1998.
 • Wolman, B. B. Adolescence. London: Greenwood Press, 1998.
 • Yapıcı, Asım. Ruh Sağlığı ve Din: Psikososyal Uyum ve Dindarlık. Adana: Karahan Yayınları, 2007.
 • Yapıcı, Asım. Ruh Sağlığı ve Din: Psikososyal Uyum ve Dindarlık. Adana: Karahan Yayınları, 2007.
 • Yavuz, Kerim. Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. Ankara: Diyanet, 1987.
 • Yavuz, Kerim. Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. Ankara: Diyanet, 1987.
 • Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi, 1998.
 • Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi, 1998.
 • Yıldırım, Emine Taşçi. “İslam Felsefesinde İbadetler Ekseninde Dindarlık.” Darulfunun İlahiyat 31, no. 2 (2020): 355–78.
 • Yıldırım, Emine Taşçi. “İslam Felsefesinde İbadetler Ekseninde Dindarlık.” Darulfunun İlahiyat 31, no. 2 (2020): 355–78.
 • Yıldırım, Süreyya. “13-18 Yaşlar Arası Meslek Liseli Ergenlerde Tanrı Algısı Üzerine Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Yıldırım, Süreyya. “13-18 Yaşlar Arası Meslek Liseli Ergenlerde Tanrı Algısı Üzerine Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Yıldız, Begüm Serim. “Fears Of Children And Adolescents And Their Relation To Individual Characteristics And Contextual Factors: A Cross-Sequential Study.” Doktora Tezi, ODTÜ, 2018.
 • Yıldız, Begüm Serim. “Fears Of Children And Adolescents And Their Relation To Individual Characteristics And Contextual Factors: A Cross-Sequential Study.” Doktora Tezi, ODTÜ, 2018.
 • Yıldız, Murat. Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2007.
 • Yıldız, Murat. Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2007.
 • Yılmaz, Savaş, and Emine Kılıç Kılıç. “Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.” Türk Psikiyatri Dergisi, 2015.
 • Yılmaz, Savaş, and Emine Kılıç Kılıç. “Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.” Türk Psikiyatri Dergisi, 2015.
 • Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye iş Bankası, 1978.
 • Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye iş Bankası, 1978.

A Research on the Relationship between Fear, Anxiety and Religion during the Puberty Period

Yıl 2021, Cilt , Sayı 45, 261 - 299, 31.10.2021
https://doi.org/10.28949/bilimname.937540

Öz

The period of pre-adolescence, called the era of Puberty, is a period of rapid change in the lives of individuals in biological and psychological terms. In this period, approaches to religious phenomena could be different. In addition, the individual's view of life is changing; it creates new fears and concerns against its changing body and social position. When there is a particular object in fears, concerns are generally objectively free. Fear and anxiety are feelings that exist in people's jokes and protect them from various dangers or negatives. These feelings increase with the mental development process and different fears and anxieties emerge with the first adolescence period. This study aims to examine the relations between the fear and anxiety and religion that were enduring the period of plumbing. The purpose of the study was to study literature on the general characteristics of the period of puberty, fear and anxiety, and approaches to religion. Structured interview questions were used in the research carried out in the hybrid pattern. As quantitative data collection tools, a personal information form has been created, including child anxiety sensitivity, fear scanning scale, and the question of subjective religiosity. The survey included 388 people between the ages of 10-15 and was removed from the dataset because 17 people were outside the age limit. The interview was attended by 20 boys, 30 girls and up to 12-13 years of age (52%). The survey found that there were 195 people (M=12,49) in the range of 12-13 again, with an average age of 220 girls and 151 men. Our research found that the CMO value was 0,87 and that the research was sufficient in terms of sampling. The anxiety scale Cronbach alpha has been determined to be 0,96. The KMO value on the horror scale is 0,93; the Cronbach alpha value is 0,81. Our dataset consists of 371 people surveyed, 50 people interviewing, and 421 people in total. In this study, the period of puberty is that individuals have objects, visions, religious facts and social problems, The research found that demographic features have an impact on fear and anxiety. It has been determined that individuals have fears and concerns about academic achievements and the future. It has been seen that individuals have developed coping styles for fear and anxiety, including religious subjects such as prayer, asylum in Allah, trust, and so on. As a result of the study, girls have a higher level of anxiety and fear averages than men. Imam Hatip Secondary School's students high anxiety compared to those who read in middle school, while those with low income had high rates of fear. The average of the people who read in class 6. have a higher avarage of fear than who read in the 8. And younger ones have a higher average of fear. The participants often described themselves as religious; Allah's forgiveness and compassion is predominantly stated. Participants who expressed their prayers frequently included requests to be predominantly healthy, ending Covid 19, being successful in LGS and school exams. Qualitative research data showed that individuals in the period of quenched have various fears and concerns; especially their responsibilities, loved ones and concerns about the future. Although they say that fear and anxiety about religious beliefs are not often present, it has been understood that there are fears and concerns such as not being able to do the task of being a servant for Allah, getting away from religion, committing sin and going to hell. it was understood that Allah's creative and sublime direction was at the forefront; that there was a presence that was feared and feared not to get his consent. as a result of quantitative research in this study, the mercy and forgiveness of Allah were at the forefront, while the fear of Allah, His glory and creativity were higher in qualitative research. It has been determined that their fear and anxiety is shaped according to their period of life, such as the Covid 19 pandemic process or exam types. While the participants prayed to get away from fear and anxiety, it was revealed that they had taken various ways to think positive, hobbies. It was seen that prayer, asylum in Allah, has been effective in purifying fear and anxiety, as religious has been effective in reducing anxiety. The results showed that the participants have applied positive coping and positive religious submissions to avoid fear and anxiety. According to this research, it was understood that religion performed an important function in reducing fear and anxiety. Practical research on the subject will contribute to the field.

Kaynakça

 • Akyürek, Süleyman. “İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve.” In Din Eğitimi El Kitabı, 81–104. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Akyürek, Süleyman. “İlk ve Orta Öğretimde Din Öğretimi: Kuramsal Çerçeve.” In Din Eğitimi El Kitabı, 81–104. Ankara: Grafiker Yayınları, 2012.
 • Albayrak, Ahmet. “Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Albayrak, Ahmet. “Ergenlerin Dinî Gelişiminde Sevgi ve Korku Motifinin Etkinliği.” Yüksek Lisans Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Altuntaş, Serkan, and Özcan Sezer. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (n.d.): 83–97.
 • Altuntaş, Serkan, and Özcan Sezer. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18, no. 1 (n.d.): 83–97.
 • Arı, harun. “Son Çocukluk Dönemi Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motiflerinin Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Arı, harun. “Son Çocukluk Dönemi Dini Gelişiminde Sevgi ve Korku Motiflerinin Etkisi.” Yüksek Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Arıcı, Asude. “Ergenlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua.” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Arıcı, Asude. “Ergenlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Dua.” Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005.
 • Aydın, Pınar Çetinay. “Kaygı ve Endişe.” Turkiye Klinikleri 10, no. 4 (2017): 228–36.
 • Aydın, Pınar Çetinay. “Kaygı ve Endişe.” Turkiye Klinikleri 10, no. 4 (2017): 228–36.
 • Ayten, Ali, Gülüşan Göcen, Kenan Sevinç, and Eyüp Ensar Öztürk. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma” 12, no. 2 (2012): 45–79.
 • Ayten, Ali, Gülüşan Göcen, Kenan Sevinç, and Eyüp Ensar Öztürk. “Dini Başa Çıkma, Şükür ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi: Hastalar, Hasta Yakınları ve Hastane Çalışanları Üzerine Amprik Bir Araştırma” 12, no. 2 (2012): 45–79.
 • Başoğlu, Sezin Turan. “Sınav Kaygısı Ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi.” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Başoğlu, Sezin Turan. “Sınav Kaygısı Ile Özgüven Arasındaki İlişkinin Erinlik Döneminde İncelenmesi.” Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Baynal, Fatma. “Boşanma Sonrası Başaçıkmada Dini ve Manevi Etkilerin İncelenmesi.” Bilimname 1 (2017): 253–82.
 • Baynal, Fatma. “Boşanma Sonrası Başaçıkmada Dini ve Manevi Etkilerin İncelenmesi.” Bilimname 1 (2017): 253–82.
 • Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. “Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi.” Anı Yayınları, 2015.
 • Creswell, John W., and Vicki L. Plano Clark. “Karma Yöntem Araştırmaları Tasarımı ve Yürütülmesi.” Anı Yayınları, 2015.
 • Dinçel, Esen. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Dinçel, Esen. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • ———. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • ———. “Ergenlik Dönemi Gelişimsel Ödevleri ve Psikolojik Problemler.” Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Durdu, Münise. “Duyuşsal Davranış Eğitimi Programının Erinlik Dönemi Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Durdu, Münise. “Duyuşsal Davranış Eğitimi Programının Erinlik Dönemi Çocuklarının Sosyal Beceri Düzeylerine Etkisi.” Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013.
 • Ekşi, Halil. . “. Başa Çıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.” Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Ekşi, Halil. . “. Başa Çıkma, Dini Başaçıkma ve Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma.” Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2001.
 • Elmacı, Figen. “Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Korkuları Üzerindeki Etkisi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Elmacı, Figen. “Bilişsel - Davranışçı Yaklaşıma Dayalı Grupla Psikolojik Danışmanın Ergenlerin Korkuları Üzerindeki Etkisi.” Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2008.
 • Eroğlu, Kübra, and Hatice Odacı. “Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri Ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki.” Turk J Child Adolesc Ment Health 26, no. 3 (2019): 108–15.
 • Eroğlu, Kübra, and Hatice Odacı. “Ortaokul Yedinci ve Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Anksiyete Düzeyleri Ile Benlik Saygıları, Anne-Baba Tutumları, Mükemmeliyetçilik Özellikleri Arasındaki İlişki.” Turk J Child Adolesc Ment Health 26, no. 3 (2019): 108–15.
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2014.
 • Freud, Sigmund. Totem ve Tabu. İstanbul: Kabalcı Yayınları, 2014.
 • Gashi, Feim. “Din ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği).” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25, no. 2 (2016): 1–29.
 • Gashi, Feim. “Din ve Hayat Memnuniyeti Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (Kırklareli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Fen-Edebiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği).” Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 25, no. 2 (2016): 1–29.
 • ———. “Koronavirüse Yakalanmış Kişilerde Tedavi Döneminde Dini Başa Çıkmanın Etkisi” 7, no. 1 (2020): 89–112.
 • ———. “Koronavirüse Yakalanmış Kişilerde Tedavi Döneminde Dini Başa Çıkmanın Etkisi” 7, no. 1 (2020): 89–112.
 • Göcen, Gülüşan. “Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı Ilişkisi.” EKEV Akademi Dergisi 15, no. 46 (2011).
 • Göcen, Gülüşan. “Türkiye’de Din Psikolojisi Çalışmalarında Dindarlık ve Kaygı Ilişkisi.” EKEV Akademi Dergisi 15, no. 46 (2011).
 • Gürsu, Orhan. “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi.” T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011.
 • Gürsu, Orhan. “Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık ve Dindarlık İlişkisi.” T.C. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Ana Bilim Dalı, 2011.
 • Halıcı Kurtulan, M., and Ö. Karaırmak. “Ölüm Kaygısı, Tinsellik, Dindarlık Eğilimi ve Varoluş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Spiritual Psychology and Counseling 1 (2016): 163–87.
 • Halıcı Kurtulan, M., and Ö. Karaırmak. “Ölüm Kaygısı, Tinsellik, Dindarlık Eğilimi ve Varoluş Kaygısı Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.” Spiritual Psychology and Counseling 1 (2016): 163–87.
 • Hökelekli, Hayati. “Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış.” İslami Araştırmalar 5, no. 2 (1991): 83–92.
 • Hökelekli, Hayati. “Ölümle İlgili Tutumlar ve Dini Davranış.” İslami Araştırmalar 5, no. 2 (1991): 83–92.
 • Işık, Yakup. “Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi.” Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
 • Işık, Yakup. “Ergenlerde Psikolojik Sağlamlığın Sosyal Dışlanma, Sosyal Kaygı, Cinsiyet ve Sınıf Düzeyi Açısından İncelenmesi.” Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı, 2019.
 • Jersild, Arthur T. Gençlik Psikolojisi. İstanbul: Eko Matbaası, 1983.
 • Jersild, Arthur T. Gençlik Psikolojisi. İstanbul: Eko Matbaası, 1983.
 • Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. İstanbul: Metis yayınları, 2017.
 • Jung, Carl Gustav. Dört Arketip. İstanbul: Metis yayınları, 2017.
 • Kartopu, Saffet. “Kaygının Kader Algıları Ile İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği).” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, no. 3 (2013).
 • Kartopu, Saffet. “Kaygının Kader Algıları Ile İlişkisi (Kahramanmaraş Örneği).” Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2, no. 3 (2013).
 • ———. “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Kahramanmaraş Örneği).” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (2012): 147–70.
 • ———. “Lise Öğrenci Ve Öğretmenlerinin Durumluk Ve Sürekli Kaygı Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi(Kahramanmaraş Örneği).” Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 2 (2012): 147–70.
 • Kaya, Mevlüt, and Kübra Varol. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • Kaya, Mevlüt, and Kübra Varol. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • ———. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • ———. “İlahiyat Fakültesi Öğrencilerinin Durumluksürekli Kaygı Düzeyleri Ve Kaygı Nedenleri (Samsun Örneği).” Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17, no. 17 (2004): 31–63.
 • Kılıç, Perihan. “Ergenlerde Beden İmgesi Ile Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki,” 2019.
 • Kılıç, Perihan. “Ergenlerde Beden İmgesi Ile Psikolojik Sağlamlık ve Mutluluk Düzeyleri Arasındaki İlişki,” 2019.
 • Koç, Mustafa. “Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması.” Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, no. 6 (2004): 147–78. ——— 0, no. 29 (2013): 39–72.
 • Koç, Mustafa. “Ergenlik Döneminde Dua ve İbadete Yönelik Tutum ve Davranışlar Üzerine Bir Saha Araştırması.” Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi 3, no. 6 (2004): 147–78. ——— 0, no. 29 (2013): 39–72.
 • Köknel, Özcan. Korkular. İstanbul: Altın Kitaplar, 1990.
 • Köknel, Özcan. Korkular. İstanbul: Altın Kitaplar, 1990.
 • Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 2005.
 • Kulaksızoğlu, Adnan. Ergenlik Psikolojisi. Remzi Kitabevi, 2005.
 • La Greca, A.M., and N. Lopez. “Social Anxiety Among Adolescents: Linkages With Peer Relations and Friendships.” Journal of Abnormal Child Psychology 26, no. 2 (1998): 83–94.
 • La Greca, A.M., and N. Lopez. “Social Anxiety Among Adolescents: Linkages With Peer Relations and Friendships.” Journal of Abnormal Child Psychology 26, no. 2 (1998): 83–94.
 • Leahy, Robert L., and Stephen J. Holland. Leahy, R., ve Holland, S. (2009). Depresyon ve Kaygı Bozukluğu Tedavi Planları ve Girişimleri. HYB Yayınları, 2009.
 • Leahy, Robert L., and Stephen J. Holland. Leahy, R., ve Holland, S. (2009). Depresyon ve Kaygı Bozukluğu Tedavi Planları ve Girişimleri. HYB Yayınları, 2009.
 • Lee, Sherman A. “Koronafobi Ölçümü: Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’nin Psikolojik Temeli.” Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 3, no. 3 (n.d.): 0–0.
 • Lee, Sherman A. “Koronafobi Ölçümü: Koronavirüs Anksiyete Ölçeği’nin Psikolojik Temeli.” Dusunen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 3, no. 3 (n.d.): 0–0.
 • Lucchetti, Giancarlo, and and others. “Spirituality, Religiosity and the Mental Health Consequences of Social Isolation During Covid-19 Pandemic.” The International Journal of Social Psychiatry, 2020, 1–8.
 • Lucchetti, Giancarlo, and and others. “Spirituality, Religiosity and the Mental Health Consequences of Social Isolation During Covid-19 Pandemic.” The International Journal of Social Psychiatry, 2020, 1–8.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül. “Bir Eğitim Sorunu Olarak Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi.” In Çocukluk Gelişim ve Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1998.
 • Mehmedoğlu, Yurdagül. “Bir Eğitim Sorunu Olarak Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişimi.” In Çocukluk Gelişim ve Eğitimi. İstanbul: Ensar Neşriyat, 1998.
 • Meltem, Sacid. “Kur’an Kursu Öğrencilerinde İnanç-Korku İlişkisi (Tarsus Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Meltem, Sacid. “Kur’an Kursu Öğrencilerinde İnanç-Korku İlişkisi (Tarsus Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2014.
 • Mercan, Çare Sertelin. “Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2007.
 • Mercan, Çare Sertelin. “Bilişsel- Davranışçı Yaklaşımla Bütünleştirilmiş Sosyal Beceri Eğitiminin Ergenlerin Sosyal Kaygı Düzeyine Etkisi.” Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bilim Dalı, 2007.
 • Merey, Zeynep, and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. “Yenidoğan Yoğun Bakim Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Dini Başa Çikma Süreçleri.” Bilimname 37 (2019): 1117–53.
 • Merey, Zeynep, and Ayşe Şentepe Lokmanoğlu. “Yenidoğan Yoğun Bakim Ünitesinde Bebeği Yatan Annelerin Dini Başa Çikma Süreçleri.” Bilimname 37 (2019): 1117–53.
 • Oluğ, Fatma. “Erinlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum ve Davranışlar (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Oluğ, Fatma. “Erinlik Dönemindeki Öğrencilerde Dini Tutum ve Davranışlar (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
 • Özaydın, Gonca. “6-11 Yaş Çocuklarının Dini Gelişiminde Korku Motifinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Özaydın, Gonca. “6-11 Yaş Çocuklarının Dini Gelişiminde Korku Motifinin Rolü.” Yüksek Lisans Tezi, Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
 • Özcan, Zeynep. “Yükleme, Kaygı ve Başaçıkma Bağlamında COVİD 19 Salgınına Dini Bakış.” In Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı, 255–83. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2020.
 • Özcan, Zeynep. “Yükleme, Kaygı ve Başaçıkma Bağlamında COVİD 19 Salgınına Dini Bakış.” In Dindarlık, Kişilik ve Ruh Sağlığı, 255–83. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2020.
 • Öztürk, Emel. “11-14 Yaş Arası Ergenlerin Problem Alanlarına Yönelik Grup Rehberliği Ile Çözüm Önerisi.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • Öztürk, Emel. “11-14 Yaş Arası Ergenlerin Problem Alanlarına Yönelik Grup Rehberliği Ile Çözüm Önerisi.” Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2003.
 • Öztürk, Zeynel Ahmet. “İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık Ile Kaygı Arasındaki İlişki.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Öztürk, Zeynel Ahmet. “İlköğretim Öğrencilerinde (4., 5., 6., 7. ve 8. Sınıflar) Dindarlık Ile Kaygı Arasındaki İlişki.” Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007.
 • Pulat, Nalan. “Ebeveynlerin Uyguladiği Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2011.
 • Pulat, Nalan. “Ebeveynlerin Uyguladiği Psikolojik Kontrolün Ergenlerin Depresyon, Kaygı ve Öfke Belirtileri Üzerindeki Etkisi: Mükemmeliyetçiliğin Aracı Rolü.” Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Psikoloji Anabilim Dalı, 2011.
 • Şahin, Muzaffer. “Korku, Kaygı Ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları.” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6, no. 10 (2019): 117–35.
 • Şahin, Muzaffer. “Korku, Kaygı Ve Kaygı (Anksiyete) Bozuklukları.” Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi 6, no. 10 (2019): 117–35.
 • Schultz, Walter. “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu.” In Korku ve Kaygı. İstanbul: Metis, 1991.
 • Schultz, Walter. “Çağdaş Felsefede Kaygı Sorunu.” In Korku ve Kaygı. İstanbul: Metis, 1991.
 • Selçuk, Muallâ. Çocuğun Gelişiminde Dinî Motifler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 1990.
 • Selçuk, Muallâ. Çocuğun Gelişiminde Dinî Motifler. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay, 1990.
 • Şerefli, İsmail. “30–40 Yaşlar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Şerefli, İsmail. “30–40 Yaşlar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği).” Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Serim-Yıldız, Begüm. “Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bireysel Özellikler ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Enlemesine Ardışık Bir Çalışma.” Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2018.
 • Serim-Yıldız, Begüm. “Çocuk ve Ergenlerin Korkuları ve Bireysel Özellikler ve Çevresel Etmenlerle İlişkisi: Enlemesine Ardışık Bir Çalışma.” Doktora Tezi, Ortadoğu Teknik Üniversitesi, 2018.
 • Shiah et al. “Religion and Health: Anxiety, Religiosity, Meaning of Life and Mental Health.” J Relig Health 54 (2015): 35–45.
 • Shiah et al. “Religion and Health: Anxiety, Religiosity, Meaning of Life and Mental Health.” J Relig Health 54 (2015): 35–45.
 • Şimşek, Hasan, and Ali Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Şimşek, Hasan, and Ali Yıldırım. Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Teknikleri. Seçkin Yayıncılık, 2018.
 • Smith, J.J. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay, 1979.
 • Smith, J.J. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: A.Ü. Eğitim Fakültesi Yay, 1979.
 • Smith, Peter K. Ergenlik. İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Smith, Peter K. Ergenlik. İş Bankası Yayınları, 2017.
 • Soner, Oya. “Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Soner, Oya. “Aile Uyumu, Öğrenci Özgüveni ve Akademik Başarı Arasındaki İlişkiler.” Doktora Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.
 • Steinberg, Laurance. Ergenlik. Vol. 3.baskı. İmge Kitabevi, 2017.
 • Steinberg, Laurance. Ergenlik. Vol. 3.baskı. İmge Kitabevi, 2017.
 • Stewart et al. “Review of the Effect of Religion on Anxiety.” Int J Depress Anxiety 2, no. 2 (2019): 1–5.
 • Stewart et al. “Review of the Effect of Religion on Anxiety.” Int J Depress Anxiety 2, no. 2 (2019): 1–5.
 • Toktamış, Ahu. “Erinlik Dönemi Öğrencilerin Ebeveyn Tutumları İle SosyalBecerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Toktamış, Ahu. “Erinlik Dönemi Öğrencilerin Ebeveyn Tutumları İle SosyalBecerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi.” Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008.
 • Turan, Yahya. “Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı.” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22, no. 1 (n.d.): 395–434.
 • Turan, Yahya. “Yalnızlıkla Başa Çıkma: Yalnızlık, Dini Başa Çıkma, Dindarlık, Hayat Memnuniyeti ve Sosyal Medya Kullanımı.” Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 22, no. 1 (n.d.): 395–434.
 • Turan, Yahya, and Orhan İyibilgin. “Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi).” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8, no. 2 (2018): 409–20.
 • Turan, Yahya, and Orhan İyibilgin. “Üniversite Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyleri ve Kur’an’a Yönelik Tutumları Üzerine Amprik Bir Araştırma (Ordu Üniversitesi Örneklemi).” Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi 8, no. 2 (2018): 409–20.
 • Türk, Nurdoğan. “Kur’ân Işığında Korku ve Etkileri.” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 19 (2019): 140–57.
 • Türk, Nurdoğan. “Kur’ân Işığında Korku ve Etkileri.” Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 1, no. 19 (2019): 140–57.
 • Twenge, Jean M. Ben Nesli. 6.Baskı. Kaknüs Yayınları, 2013.
 • Twenge, Jean M. Ben Nesli. 6.Baskı. Kaknüs Yayınları, 2013.
 • Uysal, Saliha. “Psychological Effects of Islamophobia on Hijab Ban Victims in Turkey in The Context of February, 28 Hijab Ban Process and Religious Coping.” Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5, no. 2 (December 31, 2019): 281–314. https://doi.org/10.32955/neu.istem.2019.5.2.03.
 • Uysal, Saliha. “Psychological Effects of Islamophobia on Hijab Ban Victims in Turkey in The Context of February, 28 Hijab Ban Process and Religious Coping.” Yakın Doğu Üniversitesi İslam Tetkikleri Merkezi Dergisi 5, no. 2 (December 31, 2019): 281–314. https://doi.org/10.32955/neu.istem.2019.5.2.03.
 • Uysal, Veysel, and Yahya Turan. “Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.” Bilimname 4 (20019): 67–104.
 • Uysal, Veysel, and Yahya Turan. “Üniversite Öğrencilerinde Sürekli Kaygı, Dindarlık ve Saldırganlık Eğilimleri Arasındaki İlişkiler.” Bilimname 4 (20019): 67–104.
 • Van Starrenburg, Manon and Vd. “Effectiveness And Underlying Mechanisms Of A Group-Based Cognitive Behavioural Therapy-Based İndicative Prevention Program For Children With Elevated Anxiety Levels.” BMC Psychiatry 13 (2013): 183–90.
 • Van Starrenburg, Manon and Vd. “Effectiveness And Underlying Mechanisms Of A Group-Based Cognitive Behavioural Therapy-Based İndicative Prevention Program For Children With Elevated Anxiety Levels.” BMC Psychiatry 13 (2013): 183–90.
 • Wolf, Doris. Korkular. Gendaş Kültür, 2006.
 • Wolf, Doris. Korkular. Gendaş Kültür, 2006.
 • Wolman, B. B. Adolescence. London: Greenwood Press, 1998.
 • Wolman, B. B. Adolescence. London: Greenwood Press, 1998.
 • Yapıcı, Asım. Ruh Sağlığı ve Din: Psikososyal Uyum ve Dindarlık. Adana: Karahan Yayınları, 2007.
 • Yapıcı, Asım. Ruh Sağlığı ve Din: Psikososyal Uyum ve Dindarlık. Adana: Karahan Yayınları, 2007.
 • Yavuz, Kerim. Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. Ankara: Diyanet, 1987.
 • Yavuz, Kerim. Çocukta Dinî Duygu ve Düşüncenin Gelişmesi. Ankara: Diyanet, 1987.
 • Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi, 1998.
 • Yavuzer, Haluk. Çocuk Psikolojisi. İstanbul: Remzi, 1998.
 • Yıldırım, Emine Taşçi. “İslam Felsefesinde İbadetler Ekseninde Dindarlık.” Darulfunun İlahiyat 31, no. 2 (2020): 355–78.
 • Yıldırım, Emine Taşçi. “İslam Felsefesinde İbadetler Ekseninde Dindarlık.” Darulfunun İlahiyat 31, no. 2 (2020): 355–78.
 • Yıldırım, Süreyya. “13-18 Yaşlar Arası Meslek Liseli Ergenlerde Tanrı Algısı Üzerine Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Yıldırım, Süreyya. “13-18 Yaşlar Arası Meslek Liseli Ergenlerde Tanrı Algısı Üzerine Bir Araştırma.” Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018.
 • Yıldız, Begüm Serim. “Fears Of Children And Adolescents And Their Relation To Individual Characteristics And Contextual Factors: A Cross-Sequential Study.” Doktora Tezi, ODTÜ, 2018.
 • Yıldız, Begüm Serim. “Fears Of Children And Adolescents And Their Relation To Individual Characteristics And Contextual Factors: A Cross-Sequential Study.” Doktora Tezi, ODTÜ, 2018.
 • Yıldız, Murat. Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2007.
 • Yıldız, Murat. Çocuklarda Tanrı Tasavvurunun Gelişimi. İzmir: İzmir İlahiyat Vakfı Yayınları, 2007.
 • Yılmaz, Savaş, and Emine Kılıç Kılıç. “Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.” Türk Psikiyatri Dergisi, 2015.
 • Yılmaz, Savaş, and Emine Kılıç Kılıç. “Çocuklar İçin Anksiyete Duyarlılığı İndeksi’nin Türkçe Formunun Geçerlik ve Güvenilirlik Çalışması.” Türk Psikiyatri Dergisi, 2015.
 • Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye iş Bankası, 1978.
 • Yörükoğlu, Atalay. Çocuk Ruh Sağlığı. Ankara: Türkiye iş Bankası, 1978.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma BAYNAL (Sorumlu Yazar)
YALOVA UNIVERSITY, FACULTY OF ISLAMIC SCIENCES, DEPARTMENT OF PHILOSOPHY AND RELIGIOUS SCIENCES, DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY OF RELIGION
0000-0002-6705-4340
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 15 Mayıs 2021
Kabul Tarihi 29 Haziran 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 45

Kaynak Göster

APA Baynal, F. (2021). Erinlik (Ön Ergenlik) Dönemi Korku, Kaygı ve Din İlişkisi Üzerine Bir Araştırma . Bilimname , (45) , 261-299 . DOI: 10.28949/bilimname.937540