Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

The Effect of Gender on the Religiosity: A Meta Analysis Study

Yıl 2021, Cilt , Sayı 45, 219 - 260, 31.10.2021
https://doi.org/10.28949/bilimname.953816

Öz

In the research, the impact of the gender on religiosity with reference to graduate thesis conducted in Turkey has been tried to put forward by the meta-analysis. For this purpose, the database of the Council of Higher Education National Thesis Center was first scanned. The screening was performed using the key words "dindarlık", "dini inanç", "dini yönelim", "dini motivasyon", "dini tutum" "religiosity", "religious belief", "religios oriention", "religional motivations" and "religious attitudes". As a result of the last screening process carried out on February 24, 2020, 1790 graduate theses containing keywords were reached. Subsequently, the studies were handled according to the criteria determined by the researchers. It was seen that 168 studies had appropriate data for meta-analysis. However, since 9 of the studies included two different data, each data was included in the study as a different study. Thus, the number of studies included in the study was 177. 131 of the studies are master's thesis, 36 of them are doctoral dissertations and one is specialty thesis in medicine. The research sample consists of a total of 83460 people, 42494 women (50.9%), 40966 men (49.1%). The effect size (Cohen d,) in the study was calculated using the publication bias and heterogeneity test The Comprehensive Meta-Analysis Software V.2 (CMA V.2) package program. As a result of the meta-analysis made in the random effects model; according to the classification of Thalheimer and Cook (2002), it has been observed that gender has an insignificant significant effect on religiousness in favor of women (d= .064, p<.05). The research results were discussed within the framework of the relevant literature and recommendations were presented.

Kaynakça

 • ACAT, B. (2019). Ergenlerde Dindarlık, Değerler, İnternet Bağımlılığı Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ADIGÜZEL, A. (2014). Üniversite Gençliğinde Dini Yönelimin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi İibf Ve Dicle Üniversitesi İibf Karşılaştırmalı Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKBOLAT, A. (2014). Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi Ve Dindarlık İlişkisi (Şanlıurfa İli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKGÜL, Ö. (2014). Hayatı Anlamlandırmada İnancın Ve Kişisel Değerlerin Rolü (Ruh Sağlığı Çalışanları Ve Öğrencileri Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKKUŞ, H. İ. (2018). Türk Toplumunun Dindarlık Algısı (Batı Akdeniz Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKSOY, E. (2019). Yetişkinlik Döneminde Hayatı Anlamlandırma Ve Dindarlık İlişkisi (Gaziantep Örneğinde) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALICIKUŞU, M. (2013). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Ve Akademik Başarı İlişkisi Kahramanmaraş Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALTUN, R. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Ve Narsisizm İlişkisi (Sinop Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALTUNSU SÖNMEZ, Ö. (2012). Relıgıosıty, Self-Monıtorıng And Polıtıcal Partıcıpatıon: A Research On Unıversıty Students [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty.
 • APAYDIN, H. (2001). Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum Ve Davranışlara Etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARGYLE, M., & BEİT-HALLAHMİ, B. (1975). The Social Psychology of Religion. London ; Boston : Routledge & K. Paul. http://archive.org/details/socialpsychology0000argy
 • ARSLAN, H. (2008). Ekonomik Kalkınmada Dinsel Tutum Ve Davranışların Çift Yönlü Rolü [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARSLAN, L. (2017). Yoğun Bakımda Hastası Olan Hasta Yakınlarının Dini Tutum Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
 • ASAR, B. (2015). Lise Gençliği Dindarlığı Ve Aile İçi İletişim (Çankırı İli Çerkeş İlçesi Örneği ) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ASHMAWY, M. F. A. A. A. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinde Dindarlık Ve Narsisizm İlişkisi (Sinop Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ASLAN, A. (2014). Ortaöğretim Gençliğinin Kimlik Oluşumunda Aile, Din Ve Medyanın Etkileri (Çarşamba Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AŞKAN, B. N. (2017). Psikotik Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynde Gözlemlenen Depresyon, Kaygı Ve Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ATALAY, T. (2002). İlköğretim Ve Liselerde Dindarlık Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ATAŞALAN, D. (2019). Dindarlık İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ATÇEKEN, M. (2014). Dindarlık, Evlilik Doyumu Ve Kişilik Özelliklerinin Bağışlama İle İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYDEMİR, R. E. (2008). Dindarlık Ve Mutluluk İlişkisi (İlk Yetişkinlik Dönemi) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYDIN, F. E. (2019). İşe Bağlılık, Dindarlık Ve Hayat Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar Üzerine Nicel Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYHAN, H. (2019). Dini Tutumun Adalete Duyarlılık, Ahlaki Yüreklilik Ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYTEN, A. (2009). Prososyal Davranışlarda Dindarlık Ve Empatinin Rolü [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAHADIR, A. (2010). Dindarlığı Etkileyen Faktörler. İçinde A. Hökelekli (Ed.), Din Psikolojisi (1. bs, ss. 99-118). Anadolu Üniversitesi. BAKİOĞLU, A., & ÖZCAN, Ş. (2016). Meta-Analiz (1. bs). Nobel Yayınları.
 • BATSON, C. D., SCHOENRADE, P., & VENTİS, W. L. (2017). Din ve Birey: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım (A. Kuşat & A. Taştan, Çev.; 1. bs). Kimlik Yayınları.
 • BAYDARMAN, M. N. (2019). Sosyal Medya Bağımlılığının Ergenlerde Dini Tutum Ve Davranışlarla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYRAM, N. (2019). Popüler Ve Kitabi Dindarlık Arasındaki Gerilim Ve İletişim (Malatya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BENER, M. (2011). Dindarlık-Eş Seçimi İlişkisi (Sdü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BİLİCİ, R. (2016). Engellilerde Dini Tutum Ve Davranışlar (Van Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BORENSTEİN, M., HEDGES, L. V., HİGGİNS, J. P. T., & ROTHSTEİN, H. R. (2013). Meta-Analize Giriş (S. Dinçer, Çev.). Anı Yayıncılık.
 • BOYAR, G. (2012). Aileye Ve Parçalanmış Aileye Sahip Ergenlerin Dini Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BUDAK, S. (2005). Psikoloji Sözlüǧü. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • BÜLBÜL, İ. (2011). Kendini Zehirleme Yoluyla İntihar Girişimi Nedeniyle Bir Üniversite Hastanesine Başvuranlarda Algılanan Sosyal Destek, Dini Yönelim Ve Bağlanma Özelliklerinin Araştırılması [Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi]. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • ČARAPİNA ZOVKO, I. (2015). Women are More Religious Than Men; is this True? Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, 2. https://doi.org/10.15406/jpcpy.2015.02.00056
 • CARROLL, M. P. (2004). Give Me that Ol’ Time Hormonal Religion. Journal for the Scientific Study of Religion, 43(2), 275-278. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00232.x
 • CEVİZ, F. H. (2009). Orta Yas Ve Yaşlılıkta Dindarlık, Mistik Tecrübe Ve Benlik Saygısı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CİRHİNLİOĞLU, F. G. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Utanç Eğilimi, Dini Yönelimler, Benlik Kurguları Ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkiler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cİ̇RHİ̇NLİ̇OĞLU, F. G., & OK, Ü. (2011). Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Dindar? Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 3(1), 121-141.
 • CUMMİNG, G. (2012). Understanding the New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. Routledge, Taylor & Francis Group.
 • ÇAĞRICI ZENGİN, A. (2019). Dindarlık Ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAKIR, B. (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin Dindarlık Düzeyleri İle Empatik Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ünye Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇALIŞIR, M. (2014). Sporcularda Psikolojik Sağlık Ve Dindarlık İlişkisinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ÇALIŞKAN, Ö. (2019). Dini Hayatta Köy Şehir Farklılaşması (Paşabahçe Mahallesi Ve Paşamandıra Köyü Örnekleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAMUR, Ç. (2014). Yaşamda Anlam Ve Dindarlık İlişkisi (Geç Ergenlik Dönemi) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAPAR, B. (2008). Farklı Orta Öğretim Öğrencilerinde Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, F. (2010). Dini Sosyalizasyon Sürecinde Aile Kurumunun Önemi: Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler İle Aile Ortamında Kalan Gençlerin Din Algısı, Dini Tutum Ve Davranışları Ve Sosyal İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, M. (2015). Avukat, Doktor Ve Öğretmen Meslek Gruplarının Din Anlayışı (Adana Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, R. B. (2019). Rüya Temaları- Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, Y. (2010). Genç Ve Yetişkin Evlilerde Kıskançlığın Din Psikolojik Tahlili [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, A. (2019). Ergenlerde Sosyalleşme, Akran İlişkileri Ve Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, H. (2018). Üniversite Mezunu Yetişkin Bireylerin Dini Tutum Düzeyleri İle Suçluluk-Utanç Duygularının Karşılaştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, Ü. F. (2010). Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık-Empati İlişkisi (Isparta Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİNTULUM HUYUT, B. (2013). Dini Yönelim, İntihar Ve İntihara Yönelik Tutumlar [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
 • ÇEVİK DEMİR, Ş. (2013). Ergenlerde Benlik Saygısı Ve Dini Başa Çıkma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R. (2013). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Ve Sanal Bağımlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Burdur Gölhisar Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAĞCI, A. (2014). Pozitif Psikoloji Bağlamında Umudun Dindarlıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAĞLI, E. N. (2010). Yaşlılarda Ölüm Kaygısı Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DALKILIÇ, Ş. (2019). Duygusal Zekâ Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DALMIŞ, L. (2009). Dindarlık Düzeyi İle Dini Pratiklerin İlişkisi (Ankara Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAVARCI, Y. (2015). Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddetin Dindarlıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DEMİR, M. (2017). Dindarlık – Yardımseverlik İlişkisi ( Malatya Örneği ) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DEMİR, Z. (2019). Ergenlik Döneminde Dinî İnanç Ve Şüpheler İle Psikososyal Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması: İstanbul Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DİNCER, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DİNÇ, A. (2007). Ergenlerde Anne-Baba Tutumları Ve Dini Yönelim [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DOKUR, A. S. (2019). Yetişkinlik Dönemi Kişilerarası Güven Ve Dindarlık İlişkisinin Psikolojik Tahlili (Osmaniye Örneğinde) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DORUK, A. (2019). Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutumlar: Konya Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EGGER, M., SMİTH, G. D., SCHNEİDER, M., & MİNDER, C. (1997). Bias in Meta-Analysis Detected by a Simple, Graphical Test. BMJ, 315(7109), 629-634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629
 • EKMEKÇİ, S. (2016). Benlik Saygısı Ve Dindarlık İlişkisi: Denizli Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELER ÇAY, E. (2019). Lise Gençliğinde Dini Sosyalleşme; Batman İl Merkezi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELİFOĞLU ÇURUM, E. (2015). Dindarlık Ve İş Stresi İlişkisi (Samsun Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELMAS, H. E. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • EMRE, Y. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Mizah Anlayışı Ve Dindarlık: Çukurova Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERASLAN, S. (2017). Kamu Çalışanlarının Değer Ve İnançlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERCAN, N. (2009). The Predictors Of Attitudes Toward Physical Wife Abuse: Ambivalent Sexism, System Justification And Religious Orientation [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERDEN, M. (2019). Ergenlik Döneminde Dindarlık Eğilimi Ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERDOĞAN, E. (2014). Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri Ve Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EREN, E. (2017). Dini Tutum-Çocuklara Yönelik Şiddet Nedenleri İlişkisi (Isparta Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FARAH, A. M. (2014). İşyerinde Dini İnancın Çalışan Davranışları Üzerindeki Etkisi: Cibuti Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FELTEY, K. M., & POLOMA, M. M. (1991). From Sex Differences to Gender Role Beliefs: Exploring Effects on Six Dimensions of Religiosity. Sex Roles, 25(3), 181-193. https://doi.org/10.1007/BF00289853
 • FRANCİS, L. J. (1997). The Psychology of Gender Differences in Religion: A Review of Empirical Research. Religion, 27(1), 81-96. https://doi.org/10.1006/reli.1996.0066
 • FROMM, E. (2017). Psikanaliz ve Din (E. Erten, Çev.). Say Yayınları.
 • GEÇİOĞLU, A. R. (2018). Evlilik Uyumu-Dindarlık İlişkisi: Adana Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GENCER, N. (2019). Hemodiyaliz Hastalarında Dindarlık Ve Öznel İyi Oluş [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GEZENLER, A. (2019). Orta Yetişkinlik Dönemi Dindarlık Ve Mutluluk İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GLASS, G. V. (1976). Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • GÖCEN, G. (2012). Şükür Ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜLOĞLU, M. F. (2010). Kentte Kalış Süresi Ve Sekülerleşme: Seyhan Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜNAY, Ü. (2006). Dindarlığın Sosyolojisi. İçinde Ü. Günay & Çelik Celaleddin (Ed.), Dindarlığın Sosyo-psikolojisi (1. bs). Karahan Kitabevi.
 • GÜNDÜZ, Ö. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • GÜRSU, O. (2011). Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, H. (2008). Depresyon Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, İ. F. (2019). Makyavelizm Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, M. (2011). Motivasyon—Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, M. (2019). Narsisim Alçakgönüllülük Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HARPUTLU, İ. (2015). Dinî Tutum Ve Özgecilik İlişkisi (Sdü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HASANKAHYAOĞLU, H. R. (2008). Dindarlık Empati İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HÖKELEKLİ, H. (2010). Din Psikolojisine Giriş (1. basım). Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • IŞIK, H. (2018). Kişilik ve Dindarlık İlişkisi (Artvin İli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İBAR AYDIN, E. (2019). Genç Yetişkinlerin Aile Planlaması Tutumu Toplumsal Cinsiyet Ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • İKİS, M. (2013). Orta Yaş Krizi Ve Din İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İNCE, N. (2019). Dindarlık Ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi: Burdur Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İNCEDAL, A. (2019). Ergenlerde Dindarlık Ve Kimlik Statüsü Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • JAMES, W. (1958). The Varieties Of Religious Experience: A Study In Human Nature. New American Library of World Literature Inc.
 • KAFALI, H. (2005). Lise Öğrencilerinde Dinin İnanç Ve Tutumların Sosyal İlişkilere Etkisi -Ergani Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KALAYCI, A. (2019). Maneviyat Ve Ödomanik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilgeliğin Aracılık Rolü [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • KARACA, F. (1997). Psikolojik Açıdan Ölüm Ve Dini Inanç Ilişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARACA, F. (2015). Din Psikolojisi (2. bs). Eser Ofset.
 • KARACA, F. (2016). Dini Gelişim Psikolojisi (1. bs). Eser Ofset.
 • KARAÇAY, G. (211M.S.). İşsiz Bireylerde Yaşam Doyumu: Eğitim, Dini Duygulanım Ve Sistemi Meşrulaştırma Bakımından Bir İnceleme [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARADAĞ, M. (2019). Anne-Baba Ayrılığının 10-14 Yaş Aralığındaki Çocukların Dini Hayatları Üzerindeki Etkisi (Kastamonu/Tosya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARAKUŞ, F. N. (2019). Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık Perspektifinden Sosyal Medyada Görsel Paylaşımının İncelenmesi: Ksü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAVAS, E. (2013). Dini Tutum – Stresle Başa Çıkma İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAVUN, Y. (2016). Ergenlerde Dindarlık Ve İnsani Değerler [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KELEŞ, A. (2019). Din Görevlilerinde Dindarlık Ve Mutluluk Arasındaki İlişki (Sivas Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KELEŞ, F. (2019). Duygusal Zekâ Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KILIÇ, A. A. (2019). Yetişkinlerin Aldıkları Din Eğitimi İle Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki (İsmek Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIMTER, N. (2008). Benlik Saygısı Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIRAÇ, F. (2007). Dindarlık Eğilimi, Varoluşsal Kaygı Ve Psikolojik Sağlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIZILGEÇİT, M. (2011). Yalnızlık Umutsuzluk Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KOCAGÖZ UZUN, S. (2019). Narsisizm Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KOÇ, M. (2008). Yetişkinlik Döneminde Dindarlık İle Benlik Kavramı Değişkenleri Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KONTBAY, S. (2005). Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Dini Tutumları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KORKMAZ, S. (2019). Siber Zorbalık Ve Mağduriyet, Problemli İnternet Kullanımı Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KORKMAZ, S. (2020). Cinsiyete Göre Dindarlık: Bir Meta-Analiz Çalışması. Bilimname, 2020(43), 437-460. https://doi.org/10.28949/bilimname.693951
 • KÖFTEGİL, Ö. (2018). Yetişkin Bireylerde Ölüm Kaygısı Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÖKCÜ, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Aile İçi Dini Aktiviteler Dini Tutum Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KULU, F. (2019). Ergenlik Döneminde Dini Başa Çıkma Ve Anlam Arayışı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURNAZ, M. (2015). İlk Yetişkinlerde Dini Yönelim-Mutluluk İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURNAZ, S. (2019). İçe Dönük-Dışa Dönük Kişilik Yapısı Dindarlık İlişkisi: Sdü Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÜÇÜKALP, E. (2004). Ahlaki Yargı Gelişimi Ve Dindarlık Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÜÇÜKŞEN, K. (2011). Din Motivasyonlu Ekonomik Organizasyonlarda Yaşanan Olumsuz Tecrübelerin Din Algısı Üzerindeki Etkileri: İslâmi Holding Yatırımcıları Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEHMEDOĞLU, A. U. (1999). Dindarlarda Ve Dindar Olmayanlarda Kişilik Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (İstanbul Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MİRAN, H. (2010). Hamd Ve Şükür Kavramlarının Psikolojik Tahlîli [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MUTLU, E. (2013). İç Güdümlü Ve Dış Güdümlü Dindarlık İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NALBANT, H. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık İle Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Makü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NELSEN, H. M., & POTVİN, R. H. (1981). Gender and Regional Differences in the Religiosity of Protestant Adolescents. Review of Religious Research, 22(3), 268-285. https://doi.org/10.2307/3509676
 • OMAY, Z. M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Hayat Memnuniyeti Ve Dindarlık Yönelimleri Açısından İncelenmesi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZBOLAT, A. (2011). Sosyal Hareketlilik Ve Dini Hayatta Farklılaşma –Gerdibi Köylüleri Örneği– [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZEL, İ. (2011). Sokak Çocukları Ve Din [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZEN, M. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Dini Ve Ahlaki Tutumlarının Oluşmasında Anne Ve Babanın Rolü (Şırnak Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZGÜVEN, E. (2017). Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumda Ve Sosyal Kaytarma Davranışında Dindarlık Düzeyinin Etkisi: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZKAN, O. (2016). Öfke Kontrolü Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZKAYA, M. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Aşiretçilik Anlayışı Ve Dini Tutum İlişkisinin İncelenmesi (Ağrı-Patnos Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZTÜRK, E. E. (2013). İyimserlik Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PEHLİVAN, Ö. (2002). Bireyin Dini Tutum Ve Davranışlarına Etki Eden Anne Baba Davranışları Ve Diğer Çevre Faktörleri: 14—17 Yaş Grubu [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAĞIR, R. (2019). Ergenlerde Dindarlık, Öz Denetim Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAİN, M. (2014). Diyanet İhtisas Kursiyerlerinin Felsefe Ve Din Bilimleri Derslerine Yönelik Tutumları İle Dini Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SANLAV, M. (2016). Özgeciliğin Yordayıcısı Olarak Affedicilik Ve Dini Tutumlar [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • SEVİNDİK, D. (2015). Orta Yaş Dönemi Bireylerde Dindarlık- Mutluluk İlişkisi: Denizli Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SEYHAN, B. Y. (2013). Üniversite Öğrencilerinde İnanç Tarzları, Denetim Odağı Ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SOLMAZ, A. (2017). Toplumsallaşma Sürecinde Din Eğitiminin Medya Algılaması Ve Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SOYAK, E. (2013). Popüler Dindarlık Düzeyinin Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (Battalgazi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • STARK, R. (2002). Physiology and Faith: Addressing the “Universal” Gender Difference in Religious Commitment. Journal for the Scientific Study of Religion, 41(3), 495-507. https://doi.org/10.1111/1468-5906.00133
 • SULLİNS, D. P. (2006). Gender and Religion: Deconstructing Universality, Constructing Complexity. American Journal of Sociology, 112(3), 838-880. https://doi.org/10.1086/507852
 • ŞAHİN, E. (2019). Orta Öğretim Öğrencilerinde Dindarlık Düzeyi Ve Okul Başarısı İlişkisi (Kayseri-Sarıoğlan Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞAKİROĞLU, M. (2011). Posıtıve Outcomes Among The 1999 Düzce Earthquake Survıvors: Earthquake Preparedness Behavior And Posttraumatic Growth [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENGÜL, F. (2007). Dindarlık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENTEPE, A. (2009). Yaşlılık Döneminde Temel Problemler Ve Dini Başa Çıkma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENTEPE, A. (2016). Ruh Sağlığı Belirtilerinin Yordayıcısı Olarak Affetme Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞEREFLİ, İ. (2008). 30–40 Yaslar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TAPDIK, S. (2013). Dindarlık Algısı Çerçevesinde Kadın Yöneticiye Bakış: Ankara İlinde Bir Alan Çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TARHAN, N. (2005). Kadın Psikolojisi. Nesil Yayınları.
 • TELLİOĞLU, B. (t.y.). İlk Yetişkinlik Döneminde Sorumluluk Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TEMİZ, Y. E. (2014). Yetişkinlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Duâ [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • THALHEİMER, W., & COOK, S. (2002). How to Calculate Effect Sizes from Published Research: A Simplified Methodology. www.uv.es/~friasnav/TEdatospublicados.xls.
 • THOULESS, R. H. (1971). An İntroduction to the Psychology of Religion (3rd ed., s. ). Cambridge University Press. http://capitadiscovery.co.uk/chi-ac/items/82542
 • TOKAT, O. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinde Kaygı Ve Dindarlık İlişkisinin İncelenmesi (Denizli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURA, H. (2019). Dindarlık, Affetme Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURAN, Ş. (2019). Dindarlık İle Sorumluluk Ve Öz Düzenleme Arasındaki İlişki: Çukurova Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURAN, Y. (2009). Kişilik Özellikleri Ve Dinsel Yönelimler Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ULUSAL, R. (2019). Ergenlik Döneminde Narsisizm, Dindarlık Ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • USLU, M. (2019). Hastane Çalışanlarında Dindarlığın Empati Ve Özgecilik İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • UYAVER, A. (2010). Obsesif-Kompülsif Bozukluk Tanısı Konmuş Hastalarda Dini Tutum Ve Davranışlar İle Hastalık Semptomları Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÜZÜMCÜ, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Dini İnancın Toplumsal Güvenlik Ve Olaylarla Olan İlişkisininincelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • VURAL, M. E. (2016). Yetişkinlerde Alçakgönüllülük, Dindarlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAKUT, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAKUT, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık Ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YANBAY, Y. Ö. (2009). Adana Organize Sanayi Bölgesinde Sanayileşme Ve Din İlişkileri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAPICI, A. (2007). Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık. Karahan Kitabevi.
 • YAPICI, A. (2012). Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2).
 • YAVUZ, A. (2009). 18-25 Yaş Üniversite Gençliğinde Dini İnanç Ve Umutsuzluk İlişkisi (Sakarya Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAZGAN, E. Ö. (2014). Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Dini İnanç Ve Maneviyatın Depresyon Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • YILDIRIM, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Ve Modernleşme Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ TÜRKER, N. (2018). Yetişkinlerde Dindarlık Ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ, M. (1998). Dini Hayat İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ, R. (2019). Emeklilerde Başa Çıkma Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ ÇITIR, Y. (2016). Ergenlik Döneminde Dindarlık, Şükür Ve Hayat Memnuniyeti (İstanbul Pendik Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, F. (2019). Dindarlık Ve Hoşgörü İlişkisi (Konya Merkez İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenler Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Sinan. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin (6. 7. Ve 8. Sınıf) Dindarlığına Ailenin Etkisi (Trabzon İl Merkezi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Süreyya. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyi İle Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Z. S. (2018). Eşler Arası Uyum Ve Dindarlık (Kahramanmaraş Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YOĞURTCU, F. (2009). Yetişkinlerde Dindarlık Ve Ruh Sağlığı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YORULMAZ, M. (2019). Bireysel Ve Takım Sporcularının Dindarlık İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YOZGAT, B. (2019). Pozitif Psikoloji Kapsamında Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Diğerkâmlık İlişkisi (İnönü Üniversitesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YÜCE, F. (2009). Gençlerde Dini Yönelim Ve Kişilik [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YÜRÜRDURMAZ, T. (2019). Üniversite Gençliğinin Dini Hayatının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Cinsiyetin Dindarlık Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması

Yıl 2021, Cilt , Sayı 45, 219 - 260, 31.10.2021
https://doi.org/10.28949/bilimname.953816

Öz

Araştırmada Türkiye’de yapılan lisansüsü tezlerden hareketle cinsiyetin dindarlık üzerindeki etkisi meta analiz yöntemiyle ortaya koyulmaya çalışılmıştır. Bu amaçla öncelikle Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı Ulusal Tez Merkezi veri tabanı taranmıştır. Tarama “dindarlık”, “dini inanç”, “dini yönelim”, “dini motivasyon”, “dini tutum” “religiosity”, “religious belief”, “religios oriention”, “religional motivations” ve “religious attitudes” anahtar kelimleri kullanılarak yapılmıştır. 24 Şubat 2020 tarihinde yapılan son tarama işlemi sonucunda anahtar kelimeleri içeren 1790 lisansüstü teze ulaşılmıştır. Ardından çalışmalar araştırmacılar tarafından önceden belirlenen kriterlere göre ele alınmıştır. 168 çalışmanın meta analiz için uygun veri içerdiği görülmüştür. Ancak çalışmaların 9 tanesi iki farklı veri içerdiğinden her bir veri farklı bir çalışma olarak araştırmaya dahil edilmiştir. Böylece araştırmaya dahil edilen çalışma sayısı 177 olmuştur. Çalışmaların 131 tanesi yüksek lisans tezi, 36’sı doktora tezi bir tanesi ise tıpta uzmanlık tezidir. Araştırma örneklemi 42494’si kadın (%50,9), 40966’sı erkek (% 49,1) olmak üzere toplam 83460 kişiden oluşmaktadır. Çalışmada etki büyüklüğü (Cohen d,) yayın yanlılığı ve heterojenlik testi The Comprehensive Meta-Analysis Software V.2 (CMA V.2 ) paket programı kullanılarak hesaplanmıştır. Rastgele etkiler modelinde yapılan meta analiz sonucunda; Thalheimer ve Cook’un (2002) sınıflandırmasına göre, cinsiyetin dindarlık üzerinde kadınlar lehine önemsiz düzeyde anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür. (d= .064, p<.05). Araştırma sonuçları, ilgili literatür çerçevesinde tartışılmış ve öneriler sunulmuştur.

Kaynakça

 • ACAT, B. (2019). Ergenlerde Dindarlık, Değerler, İnternet Bağımlılığı Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ADIGÜZEL, A. (2014). Üniversite Gençliğinde Dini Yönelimin Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Süleyman Demirel Üniversitesi İibf Ve Dicle Üniversitesi İibf Karşılaştırmalı Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKBOLAT, A. (2014). Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi Ve Dindarlık İlişkisi (Şanlıurfa İli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKGÜL, Ö. (2014). Hayatı Anlamlandırmada İnancın Ve Kişisel Değerlerin Rolü (Ruh Sağlığı Çalışanları Ve Öğrencileri Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKKUŞ, H. İ. (2018). Türk Toplumunun Dindarlık Algısı (Batı Akdeniz Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AKSOY, E. (2019). Yetişkinlik Döneminde Hayatı Anlamlandırma Ve Dindarlık İlişkisi (Gaziantep Örneğinde) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALICIKUŞU, M. (2013). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Ve Akademik Başarı İlişkisi Kahramanmaraş Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALTUN, R. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Ve Narsisizm İlişkisi (Sinop Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ALTUNSU SÖNMEZ, Ö. (2012). Relıgıosıty, Self-Monıtorıng And Polıtıcal Partıcıpatıon: A Research On Unıversıty Students [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty.
 • APAYDIN, H. (2001). Kişilik Özelliklerinin Dini Tutum Ve Davranışlara Etkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARGYLE, M., & BEİT-HALLAHMİ, B. (1975). The Social Psychology of Religion. London ; Boston : Routledge & K. Paul. http://archive.org/details/socialpsychology0000argy
 • ARSLAN, H. (2008). Ekonomik Kalkınmada Dinsel Tutum Ve Davranışların Çift Yönlü Rolü [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ARSLAN, L. (2017). Yoğun Bakımda Hastası Olan Hasta Yakınlarının Dini Tutum Düzeyleri İle Stresle Başa Çıkma Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
 • ASAR, B. (2015). Lise Gençliği Dindarlığı Ve Aile İçi İletişim (Çankırı İli Çerkeş İlçesi Örneği ) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ASHMAWY, M. F. A. A. A. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinde Dindarlık Ve Narsisizm İlişkisi (Sinop Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ASLAN, A. (2014). Ortaöğretim Gençliğinin Kimlik Oluşumunda Aile, Din Ve Medyanın Etkileri (Çarşamba Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AŞKAN, B. N. (2017). Psikotik Bozukluğu Olan Çocuğa Sahip Ebeveynde Gözlemlenen Depresyon, Kaygı Ve Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ATALAY, T. (2002). İlköğretim Ve Liselerde Dindarlık Üzerine Bir Araştırma (Diyarbakır Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ATAŞALAN, D. (2019). Dindarlık İle Evlilik Uyumu Arasındaki İlişkinin Bazı Kişisel Değişkenler Açısından İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • ATÇEKEN, M. (2014). Dindarlık, Evlilik Doyumu Ve Kişilik Özelliklerinin Bağışlama İle İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYDEMİR, R. E. (2008). Dindarlık Ve Mutluluk İlişkisi (İlk Yetişkinlik Dönemi) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYDIN, F. E. (2019). İşe Bağlılık, Dindarlık Ve Hayat Memnuniyeti Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Avukatlar Üzerine Nicel Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYHAN, H. (2019). Dini Tutumun Adalete Duyarlılık, Ahlaki Yüreklilik Ve Psikolojik İyi Oluş Üzerine Etkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • AYTEN, A. (2009). Prososyal Davranışlarda Dindarlık Ve Empatinin Rolü [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAHADIR, A. (2010). Dindarlığı Etkileyen Faktörler. İçinde A. Hökelekli (Ed.), Din Psikolojisi (1. bs, ss. 99-118). Anadolu Üniversitesi. BAKİOĞLU, A., & ÖZCAN, Ş. (2016). Meta-Analiz (1. bs). Nobel Yayınları.
 • BATSON, C. D., SCHOENRADE, P., & VENTİS, W. L. (2017). Din ve Birey: Sosyal Psikolojik Bir Yaklaşım (A. Kuşat & A. Taştan, Çev.; 1. bs). Kimlik Yayınları.
 • BAYDARMAN, M. N. (2019). Sosyal Medya Bağımlılığının Ergenlerde Dini Tutum Ve Davranışlarla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BAYRAM, N. (2019). Popüler Ve Kitabi Dindarlık Arasındaki Gerilim Ve İletişim (Malatya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BENER, M. (2011). Dindarlık-Eş Seçimi İlişkisi (Sdü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BİLİCİ, R. (2016). Engellilerde Dini Tutum Ve Davranışlar (Van Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BORENSTEİN, M., HEDGES, L. V., HİGGİNS, J. P. T., & ROTHSTEİN, H. R. (2013). Meta-Analize Giriş (S. Dinçer, Çev.). Anı Yayıncılık.
 • BOYAR, G. (2012). Aileye Ve Parçalanmış Aileye Sahip Ergenlerin Dini Tutum Ve Davranışları Üzerine Bir Araştırma: Kahramanmaraş Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • BUDAK, S. (2005). Psikoloji Sözlüǧü. Bilim ve Sanat Yayınları.
 • BÜLBÜL, İ. (2011). Kendini Zehirleme Yoluyla İntihar Girişimi Nedeniyle Bir Üniversite Hastanesine Başvuranlarda Algılanan Sosyal Destek, Dini Yönelim Ve Bağlanma Özelliklerinin Araştırılması [Yayımlanmamış Tıpta Uzmanlık Tezi]. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi.
 • ČARAPİNA ZOVKO, I. (2015). Women are More Religious Than Men; is this True? Journal of Psychology & Clinical Psychiatry, 2. https://doi.org/10.15406/jpcpy.2015.02.00056
 • CARROLL, M. P. (2004). Give Me that Ol’ Time Hormonal Religion. Journal for the Scientific Study of Religion, 43(2), 275-278. https://doi.org/10.1111/j.1468-5906.2004.00232.x
 • CEVİZ, F. H. (2009). Orta Yas Ve Yaşlılıkta Dindarlık, Mistik Tecrübe Ve Benlik Saygısı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • CİRHİNLİOĞLU, F. G. (2006). Üniversite Öğrencilerinde Utanç Eğilimi, Dini Yönelimler, Benlik Kurguları Ve Psikolojik İyilik Hali Arasındaki İlişkiler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Cİ̇RHİ̇NLİ̇OĞLU, F. G., & OK, Ü. (2011). Kadınlar mı Yoksa Erkekler mi Daha Dindar? Zeitschrift für die Welt der Türken / Journal of World of Turks, 3(1), 121-141.
 • CUMMİNG, G. (2012). Understanding the New Statistics: Effect Sizes, Confidence Intervals, and Meta-Analysis. Routledge, Taylor & Francis Group.
 • ÇAĞRICI ZENGİN, A. (2019). Dindarlık Ve Toplumsal Cinsiyet Ayrımcılığı [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAKIR, B. (2015). Ortaokul Öğretmenlerinin Dindarlık Düzeyleri İle Empatik Eğilim Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi (Ünye Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇALIŞIR, M. (2014). Sporcularda Psikolojik Sağlık Ve Dindarlık İlişkisinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • ÇALIŞKAN, Ö. (2019). Dini Hayatta Köy Şehir Farklılaşması (Paşabahçe Mahallesi Ve Paşamandıra Köyü Örnekleri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAMUR, Ç. (2014). Yaşamda Anlam Ve Dindarlık İlişkisi (Geç Ergenlik Dönemi) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇAPAR, B. (2008). Farklı Orta Öğretim Öğrencilerinde Dindarlık İle Benlik Saygısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, F. (2010). Dini Sosyalizasyon Sürecinde Aile Kurumunun Önemi: Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençler İle Aile Ortamında Kalan Gençlerin Din Algısı, Dini Tutum Ve Davranışları Ve Sosyal İlişkileri Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, M. (2015). Avukat, Doktor Ve Öğretmen Meslek Gruplarının Din Anlayışı (Adana Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, R. B. (2019). Rüya Temaları- Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇELİK, Y. (2010). Genç Ve Yetişkin Evlilerde Kıskançlığın Din Psikolojik Tahlili [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, A. (2019). Ergenlerde Sosyalleşme, Akran İlişkileri Ve Dindarlık Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, H. (2018). Üniversite Mezunu Yetişkin Bireylerin Dini Tutum Düzeyleri İle Suçluluk-Utanç Duygularının Karşılaştırılması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİN, Ü. F. (2010). Ortaöğretim Düzeyi Gençlerde Dindarlık-Empati İlişkisi (Isparta Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇETİNTULUM HUYUT, B. (2013). Dini Yönelim, İntihar Ve İntihara Yönelik Tutumlar [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimler Enstitüsü.
 • ÇEVİK DEMİR, Ş. (2013). Ergenlerde Benlik Saygısı Ve Dini Başa Çıkma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÇOBAN, R. (2013). Lise Öğrencilerinde Dindarlık Ve Sanal Bağımlılık Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Burdur Gölhisar Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAĞCI, A. (2014). Pozitif Psikoloji Bağlamında Umudun Dindarlıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAĞLI, E. N. (2010). Yaşlılarda Ölüm Kaygısı Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DALKILIÇ, Ş. (2019). Duygusal Zekâ Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DALMIŞ, L. (2009). Dindarlık Düzeyi İle Dini Pratiklerin İlişkisi (Ankara Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DAVARCI, Y. (2015). Aile İçinde Çocuğa Yönelik Şiddetin Dindarlıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DEMİR, M. (2017). Dindarlık – Yardımseverlik İlişkisi ( Malatya Örneği ) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DEMİR, Z. (2019). Ergenlik Döneminde Dinî İnanç Ve Şüpheler İle Psikososyal Değişkenler Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması: İstanbul Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DİNCER, S. (2014). Eğitim Bilimlerinde Uygulamalı Meta-Analiz. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • DİNÇ, A. (2007). Ergenlerde Anne-Baba Tutumları Ve Dini Yönelim [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DOKUR, A. S. (2019). Yetişkinlik Dönemi Kişilerarası Güven Ve Dindarlık İlişkisinin Psikolojik Tahlili (Osmaniye Örneğinde) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • DORUK, A. (2019). Demografik Değişkenlere Göre Dini Tutumlar: Konya Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EGGER, M., SMİTH, G. D., SCHNEİDER, M., & MİNDER, C. (1997). Bias in Meta-Analysis Detected by a Simple, Graphical Test. BMJ, 315(7109), 629-634. https://doi.org/10.1136/bmj.315.7109.629
 • EKMEKÇİ, S. (2016). Benlik Saygısı Ve Dindarlık İlişkisi: Denizli Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELER ÇAY, E. (2019). Lise Gençliğinde Dini Sosyalleşme; Batman İl Merkezi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELİFOĞLU ÇURUM, E. (2015). Dindarlık Ve İş Stresi İlişkisi (Samsun Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ELMAS, H. E. (2017). Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Eğilimlerinin Bazı Kişilik Özellikleri İle İlişkisinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • EMRE, Y. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Mizah Anlayışı Ve Dindarlık: Çukurova Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERASLAN, S. (2017). Kamu Çalışanlarının Değer Ve İnançlarının Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarına Etkisi: Diyanet İşleri Başkanlığı Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERCAN, N. (2009). The Predictors Of Attitudes Toward Physical Wife Abuse: Ambivalent Sexism, System Justification And Religious Orientation [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERDEN, M. (2019). Ergenlik Döneminde Dindarlık Eğilimi Ve Riskli Davranışlar Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ERDOĞAN, E. (2014). Tanrı Algısı, Dini Yönelim Biçimleri Ve Dindarlığın Psikolojik Dayanıklılıkla İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • EREN, E. (2017). Dini Tutum-Çocuklara Yönelik Şiddet Nedenleri İlişkisi (Isparta Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FARAH, A. M. (2014). İşyerinde Dini İnancın Çalışan Davranışları Üzerindeki Etkisi: Cibuti Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • FELTEY, K. M., & POLOMA, M. M. (1991). From Sex Differences to Gender Role Beliefs: Exploring Effects on Six Dimensions of Religiosity. Sex Roles, 25(3), 181-193. https://doi.org/10.1007/BF00289853
 • FRANCİS, L. J. (1997). The Psychology of Gender Differences in Religion: A Review of Empirical Research. Religion, 27(1), 81-96. https://doi.org/10.1006/reli.1996.0066
 • FROMM, E. (2017). Psikanaliz ve Din (E. Erten, Çev.). Say Yayınları.
 • GEÇİOĞLU, A. R. (2018). Evlilik Uyumu-Dindarlık İlişkisi: Adana Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GENCER, N. (2019). Hemodiyaliz Hastalarında Dindarlık Ve Öznel İyi Oluş [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GEZENLER, A. (2019). Orta Yetişkinlik Dönemi Dindarlık Ve Mutluluk İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GLASS, G. V. (1976). Primary, Secondary, and Meta-Analysis of Research. Educational Researcher, 5(10), 3-8.
 • GÖCEN, G. (2012). Şükür Ve Psikolojik İyi Olma Arasındaki İlişki Üzerine Bir Alan Araştırması [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜLOĞLU, M. F. (2010). Kentte Kalış Süresi Ve Sekülerleşme: Seyhan Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜNAY, Ü. (2006). Dindarlığın Sosyolojisi. İçinde Ü. Günay & Çelik Celaleddin (Ed.), Dindarlığın Sosyo-psikolojisi (1. bs). Karahan Kitabevi.
 • GÜNDÜZ, Ö. (2014). Üniversite Öğrencilerinde Affetmeyi Yordayan Değişkenlerin Belirlenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • GÜRSU, O. (2011). Ergenlik Döneminde Psikolojik Sağlık Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, H. (2008). Depresyon Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, İ. F. (2019). Makyavelizm Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, M. (2011). Motivasyon—Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • GÜVEN, M. (2019). Narsisim Alçakgönüllülük Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HARPUTLU, İ. (2015). Dinî Tutum Ve Özgecilik İlişkisi (Sdü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HASANKAHYAOĞLU, H. R. (2008). Dindarlık Empati İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • HÖKELEKLİ, H. (2010). Din Psikolojisine Giriş (1. basım). Değerler Eğitimi Merkezi Yayınları.
 • IŞIK, H. (2018). Kişilik ve Dindarlık İlişkisi (Artvin İli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İBAR AYDIN, E. (2019). Genç Yetişkinlerin Aile Planlaması Tutumu Toplumsal Cinsiyet Ve Dini Yönelim Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • İKİS, M. (2013). Orta Yaş Krizi Ve Din İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İNCE, N. (2019). Dindarlık Ve Psikolojik Dayanıklılık İlişkisi: Burdur Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • İNCEDAL, A. (2019). Ergenlerde Dindarlık Ve Kimlik Statüsü Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • JAMES, W. (1958). The Varieties Of Religious Experience: A Study In Human Nature. New American Library of World Literature Inc.
 • KAFALI, H. (2005). Lise Öğrencilerinde Dinin İnanç Ve Tutumların Sosyal İlişkilere Etkisi -Ergani Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KALAYCI, A. (2019). Maneviyat Ve Ödomanik İyi Oluş Arasındaki İlişkide Bilgeliğin Aracılık Rolü [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • KARACA, F. (1997). Psikolojik Açıdan Ölüm Ve Dini Inanç Ilişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARACA, F. (2015). Din Psikolojisi (2. bs). Eser Ofset.
 • KARACA, F. (2016). Dini Gelişim Psikolojisi (1. bs). Eser Ofset.
 • KARAÇAY, G. (211M.S.). İşsiz Bireylerde Yaşam Doyumu: Eğitim, Dini Duygulanım Ve Sistemi Meşrulaştırma Bakımından Bir İnceleme [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARADAĞ, M. (2019). Anne-Baba Ayrılığının 10-14 Yaş Aralığındaki Çocukların Dini Hayatları Üzerindeki Etkisi (Kastamonu/Tosya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KARAKUŞ, F. N. (2019). Tüketici Davranışlarını Etkileyen Bir Faktör Olarak Dindarlık Perspektifinden Sosyal Medyada Görsel Paylaşımının İncelenmesi: Ksü Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAVAS, E. (2013). Dini Tutum – Stresle Başa Çıkma İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KAVUN, Y. (2016). Ergenlerde Dindarlık Ve İnsani Değerler [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KELEŞ, A. (2019). Din Görevlilerinde Dindarlık Ve Mutluluk Arasındaki İlişki (Sivas Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KELEŞ, F. (2019). Duygusal Zekâ Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KILIÇ, A. A. (2019). Yetişkinlerin Aldıkları Din Eğitimi İle Dindarlık Düzeyleri Arasındaki İlişki (İsmek Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIMTER, N. (2008). Benlik Saygısı Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIRAÇ, F. (2007). Dindarlık Eğilimi, Varoluşsal Kaygı Ve Psikolojik Sağlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KIZILGEÇİT, M. (2011). Yalnızlık Umutsuzluk Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KOCAGÖZ UZUN, S. (2019). Narsisizm Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KOÇ, M. (2008). Yetişkinlik Döneminde Dindarlık İle Benlik Kavramı Değişkenleri Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KONTBAY, S. (2005). Psiko-Sosyal Değişkenlere Göre Ortaöğretim Öğrencilerinin Dini Tutumları [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KORKMAZ, S. (2019). Siber Zorbalık Ve Mağduriyet, Problemli İnternet Kullanımı Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KORKMAZ, S. (2020). Cinsiyete Göre Dindarlık: Bir Meta-Analiz Çalışması. Bilimname, 2020(43), 437-460. https://doi.org/10.28949/bilimname.693951
 • KÖFTEGİL, Ö. (2018). Yetişkin Bireylerde Ölüm Kaygısı Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÖKCÜ, H. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Aile İçi Dini Aktiviteler Dini Tutum Ve Yaşam Doyumu Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KULU, F. (2019). Ergenlik Döneminde Dini Başa Çıkma Ve Anlam Arayışı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURNAZ, M. (2015). İlk Yetişkinlerde Dini Yönelim-Mutluluk İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KURNAZ, S. (2019). İçe Dönük-Dışa Dönük Kişilik Yapısı Dindarlık İlişkisi: Sdü Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÜÇÜKALP, E. (2004). Ahlaki Yargı Gelişimi Ve Dindarlık Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • KÜÇÜKŞEN, K. (2011). Din Motivasyonlu Ekonomik Organizasyonlarda Yaşanan Olumsuz Tecrübelerin Din Algısı Üzerindeki Etkileri: İslâmi Holding Yatırımcıları Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MEHMEDOĞLU, A. U. (1999). Dindarlarda Ve Dindar Olmayanlarda Kişilik Üzerine Karşılaştırmalı Bir Araştırma (İstanbul Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MİRAN, H. (2010). Hamd Ve Şükür Kavramlarının Psikolojik Tahlîli [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • MUTLU, E. (2013). İç Güdümlü Ve Dış Güdümlü Dindarlık İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Arel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NALBANT, H. (2010). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık İle Başarı Algısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma (Makü Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • NELSEN, H. M., & POTVİN, R. H. (1981). Gender and Regional Differences in the Religiosity of Protestant Adolescents. Review of Religious Research, 22(3), 268-285. https://doi.org/10.2307/3509676
 • OMAY, Z. M. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Öz-Anlayış Düzeylerinin Hayat Memnuniyeti Ve Dindarlık Yönelimleri Açısından İncelenmesi (M.Ü. İlâhiyat Fakültesi Öğrencileri Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZBOLAT, A. (2011). Sosyal Hareketlilik Ve Dini Hayatta Farklılaşma –Gerdibi Köylüleri Örneği– [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZEL, İ. (2011). Sokak Çocukları Ve Din [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZEN, M. (2014). İlkokul Öğrencilerinin Dini Ve Ahlaki Tutumlarının Oluşmasında Anne Ve Babanın Rolü (Şırnak Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZGÜVEN, E. (2017). Kadının Çalışmasına Yönelik Tutumda Ve Sosyal Kaytarma Davranışında Dindarlık Düzeyinin Etkisi: Otel Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Batman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZKAN, O. (2016). Öfke Kontrolü Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZKAYA, M. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Aşiretçilik Anlayışı Ve Dini Tutum İlişkisinin İncelenmesi (Ağrı-Patnos Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Dicle Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÖZTÜRK, E. E. (2013). İyimserlik Ve Dindarlık [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • PEHLİVAN, Ö. (2002). Bireyin Dini Tutum Ve Davranışlarına Etki Eden Anne Baba Davranışları Ve Diğer Çevre Faktörleri: 14—17 Yaş Grubu [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAĞIR, R. (2019). Ergenlerde Dindarlık, Öz Denetim Ve Hayat Memnuniyeti İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SAİN, M. (2014). Diyanet İhtisas Kursiyerlerinin Felsefe Ve Din Bilimleri Derslerine Yönelik Tutumları İle Dini Tutumları Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SANLAV, M. (2016). Özgeciliğin Yordayıcısı Olarak Affedicilik Ve Dini Tutumlar [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • SEVİNDİK, D. (2015). Orta Yaş Dönemi Bireylerde Dindarlık- Mutluluk İlişkisi: Denizli Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SEYHAN, B. Y. (2013). Üniversite Öğrencilerinde İnanç Tarzları, Denetim Odağı Ve Psikolojik İyi Olma Hali Arasındaki İlişkiler [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SOLMAZ, A. (2017). Toplumsallaşma Sürecinde Din Eğitiminin Medya Algılaması Ve Medya Kullanım Alışkanlıkları Üzerindeki Rolü [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • SOYAK, E. (2013). Popüler Dindarlık Düzeyinin Din Sosyolojisi Açısından İncelenmesi (Battalgazi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • STARK, R. (2002). Physiology and Faith: Addressing the “Universal” Gender Difference in Religious Commitment. Journal for the Scientific Study of Religion, 41(3), 495-507. https://doi.org/10.1111/1468-5906.00133
 • SULLİNS, D. P. (2006). Gender and Religion: Deconstructing Universality, Constructing Complexity. American Journal of Sociology, 112(3), 838-880. https://doi.org/10.1086/507852
 • ŞAHİN, E. (2019). Orta Öğretim Öğrencilerinde Dindarlık Düzeyi Ve Okul Başarısı İlişkisi (Kayseri-Sarıoğlan Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞAKİROĞLU, M. (2011). Posıtıve Outcomes Among The 1999 Düzce Earthquake Survıvors: Earthquake Preparedness Behavior And Posttraumatic Growth [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENGÜL, F. (2007). Dindarlık Ve Ruh Sağlığı İlişkisi. [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENTEPE, A. (2009). Yaşlılık Döneminde Temel Problemler Ve Dini Başa Çıkma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞENTEPE, A. (2016). Ruh Sağlığı Belirtilerinin Yordayıcısı Olarak Affetme Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ŞEREFLİ, İ. (2008). 30–40 Yaslar Arası Kişilerde İnanç-Korku İlişkisi (Sakarya Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TAPDIK, S. (2013). Dindarlık Algısı Çerçevesinde Kadın Yöneticiye Bakış: Ankara İlinde Bir Alan Çalışması [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TARHAN, N. (2005). Kadın Psikolojisi. Nesil Yayınları.
 • TELLİOĞLU, B. (t.y.). İlk Yetişkinlik Döneminde Sorumluluk Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TEMİZ, Y. E. (2014). Yetişkinlerde Dini Başa Çıkma Yöntemi Olarak Duâ [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • THALHEİMER, W., & COOK, S. (2002). How to Calculate Effect Sizes from Published Research: A Simplified Methodology. www.uv.es/~friasnav/TEdatospublicados.xls.
 • THOULESS, R. H. (1971). An İntroduction to the Psychology of Religion (3rd ed., s. ). Cambridge University Press. http://capitadiscovery.co.uk/chi-ac/items/82542
 • TOKAT, O. (2012). Orta Öğretim Öğrencilerinde Kaygı Ve Dindarlık İlişkisinin İncelenmesi (Denizli Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURA, H. (2019). Dindarlık, Affetme Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURAN, Ş. (2019). Dindarlık İle Sorumluluk Ve Öz Düzenleme Arasındaki İlişki: Çukurova Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • TURAN, Y. (2009). Kişilik Özellikleri Ve Dinsel Yönelimler Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ULUSAL, R. (2019). Ergenlik Döneminde Narsisizm, Dindarlık Ve Sosyal Medya Tutumları İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • USLU, M. (2019). Hastane Çalışanlarında Dindarlığın Empati Ve Özgecilik İle İlişkisi Üzerine Bir Araştırma (Konya Eğitim Araştırma Hastanesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • UYAVER, A. (2010). Obsesif-Kompülsif Bozukluk Tanısı Konmuş Hastalarda Dini Tutum Ve Davranışlar İle Hastalık Semptomları Arasındaki İlişki [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • ÜZÜMCÜ, H. (2015). Üniversite Öğrencilerinde Dini İnancın Toplumsal Güvenlik Ve Olaylarla Olan İlişkisininincelenmesi (Cumhuriyet Üniversitesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • VURAL, M. E. (2016). Yetişkinlerde Alçakgönüllülük, Dindarlık Ve Psikolojik İyi Oluş İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAKUT, S. (2012). Lise Öğrencilerinde Dindarlık-Şiddet Eğilimi İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAKUT, S. (2016). Öğretmenlerde Yabancılaşma, Yalnızlık Ve Dindarlık İlişkisi: Polatlı Örneği [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YANBAY, Y. Ö. (2009). Adana Organize Sanayi Bölgesinde Sanayileşme Ve Din İlişkileri [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAPICI, A. (2007). Ruh Sağlığı ve Din: Psiko-Sosyal Uyum ve Dindarlık. Karahan Kitabevi.
 • YAPICI, A. (2012). Türk Toplumunda Cinsiyete Göre Dindarlık Farklılaşması: Bir Meta-Analiz Denemesi. Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 17(2).
 • YAVUZ, A. (2009). 18-25 Yaş Üniversite Gençliğinde Dini İnanç Ve Umutsuzluk İlişkisi (Sakarya Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YAZGAN, E. Ö. (2014). Kemoterapi Alan Kanser Hastalarında Dini İnanç Ve Maneviyatın Depresyon Düzeyi Ve Yaşam Kalitesine Etkisinin Belirlenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü.
 • YILDIRIM, E. (2019). Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Ve Modernleşme Algısı: Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ TÜRKER, N. (2018). Yetişkinlerde Dindarlık Ve Psikolojik Sağlamlık İlişkisi Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ, M. (1998). Dini Hayat İle Ölüm Kaygısı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILDIZ, R. (2019). Emeklilerde Başa Çıkma Ve Dindarlık İlişkisi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ ÇITIR, Y. (2016). Ergenlik Döneminde Dindarlık, Şükür Ve Hayat Memnuniyeti (İstanbul Pendik Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, F. (2019). Dindarlık Ve Hoşgörü İlişkisi (Konya Merkez İlçelerinde Görev Yapan Öğretmenler Örneği) [Yayımlanmamış Doktora Tezi]. Necmettin Erbakan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Sinan. (2017). Ortaokul Öğrencilerinin (6. 7. Ve 8. Sınıf) Dindarlığına Ailenin Etkisi (Trabzon İl Merkezi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Süreyya. (2016). Ortaöğretim Öğrencilerinin Dindarlık Düzeyi İle Problemli İnternet Kullanımı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YILMAZ, Z. S. (2018). Eşler Arası Uyum Ve Dindarlık (Kahramanmaraş Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YOĞURTCU, F. (2009). Yetişkinlerde Dindarlık Ve Ruh Sağlığı [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YORULMAZ, M. (2019). Bireysel Ve Takım Sporcularının Dindarlık İle Saldırganlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YOZGAT, B. (2019). Pozitif Psikoloji Kapsamında Üniversite Öğrencilerinde Dindarlık Diğerkâmlık İlişkisi (İnönü Üniversitesi Örneği) [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YÜCE, F. (2009). Gençlerde Dini Yönelim Ve Kişilik [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • YÜRÜRDURMAZ, T. (2019). Üniversite Gençliğinin Dini Hayatının Sosyolojik Açıdan İncelenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği [Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi]. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat DOĞAN (Sorumlu Yazar)
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8321-1687
Türkiye


Faruk KARACA
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
0000-0002-3325-2154
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Ekim 2021
Başvuru Tarihi 17 Haziran 2021
Kabul Tarihi 23 Eylül 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt , Sayı 45

Kaynak Göster

APA Doğan, M. & Karaca, F. (2021). Cinsiyetin Dindarlık Üzerine Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması . Bilimname , (45) , 219-260 . DOI: 10.28949/bilimname.953816