Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği

Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 65 - 88, 20.12.2017

Öz

Yerel siyasetin güçlenmeye başladığı bir dünyada Türkiye de de yerel yönetimlerin güçlendirilmesine yönelik birtakım yasal düzenlemeler söz konusudur. Bu nedenle yerel siyasetin odağı durumunda bulunan belediyeler, demokrasinin tabana yayılması ve kararlara katılım boyutları ile özellikle incelenmeye değer birer araştırma nesnesi durumundadır. Yerel siyasette etkili olan siyasal partiler, belediye başkanı, belediye meclisi, belediye encümeni, ildeki STK’lar, kent konseyi, mahalle muhtarları ve merkezi idarenin ildeki en büyük mülki amiri sıfatıyla vali, belediye meclisinde alınan kararlar üzerinde farklı düzeylerde etki edebilen aktörlerdir. Bu aktörler içinde bazıları diğerlerine göre ön plana çıkabilmektedir. Örneğin bazı belediye meclislerinde, belediye başkanının siyasal liderlik özellikleri veya siyasal yaklaşımları nedeniyle meclis kararları üzerinde etkisini doğrudan göstererek kararları etkileyebilirken, bazı durumlarda ise ildeki siyasal parti başkanları belediye meclisindeki üyeleri üzerinde nüfuz alanlarını kullanarak etkili olabilmektedirler. Bu çalışmada yerel halkın siyasal temsilcisi olması münasebeti ile Adıyaman belediyesi meclis üyelerinin kararlarını alırken işletilen süreçler değerlendirilmiş ve meclis üyelerinin aldıkları kararlarda ne ölçüde bağımsız kalabildikleri veya hangi aktörlerin etkisinde kalarak kararlarını şekillendirdikleri ortaya konulmaya çalışılmıştır.

Kaynakça

 • Aksu H. ve H. Kurtuluş (2011) “Yerel Temsil Ve katılım Açısından Sivas Belediye Meclisi” Türk İdare Dergisi, Yıl:83, Sayı 470, S:113-133
 • Ateş, Davut (2015), Demokratik Siyaset, Bursa: Dora yayınları
 • Aydın, Mustafa (2002) Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap
 • Baykal, Deniz (1970), Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara: A.Ü, SBF Yayınları
 • Çam, Esat (1984) Siyaset Bilimi, İstanbul:Der Yayınları
 • Çarkçı, Akif (2007) Kent Yönetimine Farklı Bakışlar, İstanbul: Şehir yayınları
 • Çukurçayır, M. Akif (2006) Siyasal Katılma Ve Yerel Demokrasi, 3. Baskı Konya: Çizgi Kitabevi
 • Çukurçayır, Akif ve Abdullah A. Öztoprak (2012) “ Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler” Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7) Yerel- Bölgesel kalkınma ve Kamu Yönetimi 17-18 Mayıs- Manisa
 • Derdiman, R. Cengiz (2005) Yerel Yönetimler, İstanbul, Aktüel Yayınları
 • Görmez, Kemal (1997) Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Vadi yayınları
 • Görmez K., M. Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunlar. Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayıncılık İstanbul.
 • Güler, Birgül Ayman (2010) Türkiye’nin Yönetimi, Ankara, İmge Yayınları
 • Ilgar, Yeliz ( 2002) “ Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Merkeziyetçi Yapılanmaya Etki Eden Etmenler Ve Merkeziyetçi Yapılanmanın Siyasal Demokrasi Açısından Olumsuz Sonuçları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kahraman, Ahmet Burak (2011) Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi, Konya: Çizgi Kitabevi
 • Keleş, Ruşen (2006) Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Öztoprak, A. (2012) “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Uygulamaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Parlak, Bekir ve Ökmen Mustafa, (2016), Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları,
 • Schmidt, Manfred.G (2002) Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları
 • Şakacı, B. K (2009) “ Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi” Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları (Ed.) Görmez K. Ökmen M., Bursa: Beta Yayınları
 • Tekeli, İ (1999) “Yerel Siyaset ve Demokrasi: Çoğulculuk- Sivil Toplum”, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri,
 • WALD, 1999, 195-232. Tuncel, G.(2011) Sivil Toplum Ve Devlet, Malatya: Bilsam Yayınları Uygun, O. (2003) Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul: İnkılap Yayınları
 • Tatar, T. (1997) Siyaset Sosyolojisi. İstanbul: Turan Yayıncılık Turan, İ. (1986) Siyasal Sistem Ve Siyasal Davranış, 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları
Yıl 2017, Cilt: 7 Sayı: 2, 65 - 88, 20.12.2017

Öz

Kaynakça

 • Aksu H. ve H. Kurtuluş (2011) “Yerel Temsil Ve katılım Açısından Sivas Belediye Meclisi” Türk İdare Dergisi, Yıl:83, Sayı 470, S:113-133
 • Ateş, Davut (2015), Demokratik Siyaset, Bursa: Dora yayınları
 • Aydın, Mustafa (2002) Siyasetin Sosyolojisi, İstanbul: Açılım Kitap
 • Baykal, Deniz (1970), Siyasal Katılma: Bir Davranış İncelemesi, Ankara: A.Ü, SBF Yayınları
 • Çam, Esat (1984) Siyaset Bilimi, İstanbul:Der Yayınları
 • Çarkçı, Akif (2007) Kent Yönetimine Farklı Bakışlar, İstanbul: Şehir yayınları
 • Çukurçayır, M. Akif (2006) Siyasal Katılma Ve Yerel Demokrasi, 3. Baskı Konya: Çizgi Kitabevi
 • Çukurçayır, Akif ve Abdullah A. Öztoprak (2012) “ Modern Katılımcı Uygulamalar ve Belediyeler” Kamu Yönetimi Sempozyumu (KAYSEM-7) Yerel- Bölgesel kalkınma ve Kamu Yönetimi 17-18 Mayıs- Manisa
 • Derdiman, R. Cengiz (2005) Yerel Yönetimler, İstanbul, Aktüel Yayınları
 • Görmez, Kemal (1997) Yerel Demokrasi ve Türkiye, Ankara, Vadi yayınları
 • Görmez K., M. Ökmen, Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunlar. Küresel, Bölgesel ve Yerel Perspektifler, Beta Yayıncılık İstanbul.
 • Güler, Birgül Ayman (2010) Türkiye’nin Yönetimi, Ankara, İmge Yayınları
 • Ilgar, Yeliz ( 2002) “ Türkiye’de Siyasi Partilerdeki Merkeziyetçi Yapılanmaya Etki Eden Etmenler Ve Merkeziyetçi Yapılanmanın Siyasal Demokrasi Açısından Olumsuz Sonuçları” Süleyman Demirel Üniversitesi Sos. Bil. Ens. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi
 • Kahraman, Ahmet Burak (2011) Siyasal Katılımın Sosyolojik Analizi, Konya: Çizgi Kitabevi
 • Keleş, Ruşen (2006) Yerinden Yönetim ve Siyaset, 5. Basım, İstanbul: Cem Yayınevi
 • Öztoprak, A. (2012) “Yerel Yönetimlerde Yönetişim Uygulamaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya
 • Parlak, Bekir ve Ökmen Mustafa, (2016), Türkiye’de ve Dünya’da Yerel Yönetimler, 5. Baskı, Bursa: Ekin Yayınları,
 • Schmidt, Manfred.G (2002) Demokrasi Kuramlarına Giriş, Çeviren: M. Emin Köktaş, Ankara: Vadi Yayınları
 • Şakacı, B. K (2009) “ Yerel Yönetim Seçim Sistemi ve Öneriler Yöntemi” Yerel Yönetimlerin Güncel Sorunları (Ed.) Görmez K. Ökmen M., Bursa: Beta Yayınları
 • Tekeli, İ (1999) “Yerel Siyaset ve Demokrasi: Çoğulculuk- Sivil Toplum”, Yerel Siyaset ve Demokrasi Seminerleri,
 • WALD, 1999, 195-232. Tuncel, G.(2011) Sivil Toplum Ve Devlet, Malatya: Bilsam Yayınları Uygun, O. (2003) Demokrasinin Tarihsel, Felsefi ve Ahlaki Boyutları, İstanbul: İnkılap Yayınları
 • Tatar, T. (1997) Siyaset Sosyolojisi. İstanbul: Turan Yayıncılık Turan, İ. (1986) Siyasal Sistem Ve Siyasal Davranış, 3. Baskı, İstanbul: Der Yayınları
Toplam 22 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Bölüm Makaleler
Yazarlar

Murat Sezik

Yayımlanma Tarihi 20 Aralık 2017
Yayımlandığı Sayı Yıl 2017 Cilt: 7 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Sezik, M. (2017). Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, 7(2), 65-88.
AMA Sezik M. Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. Aralık 2017;7(2):65-88.
Chicago Sezik, Murat. “Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7, sy. 2 (Aralık 2017): 65-88.
EndNote Sezik M (01 Aralık 2017) Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7 2 65–88.
IEEE M. Sezik, “Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği”, Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, ss. 65–88, 2017.
ISNAD Sezik, Murat. “Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği”. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi 7/2 (Aralık 2017), 65-88.
JAMA Sezik M. Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7:65–88.
MLA Sezik, Murat. “Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği”. Birey Ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi, c. 7, sy. 2, 2017, ss. 65-88.
Vancouver Sezik M. Yerel Siyasal Aktörlerin Belediyelerde Karar Alma Mekanizmalarına Katılımı: Adıyaman Belediye Meclis Örneği. Birey ve Toplum Sosyal Bilimler Dergisi. 2017;7(2):65-88.

BİLSAM Yayıncılık Bu dergi açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir.

Dergide yayınlanan yazıların ilmî, fikrî ve hukukî sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın kurulu gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusunda serbesttir. Dergiye gönderilen yazılar iade edilmez. DERGİYE GÖNDERİLEN YAYINLAR İNTİHAL AÇISINDAN İNCELENİR.

Yayımlanmış yazıların her türlü yayın hakkı Birey ve Toplum Dergisi'ne aittir. Dergide yayımlanmış yazılardan kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz.