Yıl 2019, Cilt 8 , Sayı 1, Sayfalar 314 - 328 2019-06-30

Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği

Hasan ŞAHİN [1] , Bayram TOPAL [2]


Globalleşen dünyamızda şirketler daha iyiye ulaşmak için internet ve bilgi iletişim teknolojilerinden faydalanmak zorunda kalmışlardır. İşletmelerin performanslarını artırmaları için artık internet ve dolayısı ile elektronik ticarete olan ihtiyaçları gün geçtikçe fazlalaşmaktadır. İşletmeler için müşterilere ulaşmada, müşteriler için ürünlere ulaşmada internetin kullanımı giderek daha fazla cazip hale gelmektedir. Bu araştırmanın amacı tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma davranışları etkileyen faktörleri belirlemektir. Çalışmada tüketiciler arasından gönüllü katılım esasına dayalı tesadüfi yöntemle seçilen 600 kişi üzerinde yapılan bir anket çalışmasından elde edilen veriler istatistik yöntemlerle analiz edilmiştir. Bu bağlamda farklı demografik özelliklere sahip tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapmalarında hangi faktörlerin ne ölçüde etkili olduğu araştırılmıştır. Buna göre erkekler internetten alışverişi tercih etmelerinde puan ve promosyon faktörünün kadınlara göre daha önemli olduğunu bildirmişlerdir. Gelir düzeyi yüksek tüketiciler düşük gelirlilere göre, evliler bekârlara göre internetten alışverişe daha olumlu bakmaktadırlar. İnternette ürün-fiyat karşılaştırmasının kolaylıkla yapılabilir olması ankete katılanlar tarafından internetten alışverişi tercih etmelerindeki en önemli etken olarak gösterilmiştir. Bunu e-ticaret formlarında kullanıcı yorumlarının varlığı ve ürün detaylarına kolaylıkla ulaşabilme imkânı izlemiştir. Yapılan analizlerde tüketicilerin internet üzerinden alışveriş yapma davranışları etkileyen faktörler incelenmiştir. 

E-ticaret, tüketici tercihleri, istatistik analiz
 • Adıgüzel, A. T. (2010). Sanal Mağaza Atmosferini Etkileyen Özellikler Ve Tüketici Tercihleri Üzerindeki Rolü: Online Tüketiciler Üzerine Bir Araştırma. Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Balıkesir.
 • Aksoy, R. & Sever, H. (2012). Elektronik Pazarlarlarda Güven Problemi ve Kriminal Faaliyetler. Electronic Journal of Vocational Colleges, 2(1), 154-164.
 • Armağan, E. A. & Turan, A. H. (2014). Internet Üzerinden Alışveriş: Demografik Faktörlerin, Bireysel Ihtiyaçların Etkisi Üzerine Ampirik Bir Değerlendirme. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 28(3), 1-22.
 • Aydın, S. & Derer, E. (2015). E-Ticarette Güven Unsurunun Müşterilerin Satın Alma Davranışlarına Olan Etkisi: Süleyman Semirel Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. Journal of Suleyman Demirel University Institute of Social Sciences, 21(1), 127-150.
 • Cengiz, E., Gegez, E., Arslan, M. & Pirtini S. (2007). Uluslararası Pazarlama Giriş Stratejileri, İstanbul: Beta Yayınları.
 • Cesur, Z. & Tayfur, G. (2015). İnternetten Alışveriş Davranışında Algılanan Tüketici Riskleri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma. Meslek Dergisi, 5(1), 19-33.
 • Çetin, H. (2014). Online (Çevrim Içi) Alışverişte Akademisyen Davranışları Ve Alışverişe Yönelten Etkenler. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 19(4), 65-76.
 • Demir, E., Saatçioğlu, Ö. & İmrol, F. (2016). Uluslararası Dergilerde Yayımlanan Eğitim Araştırmalarının Normallik Varsayımları Açısından Incelenmesi. Current Research in Education, 2(3), 130-148.
 • Doğaner, M. (2007). Elektronik Ticaret Türkiye'de Elektronik Ticaretin Gelişimi Ve Işletmeden Tüketiciye Elektronik Ticaret Üzerine Bir Araştırma. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Konya.
 • Doğrul, Ü. (2012). Elektronik Alışveriş Davranışında Faydacı Ve Hedonik Güdülerin Etkisi. Sosyal Ve Beşeri Bilimler Dergisi, 4(1), 321-331.
 • Dulkadir, B. & Akkoyun, B. (2013). Elektronik Ticaretin Işletmelerin Dış Çevresi Açısından Değerlendirilmesi: Malatya Ili Tekstil Sektöründe Bir Uygulama. Dicle Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(6), 1-14.
 • Durmuş, M. & Tayyar, N. (2017). AHP ve TOPSIS İle Farklı Kriter Ağırlıklandırma Yöntemlerinin Kullanılması Ve Karar Verici Görüşleriyle Karşılaştırılması. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Dergisi, 12(3), 65-80.
 • Durmaz, Y., İlhan, A. & Ince, E. (2015). Theoretical Approach to Online Marketing. International Journal of Computers & Technology, 14(11), 6244-6249
 • Gümül, F. (2015). Tüketicilerin Internetten Alışveriş Davranışını Etkileyen Faktörler: Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Uygulama. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Van.
 • Hayran, S., Gül, A. & Duru, S. (2017). Türkiye’de Internetten Alışveriş Yapan Bireylerin Risk Algılarının Cinsiyet Farklılıklarına Göre Değerlendirilmesi. Electronic Journal of Vocational Colleges, 48-57.
 • İşler, D. B., Yarangümelioğlu, D. & Gümülü, E. (2014). Online Tüketici Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Durum Değerlendirmesi: Isparta İlinde Bir Uygulama. Journal of Alanya Faculty of Business, 6(3), 77-94.
 • İzgi, B. B. & Şahin, İ. (2013). Elektronik Perakende Sektörü ve İnternet Alişverişi Tüketici Davranışı: Türkiye Örneği. Muğla Sitki Koçman Üniversitesi Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi Ekonomi Ve Yönetim Araştirmalari Dergisi, 2(1), 9-27.
 • Kantarcı, Ö., Özalp, M., Sezginsoy, C., Özaşkınlı, O. & Cavlak, C. (2017). Dijitalleşen Dünyada Ekonominin İtici Gücü: E-Ticaret. İstanbul: TUSIAD Yayınları.
 • Karlıdağ, S. & Bulut, S. (2015). E-Ticarette Tüketici Gizliliğinin Korunması Üzerine Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi, 7(4), 200-224.
 • Kılıç, Y. (2015). Elektronik Ticaret Kullanımında Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Faktörler. Türk Hava Kurumu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Kızılaslan, N. & Ünal, T. (2015). Evaluation of Electronic Commerce (E-Commerce) With Swot Analysis as an Alternative Network Marketing at Agricultural Marketing. Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 3(7), 537-544.
 • Mürütsoy, M. (2013). İnternet Tüketicisinin Satın Alma Davranışlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma. Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Niğde
 • Oktay, K. & Kızı, G. K. (2017). Türk Dünyası Ülkelerinde Online Yemek Satış Siteleri Üzerine Bir Araştırma. MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, 6(5), 147-162
 • Oskaybaş, K. Dursun, T. & Yener, D. (2014). Online Alışverişte Tüketicilerin Tercihlerini Etkileyen Unsurların Belirlenmesi. Marmara Üniversitesi İ.İ.B. Dergisi, 36(1), 119-135
 • Sayılı, M. & Büyükköroğlu, A. M. (2012). E-Ticaret Yoluyla Gıda Maddeleri Satın Almaya Yönelik Tüketicilerin Tutumunu Etkileyen Faktörlerin Analizi. Tarım Bilimleri Dergisi, 18(2012), 246-255
 • Sertoglu, A. E., Ors, H. & Catli, O. (2017). An Empirical Study to Determine the E-Shopping Attitudes and Behaviors of Various Consumers Groups. Journal of Management Marketing and Logistics, 4(4), 384-397.
 • Şimşek, A. (2016). Elektronik Ticaret Sitesi Kullanıcılarının Güven Tutumlarının Incelenmesi: Uşak Ilinde Ampirik Bir Çalışma. Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18(30), 1-12.
 • Üster, Z. (2015). Elektronik Ortamda Alışveriş Yapanların Kontrolsüz Satın Alma Eğilimlerinin İncelenmesi: İnteraktif Bir Uygulama. Business and Management Studies: An International Journal, 2(2), 168-187.
 • Yalçın, F. (2012). İnternet Pazarlamasında Müşteri Memnuniyeti: Günün Fırsatları Üzerine Bir Uygulama, Atılım Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Yavuz, A. & Göv, S. A. (2015). Tüketicilerin E-Ticaret Algılarının Incelenmesi (Gaziantep Ve Adıyaman Örneği). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1(13), 413-433.
 • Yılmaz, C. & Tümtürk, A. (2015). İnternet Üzerinden Alışveriş Niyetini Etkileyen Faktörlerin Genişletilmiş Teknoloji Kabul Modeli Kullanarak Incelenmesi Ve Bir Model Önerisi.Yönetim Ve Ekonomi, 22(2), 355-284.
 • Yılmaz, V., Arı, E. & Doğan, R. (2016). Online Alışverişte Müşteri Şikâyet Niyetleri Ve Davranışlarının Yapısal Eşitlik Modeli İle İncelenmesi. Journal of Yaşar University, 11(42), 102-112.
 • Terzi, N. & Mandal, Y. (2016). Perakende Sektöründe Elektronik Ticaret ve Lojistik İlişkisi Üzerine Bir Uygulama. Global Business Research Congress (GBRC-2016), 2(2016), 229-253.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8915-000X
Yazar: Hasan ŞAHİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, SİMAV MESLEK YÜKSEKOKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3521-4266
Yazar: Bayram TOPAL
Kurum: SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bitlissos529830, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {314 - 328}, doi = {}, title = {Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği}, key = {cite}, author = {Şahi̇n, Hasan and Topal, Bayram} }
APA Şahi̇n, H , Topal, B . (2019). Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 314-328 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/529830
MLA Şahi̇n, H , Topal, B . "Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 314-328 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bitlissos/issue/46641/529830>
Chicago Şahi̇n, H , Topal, B . "Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 314-328
RIS TY - JOUR T1 - Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği AU - Hasan Şahi̇n , Bayram Topal Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 314 EP - 328 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği %A Hasan Şahi̇n , Bayram Topal %T Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Şahi̇n, Hasan , Topal, Bayram . "Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (Haziran 2019): 314-328 .
AMA Şahi̇n H , Topal B . Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 314-328.
Vancouver Şahi̇n H , Topal B . Tüketicilerin İnternetten Alışveriş Davranış Tercihlerini Etkileyen Faktörlerin Araştırılması: Kütahya Örneği. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 314-328.