Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 18 - 28, 30.04.2021
https://doi.org/10.46413/boneyusbad.893967

Öz

Amaç: Sendikalar, işçi ve işveren ilişkilerinin gelişmesi ve değişmesi sonucunda ortaya çıkmıştır. Sendika kavramı; tüm çalışanları değil de sadece işçi ve işverenler baz alınarak geliştirilmiştir. Bu kavram, zamanla çalışma hayatı tüm mensupları açısından değişime uğradıkça genişlemiş ve kamu görevlileri de dahil olmak üzere tüm çalışan kesimi içine almıştır. Üyelerinin olumlu sendikal algılananın, sendikal sadakat gibi olumlu tutumlara yol açacağı ön görülmektedir. Bu araştırmada temel amaç; sendika algısının, sendikal sadakate olan etkisini belirlemektir. Ayrıca sendikal sadakat ile sendika algısının mesleki-demografik değişkenlere göre nasıl farklılaştığını ortaya koymaktır. Gereç ve Yöntem: Araştırma kamuya bağlı bir hastanede çalışan 171 sağlık çalışanına uygulanmıştır. Veri toplama iki bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde katılımcıların tanıtıcı özelliklerini belirlemek amacıyla 8 soru ikinci bölümde ise Sendikal Algı Ölçeği ile Sendikal Sadakat Ölçeği yer almaktadır. Bulgular: Katılımcıların; %53,2’si kadın, %68,9’u evli, %48’inin öğrenim düzeyi lisans ve %78’inin sağlık hizmetlerinde çalıştığı saptanmıştır. Sendikal algı ile sendikal sadakat arasında pozitif yönlü orta düzeyde ve istatiksel olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu (r=0,635, p<0,001) ve sendikal algının sendikal sadakatteki değişimin % 39’unu açıkladığı tespit edilmiştir. Sonuç: Sağlık çalışanlarının sendika algısının sendikal sadakati üzerinde pozitif yönlü anlamlı bir etkisinin olduğu ve sendikal algı ve sendikal sadakatin demografik özelliklere göre farklılaştığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Akbıyık, N. (2012). Sendika üyeliği ve sendikal bağlılığı etkileyen unsurlar. Hikmet Yurdu, 5(9), 37-64.
 • Akyiğit, E. (2008). İş Hukuku. (7. Baskı), Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Alıcı, A. (2019). Sağlık sendikaları yöneticilerinin kişilik özelliklerinin sendika algıları üzerindeki etkisi: İstanbul örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alpar, R. (2014). Uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenilirlik. (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Angle, H.L., Perry, J.L. (1986). Dual commitment and labor-management relationship climates. Academy of Management Journal, 29(1),31-50.
 • Bilgin L. (2003). Sendikaya bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 5(4), 12-31.
 • Blanchflower, D.G, Oswald, A.J., Garrett, M.D. (1990). Insider power in wage determination. Economica, 57, 143-170.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. (28. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Çağlayan, H. (2002). Kadın işçilerin sendikal ve demokratik katılımı. (Ed). Işıklı A. Türkiye’de sendikacılık hareketleri içinde demokrasi kavramının gelişimi. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Demir, Ş. (2009). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin sendikal bağlılıklarının demografik özelliklerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirbilek, T., Çakır, Ö. (2004). Sendikal bağlılık. İstanbul: Petrol-iş Yayını.
 • Derin, N., Akbıyık, N. (2017). Sağlık sektöründe üye algılarına göre oluşan sendikal imajın, sendikal sadakate etkisi: Malatya merkezde memur sendika üyeleri üzerinde incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 123-138.
 • Dursun, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin sendikalara yönelik tutumları. Sosyoloji Konferansları, 49, 33-46.
 • Gani A. (1996). Who joins the unions and why? Evidence from India. International Journal of Manpower, 17 (6/7), 54-65.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Işık, A. (1990). Türkiye’de memur sendikacılığı. Uluslararası Sempozyum, Ankara: Mülkiyeliler Vakfı Yayınları.
 • Kazançoğlu, İ. (2011). Havayolu firmalarında müşteri sadakatinin yaratılmasında kurum imajının ve algılanan hizmet kalitesinin etkisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (21),130-158.
 • Koç, Y. (2003). Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi. (Genişletilmiş 2. Basım). İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Koray, M. (1992). Çalışma yaşamında kadın gerçekleri. Amme İdaresi Dergisi, 25(1), 93-122.
 • Morrall A. (1999). The survivor loyalty factor. Human Resource Development Quarterly, 10(1), 95-99.
 • Morrow, P.C., Mcelroy, J.C. (2006). Union loyalty antecedents: a justice perspective. Journal of Labor Research, 28(1), 75-87.
 • Phillips B., Curtiss P., Lundskow G. (2010). Workers’ relationships to their union: the effects of transfer status and race at a U.S. automobile plant. The Social Science Journal,47, 392-417.
 • Rao, P.S. (2010) Human resource management (Text And Cases)1. St. Ed. Himalaya Publishing House Pvt Ltd, Mumbai, İndia.
 • Sağlık-Sen (2013). Sendikal bağlılık, algı, memnuniyet ve beklenti araştırması. Ankara: Sağlık-Sen Yayınları-17. Seçer, B. (2009). Kadınların sendikalara yönelik tutumları ile cinsiyet ayrımcılığı algılarının sendika üyesi olma isteğine etkisi. Çalışma ve Toplum, 4, 27-59.
 • Selamoğlu, A. (2004). Örgütlenme sorunu ve sendikal yapıda değişim arayışı. Çalışma ve Toplum, (2), 39-54.
 • Serim, B. (1995). Kamu görevlilerinin örgütlenmesinde hukuksal boyut. Ankara: Ayrıntı Matbaası.
 • Snape E., Radmen T., Chan A.W. (2000). Commitment to the union: a survey of research and the ımplications for industrial relations and trade unions. International Journal of Management Reviews, 2(3), 205-230.
 • Tekin, Ö.A., Tüfekçi, Ö.K. (2015). Turizm öğrencilerinin sendika algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 171-200.
 • Tuncay, C., Savaş Kutsal, B. (2006). Toplu iş hukuku. İstanbul: Beta Basım.
 • Uçkan, B., Kağnıcıoğlu, D. (2009). İşçilerin sendikalara ilişkin algı ve tutumları: Eskişehir örneği. Çalışma ve Toplum, 22(3), 35-56.
 • Urhan, B. (2005). Türkiye'de sendikal örgütlenmede yaşanan güven ve dayanışma sorunları. Çalışma ve Toplum, 1(4), 57-88.
 • Urhan, B., Selamoğlu, A. (2008). İşçilerin sendikalara yönelik tutum ve davranışları: Kocaeli örneği. Çalışma ve Toplum, 18(3), 171-197.
 • Ünsal, E. (2003), Sendika özgürlüğü ve uluslararası çalışma örgütü ile T.C. hükümetleri ilişkileri. (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ç. (2015). İşçilerin sendikal örgütlenmeye dair tutumları: Petro-kimya sektörü örneği. Çalışma ve Toplum, 4, 95-130.
 • Yılmaz, E. (2010). Türkiye’de işçi sendikalarının siyasal ve sosyolojik özellikleri üzerinden süreç içinde değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 195-207.
 • Yoder, D. (1974). Personel management and ındustrial relations, prentice-hall of India, New Delhi.

THE EFFECT OF EMPLOYEES ' UNDERSTANDING PERCEPTION ON UNIONAL LOYALTY: AN APPLICATION IN THE HEALTH SECTOR

Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1, 18 - 28, 30.04.2021
https://doi.org/10.46413/boneyusbad.893967

Öz

Aim: Unions have emerged as a result of the development and change of employee and employer relations. The concept of union has been developed based on employees and employers, not all employees.This concept has expanded over time as the working life has changed for all its members and has included the entire working segment, including public officials. It is predicted that the positive union perception of its members will lead to positive attitudes such as union loyalty. The main purpose of this research is; to determine the effect of union perception on union loyalty. In addition, to reveal how union loyalty and union perception differ according to occupational-demographic variables. Materials and Methods: The research was applied to 171 healthcare professionals working in a public hospital. Data collection consists of two parts. In the first part, there are 8 questions to determine the introductory characteristics of the participants, and the second part includes the Union Perception Scale and the Union Loyalty Scale. Findings: Participants; It was determined that 53.2% were women, 68.9% were married, 48% had a bachelor's degree and 78% were working in health services. It was determined that there is a moderate and statistically significant positive correlation between union perception and union loyalty (r = 0.635, p <0.001). Conclusion: It has been concluded that the union perception of healthcare workers has a significant positive effect on union loyalty.and differs according to demographic characteristics and union perception and union loyalty differ according to demographic characteristics.

Kaynakça

 • Akbıyık, N. (2012). Sendika üyeliği ve sendikal bağlılığı etkileyen unsurlar. Hikmet Yurdu, 5(9), 37-64.
 • Akyiğit, E. (2008). İş Hukuku. (7. Baskı), Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Alıcı, A. (2019). Sağlık sendikaları yöneticilerinin kişilik özelliklerinin sendika algıları üzerindeki etkisi: İstanbul örneği. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Alpar, R. (2014). Uygulamalı istatistik ve geçerlilik-güvenilirlik. (3. Baskı), Ankara: Detay Yayıncılık,
 • Angle, H.L., Perry, J.L. (1986). Dual commitment and labor-management relationship climates. Academy of Management Journal, 29(1),31-50.
 • Bilgin L. (2003). Sendikaya bağlılık ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitü Dergisi, 5(4), 12-31.
 • Blanchflower, D.G, Oswald, A.J., Garrett, M.D. (1990). Insider power in wage determination. Economica, 57, 143-170.
 • Büyüköztürk, Ş. (2020). Sosyal Bilimler için veri analizi el kitabı istatistik, araştırma deseni SPSS uygulamaları ve yorum. (28. Baskı) Ankara: Pegem Yayıncılık
 • Çağlayan, H. (2002). Kadın işçilerin sendikal ve demokratik katılımı. (Ed). Işıklı A. Türkiye’de sendikacılık hareketleri içinde demokrasi kavramının gelişimi. Ankara: T.C Kültür Bakanlığı Yayınları.
 • Demir, Ş. (2009). İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin sendikal bağlılıklarının demografik özelliklerine göre incelenmesi. (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Demirbilek, T., Çakır, Ö. (2004). Sendikal bağlılık. İstanbul: Petrol-iş Yayını.
 • Derin, N., Akbıyık, N. (2017). Sağlık sektöründe üye algılarına göre oluşan sendikal imajın, sendikal sadakate etkisi: Malatya merkezde memur sendika üyeleri üzerinde incelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 22(1), 123-138.
 • Dursun, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin sendikalara yönelik tutumları. Sosyoloji Konferansları, 49, 33-46.
 • Gani A. (1996). Who joins the unions and why? Evidence from India. International Journal of Manpower, 17 (6/7), 54-65.
 • Gürbüz, S., Şahin, F. (2016). Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
 • Işık, A. (1990). Türkiye’de memur sendikacılığı. Uluslararası Sempozyum, Ankara: Mülkiyeliler Vakfı Yayınları.
 • Kazançoğlu, İ. (2011). Havayolu firmalarında müşteri sadakatinin yaratılmasında kurum imajının ve algılanan hizmet kalitesinin etkisi. Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi, (21),130-158.
 • Koç, Y. (2003). Türkiye işçi sınıfı ve sendikacılık hareketi tarihi. (Genişletilmiş 2. Basım). İstanbul: Kaynak Yayınları.
 • Koray, M. (1992). Çalışma yaşamında kadın gerçekleri. Amme İdaresi Dergisi, 25(1), 93-122.
 • Morrall A. (1999). The survivor loyalty factor. Human Resource Development Quarterly, 10(1), 95-99.
 • Morrow, P.C., Mcelroy, J.C. (2006). Union loyalty antecedents: a justice perspective. Journal of Labor Research, 28(1), 75-87.
 • Phillips B., Curtiss P., Lundskow G. (2010). Workers’ relationships to their union: the effects of transfer status and race at a U.S. automobile plant. The Social Science Journal,47, 392-417.
 • Rao, P.S. (2010) Human resource management (Text And Cases)1. St. Ed. Himalaya Publishing House Pvt Ltd, Mumbai, İndia.
 • Sağlık-Sen (2013). Sendikal bağlılık, algı, memnuniyet ve beklenti araştırması. Ankara: Sağlık-Sen Yayınları-17. Seçer, B. (2009). Kadınların sendikalara yönelik tutumları ile cinsiyet ayrımcılığı algılarının sendika üyesi olma isteğine etkisi. Çalışma ve Toplum, 4, 27-59.
 • Selamoğlu, A. (2004). Örgütlenme sorunu ve sendikal yapıda değişim arayışı. Çalışma ve Toplum, (2), 39-54.
 • Serim, B. (1995). Kamu görevlilerinin örgütlenmesinde hukuksal boyut. Ankara: Ayrıntı Matbaası.
 • Snape E., Radmen T., Chan A.W. (2000). Commitment to the union: a survey of research and the ımplications for industrial relations and trade unions. International Journal of Management Reviews, 2(3), 205-230.
 • Tekin, Ö.A., Tüfekçi, Ö.K. (2015). Turizm öğrencilerinin sendika algısı: Üniversite öğrencileri üzerine bir araştırma. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 17(1), 171-200.
 • Tuncay, C., Savaş Kutsal, B. (2006). Toplu iş hukuku. İstanbul: Beta Basım.
 • Uçkan, B., Kağnıcıoğlu, D. (2009). İşçilerin sendikalara ilişkin algı ve tutumları: Eskişehir örneği. Çalışma ve Toplum, 22(3), 35-56.
 • Urhan, B. (2005). Türkiye'de sendikal örgütlenmede yaşanan güven ve dayanışma sorunları. Çalışma ve Toplum, 1(4), 57-88.
 • Urhan, B., Selamoğlu, A. (2008). İşçilerin sendikalara yönelik tutum ve davranışları: Kocaeli örneği. Çalışma ve Toplum, 18(3), 171-197.
 • Ünsal, E. (2003), Sendika özgürlüğü ve uluslararası çalışma örgütü ile T.C. hükümetleri ilişkileri. (1. Baskı). İstanbul: Beta Yayınevi.
 • Yazıcıoğlu, Y., Erdoğan, S. (2014). SPSS uygulamalı bilimsel araştırma yöntemleri. (4. Baskı). Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Yılmaz, Ç. (2015). İşçilerin sendikal örgütlenmeye dair tutumları: Petro-kimya sektörü örneği. Çalışma ve Toplum, 4, 95-130.
 • Yılmaz, E. (2010). Türkiye’de işçi sendikalarının siyasal ve sosyolojik özellikleri üzerinden süreç içinde değerlendirilmesi. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(1), 195-207.
 • Yoder, D. (1974). Personel management and ındustrial relations, prentice-hall of India, New Delhi.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sağlık Bilimleri ve Hizmetleri
Bölüm ARAŞTIRMA MAKALELERİ
Yazarlar

Fuat KORKMAZER (Sorumlu Yazar)
Muş Alparslan Üniversitesi
0000-0002-2734-7309
Türkiye

Destekleyen Kurum yok
Proje Numarası yok
Yayımlanma Tarihi 30 Nisan 2021
Başvuru Tarihi 9 Mart 2021
Yayınlandığı Sayı Yıl 2021, Cilt 3, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { boneyusbad893967, journal = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-2145}, address = {sabad@bandirma.edu.tr}, publisher = {Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi}, year = {2021}, volume = {3}, pages = {18 - 28}, doi = {10.46413/boneyusbad.893967}, title = {ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Korkmazer, Fuat} }
APA Korkmazer, F. (2021). ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA . Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi , 3 (1) , 18-28 . DOI: 10.46413/boneyusbad.893967
MLA Korkmazer, F. "ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA" . Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 18-28 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/boneyusbad/issue/62170/893967>
Chicago Korkmazer, F. "ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 (2021 ): 18-28
RIS TY - JOUR T1 - ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA AU - Fuat Korkmazer Y1 - 2021 PY - 2021 N1 - doi: 10.46413/boneyusbad.893967 DO - 10.46413/boneyusbad.893967 T2 - Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 28 VL - 3 IS - 1 SN - -2687-2145 M3 - doi: 10.46413/boneyusbad.893967 UR - https://doi.org/10.46413/boneyusbad.893967 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %A Fuat Korkmazer %T ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA %D 2021 %J Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi %P -2687-2145 %V 3 %N 1 %R doi: 10.46413/boneyusbad.893967 %U 10.46413/boneyusbad.893967
ISNAD Korkmazer, Fuat . "ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA". Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi 3 / 1 (Nisan 2021): 18-28 . https://doi.org/10.46413/boneyusbad.893967
AMA Korkmazer F. ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 3(1): 18-28.
Vancouver Korkmazer F. ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi. 2021; 3(1): 18-28.
IEEE F. Korkmazer , "ÇALIŞANLARIN SENDİKAL ALGILARININ SENDİKAL SADAKATLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA", Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi, c. 3, sayı. 1, ss. 18-28, Nis. 2021, doi:10.46413/boneyusbad.893967

23788 Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri ve Araştırmaları Dergisi Creative Commons Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.