Yıl 2018, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 134 - 153 2018-08-05

The Importance Framework in Psychotherapy
Psikoterapide Çerçevenin Önemi

Mustafa GÖDEŞ [1]


There are more than 400 therapeutic schools in the world that have proven scientific competence and are being used. Almost all therapy schools, especially psychoanalytic therapies, have a few rules and bases that are more or less similar. Some of these rules and bases include matters that the client and the therapist should pay attention to regarding the therapy process. At the beginning of the therapy period, some rules which are written or verbally notified to the client and these rules are referred to as "therapeutic framework" .

The therapeutic framework is an important instrument that can be used in the analysis of the process client, as well as determining the rules that a therapist should follow in a psychotherapy session. A psychotherapist has a lot of questions about his new mentor to the therapist. The personality structure of the counselor, character, circles, mental health comes first. The answer to all these questions is often hidden in harmony or incoherence, which is often agreed upon at the beginning of therapy. Many situations, such as forgetting the day and time of the session, canceling the various occasions, canceling the sessions, late arriving, not paying are important items to be worked through during the process, giving important tips to the therapist.

In this study, the therapeutic framework term, the purpose of the therapeutic framework, the necessity, the functions and the points to be considered in the application of the therapeutic framework are emphasized. In addition, today, the therapeutic framework has been examined in terms of four major psychoanalytic theories (impulse-conflict theory, object relational theory, self psychology, abandonment depression theory) that are popular in the world today. Between theoretical perspectives, differences and common ideas are revealed.

Literature review and field research were used in the study. Especially in recent years, new publications on psychotherapy of personality disorders have been an inspiration to give importance to this issue and provide detailed information. As part of the fieldwork, analytical-oriented clinical psychologists and psychiatrists have been interviewed for at least ten years of psychotherapy work. The information in the literature is presented by blending the views and experiences of field experts. This work was intended to contribute to a wide range of individuals, from beginning practitioners, researchers, experienced clinicians, to clients wondering about the therapy process.

Dünyada bilimsel otoritelerce etkinliği kanıtlanmış ve kullanılmakta olan 400’ ün üzerinde terapi ekolü bulunmaktadır. Başta  psikanalitik terapiler olmak üzere hemen hemen bütün terapi ekollerinin az çok birbirine benzeyen bir takım kural ve kaideleri vardır. Bu kural ve kaidelerin bir kısmı terapi sürecine ilişkin olarak danışanın ve terapistin dikkat etmesi gereken konuları içermektedir. Terapi sürecinin başında danışana gerek yazılı, gerekse sözlü olarak bildirilen bu kurallara “terapötik çerçeve” adı verilir.

Terapötik çerçeve, bir psikoterapi seansında danışan ve terapistin uyması gereken kuralları belirlemekle beraber, sürece yönelik danışanın analizinde kullanılabilecek önemli bir enstrümandır. Bir psikoterapistin terapiye yeni başlayan danışanına yönelik kafasında pek çok soru işareti vardır. Danışanın kişilik yapısı, karakteri, döngüleri, mental sağlığı bunların başında gelir. Bütün bu soruların cevabı çoğu zaman terapinin başında uzlaşılan çerçeveye uyum veya uyumsuzlukta gizlidir. Seans günü ve saatini unutmak, çeşitli bahanelerle seansları iptal etmek, geç gelmek, ödeme yapmamak gibi pek çok durum terapiste önemli ipuçları vermekle birlikte, süreç içerisinde çalışılacak önemli malzemelerdir.

Bu çalışmada terapötik çerçeve kavramı, terapötik çerçevenin amacı, gerekliliği, fonksiyonları ve terapötik çerçevenin uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu gün dünyada popüler olan dört ana psikanalitik kuram açsısından (dürtü-çatışma kuramı, nesne ilişkileri kuramı, kendilik psikolojisi, terk depresyonu kuramı) terapötik çerçeve incelenmiştir. Kuramlar arası bakış açıları, farklılıklar ve ortak fikirler ortaya konmuştur.

Çalışmada yöntem olarak literatür incelemesi ve saha araştırması kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda kişilik bozuklukların psikoterapisine yönelik yeni çıkan yayınların bu konu üzerinde önemle durması ve ayrıntılı bilgiler vermesi ilham kaynağı olmuştur. Saha araştırması kapsamında ise en az on yıldır psikoterapi çalışmaları yapan analitik yönelimli klinik psikolog ve psikiyatristlerle görüşülmüştür. Literatürdeki bilgilerle sahada çalışan uzmanların görüş ve deneyimleri harmanlanarak sunulmuştur.  Bu çalışmanın mesleğe yeni başlayan terapistlerden, araştırmacılara, deneyimli klinisyenlerden, terapi sürecini merak eden danışanlara kadar pek çok kimseye katkı sunması amaçlanmıştır. 

 • Freud, S. (2017). Psikanalize Giriş. (Çev. A. İdemen). İstanbul: Cem Yayınları.
 • Greenberg, L. (2015). Duygu Odaklı Terapi. (Çev. Kolektif). İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F., & Yeomans, F. E. (2012) Borderline Kişiliğin Psikoterapisi (M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Kernberg, O. F. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisism (Çev. M. Atakay). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (1971). Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Levenson, H. (2011). Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Klinik Uygulama Rehberi(Çev. Pınar Turanlı). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendilik Bozukluklarının Tedavisine Yeni Ufuklar (Çev. M. Yönten). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendiliğin Doğuşu (Çev. M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapi. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Stewart, I., & Joines, V. (1999). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham: Lifespace Publishing.
 • Williams, N. (2013). Psikanalitik Tanı. (Çev. E. Kalem). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Volkan, V. (2009). Vamık Volkan Günleri 1. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa GÖDEŞ (Sorumlu Yazar)
Kurum: Psikoterapi Enstitüsü
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 5 Ağustos 2018

Bibtex @derleme { bpd399624, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2018}, volume = {1}, pages = {134 - 153}, doi = {}, title = {Psikoterapide Çerçevenin Önemi}, key = {cite}, author = {Gödeş, Mustafa} }
APA Gödeş, M . (2018). Psikoterapide Çerçevenin Önemi . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 1 (2) , 134-153 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/38757/399624
MLA Gödeş, M . "Psikoterapide Çerçevenin Önemi" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1 (2018 ): 134-153 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/38757/399624>
Chicago Gödeş, M . "Psikoterapide Çerçevenin Önemi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1 (2018 ): 134-153
RIS TY - JOUR T1 - Psikoterapide Çerçevenin Önemi AU - Mustafa Gödeş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 134 EP - 153 VL - 1 IS - 2 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Psikoterapide Çerçevenin Önemi %A Mustafa Gödeş %T Psikoterapide Çerçevenin Önemi %D 2018 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Gödeş, Mustafa . "Psikoterapide Çerçevenin Önemi". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1 / 2 (Ağustos 2018): 134-153 .
AMA Gödeş M . Psikoterapide Çerçevenin Önemi. TBPD. 2018; 1(2): 134-153.
Vancouver Gödeş M . Psikoterapide Çerçevenin Önemi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2018; 1(2): 134-153.
IEEE M. Gödeş , "Psikoterapide Çerçevenin Önemi", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 1, sayı. 2, ss. 134-153, Ağu. 2018