Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

Psikoterapide Çerçevenin Önemi

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 134 - 153, 05.08.2018

ÖzDünyada bilimsel otoritelerce
etkinliği kanıtlanmış ve kullanılmakta olan 400’ ün üzerinde terapi ekolü
bulunmaktadır. Başta  psikanalitik
terapiler olmak üzere hemen hemen bütün terapi ekollerinin az çok birbirine
benzeyen bir takım kural ve kaideleri vardır. Bu kural ve kaidelerin bir kısmı
terapi sürecine ilişkin olarak danışanın ve terapistin dikkat etmesi gereken
konuları içermektedir. Terapi sürecinin başında danışana gerek yazılı, gerekse
sözlü olarak bildirilen bu kurallara “terapötik çerçeve” adı verilir.

Terapötik çerçeve, bir psikoterapi
seansında danışan ve terapistin uyması gereken kuralları belirlemekle beraber,
sürece yönelik danışanın analizinde kullanılabilecek önemli bir enstrümandır.
Bir psikoterapistin terapiye yeni başlayan danışanına yönelik kafasında pek çok
soru işareti vardır. Danışanın kişilik yapısı, karakteri, döngüleri, mental
sağlığı bunların başında gelir. Bütün bu soruların cevabı çoğu zaman terapinin
başında uzlaşılan çerçeveye uyum veya uyumsuzlukta gizlidir. Seans günü ve
saatini unutmak, çeşitli bahanelerle seansları iptal etmek, geç gelmek, ödeme
yapmamak gibi pek çok durum terapiste önemli ipuçları vermekle birlikte, süreç
içerisinde çalışılacak önemli malzemelerdir.

Bu çalışmada terapötik çerçeve kavramı,
terapötik çerçevenin amacı, gerekliliği, fonksiyonları ve terapötik çerçevenin
uygulanmasında dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde durulmuştur. Ayrıca bu
gün dünyada popüler olan dört ana psikanalitik kuram açsısından (dürtü-çatışma
kuramı, nesne ilişkileri kuramı, kendilik psikolojisi, terk depresyonu kuramı)
terapötik çerçeve incelenmiştir. Kuramlar arası bakış açıları, farklılıklar ve
ortak fikirler ortaya konmuştur.Çalışmada yöntem olarak literatür
incelemesi ve saha araştırması kullanılmıştır. Özellikle son yıllarda kişilik
bozuklukların psikoterapisine yönelik yeni çıkan yayınların bu konu üzerinde
önemle durması ve ayrıntılı bilgiler vermesi ilham kaynağı olmuştur. Saha
araştırması kapsamında ise en az on yıldır psikoterapi çalışmaları yapan
analitik yönelimli klinik psikolog ve psikiyatristlerle görüşülmüştür.
Literatürdeki bilgilerle sahada çalışan uzmanların görüş ve deneyimleri
harmanlanarak sunulmuştur.  Bu çalışmanın
mesleğe yeni başlayan terapistlerden, araştırmacılara, deneyimli
klinisyenlerden, terapi sürecini merak eden danışanlara kadar pek çok kimseye
katkı sunması amaçlanmıştır. 

Kaynakça

 • Freud, S. (2017). Psikanalize Giriş. (Çev. A. İdemen). İstanbul: Cem Yayınları.
 • Greenberg, L. (2015). Duygu Odaklı Terapi. (Çev. Kolektif). İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F., & Yeomans, F. E. (2012) Borderline Kişiliğin Psikoterapisi (M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Kernberg, O. F. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisism (Çev. M. Atakay). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (1971). Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Levenson, H. (2011). Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Klinik Uygulama Rehberi(Çev. Pınar Turanlı). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendilik Bozukluklarının Tedavisine Yeni Ufuklar (Çev. M. Yönten). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendiliğin Doğuşu (Çev. M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapi. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Stewart, I., & Joines, V. (1999). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham: Lifespace Publishing.
 • Williams, N. (2013). Psikanalitik Tanı. (Çev. E. Kalem). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Volkan, V. (2009). Vamık Volkan Günleri 1. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.

The Importance Framework in Psychotherapy

Yıl 2018, Cilt: 1 Sayı: 2, 134 - 153, 05.08.2018

Öz

There are more than 400 therapeutic schools in the world that have proven scientific competence
and are being used. Almost all therapy schools, especially psychoanalytic
therapies, have a few rules and bases that are more or less similar. Some of
these rules and bases include matters that the client and the therapist should
pay attention to regarding the therapy process. At the beginning of the therapy
period
,
some rules
which are written or verbally notified to the client
and
these rules are
referred to as "therapeutic framework" .

The therapeutic framework is an important instrument
that can be used in the analysis of the process client, as well as determining
the rules that a therapist should follow in a psychotherapy session. A
psychotherapist has a lot of questions about his new mentor to the therapist.
The personality structure of the counselor, character, circles, mental health
comes first. The answer to all these questions is often hidden in harmony or
incoherence, which is often agreed upon at the beginning of therapy. Many
situations, such as forgetting the day and time of the session, canceling the
various occasions, canceling the sessions, late arriving, not paying are
important items to be worked through during the process, giving important tips
to the therapist.

In this study, the therapeutic framework term, the purpose of the therapeutic framework, the
necessity, the functions and the points to be considered in the application of
the therapeutic framework are emphasized. In addition, today, the therapeutic
framework has been examined in terms of four major psychoanalytic theories
(impulse-conflict theory, object relational theory, self psychology,
abandonment depression theory) that are popular in the world today. Between
theoretical perspectives, differences and common ideas are revealed.Literature review and field research were used in the
study. Especially in recent years, new publications on psychotherapy of
personality disorders have been an inspiration to give importance to this issue
and provide detailed information. As part of the fieldwork, analytical-oriented
clinical psychologists and psychiatrists have been interviewed for at least ten
years of psychotherapy work. The information in the literature is presented by
blending the views and experiences of field experts. This work was intended to
contribute to a wide range of individuals, from beginning practitioners,
researchers, experienced clinicians, to clients wondering about the therapy
process.

Kaynakça

 • Freud, S. (2017). Psikanalize Giriş. (Çev. A. İdemen). İstanbul: Cem Yayınları.
 • Greenberg, L. (2015). Duygu Odaklı Terapi. (Çev. Kolektif). İstanbul: Nobel Yayınları.
 • Clarkin, J. F., & Kernberg, O. F., & Yeomans, F. E. (2012) Borderline Kişiliğin Psikoterapisi (M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Kernberg, O. F. (2016). Sınır Durumlar ve Patolojik Narsisism (Çev. M. Atakay). İstanbul: Metis Yayınları.
 • Kohut, H. (1971). Kendiliğin Çözümlenmesi. (Çev. C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Levenson, H. (2011). Süresi Sınırlı Dinamik Psikoterapi Klinik Uygulama Rehberi(Çev. Pınar Turanlı). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendilik Bozukluklarının Tedavisine Yeni Ufuklar (Çev. M. Yönten). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Masterson, F. J. (2012). Kendiliğin Doğuşu (Çev. M. Helvacıoğlu). İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
 • Özakkaş, T. (2013). Bütüncül Psikoterapi. İstanbul: Litera Yayıncılık.
 • Stewart, I., & Joines, V. (1999). TA Today: A New Introduction to Transactional Analysis. Nottingham: Lifespace Publishing.
 • Williams, N. (2013). Psikanalitik Tanı. (Çev. E. Kalem). İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Volkan, V. (2009). Vamık Volkan Günleri 1. İstanbul: Psikoterapi Enstitüsü Yayınları.
Toplam 12 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Mustafa Gödeş

Yayımlanma Tarihi 5 Ağustos 2018
Gönderilme Tarihi 28 Şubat 2018
Kabul Tarihi 26 Mart 2018
Yayımlandığı Sayı Yıl 2018 Cilt: 1 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Gödeş, M. (2018). Psikoterapide Çerçevenin Önemi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 1(2), 134-153.
AMA Gödeş M. Psikoterapide Çerçevenin Önemi. TBPD. Ağustos 2018;1(2):134-153.
Chicago Gödeş, Mustafa. “Psikoterapide Çerçevenin Önemi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1, sy. 2 (Ağustos 2018): 134-53.
EndNote Gödeş M (01 Ağustos 2018) Psikoterapide Çerçevenin Önemi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1 2 134–153.
IEEE M. Gödeş, “Psikoterapide Çerçevenin Önemi”, TBPD, c. 1, sy. 2, ss. 134–153, 2018.
ISNAD Gödeş, Mustafa. “Psikoterapide Çerçevenin Önemi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 1/2 (Ağustos 2018), 134-153.
JAMA Gödeş M. Psikoterapide Çerçevenin Önemi. TBPD. 2018;1:134–153.
MLA Gödeş, Mustafa. “Psikoterapide Çerçevenin Önemi”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 1, sy. 2, 2018, ss. 134-53.
Vancouver Gödeş M. Psikoterapide Çerçevenin Önemi. TBPD. 2018;1(2):134-53.