Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Opinions on Social Gender of Medical Students of Erciyes University

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 1 - 17, 01.07.2020

Öz

In this study, it is aimed to determine the attitudes of medical faculty students about gender roles and discrimination in the working areas of men and women, social life and family life. It is a descriptive study. Regardless of the sample selection, 96.7% of the students attending the first year of Erciyes University Faculty of Medicine in the 2015-2016 academic year has been reached. 62.8% of students believe that the issue of gender inequality in Turkey. Traditional role distribution in education, work, family, social life, women-men relationship is considered to be significantly higher than women. However, female students also found high rates of participation in propositions supporting unequal role distribution. Men adopt traditional role distribution more, but women also participate in unequal role distribution at low rates.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Özvarış, Ş. B. (2006). Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının durumu. Güler Ç, Akın L (ed.). Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Halk Sağlığı Temel Bilgiler (s. 188-314). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Akın, A. (2007). Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılığı ve Sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2), 1-9.
 • Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö. ve Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye'de Kadınlık. Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3, 108-114.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev. İ.D. Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çelik, A. S., Pasinlioğlu, T., Gonca, T. A. N. ve Koyuncu H. (2013) Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının Belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 21(3), 181-186.
 • Çetinkaya, K. S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1, 2.
 • DeLisi, R. ve Soundranayagam, L. (1990). The conceptual structure of sex role stereotypes in college students. Sex Roles, 23, 593-611.
 • Dökmen, Y. Z. (2004). Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M., ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
 • Gender and Health (1998). Technical Paper, World Health Organization Publication-Geneva, Switzerland.
 • Gül, P., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2008). Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 047-057.
 • Gümüş, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2 (3), 31-47.
 • Gürsoy, E. (2017). Toplumsal Cinsiyet Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar. Derya Altun, Huriye Toker (Ed.) Kadına ilişkin namus algısının kadın sağlığı üzerine sınırlayıcı gücü (s.79-106). Ankara: Nika.
 • http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/. (erişim tarihi:30.10.2018)
 • Kahraman, L., Kahraman, A. B., Ozansoy, N., Akıllı, H., Kekillioğlu, A. ve Özcan, A. (2014). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi toplumsal cinsiyet algısı araştırması. Turkish Studies, 9(2), 811-831.
 • Kaylı, D. Ş. (2017). Toplumsal Cinsiyet Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar. Derya Altun, Huriye Toker (Ed.) Kadın Bedeninin Annelikle imtihanı (s.61-78). Ankara: Nika.
 • Öngen, B. ve Aytaç, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, 48, 1-18.
 • Seçgin, F. ve Tural, A. (2011). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Education Sciences, 6(4), 2446-2458.
 • Uçtu, A. K. ve Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2882-2905.
 • United Nations. (1999). Women and Health, Mainstreaming the Gender Perspective into The Health Sector, New York.
 • Varol, Z. S, Çiçeklioğlu, M. ve Taner, Ş. (2016). Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 55(3), 122-128.
 • Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2007) Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2), 12–27.
 • Yılmaz, D. V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları

Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6, 1 - 17, 01.07.2020

Öz

Bu araştırmada tıp fakültesi öğrencilerinin kadın ve erkeğin çalışma alanları, toplumsal yaşam ve aile yaşamları içinde toplumsal cinsiyet rolleri ve ayrımcılıkla ilgili tutumlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. Tanımlayıcı nitelikte bir çalışmadır. Örneklem seçimine gidilmeksizin 2015-2016 eğitim öğretim yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi birinci sınıfa devam eden öğrencilerin % 96,7’sına ulaşılmıştır. Öğrencilerin % 62.8’i Türkiye’de toplumsal cinsiyet konusunda eşitsizlik olduğuna inanmaktadır. Eğitim, çalışma, aile, sosyal hayat, kadın erkek ilişkisi konularında geleneksel rol dağılımını erkekler kadınlardan anlamlı olarak fazla oranda kabullenmektedir. Ancak kadın öğrencilerin de eşitsiz rol dağılımını destekleyen önermelere katılma oranları yüksek bulunmuştur. Erkekler geleneksel rol dağılımını daha fazla benimsemektedir ancak kadınlarda da düşük olmayan oranlarda eşitsiz rol dağılımına katılım bulunmaktadır.

Kaynakça

 • Akın, A. ve Özvarış, Ş. B. (2006). Dünyada ve Türkiye’de kadın sağlığının durumu. Güler Ç, Akın L (ed.). Kadın Sağlığı, Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Halk Sağlığı Temel Bilgiler (s. 188-314). Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları.
 • Akın, A. (2007). Toplumsal Cinsiyet (Gender) Ayırımcılığı ve Sağlık. Toplum Hekimliği Bülteni, 26(2), 1-9.
 • Aylaz, R., Güneş, G., Uzun, Ö. ve Ünal, S. (2014). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rolüne yönelik görüşleri. Sürekli Tıp Eğitimi Dergisi, 23(5), 183-189.
 • Bingöl, O. (2014). Toplumsal Cinsiyet Olgusu ve Türkiye'de Kadınlık. Karamanoğlu Mehmet bey Üniversitesi Sosyal Ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3, 108-114.
 • Burger, J. M. (2006). Kişilik. (Çev. İ.D. Erguvan Sarıoğlu). İstanbul: Kaknüs Yayınları.
 • Çelik, A. S., Pasinlioğlu, T., Gonca, T. A. N. ve Koyuncu H. (2013) Üniversite Öğrencilerinin Cinsiyet Eşitliği Tutumlarının Belirlenmesi. Florence Nightingale Hemşirelik Dergisi. 21(3), 181-186.
 • Çetinkaya, K. S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin ve Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının İncelenmesi. Nesne Psikoloji Dergisi, 1, 2.
 • DeLisi, R. ve Soundranayagam, L. (1990). The conceptual structure of sex role stereotypes in college students. Sex Roles, 23, 593-611.
 • Dökmen, Y. Z. (2004). Toplumsal cinsiyet sosyal psikolojik açıklamalar. Ankara: Sistem Yayıncılık.
 • Esen, E., Soylu, Y., Siyez, D. M., ve Demirgürz, G. (2017). Üniversite öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algısının toplumsal cinsiyet rolü ve cinsiyet değişkenlerine göre incelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 8(1), 46-63.
 • Gender and Health (1998). Technical Paper, World Health Organization Publication-Geneva, Switzerland.
 • Gül, P., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2008). Başkent Üniversitesi Öğrenci Yurdunda Kalan Gençlerin Toplumsal Cinsiyet Rol Kalıplarına İlişkin Tutumları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi, 15(1), 047-057.
 • Gümüş, Z. (2019). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumlarının Belirlenmesi. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 2 (3), 31-47.
 • Gürsoy, E. (2017). Toplumsal Cinsiyet Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar. Derya Altun, Huriye Toker (Ed.) Kadına ilişkin namus algısının kadın sağlığı üzerine sınırlayıcı gücü (s.79-106). Ankara: Nika.
 • http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/. (erişim tarihi:30.10.2018)
 • Kahraman, L., Kahraman, A. B., Ozansoy, N., Akıllı, H., Kekillioğlu, A. ve Özcan, A. (2014). Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi toplumsal cinsiyet algısı araştırması. Turkish Studies, 9(2), 811-831.
 • Kaylı, D. Ş. (2017). Toplumsal Cinsiyet Farklı Disiplinlerden Yaklaşımlar. Derya Altun, Huriye Toker (Ed.) Kadın Bedeninin Annelikle imtihanı (s.61-78). Ankara: Nika.
 • Öngen, B. ve Aytaç, S. (2013). Üniversite Öğrencilerinin Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları ve Yaşam Değerleri İlişkisi. Sosyoloji Konferansları, 48, 1-18.
 • Seçgin, F. ve Tural, A. (2011). Sınıf Öğretmenliği Bölümü Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Rollerine İlişkin Tutumları. Education Sciences, 6(4), 2446-2458.
 • Uçtu, A. K. ve Karahan, N. (2016). Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Cinsiyet Rolleri, Toplumsal Cinsiyet Algısı ve Şiddet Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2882-2905.
 • United Nations. (1999). Women and Health, Mainstreaming the Gender Perspective into The Health Sector, New York.
 • Varol, Z. S, Çiçeklioğlu, M. ve Taner, Ş. (2016). Bir tıp fakültesi birinci sınıf öğrencilerinde toplumsal cinsiyet algı düzeyi ve ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi, 55(3), 122-128.
 • Vefikuluçay, D., Demirel, S., Taşkın, L. ve Eroğlu, K. (2007) Kafkas Üniversitesi son sınıf öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin bakış açıları. Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi, 14(2), 12–27.
 • Yılmaz, D. V., Zeyneloğlu, S., Kocaöz, S., Kısa, S., Taşkın, L. ve Eroğlu K. (2009). Üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 6(1), 775-792.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Zeynep BAYKAN>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
Türkiye


Dilek ENER> (Sorumlu Yazar)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-0664-9973
Türkiye


Yasemin SEYFELİ>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-7492-7891
Türkiye


Melis NACAR>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-6505-5238
Türkiye


Fevziye ÇETİNKAYA>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0001-5590-7011
Türkiye


Elif DENİZ ŞAFAK>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-8343-3180
Türkiye


Asuman GÖLGELİ>
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ, TIP FAKÜLTESİ
0000-0002-9004-8563
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 1 Temmuz 2020
Gönderilme Tarihi 26 Temmuz 2019
Kabul Tarihi 12 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 3, Sayı 6

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { bpd755956, journal = {Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi}, issn = {2587-2702}, eissn = {2602-4896}, address = {Bayramoglu Mah. FSM Cad. No: 285 Darica / Kocaeli / TURKIYE}, publisher = {Psikoterapi Enstitüsü}, year = {2020}, volume = {3}, number = {6}, pages = {1 - 17}, title = {Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları}, key = {cite}, author = {Baykan, Zeynep and Ener, Dilek and Seyfeli, Yasemin and Nacar, Melis and Çetinkaya, Fevziye and Deniz Şafak, Elif and Gölgeli, Asuman} }
APA Baykan, Z. , Ener, D. , Seyfeli, Y. , Nacar, M. , Çetinkaya, F. , Deniz Şafak, E. & Gölgeli, A. (2020). Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi , 3 (6) , 1-17 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/755956
MLA Baykan, Z. , Ener, D. , Seyfeli, Y. , Nacar, M. , Çetinkaya, F. , Deniz Şafak, E. , Gölgeli, A. "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları" . Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 1-17 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bpd/issue/55067/755956>
Chicago Baykan, Z. , Ener, D. , Seyfeli, Y. , Nacar, M. , Çetinkaya, F. , Deniz Şafak, E. , Gölgeli, A. "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 (2020 ): 1-17
RIS TY - JOUR T1 - Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları AU - ZeynepBaykan, DilekEner, YaseminSeyfeli, MelisNacar, FevziyeÇetinkaya, ElifDeniz Şafak, AsumanGölgeli Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 17 VL - 3 IS - 6 SN - 2587-2702-2602-4896 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları %A Zeynep Baykan , Dilek Ener , Yasemin Seyfeli , Melis Nacar , Fevziye Çetinkaya , Elif Deniz Şafak , Asuman Gölgeli %T Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları %D 2020 %J Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi %P 2587-2702-2602-4896 %V 3 %N 6 %R %U
ISNAD Baykan, Zeynep , Ener, Dilek , Seyfeli, Yasemin , Nacar, Melis , Çetinkaya, Fevziye , Deniz Şafak, Elif , Gölgeli, Asuman . "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları". Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 3 / 6 (Temmuz 2020): 1-17 .
AMA Baykan Z. , Ener D. , Seyfeli Y. , Nacar M. , Çetinkaya F. , Deniz Şafak E. , Gölgeli A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları. TBPD. 2020; 3(6): 1-17.
Vancouver Baykan Z. , Ener D. , Seyfeli Y. , Nacar M. , Çetinkaya F. , Deniz Şafak E. , Gölgeli A. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi. 2020; 3(6): 1-17.
IEEE Z. Baykan , D. Ener , Y. Seyfeli , M. Nacar , F. Çetinkaya , E. Deniz Şafak ve A. Gölgeli , "Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Birinci Sınıf Öğrencilerin Toplumsal Cinsiyete Bakış Açıları", Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 3, sayı. 6, ss. 1-17, Tem. 2020