Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ

Yıl 2022, Cilt: 5 Sayı: 9, 6 - 18, 01.01.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin problem çözme becerilerine güveni üzerine etkisini incelemektir. Bu çalışmada nicel yaklaşımın deneysel modellerinden yarı deneysel kontrol gruplu ön test– son test modeli kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubu 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Sakarya’nın Erenler ilçesinde, devlet okulunda okuyan 8’i kontrol, 8’i deney grubu olmak üzere toplam 16 ortaokul öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışmada Serin, Serin ve Saygılı (2010) tarafından geliştirilmiş olan İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri deney ve kontrol gruplarına deney öncesi ve sonrası ön test/son test olarak uygulanmıştır. Sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışma programı her bir oturumu yaklaşık 90 dakika süren ve toplam 10 oturumdan oluşan bir programdır. Verilerin analizinde örneklem sayısının düşük olması nedeniyle Mann Whitney U ve Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi gibi parametrik olmayan testler kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda Mann-Whitney U Testi sonuçları incelendiğinde deney grubunun problem çözme beceri puanlarının son ölçümde kontrol grubundan daha yüksek olduğu görülmüştür. Wilcoxon İşaretli Sıralar Testi sonrasında ise deney grubunun ön test/son test puanları arasında anlamlı bir fark olduğu belirlenmiştir. Sonuç olarak nicel bulgular deney grubundaki katılımcıların İlköğretim Düzeyindeki Çocuklar için Problem Çözme Envanteri ön test ve son test puanları arasında son test lehine anlamlı bir farklılık olduğunu göstermiştir. Ayrıca bulgular, deney ve kontrol grupları arasında anlamlı bir fark olduğunu göstermiştir. Başka bir deyişle, sanat terapisi odaklı grupla psikolojik danışmanın ergenlerin problem çözme becerilerine yönelik özgüveni arttırmada etkili olduğu ifade edilebilir.

Kaynakça

  • Alıcı, E. (2010). Dışavurumcu etkinliklere dayalı grupla psikolojik danışma programının ebeveyn kaybı yaşanan 9-11 yaş çocuklarının travma sonrası stres düzeyine etkisi. (Yayınlanmamış yüksek lisans tezi). Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
  • Ataseven, E. (2018). Kronik servislerde yatmakta olan kronik şizofreni tanılı hastalarda sanat terapisi ile farkındalık temelli bilişsel davranışçı terapi uygulamalarının semptom profili, içgörü ve sosyal işlevsellik üzerine etkisi. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul.
  • Aydemir, D. (2011). Sanatın terapötik (tedavi edici) süreçlerdeki rolü ve çocuk resimlerini çözümleme yöntemlerine katkısı. (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun.
  • Bulduk, S., Dinçer, Y., Usta, E. ve Bayram, S. (2017). Demanslı Yaşlılara Uygulanan Sanat Terapi Yönteminin Bilişsel Durum Üzerine Etkisinin İncelenmesi. Journal of Contemporary Medicine, 7(1), 36-41.
  • Çelikbaş, E. Ö. (2019). Dışavurumcu sanat terapisi. Safran Kültür ve Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(1), 20-37.
Toplam 5 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Psikoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Merve Çalık 0000-0003-1054-3124

Yayımlanma Tarihi 1 Ocak 2022
Gönderilme Tarihi 5 Nisan 2021
Kabul Tarihi 24 Ocak 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 5 Sayı: 9

Kaynak Göster

APA Çalık, M. (2022). SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, 5(9), 6-18.
AMA Çalık M. SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ. TBPD. Ocak 2022;5(9):6-18.
Chicago Çalık, Merve. “SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5, sy. 9 (Ocak 2022): 6-18.
EndNote Çalık M (01 Ocak 2022) SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5 9 6–18.
IEEE M. Çalık, “SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ”, TBPD, c. 5, sy. 9, ss. 6–18, 2022.
ISNAD Çalık, Merve. “SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi 5/9 (Ocak 2022), 6-18.
JAMA Çalık M. SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ. TBPD. 2022;5:6–18.
MLA Çalık, Merve. “SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ”. Türkiye Bütüncül Psikoterapi Dergisi, c. 5, sy. 9, 2022, ss. 6-18.
Vancouver Çalık M. SANAT TERAPİSİ ODAKLI GRUPLA PSİKOLOJİK DANIŞMANIN ERGENLERİN PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİNE GÜVEN ÜZERİNE ETKİSİ. TBPD. 2022;5(9):6-18.