Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

Teacher Perception on the Empowering Leadership of School Principals

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 322 - 335, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.274186

Öz

The main purpose of this study is to determine teacher perceptions on what level the school principals exhibit empowering leadership. The population of this study designed in survey model covers teachers working in primary, secondary and high schools in Battalgazi and Yeşilyurt, the central districts of the province of Malatya. 321 teachers selected to represent this population constitute the sample. Data were collected through the Empowering Leadership Scale. In data analyses were utilized T-test and One-way Analysis of Variance (ANOVA). As a result, it was revealed that teacher perceptions regarding the empowering leadership of school principals are high, male teachers and teachers working with the school principal for one to four years and over perceive the empowering leadership of their school principals more positively than female teachers and teachers working for two years, respectively; however, their perceptions did not significantly differ according to seniority, branch and school type variables.

Kaynakça

 • Ahearne, M., Mathieu, J. vd. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology, 90(5), 945.
 • Albrecht, S. L. ve Andreetta, M. (2011). The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers: Test of a model. Leadership in Health Services, 24(3), 228-237.
 • Arnold, A.J. Arad, S. vd. (2000). The empowering leadership questionnaire the constranction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior. 21, 249-269.
 • Ayik, A. ve Şayir, G. (2014). Okul müdürlerin öğretimsel liderlik davranişlari ile örgüt iklimi arasindaki ilişki. Electronic Journal Of Social Sciences, 13(49), 253-279
 • Cafoğlu, Z. (1995). Okulların güçlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(4), 549-556.
 • Conger, J. A., ve Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.
 • Gao, L., Janssen, O. vd. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly,22(4), 787-798.
 • Davis, J. ve Wilson, S. M. (2000). Principals' efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The clearing house, 73(6), 349-353.
 • Gümüş, A. (2013). İlkokul yöneticilerinde güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerde örgütsel bağlılık ilişkisi: Psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Johnson, P. E. ve Short, P. M. (1998). Principal's leader power, teacher empowerment, teacher compliance and conflict. Educational Management ve Administration, 26(2), 147-159.
 • Jung, D. I. ve Sosik, J. J. (2002). Transformational leadership in work groups the role of empowerment, cohesiveness, and collective-efficacy on perceived group performance. Small group research, 33(3), 313-336.
 • Kıral, B. (2015). Lise yöneticilerinin öğretmenleri güçlendirmesi ve öğretmenlerin kayıtsızlık (sinizm) davranışı ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Koçak, S. (2016). Ortaöğretim kurumlarındaki psikolojik sözleşme üzerinde güçlendirici liderlik davranışlarının rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Konczak, L. J., Stelly, D. J. vd. (2000). Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 301-313.
 • Kuo, R. Z., Lai, M. F. vd. (2011). The impact of empowering leadership for KMS adoption. Management Decision, 49(7), 1120-1140.
 • Liu, W., Lepak, D. P. vd. (2003). Matching leadership styles with employment modes: strategic human resource management perspective. Human resource management review, 13(1), 127-152.
 • Magni, M. ve Maruping, L. M. (2013). Sink or Swim: Empowering leadership and overload in teams' ability to deal with the unexpected. Human Resource Management, 52(5), 715-739.
 • Manz, C. C. ve Sims Jr, H. P. (1987). Leading workers to lead themselves: The external leadership of self-managing work teams. Administrative Science Quarterly, 12(4), 106-129.
 • Odabaş, İ. (2014). Yapısal güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin ara değişken rolü: öğretmenler üzerinde bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Pearce, C. L., Conger, J. A. vd. (2008). Shared leadership theory. The Leadership Quarterly, 19(5), 622-628.
 • Srivastava, A., Bartol, K. M. vd. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239-1251.
 • Şenel, T. ve Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. Tübav Bilim Dergisi, 9(4), 1-12.
 • Tuckey, M. R., Bakker, A. B. vd. (2012). Empowering leaders optimize working conditions for engagement: a multilevel study. Journal of Occupational Health Psychology, 17(1), 15.
 • Yılmaz, H. (2011). Güçlendirici Liderlik. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Yun, S., Cox, J. vd. (2006). The forgotten follower: a contingency model of leadership and follower self-leadership. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 374-388.

Okul Müdürlerinin Güçlendirici Liderliğine İlişkin Öğretmen Algısı

Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1, 322 - 335, 28.02.2017
https://doi.org/10.14686/buefad.274186

Öz

Bu araştırmanın temel amacı okul müdürlerinin güçlendirici liderliği ne düzeyde sergilediklerine ilişkin öğretmen algılarının belirlenmesidir. Tarama modelinde gerçekleştirilen bu çalışmanın evrenini Malatya ili merkez ilçeleri olan Battalgazi ve Yeşilyurt’daki ilkokul, ortaokul ve liselerin öğretmenleri, örneklemini ise evreni temsil eder nitelikte belirlenen 321 öğretmen oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri Güçlendirici Liderlik Ölçeği aracılığı ile toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve tekyönlü varyans analizinden yararlanılmıştır. Araştırma sonucunda, okul müdürlerinin güçlendirici liderliğine ilişkin öğretmen algılarının yüksek düzeyde olduğu, okul müdürlerinin güçlendirici liderliğini erkek öğretmenlerin kadın öğretmenlerden; bir yıl ile dört yıl ve üzeri süreyle okul müdürüyle birlikte çalışan öğretmenlerin iki yıl birlikte çalışan öğretmenlerden daha olumlu algıladıkları; ancak hizmet süresi (kıdem), branş ve okul türü değişkenlerine göre anlamlı farklılık göstermediği belirlenmiştir.

Kaynakça

 • Ahearne, M., Mathieu, J. vd. (2005). To empower or not to empower your sales force? An empirical examination of the influence of leadership empowerment behavior on customer satisfaction and performance. Journal of Applied Psychology, 90(5), 945.
 • Albrecht, S. L. ve Andreetta, M. (2011). The influence of empowering leadership, empowerment and engagement on affective commitment and turnover intentions in community health service workers: Test of a model. Leadership in Health Services, 24(3), 228-237.
 • Arnold, A.J. Arad, S. vd. (2000). The empowering leadership questionnaire the constranction and validation of a new scale for measuring leader behaviors. Journal of Organizational Behavior. 21, 249-269.
 • Ayik, A. ve Şayir, G. (2014). Okul müdürlerin öğretimsel liderlik davranişlari ile örgüt iklimi arasindaki ilişki. Electronic Journal Of Social Sciences, 13(49), 253-279
 • Cafoğlu, Z. (1995). Okulların güçlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 1(4), 549-556.
 • Conger, J. A., ve Kanungo, R. N. (1988). The empowerment process: Integrating theory and practice. Academy of management review, 13(3), 471-482.
 • Gao, L., Janssen, O. vd. (2011). Leader trust and employee voice: The moderating role of empowering leader behaviors. The Leadership Quarterly,22(4), 787-798.
 • Davis, J. ve Wilson, S. M. (2000). Principals' efforts to empower teachers: Effects on teacher motivation and job satisfaction and stress. The clearing house, 73(6), 349-353.
 • Gümüş, A. (2013). İlkokul yöneticilerinde güçlendirici liderlik davranışları ile öğretmenlerde örgütsel bağlılık ilişkisi: Psikolojik güçlendirmenin aracılık rolü (Ankara ili örneği). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • Johnson, P. E. ve Short, P. M. (1998). Principal's leader power, teacher empowerment, teacher compliance and conflict. Educational Management ve Administration, 26(2), 147-159.
 • Jung, D. I. ve Sosik, J. J. (2002). Transformational leadership in work groups the role of empowerment, cohesiveness, and collective-efficacy on perceived group performance. Small group research, 33(3), 313-336.
 • Kıral, B. (2015). Lise yöneticilerinin öğretmenleri güçlendirmesi ve öğretmenlerin kayıtsızlık (sinizm) davranışı ile ilişkisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Ankara Üniversitesi, Ankara.
 • Koçak, S. (2016). Ortaöğretim kurumlarındaki psikolojik sözleşme üzerinde güçlendirici liderlik davranışlarının rolü. Yayınlanmamış doktora tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.
 • Konczak, L. J., Stelly, D. J. vd. (2000). Defining and measuring empowering leader behaviors: Development of an upward feedback instrument. Educational and Psychological Measurement, 60(2), 301-313.
 • Kuo, R. Z., Lai, M. F. vd. (2011). The impact of empowering leadership for KMS adoption. Management Decision, 49(7), 1120-1140.
 • Liu, W., Lepak, D. P. vd. (2003). Matching leadership styles with employment modes: strategic human resource management perspective. Human resource management review, 13(1), 127-152.
 • Magni, M. ve Maruping, L. M. (2013). Sink or Swim: Empowering leadership and overload in teams' ability to deal with the unexpected. Human Resource Management, 52(5), 715-739.
 • Manz, C. C. ve Sims Jr, H. P. (1987). Leading workers to lead themselves: The external leadership of self-managing work teams. Administrative Science Quarterly, 12(4), 106-129.
 • Odabaş, İ. (2014). Yapısal güçlendirme ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkide psikolojik güçlendirmenin ara değişken rolü: öğretmenler üzerinde bir çalışma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
 • Pearce, C. L., Conger, J. A. vd. (2008). Shared leadership theory. The Leadership Quarterly, 19(5), 622-628.
 • Srivastava, A., Bartol, K. M. vd. (2006). Empowering leadership in management teams: Effects on knowledge sharing, efficacy, and performance. Academy of Management Journal, 49(6), 1239-1251.
 • Şenel, T. ve Buluç, B. (2016). İlkokullarda okul iklimi ile okul etkililiği arasındaki ilişki. Tübav Bilim Dergisi, 9(4), 1-12.
 • Tuckey, M. R., Bakker, A. B. vd. (2012). Empowering leaders optimize working conditions for engagement: a multilevel study. Journal of Occupational Health Psychology, 17(1), 15.
 • Yılmaz, H. (2011). Güçlendirici Liderlik. İstanbul: Beta Basım Yayın Dağıtım.
 • Yun, S., Cox, J. vd. (2006). The forgotten follower: a contingency model of leadership and follower self-leadership. Journal of Managerial Psychology, 21(4), 374-388.

Ayrıntılar

Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Şubat 2017
Bölüm Makaleler / Articles
Yazarlar

Necdet KONAN
INONU UNIV
0000-0001-6444-9745
Türkiye


Osman Tayyar ÇELİK
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Şubat 2017
Yayınlandığı Sayı Yıl 2017, Cilt 6, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Konan, N. & Çelik, O. T. (2017). Teacher Perception on the Empowering Leadership of School Principals . Bartın University Journal of Faculty of Education , 6 (1) , 322-335 . DOI: 10.14686/buefad.274186
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)