Etik İlkeler ve Yayın Politikası

YAYIN ETİĞİ

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayınlanan makalelerde ulusal ve uluslararası kabul edilen etik kurallarına uyumu zorunlu tutmaktadır. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen maddelere tüm paydaşların uyması önemle rica edilmektedir:

Yazarların Sorumlulukları

Başvurulan makalenin içerik özgünlüğünün olması, atıf veya alıntı yapılan tüm bilgilerin aktarılma biçiminin etik kurallarına aykırı olmaması ve eksiksiz aktarılması yazar tarafından temin edilmelidir.

Tüm bilim dalları için (sosyal bilimler dahil), etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.

Değerlendirme süreçleri boyunca hiçbir şekilde yazar isimleri belirtilmemelidir.

Başvurusu yapılan makalen başka bir dergiye değerlendirme amacıyla gönderilmemelidir.

Gerekli olduğu takdirde yazar ilgili kurumlardan izin belgeleri almalıdır.

Çıkar çatışması öngörüldüğü takdirde dergi kurallarında belirtilen kurallar geçerli olacaktır.

Çalışma içerisinde sadece çalışmaya katkı sağlayan yazarların adları bulunmalıdır; ilgili olmayan isimler eklenmemelidir.

Hakemler çalışmalar hakkında ilave bilgi talep etme hakkına sahiptirler, bu gibi durumlarda talep edilen bilgi yazarlar tarafından sunulmalıdır.

Yazarlar atanan hakemlere sürece etki etme amacıyla hiçbir şekilde ulaşmamalıdır.Hakemlerin Sorumlulukları

Hakem tarafsız olmalı ve değerlendirmeleri gizlilikle yapmalıdır.

Hakem yalnızca ilgili oldukları alan ile ilgili başvuru kabul etmelidir.

Değerlendirme yapılan dil rahatsız edici olmamalı ve hakaret içermemelidir, yapıcı ve nezaketli bir dil kullanmak amaçlanmalıdır.

Yapılan değerlendirmeler sadece çalışma içeriğine yönelik olup, din, cinsiyet, ırk, köken, siyasal, ticari vb. etkenler değerlendirmeyi etkilememelidir.

Değerlendirmeye kabul edilen çalışmalar belirtilen zaman ve etik kuralları çerçevesinde incelenmelidir.

Çıkar çatışması öngörüldüğü durumlarda çalışmanın reddedilip dergi editörünün bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Yazarların kimlik bilgilerine ulaşılmamalı ve kimlik bilgisi herhangi bir yolla açığa çıkan yazarın başvurusunun değerlendirme süreci iptal edilmelidir.

Reddedilen çalışmaya dair hiçbir bilgi paylaşılmamalıdır.Editörün Sorumlulukları

Editor başvurusu yapılan makalenin ön inceleme işlemini geçmesi durumunda tarafsız ve konu ile ilgili alandaki çift körleme hakem ataması gerçekleştirmelidir.

Editor tüm başvurulara karşı objektif olmalıdır.

Editor çıkar çatışması veya tartışmalı başvurular konusunda sorumlu davranmalıdır.

Editor başvuru süreçlerinin belirtilen süre içerisinde gerçekleşmesini sağlamalıdır.

Editor tüm süreçlerin etik kuralları çerçevesinde devam etmesini temin etmelidir.Etik Uygunluk Kontrol Listesi Maddeleri

Başka çalışmalardan alınan araç veya veri kullandıysanız gerekli izinleri aldınız mı?

Başvurunuzdaki alıntı yaptığınız çalışmalardan alıntı veya atıf yaparken etik kuralları ve dergi yayın ilkeleri/kurallarına uydunuz mu?

Çalışmanızdaki veri toplama veya uygulama araçlarına ilişkin gerekli izinler alındı mı?

Çalışmanızın katılımcılarından bilgilendirme onayı aldınız mı veya katılımcılara gerekli bilgilendirmeleri yaptınız mı?

Çalışmanızdaki katılımcıların sağladığı bilgilerin gizliliğini temin etmek için yeterli önlem aldınız mı?

Birden fazla yazarın olduğu çalışmalarda yazar adlarının sırası uygun biçimde belirtildi mi?

Telif hakkı olan içerik veya materyal kullanıldıysa, gerekli izinleri aldınız mı?

Etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için, etik kurul onayı alındı ve makalede belirtildi/belgelendi mi?
YAYIN İLKELERİ (22 madde)
1. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, eğitim alanında İngilizce dilinde yazılmış bilimsel çalışmaların yayımlandığı uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi 2016 yılına kadar yılda iki sayı yayımlanmıştır. 2016 yılından itibaren ise Şubat, Haziran ve Ekim aylarında olmak üzere yılda üç (3) sayı yayımlamaktadır. Dergi geçmişte İngilizce ve Türkçe tam metin içeren makaleleri yayımlarken, 2020 Şubat sayısı ile birlikte dergiye gönderilecek çalışmalar sadece İngilizce dilinde yazılmalıdır.


2. Dergide eğitim araştırmaları topluluğu için genel anlamda önem taşıyan, eğitim araştırmaları ve ilgili disiplinlerin çok çeşitli alanlarından gelen bilimsel makaleler yayınlamaktadır.


3. Ayrıca, yılda bir sayıdan fazla olmamak kaydıyla yapılmış olan ulusal/uluslararası toplantılarda (sempozyum, kongre, konferans, vb.) sunulan sözlü bildiriler ve eğitim alanındaki güncel gelişmelerle ilgili özel sayı yayımlanabilir.


4. Yayımlanan yazıların yazarına telif hakkı ödenmez.


5. Dergiye gönderilen aday makale öncelikle Sekreterya tarafından ön incelemeye alınarak yazım kurallarına ve dergi şablonuna uygunluk yönüyle incelenir ve daha sonra değerlendirilmek amacıyla baş editöre yönlendirilir. Aday makaleler yayın, yazım, nitelik, kapsam, araştırma ve etik kurallara uygunluğu açısından incelenir. Aday makaleler intihal denetim yazılımları kullanılarak taramaya tabi tutulur. Uygun olmadığı değerlendirilen aday makaleler hakem değerlendirmesine alınmadan yazarına iade edilir.

6. ULAKBİM TRDİZİN kriterlerine göre, yazarların araştırmaları için Etik Kurulu onayı alması şarttır. Lütfen Etik Kurulu Onay belgenizi gönderinize ekleyiniz


7. Dergiye sunulan bütün makaleler kör hakemlik (çift körleme yöntemi - double blinded) ilkesi ile en az iki hakem tarafından değerlendirilmektedir.


8. Dergi editörlüğünce uygun bulunan makale, incelenmek üzere, ilgili alandan en az iki hakeme gönderilir. Yazarlar, hakem değerlendirme formunda belirtilen düzeltme ve önerilerini dikkate alarak makalesini yeniden dergiye gönderirler. Hakem görüşleri doğrultusunda istenilen düzeltmeler ve önerileri yapılan makalelerin yayınlanmasına dergi editörleri karar verir. Editör kurulu; gönderilen yazılarda düzeltme yapmak, -hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile- yazıları yayımlamak ya da yayımlamamak hakkına sahiptir. Yayınlanmasına karar verilen makaleler, son incelemesi yapılmak üzere yazar(lar)ına gönderilir. Eserlerdeki hataların sorumluluğu ve dil kurallarına uygunluğu yazar(lar)ına aittir.


9. Yazar/yazarlar değerlendirme sürecindeki çalışmalarını geri çekebilir/çekebilirler. Değerlendirme aşamasındaki çalışmasını yayımdan çekmek isteyen yazarın bu talebini buefad@bartin.edu.tr adresine e-posta ile bildirmesi gerekmektedir. Hakem değerlendirmesi olumlu sonuçlanmış ve yayım sırasına konulmuş makale yayımdan çekilememektedir.


10. Derginin yayın ilkelerinin oluşturulması, yeniden yapılandırılması ve gerektiğinde hakemlerin belirlenmesinde editör kurulunun görüşlerine başvurulur.


11. Dergiye gönderilen makalelerin daha önce başka bir yerde yayımlanmamış ya da yayım için değerlendirmeye alınmamış olması gerekmektedir.


12. Dergiye gönderilen eserler yayınlansın veya yayınlanmasın, iade edilmez.


13.Dergimiz makale başvuru aşamasında ve yayınlanma sürecinde para talep etmeyen ücretsiz bir dergidir.


14. Dergide her sayıda bir yazarın en çok bir (1), bir yıl içerisinde de en fazla iki (2) akademik çalışmasına yer verilebilmektedir.


15. Dergide yayınlanan tüm makaleler açık erişimli olup Atıf-GayriTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) Lisans şartları altında dağıtılmaktadır. 88x31.png


16. Çıkar çatışması ya da etik nedenlerle yazar/yazarlar çalışmanın gönderilmemesini istediği hakemleri belirleyebilir/belirleyebilirler.


17. Yazar/yazarlar hakem raporlarına ve editöryal kararlara itiraz edebilirler. Bu gibi durumlarda yazardan/yazarlardan itiraz gerekçelerini belirtmeleri istenmektedir. Editör kurulu, itiraz gerekçelerini değerlendirerek çalışma ile ilgili yeniden bir değerlendirme süreci başlatabilir.


18. Dergiye makale kabulü, https://dergipark.org.tr/buefad adresinde yer alan üyelik sistemi ile yapılmaktadır. Bu sistem aracılığı ile gönderilemeyen makaleler dikkate alınmayacaktır. Hakem süreci de aynı sistem üzerinden işletilmektedir.


19. Gönderilen çalışmalar, önce derginin yazım kurallarına uygunluğu değerlendirilecektir. Bu kurallara uygun olduğu tespit edilen çalışmalar, iki hakeme gönderilecektir. Eğer hakemlerden biri olumsuz rapor verirse çalışma üçüncü hakeme gönderilecektir. İki olumlu rapor verilen çalışma yayımlanmak üzere kabul edilecektir. Doi numarası çalışmasının başlamasından sonra (15 Şubat – 15 Haziran – 15 Ekim) hakem süreci biten makaleler bir sonraki sayıya bırakılır.


20. Yazar/yazarlar, çalışmalarını APA7 (American Psychological Association) standartlarına göre hazırlamalıdır.


21. Tüm yayınlar Bartın Üniversitesi Kütüphanesi veritabanında arşivlenmektedir.


22. Yazarlar çalışmalarını ''open-access'' platformlara yüklemekte özgürdür.


YAYIN SÜRECİ

Kör Hakemlik

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi makalelerin değerlendirme kısmında çifte körleme tekniğinden yararlanmaktadır. Kullanılan çift körleme tekniğinde çalışmaların yazarları ve hakem isimleri ve bilgileri saklı tutulmaktadır .

İlk Değerlendirme Süreci

Dergiye gönderilen aday makale öncelikle Sekreterya tarafından ön incelemeye alınarak yayın ve yazım kurallarına uygunluk yönüyle incelenir ve daha sonra alan editörü atanması amacıyla baş editöre yönlendirilir. Yayın ve yazım kurallarına uygun olmayan, nitelik ve kapsam bakımından uygun olmadığı değerlendirilen, bilimsel olarak önemli hataları olan, özgün değeri olmayan ve yayın ilkelerini karşılamayan aday makaleler hakem değerlendirmesine alınmadan yazarına iade edilir. Ön değerlendirmede alan/bölüm editörleri makalelerin, giriş kısmı ile literatür, yöntem, bulgular, sonuç, değerlendirme ve tartışma bölümlerini derginin yayın ilkeleri ile birlikte kapsamına uygunluğu ve özgünlük bakımından detaylı olarak incelerler. İncelemede uygun görülmeyen aday makaleler en çok 30 gün içerisinde alan editörü tarafından hazırlanan değerlendirme raporu ile birlikte yazara geri gönderilir. Uygun görülen makaleler ise hakem değerlendirme sürecine alınır.

Hakem Değerlendirme Süreci

Makaleler hakemlere içeriklerine ve hakemlerin uzmanı oldukları alanlara göre gönderilir. Dergi editörlüğünce uygun bulunan makale, incelenmek üzere, konusuyla ilgili en az iki hakeme değerlendirme formu ile birlikte iletilir. Hakemlere değerlendirme yapmaları için 30 gün süre tanınır. Bu sürede geri dönüş yapmayan hakemin yerine editör tarafından yeni bir hakem atanabilir. Hakemlerden ya da editörlerden gönderilen düzeltme önerilerinin yazarlar tarafından "Düzeltme" kullanılarak 30 gün içinde tamamlanması mecburidir. Hakemler herhangi bir makalenin düzeltmelerini inceleyerek uygun olup olmadıklarına karar verebilir, eğer gerekliyse birden fazla değişiklik yapılmasını isteyebilirler.

Hakem tercihinde pek çok etken rol oynamaktadır. Tecrübe, uzmanlık alanı, hakemlerle ilgili olarak Editörün daha önceki deneyimi ve benzeri etmenler hakem tercihindeki en belirleyici etmenlerdir.
Yazar ya da yazarlar çıkar çatışması sebebiyle bazı hakemler tarafından çalışmasının değerlendirilmemesini talep edebilir.
Hakemler her sayıyla birlikte editörya tarafından dönemsel olarak güncellenir ve yenilenerek jenerik sayfasında gösterilir.
Hakemlerimize hakemlik yaptıkları çalışmalar için çalışmanın yayınlandığı sayıyı takiben hakemlik belgeleri gönderilmektedir.
Değerlendirme Sonucu

Hakemlerden alınan geri dönütlerin, alan/bölüm editörü tarafından en fazla 14 gün içinde incelemesi tamamlanır. İnceleme sonrasında alan editörü çalışmayla ilgili olarak son değerlendirmesini editörlere gönderir. Editörler, alan/bölüm editörü ve hakem görüşlerine göre çalışma ile ilgili yayın kurulunca belirtilen/gönderilen görüşleri hazırlar. Hakem değerlendirme raporları doğrultusunda çalışma ile ilgili yeni bir hakem ataması yapabileceği gibi; kabul, düzeltme ya da red şeklinde nihai kararını da verebilir.

Yayın Değerlendirme Sürecinin Süresi Ne Kadar?

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin yayın değerlendirme sürecinin yaklaşık olarak 6 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir. Ancak, hakem veya editörlerin yazar(lar)dan talep edecekleri düzeltme isteklerine, yazar(lar)ın düzeltmeleri tamamlamalarına ve çalışmanın yeniden değerlendirme süreçlerine bağlı olarak bu zaman dilimi uzayabilir.

Düzeltme Yönergesi ve Yükleme Rehberi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne değerlendirme aşamasındaki makaleler için editörler, alan/bölüm editörleri ve/veya hakemlerce bir kez veya birden daha fazla değişiklik ve iyileştirme isteyebilir. Yazar(lar) talep edilen düzeltme ve iyileştirmeleri "Düzeltme Şablo"nu kullanılarak gerçekleştirmelidirler. Yazar(lar) makale üzerinde yapılan tüm düzenlemeleri “değişiklikleri izle” yöntemini kullanarak ya da yapılan değişiklikleri kırmızı renkle orijinal dosya üzerinde yapmalıdırlar. Yazar(lar) çalışmanın (1) değişikleri izle yöntemi yapılarak düzenlenmiş halini, (2) "Düzeltme Şablonu" kullanarak hazırlanmış “Yazar Düzeltme Çizelgesini” sisteme yüklemelidirler.KABULDEN SONRA

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 'nde değerlendirme sonrasında yayına kabul edilen makaleler sırayla; intihal kontrolünün yeniden yapılması, kaynakça düzenlemesi, gönderme ve atıf kontrolü, mizanpaj ve dizgisinin yapılması, DOI numarasının verilmesi süreçlerinden geçer.

İntihal Denetimi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında "Kör Hakemlik Değerlendirme Süreci"nden geçmiş her çalışmayı, hakem istekleri doğrultusunda tekrar yapılan düzenlemeler için, tekrar intihal kontrolünden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bu kapsamda her makale intihal kontrolüne geçirilir. İntihal kontrolü Turnitin ve iThenticate yazılımları ile gerçekleştirilir. Yayın kurulu her bir çalışmanın intihal kontrol raporuna göre çalışma hakkında son kararını verir. Raporda bulunan hataların yazarlarca düzeltilmesi talep edilebilir ya da çalışma yazarlara iade edilebilir. Denetim sonucunda oluşan maddi sorumluluklar yazar(lar)a aittir. BUEFAD intihal incelemesi için iThenticate uygulamasını kullanmaktadır. Yayınlar için maksimum kabul edilebilir oran %15'dir.

Dil Düzenlemesi

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin dil bilgisi kuralları ile bilimsel alanyazınına uygun biçimde, açık ve basit bir dil niteliğine sahip olmalıdır. Dergi Yayın Kurulu gönderilen makalelerin değerlendirme aşamalarında ya da kabul aşamasından sonra dil redaksiyon hizmeti alınmasını isteyebilir. Dergi Yayın Kurulu hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile dil ve anlatım açısından yetersiz olan çalışmaları yayınlamama hakkına sahiptir.

Kaynakça, Gönderme ve Atıf Kontrolü

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi yayın etiği kapsamında değerlendirme sonucu kabul edilen çalışmaların gönderme ve atıflarının doğru ve eksiksiz olmasını zorunluluk olarak görmektedir. Bu kapsamda kabul edilen çalışmalar yayın kurulu tarafından kaynakça, gönderme ve atıf kontrolünden geçirilir. Kaynakça ve atıf kontrolü ile ilgili olarak yazarlar, yayın kurulunca verilen iş ve işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Gerçekleştirilen denetimin maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulu hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile kaynakça, gönderme ve atıf kontrolü işlemleri açısından yetersiz olan çalışmaları yayınlamama hakkına sahiptir.

Mizanpaj ve Dizgi İşlemleri

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi makalelerin biçimsel bütünlüğü, okunurluğu ve standartlar gereğince tek tip ve eksiksiz bir sayfa yapısı ile baskı şeklini zorunlu kılar. Bu kapsamda kaynakça düzenlemesi yapılan çalışmaların sayfa düzeni ve dizgisi yayın kuruluncagerçekleştirilir. Sayfa düzeni ve baskı kopyasının hazırlanmasında yazarlar yayın kurulunca verilen iş ve işlemleri gerçekleştirmekle yükümlüdürler. Yapılan denetimin maddi sorumluluğu yazar(lar)a aittir. Dergi Yayın Kurulu hakem süreci olumlu sonuçlanmış olsa bile mizanpaj ve dizgi işlemleri açısından yetersiz olan çalışmaları yayınlamama hakkına sahiptir.

DOI Numarasının Verilmesi

Digital Object Identifier (DOI) çevrimiçi ortamda yer alan her bir makalenin tanımlanmasına ve erişilmesine imkan veren bir erişim numarasıdır. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi’nde yer alan her makaleye bir adet DOI numarası verilmektedir. Dergi yayın kurulu, her bir makalenin kabülünden sonra kaynakça denetimi ile baskı biçimine getirilen çalışmalara DOI numarası vermektedir. 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (BÜEFAD)