Yıl 2020, Cilt 4 , Sayı 1, Sayfalar 15 - 33 2020-06-30

Fen ve Matematik Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeliyle İlgili Yapilan Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme

Saliha KÖSE [1] , Ahmet Volkan YÜZÜAK [2]


Bu araştırmanın amacı, Türkiye’de 2009 yılından 2019 yılına kadar matematik ve fen eğitimi alanında yapılan ters yüz edilmiş sınıf modeli ile ilgili çalışmaları tematik olarak incelemektir. Çalışma kapsamında incelenen dökümanlar, Türkçe anadilinde yazılmış Ulakbim Cahit Arf Bilgi Merkezi tr dizin, DergiPark, Academia, Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi resmi sitesinin veri tabanlarından 2009-2019 yıllarında ulaşılan tez ve makalelerden oluşmaktadır. Bu nedenle, bu araştırma alan taraması niteliğinde olup verilerin analizinde içerik analizi kullanılmıştır. Ulaşılan çalışmalar; araştırmanın türü, yaklaşımı, öğrenme alanı/konusu, örneklemi ve yılı kapsamında sınıflandırılmıştır. Araştırma sonuçları, araştırma türlerine göre yüksek lisans tezlerinin doktora tezlerine ve makalelere kıyasla daha fazla olduğunu, yaklaşım olarak çalışmalarda nicel yaklaşıma dayalı çalışmaların ağırlıkta olduğunu göstermektedir. Örneklem bakımından ise ortaöğretimdeki ve üniversitedeki öğrencilerle yapılan çalışmaların sayısının fazla olduğu, aksine öğretmenler ile yapılan çalışmaların sayısının çok az olduğu tespit edilmiştir.
doktora tezi, yüksek lisans tezi, makale, ters yüz edilmiş sınıf, fen eğitimi, matematik eğitimi
 • Antalyalı, Ö.L. (2004). Uzaktan Eğitim Algısı ve Yöneylem Araştırması Dersinin Uzaktan Eğitim ile Verilebilirliği (Yüksek lisans tezi). Isparta
 • Aydın, G., 2016. Ters yüz sınıf modelinin üniversite öğrencilerinin programlamaya yönelik tutum, öz-yeterlilik algısı ve başarılarına etkisinin incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Aydın, B. ve Demirer, V. (2017). Ters yüz sınıf modeli çerçevesinde gerçekleştirilmiş çalışmalara bir bakış: içerik analizi. Eğitim teknolojisi kuram ve uygulama, 7(1)
 • Baker, J. W., & Mentch, M. W. (2000). IMOWA curriculum materials.
 • Bergmann, J., Sams, A., 2012. Flip Your Classroom: Reach Every Student İn Every Class Everyday. Washington: International Society for Technology in Education.
 • Breen, M. P., & Candlin, C. N. (1980). The Essentials of a communicative curriculum in language teaching. Applied linguistics, 1(2), 89-112.
 • Büyüköztürk, Ş. (2011). Deneysel desenler: Öntest sontest kontrol gruplu desen ve veri analizi. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
 • Cooper, H., Valentine, J.C., 2001. Using research to answer practical questions about homework Educational Psychologist, 36 (3), 143-153.
 • Çakar, V. (2019). Fizik eğitiminde ters yüz edilmiş sınıf modelinin kullanılmasının öğrenme ürünleri üzerine etkisi (Yüksek lisans tezi). Zonguldak
 • Çakır, E., 2017. Ters yüz sınıf uygulamalarının fen bilimleri 7.sınıf öğrencilerinin akademik başarı, zihinsel risk alma ve bilgisayarca düşünme becerileri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Samsun, Türkiye
 • Çevikbaş, M. (2018). Ters-yüz sınıf modeli uygulamalarına dayalı bir matematik sınıfındaki öğrenci katılım sürecinin incelenmesi (Doktora tezi). Ankara
 • Datig, I., & Ruswick, C. (2013). Four quick flips activities for the information literacy classroom. College & Research Libraries News, 74(5), 249-257.
 • Davis, B.C., & D.D. Shade. (1994). Integrate, don’t isolate! Computers in the early childhood curriculum. ERIC Digest December, 1994. No. EDO-PS-94-17.
 • Johnson, D., 2012. Powerup!:Taking charge of online learning. Educational Leadership, 70 (3), 84-85.
 • Kertil, M. (2008). Matematik öğretmen adaylarının problem çözme becerilerinin modelleme sürecinde incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • MEB, (2018). 2023 Eğitim Vizyonu. Milli Eğitim Bakanlığı
 • Gençer, B.G., Gürbulak, N. ve Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: Tersyüz sınıf sistemi. International Teacher Education Conference (ITEC).
 • Giarelli, E., & Tulman, L. (2003). Methodological issues in the use of published cartoons as data. Qualitative health research, 13(7), 945-956.
 • Gülbahar, Y. & Kalelioğlu, F. (2009, May). Adaptation Of Discussion-Based Teaching Methods And Techniques To Online Learning Environments. Paper presented at the 9 th International Educational Technology Conference, Ankara, Turkey.
 • Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters-yüz sınıf uygulamasının etkileri (Yüksek lisans tezi). Amasya
 • Kalafat, H.Z. (2019). Ters yüz sınıf modeli ile tasarlanan matematik dersinin 7. sınıf öğrencilerinin akademik başarısı üzerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). İstanbul
 • Kanbur, S. (2016). Organik kimya öğretiminde ters-yüz sınıf modelinin uygulanması: Bir eylem araştırması (Yüksek lisans tezi). İstanbul
 • Kaya, D. (2018). Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi. Sakarya University Journal of Education, 8(4), 232-249.
 • Kharat, A.G., Joshi, R. S., Badadhe, A. M., Jejurikar, S. S., Dharmadhikari, N.P., 2015. Flipped classroom fordeveloping higher order thinking skills. Journal of Engineering Education Transformations, 116-121.
 • Kırmızıoğlu, H. A. (2018). 11. sınıf kimya dersinin ters yüz sınıf modeli ile işlenmesi: Bir durum araştırması (Yüksek lisans tezi). İstanbul
 • Kong, S.C., 2014. Developing information literacy and critical thinking skills through domain knowledge learning in digitalclassrooms: An experience of practicing flipped classroom strategy. Computers Education, 78, 160-173.
 • Özdemir, A. (2016). Ortaokul matematik öğretiminde harmanlanmış öğrenme odaklı ters yüz sınıf modeli uygulaması (Doktora tezi). Ankara
 • Özdemir, M.Ç. (2019). Ters yüz edilmiş sınıf uygulamalarının geometri öğretiminde kullanılmasının matematik öğretmeni adaylarının geometriye yönelik tutumlarına etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Bayburt
 • Öztürk, İ.G. (2017). Ters yüz sınıflar modelinin kullanıldığı fen öğretimi laboratuvar uygulamaları dersinin öğretmen adaylarının teknolojik pedagojik alan bilgisi gelişimlerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Balıkesir
 • Roehl, A., Reddy, S. L., & Shannon, G. J. (2013). The flipped classroom: An opportunity to engage millennial students through active learning. Journal of Family and Consumer Sciences, 105(2), 44.
 • Sage, M., Sele, P., 2015. Reflective journaling as a flipped classroom technique to increase reading and participation with social work students, Journal of Social Work Education,51 (4), 668-681.
 • Sams, A., & Bergmann, J. (2011). Flipping the classroom. Educ Horizons, 90, 5-7.
 • Saracaloğlu, A. S., Çetin, Y. (2018). Ters yüz edilmiş sınıf (flıpped classroom) öğretim yönteminin öğrencilerin biyoloji dersi erişine etkisi.
 • Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research,15(2), 171-193.
 • Şimşek, A., Özdamar, N., Uysal, Ö., Kobak, K., Berk, C., Kılıçer, T., ve Çiğdem, H. (2009). İkibinli yıllarda Türkiye’deki eğitim teknolojisi araştırmalarında gözlenen eğilimler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(2), 115- 120.
 • Tekin, O. (2018). Tersyüz Sınıf Modelinin Lise Matematik Dersinde Uygulanması: Bir Karma Yöntem Çalışması (Doktora tezi). Tokat
 • Tucker, B. 2012, the Flipped Classroom, Education next, 12 (1), 82-83.
 • Turan, Z., 2015. Ters yüz sınıf yönteminin değerlendirilmesi ve akademik başarı, bilişsel yük ve motivasyona etkisinin incelenmesi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
 • Verleger, M. A., & Bishop, L. J. (2013). The flipped classrom: A survey of the research. 120th ASEE Conference & Exposition. American Society for Engineering Education. 20-26 June 2013
 • Yıldız, D.G., Kıyıcı, G.ve Altıntaş, G. (2016). Ters-Yüz Edilmiş Sınıf Modelinin Öğretmen Adaylarının Erişileri ve Görüşleri Açısından İncelenmesi. Sakarya University Journal of Education, 6(3), 186-200.
 • Yurtlu, S. (2018). Fen eğitiminde ters yüz sınıf modelinin öğrenci başarısına ve görüşlerine etkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi). Muş
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Bilimsel Disiplinler
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Yazar: Saliha KÖSE (Sorumlu Yazar)
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ahmet Volkan YÜZÜAK
Kurum: BARTIN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2020

APA Köse, S , Yüzüak, A . (2020). Fen ve Matematik Eğitiminde Ters Yüz Edilmiş Sınıf Modeliyle İlgili Yapilan Çalışmalar: Tematik Bir İnceleme . Bartın Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi , 4 (1) , 15-33 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujer/issue/55738/719745