Yıl 2019, Cilt 12 , Sayı 1, Sayfalar 74 - 86 2019-08-02

İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ

Arife Aygül ÖZÜPEK [1]


Bu araştırmada örgütsel sessizlik ve iş tatmini kavramlarının ilişkisi incelenmiştir. Ankara'da seçilmiş inşaat şirketlerinde çalışan 379 kişi bu araştırmanın örneklemini oluşturmaktadır. Araştırmadan elde edilen verilere göre, Örgütsel Sessizlik ile İş Tatmini puanları arasında negatif yönlü zayıf bir ilişki bulunmuştur. Örgütsel sessizlik, eğitim durumu, yaş, aylık ortalama gelir ve  iş memnuniyetine göre farklılık göstermiştir. İş Tatmini ise eğitim durumu, yaş, aylık ortalama gelir, iş memnuniyeti ve iş tecrübesine göre farklılık göstermiştir. Medeni durum grupları arasında Örgütsel Sessizlik ve İş Tatmini puanları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark bulunamamıştır. 

ÖRGÜTSEL SESSİZLİK, İŞ TATMİNİ
 • KAYNAKÇAReferans1 Ayça, B. (2016). Otantik Liderlik Davranışının İş Tatmini ve Örgütsel Bağlılığa Etkisinin İncelenmesi ve Otel İşletmelerinde Bir Araştırma (Yayımlanmış Doktora Tezi). T.C. Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans2 Brinsfield, C.T. (2009). Employee Silence: Investigatıon Of Dimensionalıty, Development Of Measures, And Examination Of Related Factors (Yayımlanmış Doktora Tezi). The Ohio State Üniversitesi, ABD.
 • Referans3 Clark, A.E. (1996). Job Satisfaction in Britain, British Journal of Industrial Relations, 34(2), 189-217.
 • Referans4 Clark, A.E., Oswald A.J. (1996). Satisfaction and Comparison Income, Journal of Public Economics, 61, 359–381.
 • Referans5 Çakıcı, A., Çakıcı, C. (2007). Otel İşletmelerinde Sessizliğin Algılanan Sonuçlarına İlişkin Bir Araştırma, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, 21- 23 Kasım, 481-489.
 • Referans6 Çalkın, Ö. (2014). Otel Çalışanlarının Etik Lider Algılaması, Örgütsel Bağlılık, İşten Ayrılma Niyeti ve İş Tatminiyle Demografik ve İstihdam Özellikleri Arasındaki İlişki (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Hatay.
 • Referans7 Dimitris, B., Vakola, M. (2003). Organisational Silence: A new challenge human resources management, Employee Relations, 30(5), 385-398.Erşan, E.E., Yıldırım, G., Doğan, O., Doğan, S. (2013). Sağlık çalışanlarının iş doyumu ve algılanan iş stresi ile aralarındaki ilişkinin incelenmesi, Anadolu Psikiyatri Dergisi, 14, 115-121.
 • Referans8 Fisher, C., Locke, E. (1992). The new look in job satisfaction research and theory, Lexington.
 • Referans9 Gazioğlu Ş., Tansel, A. (2006). Job Satisfaction in Britain: Individual and Job Related Factors, Applied Economics, 38, 1163-1171.
 • Referans10 Karacaoğlu, K., Yumuk, Y. (2014). İşgören Yalnızlığının Bir Öncülü Olarak Örgütlerde Dışlanma: Beş Yıldızlı Otel İşletmeleri Çalışanları Üzerine Bir Araştırma. Sözel Bildiri, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara.
 • Referans11 Karkı, A. (2017). Kamu kurumlarında örgütsel sessizlik ile iş tatmini ilişkisi Sivas ili örneği (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sivas.
 • Referans12 Kulualp, G.H. (2015). Algılanan Örgütsel Destek, Yönetimin Açıklığı ve İş Tatmininin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisi (Yayınlanmış Doktora Tezi). T.C. Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Zonguldak.
 • Referans13 Kumral, T. (2017). İşyeri Nezaketsizliği ve Örgütsel Sessizlik İlişkisinde Örgütsel Dışlanmanın Aracı Rolü (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans14 Küçük, S. (2010). Çalışanların İş Tatmin Düzeyleri ve Örgütsel Bağlılıklarının, Çalışma Motivasyonuna Olan Etkiler (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans15 Leblebici, Ö., Mutlu, S. (2014). Türkiyede Kamu Sağlık Çalışanlarının İş Doyumlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı Bağlamında İncelenmesi, Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 16(3), 48-63.
 • Referans16 Mcgowan, R. (2003). Organizational Discourses: Sounds of Silence, 3rd International Critical Management Studies Conference, Lancaster University.Milliken, F.J., Morrison, E.W., Hewlin, P.E. (2003). An exploratory study of employee silence: issues that employees don't communicate upward and why, Journal of Management Studies, 40(6), 1453-1476.
 • Referans17 Morrison, E.W., Milliken, F.J., (2000). Organizational Silence: A Barrier to Change and Development in a Pluralistic World, The Academy of Management Review, 25 (4), 706-725.
 • Referans18 Morrison, E.W., Milliken, F.J., (2003). Speaking Up, Remaining Silent: The Dynamics of Voice and Silence in Organizations, Journal of Management Studies, 40(6), 1353-1358.
 • Referans19 Okur, F. (2016). Örgütsel Sessizlik ve Örgütsel Güven Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Tekstil Sektöründe Bir Araştırma (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans20 Özdemir, L., Uğur, S.S. (2013). Çalışanların “Örgütsel Ses ve Sessizlik” Algılamalarının Demografik Nitelikler Açısından Değerlendirilmesi: Kamu ve Özel Sektörde Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 27(1), 257-281.
 • Referans21 Pınder, C.C., Harlos, K.P. (2001). Employee Silence: Quiescence And Acquiescence As Responses To Perceived Injustice, Research in Personnel and Human Resources Management, 20, 331-369.
 • Referans22 Sat, S. (2011). Örgütsel ve Bireysel Özellikler Açısından İş Doyumu İle Tükenmişlik Düzeyi Arasındaki İlişki: Alanya'da Banka Çalışanları Üzerinde Bir İnceleme (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Referans23 Silah, M. (2000). Çalışma Psikolojisi. Ankara: Selim Kitapevi.
 • Referans24 Sunar, S. (2016). Örgütsel Adaletin İş Tatmini ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisine Yönelik Bankacılık Sektöründe Bir Uygulama (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). T.C. Bahçeşehir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans25 Tangirala, S., Ramanujam, R. (2008). Employee Silence on Critical Issues: The Cross Level Effects Procedural Justice Climate, Personel Psychlogy, 37-68.
 • Referans26 Tekingündüz, S. (2012). Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Dalı, Örgütsel Bağlılık Üzerinde Örgütsel Güven ve İş Tatmininin Etkisinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması (Doktora Tezi). Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Referans27 Thompson, E., Phua, F.T.T. (2012). A Brief Index of Affective Job Satisfaction, Group and Organization Management, 37:275-307.
 • Referans 28 Tülübaş, T., Celep, C. (2014). Effect of Perceived Procedural Justice on Faculty Members Silence: The Mediating Role of Trust in Supervisor, Procedia Social and Behavioral Sciences, 47, 1221-1231.
 • Referans 29 Vakola, M., Bouradas, D. (2005). Antecedents and consequences of organisational silence: an empirical investigation, Employee Relations, 27(5), 441-458.
 • Referans30 Vural, Z. (2014). Sağlık Çalışanlarında Örgütsel Stresin İş Tatmini İle İlişkisi (Antalya Atatürk Devlet Hastanesi) Hemşireleri Örneği (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). T.C. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans31 Yanık, C. (2012). Örgütsel Sessizlik İle Güven Arasındaki İlişki ve Eğitim Örgütlerinde Bir Araştırma (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Referans32 Yanık, O. (2014). Ahlaki Liderliğin Çalışanların İş Tatminine, Örgütsel Bağlılığına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Örgütsel Güven ve Örgütsel Adalet Algısının Aracılık Rolü (Yayınlanmış Doktora Tezi). Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler, Karabük. Referans33 Yarmacı, N. (2018). İşgörenlerin Örgütsel Dışlanma Algılarının Örgütsel Sessizlik Ve Olumsuz Durumları Bildirme Eğilimlerine Etkisi: Otel İşletmeleri Örneği (Yayınlanmış Doktora Tezi). T.C. Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.
 • Referans 34 Yumuk, Y. (2011). Otel İşletmelerinde İşe Yabancılaşmanın İş Tatmini Üzerine Etkisi: Nevşehir İlinde Bir Uygulama (Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi). Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Nevşehir.
 • Referans 35 Zheng, X.T., Ke, J.L., Shi, J.T., Zheng, X.S. (2008). Survey on Employee Silence and The Impact of Trust on it in China, Acta Psychologica Sinica, 40(2), 219-227.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayınlanma Tarihi Bahar
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8380-5220
Yazar: Arife Aygül ÖZÜPEK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 2 Ağustos 2019

Bibtex @araştırma makalesi { bujss529500, journal = {Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1307-5063}, eissn = {2667-4955}, address = {}, publisher = {Beykent Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {12}, pages = {74 - 86}, doi = {10.18221/bujss.529500}, title = {İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {Özüpek, Arife Aygül} }
APA Özüpek, A . (2019). İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 12 (1) , 74-86 . DOI: 10.18221/bujss.529500
MLA Özüpek, A . "İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ" . Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 74-86 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/bujss/issue/46305/529500>
Chicago Özüpek, A . "İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 (2019 ): 74-86
RIS TY - JOUR T1 - İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ AU - Arife Aygül Özüpek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18221/bujss.529500 DO - 10.18221/bujss.529500 T2 - Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 74 EP - 86 VL - 12 IS - 1 SN - 1307-5063-2667-4955 M3 - doi: 10.18221/bujss.529500 UR - https://doi.org/10.18221/bujss.529500 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ %A Arife Aygül Özüpek %T İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ %D 2019 %J Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1307-5063-2667-4955 %V 12 %N 1 %R doi: 10.18221/bujss.529500 %U 10.18221/bujss.529500
ISNAD Özüpek, Arife Aygül . "İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ". Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 12 / 1 (Ağustos 2019): 74-86 . https://doi.org/10.18221/bujss.529500
AMA Özüpek A . İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 74-86.
Vancouver Özüpek A . İNŞAAT SEKTÖRÜ ÇALIŞANLARININ İŞ TATMİNİ VE ÖRGÜTSEL SESSİZLİK ALGILARININ İNCELENMESİ. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 12(1): 74-86.