Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi

Yıl 2020, Cilt: 34 Sayı: Özel Sayı, 9 - 20, 30.09.2020

Öz

Bazı bitkilerin üretiminde güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Her bitki tohumunun çimlenme veya fidesinin köklenme oranı eşit değildir. Uzun yıllardan beri bitkilerin çimlenme, köklenme ve gelişim güçlüklerini gidermek için oksin gibi kimyasal kökenli hormonların kullanıldığı bilinmektedir. Fakat bu hormonların hem maliyetleri yüksek, hem de kimyasal kökenli oldukları için çevreye zarar verdikleri bir gerçektir. Yapılan araştırmalar bitki büyümesini teşvik eden bakterilerin doğal kökenli ve çevreye zarar vermediklerini göstermektedir. Son yıllarda köklenmesi ve üretimi zor olan meyve, sebze türlerinde bitki büyümesini teşvik eden bakterilerin yaygın olarak kullanıldığı, süs bitkilerinde ise kullanımı oldukça sınırlı olduğu görülmüştür. Bu araştırmada üretimi zor olan süs bitkileri ve süs bitkilerinin gelişim parametreleri üzerine etkili olan büyümeyi teşvik eden bakteriler materyal olarak kullanılmış ve literatür tarama metodu ile dünyada süs bitkilerinin gelişim parametrelerini etkileyen büyümeyi teşvik eden bakterilerin kullanımı üzerine yapılan çalışmalar tespit edilmiştir. Araştırmanın sonucunda; hangi süs bitkileri üzerine çalışmalar yapıldığı ve hangi bakterilerin kullanıldığı belirlenmiş, süs bitkileri üretim sektöründe doğal kökenli, çevreye zarar vermeyen büyümeyi teşvik eden bakterilerin kullanımın yaygınlaştırılmasının önemi vurgulanmıştır.

Kaynakça

 • Antoun, H. and Prevost, D. 2006. Ecology of plant growth promoting printed in the netherlands: PGPR: Biocontrol and biofertilization rhizobacteria, Ed.: Siddiqui, Z.A., Printed in the Netherlands, pp: 1-38.
 • Arab, A., Zamani, G. R., Sayyari, M. H. and Asili, J. 2015. Effects of chemical andbiological fertilizers on morpho-physiological traits of marigold (Calendula officinalis L.). European Journal of Medicinal Plants, 8 (1): 60-68.
 • Ateş, F., Karagöz, K., Karagöz, H., Kotan, R., Ateş, B., Kutlu, M. ve Çakmakçı, R. 2011. Bağcılıkta biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bitki gelişimini teşvik edici azot fikseri ve fosfat çözücü bakteri izolasyonu". Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir, 3, p: 2599-2606.
 • Bayrak, D. ve Ökmen, G. 2014. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 5(1): 1-13. Bulut, S. 2013. Evaluation of yield and quality parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculated in wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 545-554.
 • Çakmakçı, R. 2005. Bitki Gelişiminde Fosfat Çözücü Bakterilerin Önemi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (35), 93-108.
 • Çığ, F., Sönmez, F., Karagöz, K., Erman, M., Çakmakçı, R., Kotan, R. and Amak, Z. 2014. Investigation of the impacts of nitrogen fixing and phosphate dissolving bacteria isolated in Lake Van Basin on the development of Kirik Wheat within the context of sustainable agriculture. International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities, 8-10 May 2014, Izmir, Turkey, p: 205.
 • De Silva, A., Patterson K., Rothrock, C. and Moore J., 2000. Growth promotion of highbush blueberry by fungal and bacterial inoculants. Hortscience, 35(7): 1228-1230.
 • Ekinci, M., Dursun, A., Kotan, R., Karagöz, F.P., Soner, K. and Güneş, A. 2017. Determination of effects of bacteria, mineral fertilizer and their combination on the plant growth of tulip (Tulipa gesneriana L.). Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, 3 (3): 233-253.
 • Ekinci, M., Turan, M., Yildirim, E., Güneş, A., Kotan, R. and Dursun, A. 2014. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth, nutrient, organic acid, amino acid and hormone content of cauliflower (Brassica oleracea l. var. botrytis) transplants. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13 (6): 71-85.
 • Ercişli, S., Eşitken, A., Cangi, R. And Sahin, F. 2003. Adventitious root formation of kiwifruit in relation to sampling date, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation, 41:133-137.
 • Ercişli, S., Eşitken, A., Sahin, F. 2004. Exogenous IBA and inoculation with Agrobacterium rubi stimulate adventitious root formation on hardwood stem cuttings of two rose genotypes. HortScience, 39: 533-534.
 • Eşitken, A., Ercişli, S., Şevik, İ. and Şahin, F. 2003. Effect of Indole 3 Butric Asit and different strains of Agrobacterium rubi on adventitive root formation from softwood and semihardwood wild sour cherry cuttings. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27: 37-42.
 • Girgin, E. 2019. Rizobakterilerin ve Kimyasal Gübrelerin Cyclamen persicum Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güneş, A., Karagöz, K., Turan, M., Kotan, R., Yıldırım, E., Cakmakcı, R. and Şahin, F. 2015. Fertilizer efficiency of some plant growth promoting rhizobacteria for plant growth. Research Journal of Soil Biology, 7 (2): 28-45.
 • İmriz, G., Özdemir, F., Topal, İ., Ercan, B., Taş, M.N., Yakışır, E. ve Okur, O. 2014. Bitkisel üretimde bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri (PGPR)'ler ve etki mekanizmaları. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 12 (2): 1-19.
 • Karagöz, K., Ateş, F., Karagöz, H., Kotan, R. and Çakmakçı, R. 2012. Characterization of plant growth-promoting traits of bacteria isolated from the rhizosphere of grapevine grown in alkaline and acidic soils. European Journal of Soil Biology, 50: 144-150.
 • Karagöz, F.P., Dursun, A., Kotan, R., Ekinci, M., Yıldırım, E. and Mohammadi, P. 2016. Assessment of the effects of some bacterial isolates and hormones on corm formation and some plant properties in saffron (Crocus sativus L.). Journal of Agricultural Science, 22: 500-511.
 • Karakurt, H. 2006. Bazı bakteri ırklarının elmada meyve tutumu, meyve özellikleri ve bitki gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakurt, H., Kotan, R., Aslantas, R., Dadaşoğlu F., and Karagöz, K. 2010. Inoculation effects of Pantoea agglomerans strains on growth and chemical composition of Plum. Journal of Plant Nutrition, 33 (13): 1998-2009.
 • Karakurt, H., Kotan, R., Dadaşoğlu, F., Aslantaş, R. and Şahin, F. 2011. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya). Turkish Journal of Biology, 35: 283-291.
 • Kayın, G.B., Öztüfekçi, S., Akın, H.F., Karaata E.U., Katkat, A.V. and Turan, M.A. 2015. Effect of Bacillus subtilis Ch-13, Nitrogen and Phosphorus on Yield, Protein and Gluten Content of Wheat (Triticum aestivum L.). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 19-28.
 • Kaymak H. C., Yaralı F., Güvenç I. and Dönmez, M.F. (2008). The Effect of inoculation with plant growth rhizobacteria (PGPR) on root formation of mint (Mentha piperita L.) cuttings. African Journal of Biotechnology, 7: 4479-4483.
 • Kotan, R., Kant, C., Karagöz, K., Dadaşoğlu, F., Çakmakçı, R., Fayetörbay, D., Şahin, F. and Çomaklı, B. 2009. Bazı Bakteri İnokülasyonlarının Kontrollü Şartlar Altında Yonca Bitkisinin (Medicago sativa L.) Büyümesi ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Antalya.
 • Kınık, E., 2014. Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin, Mikoriza Ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kınık, E. ve Çelikel, F.G. 2017. Bakteri ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin Çelikle Çoğaltılması Üzerine Etkileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(13): 1714-1719.
 • Kır, Ö. 2010. Ekonomik öneme sahip bazı süs çalılarının köklendirilmesi üzerine hormonların ve bakterilerin etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kleopper, J.W. and Schroth, M.N. 1978. Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, 2: 879-882.
 • Kloepper, J.W. 1993. Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Biological Control Agents.F. Blasne Metting J.M. Dekker (Ed.).(pp. 255-274). Soil Microbial EcologyInc. New York.
 • Kotan, R., Çakmakçı, R., Şahin, F., Karagöz, K., Dadaşoğlu, F. ve Kantar, F., 2010. Türkiye’de Bakteriyel Biyoajanlar Kullanılarak Hastalık Ve Zararlıların Kontrolüne Yönelik Yapılan Biyolojik Mücadele Çalışmaları. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • Lucas Garcia, J.A., Probanza, A., Ramos, B., Ruiz Palomino, N. and Gutierrez Manero, F.J. 2000. Effects of Inoculation with PGPR on Seedling Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions. Fifth International PGPR Workshop, 29 October -3 November, Cordoba-Argentina.
 • Lucy M, Reed E, Glick, BR. 2004. Application of free living plant growth-promoting rhizobacteria. (Antonie van Leeuwenhoek) Kluwer Academic, 86: 1-25.
 • Lemanceau, P., Steinberg, C., Thomas, D.J.I., Edel, V., Raaijmakers, J. and Alabouvette, C. 2000. Natural Soil Suppressiveness to Soilborne Diseases. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina.
 • Mishra, R.K., Prakash O., Alam, M. and Dikshit, A. 2010. Influence of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on the productivity of Pelargonium graveolens L. Herit. Recent Research in Science and Technology, 2(5), 53–57.
 • Morsünbül, T., Solmaz, S.K.A., Üstün, G.E. ve Yonar, T. 2010. Bitki Gelişim Düzenleyici (BGD)’lerin Çevresel Etkileri Ve Çözüm Önerileri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15 (1): 1-11.
 • Orhan, E, Ercişli, S., Eşitken, A. and Şahin, F. 2006. Lateral root induction by bacteria, radicla cut off and IBA treatments of almond cvs. ‘Texas’ and ‘Nonpareil’ seedling. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and LithuanianUnıversity of Agriculture. SodininkysteIr Darzininkyste, 25(2): 71-16.
 • Padmadevi, K. Jawaharlal, M. and Vijayakumar, M. 2004. Effect of biofertilizers on floral characters and vase life of anthurium (Anthurium andreanum Lind.) cv. Temptation. South Indian Horticulture, 52 (1–6): 228–231.
 • Parlakova, F. 2014. Azot Fikseri Ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Lale Çeşitlerinin Bitkisel Gelişimi, Soğan Sayısı, Kalitesi Ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Parlakova Karagöz, F. 2018. Bitki büyümeyi teşvik edici rizobakteri izolatları ile kimyasal gübre kombinasyonlarının Atatürk çiçeği (Euphorbia pulcherrima L.)'nde bitki gelişim parametrelerine etkisi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Parmar, N. and Dadarwal, K.R. 2000. Pathogenic Suppressive Abilities of Rhizosphere Bacteria From Healthy Chikpea Plants. Fifth International PGPR Workshop, 29 October -3 November, Cordoba-Argentina.
 • Romerio, R.S. 2000. Preliminary Results on PGPR Research at the Universidade Federal de Vicosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina.
 • Samancıoglu, A., Yıldırım, E., Turan, M., Kotan, R., Şahin, U. and Kul, R. 2016. Amelioration of drought stress adverse effect and mediating biochemical content of cabbage seedlings by plant growth promoting rhizobacteria. Int. J. Agric. Biol., 18: 948‒956.
 • Şahin, U., Ekinci, M., Yıldırm, E., Kızıloğlu, M.F., Turan, M., Kotan, R. and Örs, S. 2015. Ameliorative effects of plant growth promoting bacteria on water-yield relationships, growth and nutrient uptake of lettuce plants under different irrigation levels. Hort Science.,50 (9): 1379–1386.
 • Sezen, I., Kaymak, H.Ç., Aytatlı, B., Dönmez, M.F. and Ercişli, S. 2014. Inoculations With Plant Growth Promoting Rhizobacterıa (Pgpr) Stimulate Adventitious Root Formation On Semi-Hardwood Stem Cuttıngs of Ficus benjamina L. Propagation of Ornamental Plants, 14 (4),152-157.
 • Siddiqui, M.I., Hussain, S.A. 2007. Effect Of İndole Butyric Acid And Types Of Cuttings On Root İnitiation Of Ficus hawaii. Sarhad Jornal of Agriculture, 23: 919-925
 • Singh, I. 2018. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and their various mechanisms for plant growth enhancement in stressful conditions: a review. European Journal of Biological Research, 8(4): 191-213.
 • Turan, M., Ekinci, M., Yıldırım, E., Güneş, A., Karagöz, K., Kotan, R. and Dursun, A. 2014. Plant growth-promoting rhizobacteria improved growth, nutrient, and hormone content of cabbage (Brassica oleracea) seedlings. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38: 327-333.
 • Yılmaz, R. ve Yüksel, E. 2002. İndol 3 Asetik Asitin 3. nesil farelerin kemik iliği hücrelerinde mitotik indeks üzerine etkisi. S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2): 46-49.

Effects of Plant Growth Promoting Bacteria on The Growth Parameters of Ornamental Plants

Yıl 2020, Cilt: 34 Sayı: Özel Sayı, 9 - 20, 30.09.2020

Öz

Some difficulties can be encountered in propagation of some plant species. Germination of each plant seed or rooting of each shooting are not at the same rates. It has been known for years that chemical originating hormones like auxins are used to remove difficulties in the germination, rooting and growth of plants. However, it is a fact that these hormones have costs and harm their environment because of their chemical origin. Literature shows that bacteria that promote plant growth are of natural origin and do not harm the environment. It was seen that in recent years, the bacteria promoting plant growth in the fruit and vegetable species which are hard to root and produce have widely been used and their use in ornamental plants is quite limited.In this study, growth-promoting bacteria that are effective on the growth parameters of ornamental plants and ornamental plants which are difficult to produce were used as material and the literature search method was used to determine the studies on the growth-promoting bacteria affecting the growth parameters of ornamental plants in the world.As a result of the study, the studies conducted on ornamental plants will be determined and the bacteria they used will be detected and the importance of spreading the use of bacteria that stimulate growth which does not harm the environment with natural origin in the ornamental plant production sector will be emphasized.

Kaynakça

 • Antoun, H. and Prevost, D. 2006. Ecology of plant growth promoting printed in the netherlands: PGPR: Biocontrol and biofertilization rhizobacteria, Ed.: Siddiqui, Z.A., Printed in the Netherlands, pp: 1-38.
 • Arab, A., Zamani, G. R., Sayyari, M. H. and Asili, J. 2015. Effects of chemical andbiological fertilizers on morpho-physiological traits of marigold (Calendula officinalis L.). European Journal of Medicinal Plants, 8 (1): 60-68.
 • Ateş, F., Karagöz, K., Karagöz, H., Kotan, R., Ateş, B., Kutlu, M. ve Çakmakçı, R. 2011. Bağcılıkta biyolojik gübre olarak kullanılabilecek bitki gelişimini teşvik edici azot fikseri ve fosfat çözücü bakteri izolasyonu". Uluslararası Katılımlı I. Ali Numan Kıraç Tarım Kongresi ve Fuarı, 27-30 Nisan 2011, Eskişehir, 3, p: 2599-2606.
 • Bayrak, D. ve Ökmen, G. 2014. Bitki gelişimini uyaran kök bakterileri. Anadolu Doğa Bilimleri Dergisi, 5(1): 1-13. Bulut, S. 2013. Evaluation of yield and quality parameters of phosphorous-solubilizing and N-fixing bacteria inoculated in wheat (Triticum aestivum L.). Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 37: 545-554.
 • Çakmakçı, R. 2005. Bitki Gelişiminde Fosfat Çözücü Bakterilerin Önemi. S.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 19 (35), 93-108.
 • Çığ, F., Sönmez, F., Karagöz, K., Erman, M., Çakmakçı, R., Kotan, R. and Amak, Z. 2014. Investigation of the impacts of nitrogen fixing and phosphate dissolving bacteria isolated in Lake Van Basin on the development of Kirik Wheat within the context of sustainable agriculture. International Congress on Green Infrastructure and Sustainable Societies/Cities, 8-10 May 2014, Izmir, Turkey, p: 205.
 • De Silva, A., Patterson K., Rothrock, C. and Moore J., 2000. Growth promotion of highbush blueberry by fungal and bacterial inoculants. Hortscience, 35(7): 1228-1230.
 • Ekinci, M., Dursun, A., Kotan, R., Karagöz, F.P., Soner, K. and Güneş, A. 2017. Determination of effects of bacteria, mineral fertilizer and their combination on the plant growth of tulip (Tulipa gesneriana L.). Int. J. Sustainable Agricultural Management and Informatics, 3 (3): 233-253.
 • Ekinci, M., Turan, M., Yildirim, E., Güneş, A., Kotan, R. and Dursun, A. 2014. Effect of plant growth promoting rhizobacteria on growth, nutrient, organic acid, amino acid and hormone content of cauliflower (Brassica oleracea l. var. botrytis) transplants. Acta Sci. Pol. Hortorum Cultus, 13 (6): 71-85.
 • Ercişli, S., Eşitken, A., Cangi, R. And Sahin, F. 2003. Adventitious root formation of kiwifruit in relation to sampling date, IBA and Agrobacterium rubi inoculation. Plant Growth Regulation, 41:133-137.
 • Ercişli, S., Eşitken, A., Sahin, F. 2004. Exogenous IBA and inoculation with Agrobacterium rubi stimulate adventitious root formation on hardwood stem cuttings of two rose genotypes. HortScience, 39: 533-534.
 • Eşitken, A., Ercişli, S., Şevik, İ. and Şahin, F. 2003. Effect of Indole 3 Butric Asit and different strains of Agrobacterium rubi on adventitive root formation from softwood and semihardwood wild sour cherry cuttings. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27: 37-42.
 • Girgin, E. 2019. Rizobakterilerin ve Kimyasal Gübrelerin Cyclamen persicum Bitkisinin Gelişimi Üzerine Etkileri. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Güneş, A., Karagöz, K., Turan, M., Kotan, R., Yıldırım, E., Cakmakcı, R. and Şahin, F. 2015. Fertilizer efficiency of some plant growth promoting rhizobacteria for plant growth. Research Journal of Soil Biology, 7 (2): 28-45.
 • İmriz, G., Özdemir, F., Topal, İ., Ercan, B., Taş, M.N., Yakışır, E. ve Okur, O. 2014. Bitkisel üretimde bitki gelişimini teşvik eden rizobakteri (PGPR)'ler ve etki mekanizmaları. Elektronik Mikrobiyoloji Dergisi, 12 (2): 1-19.
 • Karagöz, K., Ateş, F., Karagöz, H., Kotan, R. and Çakmakçı, R. 2012. Characterization of plant growth-promoting traits of bacteria isolated from the rhizosphere of grapevine grown in alkaline and acidic soils. European Journal of Soil Biology, 50: 144-150.
 • Karagöz, F.P., Dursun, A., Kotan, R., Ekinci, M., Yıldırım, E. and Mohammadi, P. 2016. Assessment of the effects of some bacterial isolates and hormones on corm formation and some plant properties in saffron (Crocus sativus L.). Journal of Agricultural Science, 22: 500-511.
 • Karakurt, H. 2006. Bazı bakteri ırklarının elmada meyve tutumu, meyve özellikleri ve bitki gelişmesi üzerine etkilerinin belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Karakurt, H., Kotan, R., Aslantas, R., Dadaşoğlu F., and Karagöz, K. 2010. Inoculation effects of Pantoea agglomerans strains on growth and chemical composition of Plum. Journal of Plant Nutrition, 33 (13): 1998-2009.
 • Karakurt, H., Kotan, R., Dadaşoğlu, F., Aslantaş, R. and Şahin, F. 2011. Effects of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on fruit set, pomological and chemical characteristics, color values, and vegetative growth of sour cherry (Prunus cerasus cv. Kütahya). Turkish Journal of Biology, 35: 283-291.
 • Kayın, G.B., Öztüfekçi, S., Akın, H.F., Karaata E.U., Katkat, A.V. and Turan, M.A. 2015. Effect of Bacillus subtilis Ch-13, Nitrogen and Phosphorus on Yield, Protein and Gluten Content of Wheat (Triticum aestivum L.). Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 29(1): 19-28.
 • Kaymak H. C., Yaralı F., Güvenç I. and Dönmez, M.F. (2008). The Effect of inoculation with plant growth rhizobacteria (PGPR) on root formation of mint (Mentha piperita L.) cuttings. African Journal of Biotechnology, 7: 4479-4483.
 • Kotan, R., Kant, C., Karagöz, K., Dadaşoğlu, F., Çakmakçı, R., Fayetörbay, D., Şahin, F. and Çomaklı, B. 2009. Bazı Bakteri İnokülasyonlarının Kontrollü Şartlar Altında Yonca Bitkisinin (Medicago sativa L.) Büyümesi ve Kimyasal Kompozisyonu Üzerine Etkisi. 16. Ulusal Biyoteknoloji Kongresi. Antalya.
 • Kınık, E., 2014. Bazı Odunsu Süs Bitkilerinin Çelikle Çoğaltılmaları Üzerine Oksin, Mikoriza Ve Bakteri Uygulamalarının Etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kınık, E. ve Çelikel, F.G. 2017. Bakteri ve Oksin Uygulamalarının Kuşburnu Bitkisinin Çelikle Çoğaltılması Üzerine Etkileri. Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 5(13): 1714-1719.
 • Kır, Ö. 2010. Ekonomik öneme sahip bazı süs çalılarının köklendirilmesi üzerine hormonların ve bakterilerin etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kleopper, J.W. and Schroth, M.N. 1978. Plant Growth Promoting Rhizobacteria on Radishes. In Proceedings of the Fourth International Conference on Plant Pathogenic Bacteria, 2: 879-882.
 • Kloepper, J.W. 1993. Plant Growth Promoting Rhizobacteria as Biological Control Agents.F. Blasne Metting J.M. Dekker (Ed.).(pp. 255-274). Soil Microbial EcologyInc. New York.
 • Kotan, R., Çakmakçı, R., Şahin, F., Karagöz, K., Dadaşoğlu, F. ve Kantar, F., 2010. Türkiye’de Bakteriyel Biyoajanlar Kullanılarak Hastalık Ve Zararlıların Kontrolüne Yönelik Yapılan Biyolojik Mücadele Çalışmaları. Türkiye IV. Organik Tarım Sempozyumu, 28 Haziran-1 Temmuz 2010, Erzurum.
 • Lucas Garcia, J.A., Probanza, A., Ramos, B., Ruiz Palomino, N. and Gutierrez Manero, F.J. 2000. Effects of Inoculation with PGPR on Seedling Growth of Different Tomato and Pepper Varieties in Axenic Conditions. Fifth International PGPR Workshop, 29 October -3 November, Cordoba-Argentina.
 • Lucy M, Reed E, Glick, BR. 2004. Application of free living plant growth-promoting rhizobacteria. (Antonie van Leeuwenhoek) Kluwer Academic, 86: 1-25.
 • Lemanceau, P., Steinberg, C., Thomas, D.J.I., Edel, V., Raaijmakers, J. and Alabouvette, C. 2000. Natural Soil Suppressiveness to Soilborne Diseases. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina.
 • Mishra, R.K., Prakash O., Alam, M. and Dikshit, A. 2010. Influence of plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) on the productivity of Pelargonium graveolens L. Herit. Recent Research in Science and Technology, 2(5), 53–57.
 • Morsünbül, T., Solmaz, S.K.A., Üstün, G.E. ve Yonar, T. 2010. Bitki Gelişim Düzenleyici (BGD)’lerin Çevresel Etkileri Ve Çözüm Önerileri. Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 15 (1): 1-11.
 • Orhan, E, Ercişli, S., Eşitken, A. and Şahin, F. 2006. Lateral root induction by bacteria, radicla cut off and IBA treatments of almond cvs. ‘Texas’ and ‘Nonpareil’ seedling. Scientific Works of the Lithuanian Institute of Horticulture and LithuanianUnıversity of Agriculture. SodininkysteIr Darzininkyste, 25(2): 71-16.
 • Padmadevi, K. Jawaharlal, M. and Vijayakumar, M. 2004. Effect of biofertilizers on floral characters and vase life of anthurium (Anthurium andreanum Lind.) cv. Temptation. South Indian Horticulture, 52 (1–6): 228–231.
 • Parlakova, F. 2014. Azot Fikseri Ve Fosfat Çözücü Bakterilerin Lale Çeşitlerinin Bitkisel Gelişimi, Soğan Sayısı, Kalitesi Ve Mineral Madde İçeriğine Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Parlakova Karagöz, F. 2018. Bitki büyümeyi teşvik edici rizobakteri izolatları ile kimyasal gübre kombinasyonlarının Atatürk çiçeği (Euphorbia pulcherrima L.)'nde bitki gelişim parametrelerine etkisi, Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Parmar, N. and Dadarwal, K.R. 2000. Pathogenic Suppressive Abilities of Rhizosphere Bacteria From Healthy Chikpea Plants. Fifth International PGPR Workshop, 29 October -3 November, Cordoba-Argentina.
 • Romerio, R.S. 2000. Preliminary Results on PGPR Research at the Universidade Federal de Vicosa, Brazil. Fifth International PGPR Workshop, 29 October-3 November, Cordoba-Argentina.
 • Samancıoglu, A., Yıldırım, E., Turan, M., Kotan, R., Şahin, U. and Kul, R. 2016. Amelioration of drought stress adverse effect and mediating biochemical content of cabbage seedlings by plant growth promoting rhizobacteria. Int. J. Agric. Biol., 18: 948‒956.
 • Şahin, U., Ekinci, M., Yıldırm, E., Kızıloğlu, M.F., Turan, M., Kotan, R. and Örs, S. 2015. Ameliorative effects of plant growth promoting bacteria on water-yield relationships, growth and nutrient uptake of lettuce plants under different irrigation levels. Hort Science.,50 (9): 1379–1386.
 • Sezen, I., Kaymak, H.Ç., Aytatlı, B., Dönmez, M.F. and Ercişli, S. 2014. Inoculations With Plant Growth Promoting Rhizobacterıa (Pgpr) Stimulate Adventitious Root Formation On Semi-Hardwood Stem Cuttıngs of Ficus benjamina L. Propagation of Ornamental Plants, 14 (4),152-157.
 • Siddiqui, M.I., Hussain, S.A. 2007. Effect Of İndole Butyric Acid And Types Of Cuttings On Root İnitiation Of Ficus hawaii. Sarhad Jornal of Agriculture, 23: 919-925
 • Singh, I. 2018. Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) and their various mechanisms for plant growth enhancement in stressful conditions: a review. European Journal of Biological Research, 8(4): 191-213.
 • Turan, M., Ekinci, M., Yıldırım, E., Güneş, A., Karagöz, K., Kotan, R. and Dursun, A. 2014. Plant growth-promoting rhizobacteria improved growth, nutrient, and hormone content of cabbage (Brassica oleracea) seedlings. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 38: 327-333.
 • Yılmaz, R. ve Yüksel, E. 2002. İndol 3 Asetik Asitin 3. nesil farelerin kemik iliği hücrelerinde mitotik indeks üzerine etkisi. S.D.Ü Tıp Fakültesi Dergisi, 12(2): 46-49.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Ziraat Mühendisliği (Diğer)
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

İşik SEZEN

0000-0003-0304-9072
Türkiye


Elif AKPINAR KÜLEKÇİ

0000-0003-2818-8562

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2020
Gönderilme Tarihi 25 Ekim 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 34 Sayı: Özel Sayı

Kaynak Göster

APA
SEZEN, İ., & AKPINAR KÜLEKÇİ, E. (2020). Süs Bitkilerinin Gelişim Parametreleri Üzerine Bitki Gelişimini Teşvik Eden Bakterilerin Etkisi. Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, 34(Özel Sayı), 9-20.

TR Dizin kriterleri gereği dergimize gönderilecek olan makalelerin mutlaka aşağıda belirtilen hususlara uyması gerekmektedir.

Tüm bilim dallarında yapılan, ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.
Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.
Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir.
Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.
Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi.
Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.
- Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar
- İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
- İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
- Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
- Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
Ayrıca;
- Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
- Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
- Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.Makale başvurusunda;

(1) Tam metin makale, Dergi yazım kurallarına uygun olmalı, Makalenin ilk sayfasında ve teşekkür bilgi notu kısmında Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna ve Etik kurul izni gerektirmediğine dair ifadeye yer verilmelidir. Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmeli ve sisteme belgenin yüklenmesi gerekmektedir. (Dergiye gönderilen makalelerde; konu ile ilgili olarak derginin daha önceki sayılarında yayımlanan en az bir yayına atıf yapılması önem arz etmektedir. Dergiye yapılan atıflarda “Bursa Uludag Üniv. Ziraat Fak. Derg.” kısaltması kullanılmalıdır.)

(2) Tam metin makalenin taratıldığını gösteren benzerlik raporu (Ithenticate) (% 20’nin altında olmalıdır),

(3) İmzalanmış ve taratılmış başvuru formu, Dergi web sayfasında yer alan başvuru formunun başvuran tarafından İmzalanıp, taratılarak yüklenmesi , (Ön yazı yerine)

(4) Tüm yazarlar tarafından imzalanmış telif hakkı devir formunun taranmış kopyası,

(5) Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, Çıkar Çatışması beyanı verilmesi Makale sonunda; Araştırmacıların Katkı Oranı beyanı, varsa Destek ve Teşekkür Beyanı, Çatışma Beyanı verilmesi ve sisteme belgenin (Tüm yazarlar tarafından imzalanmış bir yazı) yüklenmesi gerekmektedir.

Belgelerin elektronik formatta DergiPark sistemine https://dergipark.org.tr/tr/login adresinden kayıt olunarak başvuru sırasında yüklenmesi mümkündür. 


25056 

Journal of Agricultural Faculty of Bursa Uludag University is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.