Yazım Kuralları

Yayın ve Yazım İlkeleri

1- Bingöl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü Dergisi, ulusal hakemli bir dergi olup altı ayda bir, yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Zazaca ve Kürtçe alanında akademik nitelik taşıyan çalışmalara yer verilmektedir.

2- Türkçe, Zazaca, Kürtçe, İngilizce, Almanca, Arapça ve Farsça olmak üzere 7 farklı dilde gönderilen makalelere yer verilmektedir.

3- Yayınlamak amacıyla gönderilen makalelerin, daha önce herhangi bir yerde yayınlanmamış olması gerekmektedir.

4- Gönderilen makaleler için herhangi bir telif ücreti ödenmemektedir. Gönderilen makalelerin yayın hakkı, enstitümüze devredilmiş sayılır.

5- Dergide yer alan bütün makaleler ile ilgili sorumluluk ve içerik yazar/yazarlara aittir. Bu konuda herhangi bir hukukî sorumluluk üstlenilmemektedir. Gönderilen makalelerde eğer birden fazla yazar var ise, ilk sırada yer alan yazar muhatap kabul edilir.

6- Makale özetlerinin hem İngilizce hem de makalenin hazırlandığı dilde olması gerekmektedir, özet kısmı 150 kelimeden az 300 kelimeden çok olmamalıdır. Makalenin içeriğini kapsayan 4-5 anahtar kelime her iki dilde de yazılmalıdır. Ayrıca makalenin İngilizce başlığı da verilmelidir.

7- Eğer hazırlanan makale; tez, kitap vb. yayınlardan oluşturulmuş ise ilk sayfada bir dipnot ile bu belirtilmelidir. Hazırlanan çalışma çeviri, transkripsiyon vb. ise orijinal metin de PDF olarak çalışma ile beraber gönderilmelidir.

8- Gönderilen makaleler kaynakça ve ekler hariç 20 sayfayı geçmemelidir. 20 sayfayı geçen yazılar için yazının türüne ve konusuna göre editör kurulunun görüşleri doğrultusunda esneklik gösterilebilir.

9- Gönderilen her bir makale, iki hakem tarafından değerlendirilir, hakem onayından geçmeyen makalelere yer verilmez. Hakem raporlarından sonra yapılması istenilen düzeltmelerin, yazar veya yazarlar tarafından yapılmaması durumunda, söz konusu makale yayımlanmaz.

10- Makalenin tamamında (dipnotlar ve kaynakça da dahil) Times New Roman yazı karakteri kullanılmalıdır.

11- Makale ismi her kelimenin ilk harfi büyük olacak şekilde, 14 punto ve bold olarak makalenin başında yer almalıdır. Alt tarafında ise makalenin İngilizce ismi aynı şekilde 12 punto olarak verilmelidir.

12- Yazar veya yazarların isimleri makale isimlerinin alt tarafında ismin ilk harfi, soy ismin tamamı büyük olacak şekilde yazılmalı ve sola dayalı olmalıdır.

13- Makalenin tamamı için 1.5 satır aralığı belirlenmelidir. Word dosyasının bütün kenarları 2.5 cm. olmalıdır.

14- Kaynakça yazar soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmelidir.

15- Kaynak gösteriminde APA (American Psychological Association/ Amerikan Psikoloji Derneği) kuralları tercih edilmişse, kaynakça da ona uygun olmalıdır.

16- Dipnotlar sayfa altında sıralı numara sistemine göre düzenlenmeli ve aşağıda belirtilen kaynak gösterme usullerine uyulmalıdır:

a) Kitap (yayımlanmış eser): Yazar-yazarların ad ve soyadı, eser adı (italik), (çeviri ise çevirenin, tahkikli ise tahkik edenin, sadeleştirme ise sadeleştirenin, edisyon ise editörün veya hazırlayanın adı soyadı), yayınevi, (varsa) kaçıncı baskı olduğu, baskı yeri ve tarihi, cildi, sayfası.

b) Makale: Yazar adı soyadı, makale adı (tırnak içinde), dergi veya eser adı (italik), çeviri ise çevirenin adı soyadı, baskı yeri, tarihi, cildi, sayısı, sayfası. (Kaynakçada makalenin geçtiği sayfa aralığının tamamı: ss. 35-52) 

c) Dipnotlarda kullanılan kaynak ilk geçtiği yerde yukarıdaki şekilde tam künye ile verilmelidir. İkinci defa gösterilen aynı kaynak için; yazarın soyadı, eserin adı ve sayfa numarası yazılır. 

d) İnternet kaynaklarında yararlanıldığı tarih belirtilmelidir.

17- Dergimiz yayımlandıktan sonra makalesi bulunan yazarlara, iki adet basılı nüsha gönderilir. Ayrıca yazara ait makale PDF formatında elektronik ortamda gönderilecektir.