Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 101 - 120 2019-12-31

Investigation of English Language Teachers and School Principals’ Views on the Foreign Language-Based Implementation in 5th Grades in Secondary Schools
Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi

Oğuz KAYABAŞI [1] , Erdoğan KÖSE [2]


As from 2017-2018 academic year, the Ministry of National Education (MNE) has initiated foreign language-based class implementation in the 5th grades of the middle schools. For this reason, it is very important to determine the opinions of teachers and school administrators, who are program practitioners, about the implementation and to make the system more widespread and to conduct it more systematically and properly throughout the country. With this motivation, it was tried to determine the opinions of the English teachers and school administrators about the foreign language-based class practice in the 5th grade of the secondary school which is still continuing as a pilot application. The study adopted the case study design of qualitative research methods. Data were collected through interview form consisting of semi-structured questions. The study group consisted of 16 English language teachers and 4 school principals who were voluntarily working in the pilot schools in five central districts of Antalya. As a result of the research, it was revealed that the practice was positive, but some shortcomings of the practice should be ironed out and then it should be generalized.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren ortaokul 5. sınıflarda ülke genelinde belirlenen okullarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulamasını başlatmıştır. Bu nedenle program uygulayıcıları olan öğretmen ve okul yöneticilerinin uygulama hakkındaki görüşlerinin tespit edilmesi, uygulamanın yaygınlaştırılarak ülke genelinde daha sistematik ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla çalışmada halen pilot uygulama olarak devam eden ortaokul 5. sınıflarda yabancı dil ağırlıklı sınıf uygulaması hakkında İngilizce öğretmenlerinin ve okul yöneticilerinin görüşleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Çalışma, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi ile desenlendirilmiştir. Çalışmada veriler, görüşme formu ve yarı yapılandırılmış sorulardan oluşan görüşme tekniği ile toplanmıştır. Araştırmanın çalışma grubu; Antalya ili beş merkez ilçesinde pilot olarak uygulama yapılan okullarda görev yapan, gönüllü olarak araştırmaya katılan 16 İngilizce öğretmeni ve dört okul yöneticisinden oluşmuştur. Araştırmanın sonucunda uygulamanın olumlu olduğu, ancak uygulamanın eksik yanlarının giderilerek yaygınlaştırılması gerektiği yönünde görüşler ortaya çıkmıştır.
 • Bahanshal, D. A. (2013). The Effect of Large Classes on English Teaching and Learning in Saudi Secondary Schools. English Language Teaching, 6(11), 49-59.
 • Büyüköztürk, S., Kılıç Çakmak, E., Akgün O. E., Karadeniz, S. ve Demirel, F. (2013). Bilimsel araştırma yöntemleri. Ankara: Pegem Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. (2014). Nitel, nicel araştırma deseni ve karma yöntem yaklaşımları (Çev. Ed. SB Demir). Ankara: Eğiten Kitap.
 • Demirel, Ö. (2010). Yabancı Dil Öğretimi. Ankara: Pegem Akademi.
 • Gandara, P., Maxwell-Jolly, J. and Driscoll, A. (2005). Listening to teachers of English language learners: A survey of California teachers' challenges, experiences, and Professional development needs. Policy Analysis for California Education, PACE (NJ1).
 • Kambur, S. (2018). An Evaluation of 5th Grade Intensive English Language CurriculumI In Terms of Teacher Opinions Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Karasar, N. (1995). Bilimsel araştırma yöntemi, kavramlar, ilkeler. Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
 • Kuru Atadere, Y. (2012). Türkiye’de Erken Yaşta Yabancı Dil Eğitimi. Veli ve Öğretmenlerin Erken Yaşta Yabancı Dile Yönelik Algı ve Tutumları Yüksek Lisans Tezi Çanakkale: Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • MEB (Millî Eğitim Bakanlığı), (2017). Yabancı Dil Ağırlıklı 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı, https://ttkb.meb.gov.tr/www/haftalik-ders-cizelgeleri/kategori/7
 • Miles, M, B. and Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded Source book. (seconded.). Thousand Oaks, CA: Sage.
 • Özkan, E., Özdemir, E. B. ve Tavşancıl E. (2018). Beşinci Sınıf Düzeyinde Yabancı Dil Ağırlıklı Eğitim Verilmesine İlişkin Görüşler Tarih Okulu Dergisi (TOD), 11(34), 1293-1311.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık, Ankara.
 • Yolasığmazoğlu, H. (2008). Zur Unter suchung der Ein fluss faktoren auf das Fremd sprachen lernen des Kindes in der Vorschule Doktora Tezi, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • 6258 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, T.C. Resmî Gazete (RG28941 14 Mart 2014)http://www.resmigazete.gov.tr/eskier/2014/03/2014 0314-1.htm
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Oğuz KAYABAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Erdoğan KÖSE
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA KAYABAŞI, O , KÖSE, E . (2019). Ortaokul 5. Sınıflarda Yabancı Dil Ağırlıklı Sınıf Uygulaması Hakkında İngilizce Öğretmenleri ve Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 1 (2) , 101-120 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/caless/issue/51588/669076