Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 199 - 214 2019-12-31

Social Studies Teacher Candidates’ Opinions on School Experience (Case of Akdeniz University)
Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği)

Seda ALPASLAN [1] , Yüksel KAŞTAN [2]


The purpose of this study is to determine the opinions of the teacher candidates who are studying in the Social Studies Education section towards the School Experience lesson. The research was carried out in the fall semester of 2016-2017 academic year through 56 teacher candidates in the 4th grade in the Department of Social Studies Education of Akdeniz University. The quantitative research model was adopted and a survey called “social studies teacher candidates ' views on school experience lesson” was used, which included personal information and statements developed by the researcher as a data collection tool. The study data were analyzed with the IBM SPSS 20.0 program. As a result, it has been reached that it is necessary and important for the teacher candidates who are studying in Social Studies Education program to be applied but they are reluctant to apply the course.
Bu çalışmanın amacı, Sosyal Bilgiler Eğitimi bölümünde öğrenim gören öğretmen adaylarının Okul Deneyimi dersine yönelik görüşlerini tespit etmektir. Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz döneminde Akdeniz Üniversitesi, Sosyal Bilgiler Eğitimi Anabilim Dalında 4. sınıfta okuyan 56 öğretmen adayı ile yapılmıştır. Araştırmada nicel araştırma modeli benimsenerek, veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgiler ve ifadelerin yer aldığı “Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri” adlı anket kullanılmıştır. Araştırma verileri IBM SPSS 20.0 programı ile analiz edilmiştir. Sonuç olarak Sosyal Bilgiler Eğitimi programında öğrenim gören öğretmen adaylarının dersin uygulanmasının gerekli ve önemli olduğu, ancak uygulama öğretmeni ve uygulama öğretim elemanının dersin uygulanmasında isteksiz oldukları sonucuna ulaşılmıştır.
 • Aytaçlı, B. (2012). İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • Demir, Y. (2012). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersi Kapsamında Karşılaştığı Sorunlar ve Çözüm Önerileri. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Bolu.
 • Demircan, C. (2007). Okul deneyimi II dersine yönelik öğrenci görüşlerinin incelenmesi (Mersin Üniversitesi örneği). Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3 (2), 119-132.
 • Durmuş, B., Yurtkoru, S. ve Çinko, M. (2013). Sosyal bilimlerde SPSS’le veri analizi(5.Baskı). İstanbul, Beta Yayıncılık.
 • Kasap, G. (2015) Öğretmen adaylarının okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine Yönelik görüşlerinin belirlenmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi).Giresun Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Giresun.
 • Kudu, M., Özbek, R. ve Bindak, R. (2006). Okul deneyimi- I uygulamasına ilişkin öğrenci algıları (Dicle Üniversitesi örneği). Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 5 (15), 99-109.
 • Mcmillan, J. H., & Schumacher, S. (2001). Research in Education: A Conceptual İntroduction (5th ed.). New York: Longman. MEB (1998). Öğretmen Adaylarının Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okullarda Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge, Tebliğler Dergisi.
 • Oral, B. ve Dağlı, A., (1999). Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimine İlişkin Algıları. Çağdaş Eğitim Dergisi, 254, 18- 24.
 • Ören, F., Seyfettin, Ö. ve Erdoğmuş, E. (2009). Öğretmen adaylarının okul deneyimi derslerine yönelik tutumlarının ve görüşlerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 15 (58), 217-246.
 • Özmen, H. (2008). Okul deneyimi-I ve okul deneyimi-II derslerine yönelik öğretmen adaylarının görüşleri. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 25, 25-37.
 • Sarıçoban, A. (2008). Okul deneyimi ve öğretmenlik uygulaması derslerine ilişkin uygulama öğretmenleri ve öğretmen adaylarının görüşleri. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28 (3), 31-55.
 • Topkaya, E. Z. ve Yalın, M. (2005). Uygulama öğretmenliğine ilişkin tutum ölçeği geliştirilmesi. Eğitimde Kuram ve Uygulama, 1(1-2), 14-24.
 • Turgut, M., Yılmaz, S. ve Firuzan, A. (2008). Okul deneyimi uygulama sürecinin değerlendirilmesi üzerine bir araştırma. Bilim, Eğitim ve Düşünce Dergisi, 8(2), 1-26.
 • Ünlü, H. ve Karahan, B. G.(2010). Beden eğitimi öğretmen adaylarının okul deneyimi dersine yönelik tutumlarının incelenmesi. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7 (2), 125-134.
 • Üstün, E., Erkan, S. ve Akman, B. (2004). Türkiye'de okul öncesi öğretmenliği öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının incelenmesi. Manas Dergisi, 10, 129-136.
 • Yapıcı, Ş. ve Yapıcı, M.(2004).öğretmen adaylarının okul deneyimi I dersine ilişkin görüşleri. İlköğretim Online Dergisi, 3(2), 54-59.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Seda ALPASLAN (Sorumlu Yazar)
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Yüksel KAŞTAN
Kurum: AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA ALPASLAN, S , KAŞTAN, Y . (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Okul Deneyimi Dersine Yönelik Görüşleri (Akdeniz Üniversitesi Örneği). International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 1 (2) , 199-214 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/caless/issue/51588/669094