Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GERİ BİLDİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM İLE GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 276 - 303, 28.06.2020
https://doi.org/10.35452/caless.2020.14

Öz

Bu çalışma, Türkçe öğretmeni adaylarının geri bildirimlerinde teknoloji destekli öğretim ile geleneksel öğretim yönteminin etkisini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, statik grup karşılaştırmalı desenle uygulanmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yıllarında Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. Sınıf öğrencileri deney grubu (25), kontrol grubu (30) kişi ile çalışılmıştır. Veri toplama araçları olarak “Teknoloji Algı Ölçeği, Bilgisayar Yeterlik Ölçeği ve Geri Bildirim Bilgi Düzeylerini Belirleme Testi (Tınmaz, 2004)” ile araştırmacı tarafından geliştirilen “Metin yazma formu ve Geribildirim değerlendirme rubriği” kullanılmıştır. Verilerin analizinde betimsel istatstik (frekans, yüzde ve aritmetik ortalama) ve geri bildirim düzeylerinin (biçim, içerik, metin türü, dil ve üslup) karşılaştırılmasında Mann Whitney U testi; bilgisayar yeterlik düzeylerinin ve bilgisayara yönelik algılarının belirlenmesinde ise bağımsız örneklem t testi analizi kullanılmıştır. Deney ve kontrol grubunun almış oldukları eğitim sonrasında verdikleri geleneksel ve teknolojik bildirimler çeşitli analiz yöntemleri ile cinsiyet, sınıf, metin türü gibi değişkenler açısından incelenmiş ve istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır. Elde edilen veriler sonucunda öğretmen adaylarının bilgisayar yeterliliklerinin orta düzeyde olduğu tespit edilmiştir. Teknoloji kullanımına yönelik algıları arasında ise anlamlı bir fark bulunmamaktadır.

Destekleyen Kurum

Hatay Mustafa Kemal üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri

Proje Numarası

16501

Teşekkür

Hatay Mustafa Kemal üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimine teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Abdel-Fattah, I. I. E. (2013). The ımpact of the direct teacher feedback strategy on the efl secondary stage students' writing performance. Mansoura University, Egypt.
 • Agan, Ş.İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Destekli Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminin, İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Anasınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Hatırlama Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Akdaş, A. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinlerine Yönelik Geri Bildirimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 33 - 45.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin İnternet Kullanımı Ve Bu Konudaki Öğretmen Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 1-8 {2002}
 • Aktaş, M. (2013). Aynı Performans Görevinin Farklı Sayıda Puanlayıcılar Tarafından Üç Farklı Teknikle Puanlanmasından Elde Edilen Puanların Güvenirliklerinin Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-327.
 • Atlı, Ş., Aksüt, M., Atar, G., Yıldız, N. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yaklaşımı, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Beach, Richard & Friederich, Tom.(2006). “Response to Writing”. In Charles. A MacArthur, SteveGrahamJill Fitzgerald (Eds.). Handbook of Wiriting Research. The Guilford Press. New York: pp.222-234.
 • Bitchener, J., ve Ferris, D. R. (2012). Written Corrective Feedback İn Second Language Acquisition And Writing. New York: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Chang, N. (2011). Pre-service teachers’ views: How did e-feedback through assessment facilitate their learning? Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 11, 2, 16 - 33.
 • Chang, N., Watson, .A. B., Bakerson, A. M., Williams, E. E., McGoron, F. X. And Spitzer, B. (2012). Electronic feedback or handwritten feedback: What do undergraduate students prefer and why? Journal of Teaching and Learning with Technology, Vol. 1,1, 1 –23.
 • Ellis, R. (2009). A typology of written corrective feedback types. ELT Journal, 63(2), 97-107.
 • Ene, E. ve Upton, T. A. (2014). Learner uptake of teacher electronic feedback in ESL composition. System. 46, 80-95.
 • Erdemir , N., Bakırcı H., Eyduran E., (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı 3.
 • Goldstein, L. (2004). Questions and answers about teacher written commentary and student revision: Teachers and students working together. Journal of Second Language Writing, 13 (31), 63-80.
 • Göçer, A. (2011a). Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-97.
 • Göçer, Ali (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3 (12), 178-195.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe Ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 91-95.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBU Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.
 • Işık Ö. F. (2015). Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Elektronik Geri Bildirimler Aracılığıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S., Uça, S. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları İle Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 26-36.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (22. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Öğüt, H., Altun, A.A., Sulak, S. A. ve Koçer, H. E. (2004). Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CD’ si ile E- Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technolog, 2(4), 67-74.
 • Ömür, S. (2009). Geri Bildirim Değerlendirme Rubriğiyle, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ,Mersin.
 • Özkul, S. (2014). Video Inclusive Portfolio (VIP) As A New Form Of Teacher. Feedback in teaching , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi: Ankara.
 • Tamer, M. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Eğitimindeki Geri Bildirimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Turgut, Ö. P., İnternet Reklâmlarında Tasarım Sorunları: Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme, http://inet.tr.org.tr/inetconf10/bildiri/12.doc, Erişim Tarihi: 13.02.2018.
 • Ülper, H. (2009). Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine İlişkin Olarak Öğrencilere Geri Bildirim Sunmada İşbirliği İlkelerinin Kullanımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (8), 422-429.
 • Ülper, H. (2011). Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geri Bildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri. Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (22), 280-300.
 • Ülper, H. (2012). Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geri Bildirimlerin Özellikleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 165(37), 121-136.
 • Yağcı, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Dil Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Yalın, H, İ. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 233.
 • Yavuz Erkan, D. (2004). Efficacy of cross- cultural email exchange for enhancing EFL writing: A perspective for tertiary level Turkish EFL learners. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.

THE EFFECT OF TECHNOLOGY SUPPORTED TEACHING AND TRADITIONAL TEACHING METHOD IN TURKISH TEACHER TRAINERS

Yıl 2020, Cilt: 2 Sayı: 1, 276 - 303, 28.06.2020
https://doi.org/10.35452/caless.2020.14

Öz

This study aims to determine the effect of technology supported education and traditional teaching method in Turkish teacher candidates' feedback. The study was applied with a static group comparative pattern. In 2016-2017 academic year, students of Hatay Mustafa Kemal University, Faculty of Education, Department of Turkish Teaching, 3rd Class students were studied with experiment group (25) and control group (30). "Technology Perception Scale, Computer Proficiency Scale and Feedback Determination Levels Test (Tınmaz, 2004)" and "Text writing form and Feedback evaluation rubric" developed by the researcher were used as data collection tools. Mann Whitney U test in the comparison of descriptive statistics (frequency, percent and arithmetic mean) and feedback levels (format, content, text type, language and style) in the analysis of the data; Independent sample t test analysis was used to determine the computer proficiency levels and perceptions about the computer. The traditional and technological notifications given by the experimental and control groups after the training they received were analyzed in terms of variables such as gender, class, text type and statistically compared with various analysis methods. As a result of the data obtained, it was determined that the pre-service teachers' computer competencies are at a medium level.There is no significant difference between their perceptions of technology use.

Proje Numarası

16501

Kaynakça

 • Abdel-Fattah, I. I. E. (2013). The ımpact of the direct teacher feedback strategy on the efl secondary stage students' writing performance. Mansoura University, Egypt.
 • Agan, Ş.İ. (2004). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Destekli Yabancı Dil (İngilizce) Öğretiminin, İlköğretim Okul Öncesi Eğitimi Anasınıfı Öğrencilerinin Öğrenme Hatırlama Düzeyleri Üzerindeki Etkisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Muğla Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Muğla.
 • Akdaş, A. (2014). Türkçe Öğretmeni Adaylarının Ortaokul Öğrencilerinin Yazılı Metinlerine Yönelik Geri Bildirimleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Akkoyunlu, B. (1998). Bilgisayar ve Eğitimde Kullanılması. Çağdaş Eğitimde Yeni Teknolojiler. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayınları, 33 - 45.
 • Akkoyunlu, B. (2002). Öğretmenlerin İnternet Kullanımı Ve Bu Konudaki Öğretmen Görüşleri, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 22: 1-8 {2002}
 • Aktaş, M. (2013). Aynı Performans Görevinin Farklı Sayıda Puanlayıcılar Tarafından Üç Farklı Teknikle Puanlanmasından Elde Edilen Puanların Güvenirliklerinin Genellenebilirlik Kuramına Göre İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Mersin Üniversitesi, Mersin.
 • Arıcı, A. F. ve Ungan, S. (2008). İlköğretim II. Kademe Öğrencilerinin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Bazı Yönlerden Değerlendirilmesi. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20, 317-327.
 • Atlı, Ş., Aksüt, M., Atar, G., Yıldız, N. (2007). Türkçe Öğretmen Adaylarının Bilişim Teknolojilerine Yaklaşımı, Akademik Bilişim Konferansı Bildirileri Dumlupınar Üniversitesi, Kütahya.
 • Beach, Richard & Friederich, Tom.(2006). “Response to Writing”. In Charles. A MacArthur, SteveGrahamJill Fitzgerald (Eds.). Handbook of Wiriting Research. The Guilford Press. New York: pp.222-234.
 • Bitchener, J., ve Ferris, D. R. (2012). Written Corrective Feedback İn Second Language Acquisition And Writing. New York: Routledge.
 • Büyüköztürk, Ş., Kılıç Çakmak, E., Akgün, Ö.E., Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2014). Bilimsel Araştırma Yöntemleri (17. Baskı). Ankara: Pegem Yayınları
 • Chang, N. (2011). Pre-service teachers’ views: How did e-feedback through assessment facilitate their learning? Journal of the Scholarship of Teaching and Learning, Vol. 11, 2, 16 - 33.
 • Chang, N., Watson, .A. B., Bakerson, A. M., Williams, E. E., McGoron, F. X. And Spitzer, B. (2012). Electronic feedback or handwritten feedback: What do undergraduate students prefer and why? Journal of Teaching and Learning with Technology, Vol. 1,1, 1 –23.
 • Ellis, R. (2009). A typology of written corrective feedback types. ELT Journal, 63(2), 97-107.
 • Ene, E. ve Upton, T. A. (2014). Learner uptake of teacher electronic feedback in ESL composition. System. 46, 80-95.
 • Erdemir , N., Bakırcı H., Eyduran E., (2009). Öğretmen Adaylarının Eğitimde Teknolojiyi Kullanabilme Özgüvenlerinin Tespiti, Türk Fen Eğitimi Dergisi, Yıl 6, Sayı 3.
 • Goldstein, L. (2004). Questions and answers about teacher written commentary and student revision: Teachers and students working together. Journal of Second Language Writing, 13 (31), 63-80.
 • Göçer, A. (2011a). Öğrencilerin Yazılı Anlatım Çalışmalarının Türkçe Öğretmenlerince Değerlendirilmesi Üzerine, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 30(2), 71-97.
 • Göçer, Ali (2010). Türkçe Öğretiminde Yazma Eğitimi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 3 (12), 178-195.
 • Göğüş, B. (1978). Orta Dereceli Okullarımızda Türkçe Ve Yazın Eğitimi. Ankara: Kadıoğlu Matbaası, 91-95.
 • Hamzadayı, E. ve Çetinkaya, G. (2011). Yazılı anlatımı düzenlemede akran dönütleri: dönüt türleri, öğrenci algıları. AİBU Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(1), 147-165.
 • Işık Ö. F. (2015). Türkçenin İkinci Dil Olarak Öğretiminde Elektronik Geri Bildirimler Aracılığıyla Yazma Becerisinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalı Bir Çalışma. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Çanakkale.
 • Karasakaloğlu, N., Saracaloğlu, S., Uça, S. (2011). Türkçe Öğretmenlerinin Teknoloji Tutumları İle Bilgi Teknolojilerini Kullanma Düzeylerinin İncelenmesi, Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2, 26-36.
 • Karasar, N. (2011). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. (22. Basım). Ankara: Nobel Akademik Yayıncılık Eğitim Danışmanlık Tic. Ltd. Şti.
 • Öğüt, H., Altun, A.A., Sulak, S. A. ve Koçer, H. E. (2004). Bilgisayar Destekli, İnternet Erişimli İnteraktif Eğitim CD’ si ile E- Eğitim. The Turkish Online Journal of Educational Technolog, 2(4), 67-74.
 • Ömür, S. (2009). Geri Bildirim Değerlendirme Rubriğiyle, Genel İzlenimle ve İkili Karşılaştırmalar Yöntemiyle Yapılan Değerlendirmelerin Karşılaştırılması. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, ,Mersin.
 • Özkul, S. (2014). Video Inclusive Portfolio (VIP) As A New Form Of Teacher. Feedback in teaching , Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi: Ankara.
 • Tamer, M. (2013). Türkçe Öğretmenlerinin Yazma Eğitimindeki Geri Bildirimleri. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Turgut, Ö. P., İnternet Reklâmlarında Tasarım Sorunları: Banner Reklamlar Üzerine Bir İnceleme, http://inet.tr.org.tr/inetconf10/bildiri/12.doc, Erişim Tarihi: 13.02.2018.
 • Ülper, H. (2009). Metinlerin Tutarlılık Özelliklerine İlişkin Olarak Öğrencilere Geri Bildirim Sunmada İşbirliği İlkelerinin Kullanımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. 2 (8), 422-429.
 • Ülper, H. (2011). Öğrencilerin Ürettikleri Taslak Metinlerine Yönelik Geri Bildirim Almaya İlişkin Yeğleyişleri. Mehmet Âkif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11 (22), 280-300.
 • Ülper, H. (2012). Taslak Metinlere Öğretmenler Tarafından Sunulan Geri Bildirimlerin Özellikleri. Eğitim ve Bilim Dergisi, 165(37), 121-136.
 • Yağcı, A. (2002). İlköğretim 4. ve 5. Sınıflarda Dil Bilgisi Öğretiminde Bilgisayar Teknolojisinin Kullanımına Yönelik Uygulamalı Bir Yaklaşım. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalı, Ankara.
 • Yalın, H, İ. (2008). Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme. Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 233.
 • Yavuz Erkan, D. (2004). Efficacy of cross- cultural email exchange for enhancing EFL writing: A perspective for tertiary level Turkish EFL learners. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Çukurova Üniversitesi, Adana.
Toplam 35 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Alan Eğitimleri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Esra Nur Tiryaki

Aygül Demir Bu kişi benim

Proje Numarası 16501
Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 2 Sayı: 1

Kaynak Göster

APA Tiryaki, E. N., & Demir, A. (2020). TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ GERİ BİLDİRİMLERİNDE TEKNOLOJİ DESTEKLİ ÖĞRETİM İLE GELENEKSEL ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN ETKİSİ. International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences, 2(1), 276-303. https://doi.org/10.35452/caless.2020.14

calessjournal@gmail.com            https://dergipark.org.tr/en/pub/caless         

download