Araştırma Makalesi
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Kaynak Göster

THE RELATIONSHIP BETWEEN ATTITUDES OF ADOLESCENTS ON SOCIAL MEDIA AND NARCISSISM

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 354 - 371, 28.06.2020
https://doi.org/10.35452/caless.2020.17

Öz

The purpose of this research is to examine the relationship between adolescents' attitudes towards social media and narcissism. The research was carried out with 885 high school students (474 girls and 411 boys) in the academic year of 2016-2017 in Antalya/Kepez. “Social Media Attitude Scale“, “Narcissism Scale” and “Personal Information Form” were used to collect data. The sub-dimensions of Social Media Attitude Scale are “Social competence”, “Need of sharing”, “Social isolation” and “Relationship with teachers”. The sub-dimensions of Narcissism Scale are “Power” and “Exhibitionism”. The data were analyzed by using SPSS21 program. In the analysis of the data obtained, t-test, one-way analysis of variance (ANOVA), Tukey’s test and multiple regression analysis were used. The findings show that social competence and need of sharing, a sub-dimension of adolescents’ attitudes towards social media, predicted exhibitionism, a sub-dimension of narcissism. In addition, it is concluded that need of sharing was a predictor of power, a sub-dimension of narcissism.

Kaynakça

 • Alanka, Ö. ve Cezik, A. (2016). Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme. TRT Akademi, 01 (02), 548-569.
 • Anlı, İ. (2005). Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Sınır Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Narsisistik Gelişim Hattındaki Konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Karşılaştırılmaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Atay, S. (2010). Çalışan Narsist: Örgütler, Liderler, Yöneticiler Ve Astlar. İstanbul: Namar Yayınları.
 • Bolat, Y., Ülker, M. ve Göloğlu Demir, C. (2016). Kavramsal Açıdan Narsisizm ve Eğitimde Narsistik Kişilik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (46), 482-492.
 • Buffardi, L. E. and Campbell, W. E. (2008). Narcissism And Social Networking Web Sites. Personality And Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.
 • Campbell, W.K. and Foster, J.D. (2007). The Narcissistik Self: Backgraund, An Extended Agency Model, And Ongoing Controversies. C. Sedikides and S. Spencer (Eds) Frontiers İn Social Psychology: The Self (115-138) Phileadelphia,: Psychology Press.
 • Compiet, K. (2013). Narcissism On Facebook: Appearance And Evaluation Of Narcissistic Facebook Behavior (Yüksek Lisans Tezi). University Of Amsterdam Graduate School Of Communication.
 • Elkind, D. (1967). Egocentrism in Adolescence. Child Development, 38, 2-1024-1038.
 • Eraslan, L. (2016). Sosyal Medyayı Anlamak. Ankara: Nobel Yaşam Yayınları.
 • Erkul, E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, (116), 96-101.
 • Freud, S. (2017). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası (B. Büyükkal, ve S.M. Tura, Çev.). İstanbul: Metis Ötekini Dinlemek. (1914).
 • Geçtan, E. (2013). Psikodinamik Psikiyatri Ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Karaaziz, M. Ve Atak, İ. E. (2013). Narsisizm Ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne Dergisi, 1 (2), 44-59.
 • Kaya, L (2017). Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri Ve Sosyal Medya Kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Kealy, D. ve Rasmussen, B. (2012). Veiled And Vulnerable: The Other Side Of Grandiose Narcissism. Clinical Social Work Journal, 40, 356-365.
 • Kernberg, O. (2006). Sınır Durumlar Ve Patolojik Narsisizm (M. Atakay, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Koç, H.İ. (2017). Sosyal Medya Ve Narsisizm Kültürü (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kohut, H. (2004). Kendiliğin Çözümlenmesi, Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım (C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan, Çev.). İstanbul: Metis Ötekini Dinlemek.
 • Koşan, Y. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Narsisizm Ve Saldırganlık Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Lowen, A. (2016). Narsisizm Gerçek Benlik İnkârı (T. Çetin, Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Mahajan, R. (2013). Narcissism, Loneliness And Social Networking Site Use: Relationship And Differences. The Andhra Pradesh Journal Of Psychological Medicine, 14(2), 134-140.
 • Masterson, J.F. (2004). Narsistik Ve Borderline Kişilik Bozuklukları. Kocaeli: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş Narkisisos’lar: Facebook Kullanım Alışkanlıkları Ve Narsisizm. Selçuk İletişim, 9 (2), 51- 68
 • Otrar, M. ve Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(1), 391-403.
 • Öngen, D. (1993). Ergenlikte Zihinsel Gelişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 1993.
 • Öngen, D.E. (2010). Relationships Between Narcissism And Aggression Among Non-Referred Turkish University Students. Procedia Social And Behavioral Sciences, 5. 410–415.
 • Özen, İ.N. (2012). İletişim Bilimleri Bağlamında Sosyal Medya Ve Sosyo-Kültürel Değişim (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ryan, T. and Xenos, S. (2011). Who Uses Facebook? An Investigation İnto The Relationship Between The Big Five, Shyness, Narcissim, Loneliness And Facebook Usage. Computer İn Human Behavior, 27, 1658-1664.
 • Santrock, J.W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel, Çev.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Sütçüoğlu, T. (2014). Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme Ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Twenge, J.M., Campbell, W.K. (2010). Asrın Vebası: Narsisizm İlleti (Ö. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yaynları.
 • Uzundumlu, Ö. (2015). Bir İletişim Formu Olarak Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşımı: Selfie Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE NARSİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ

Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1, 354 - 371, 28.06.2020
https://doi.org/10.35452/caless.2020.17

Öz

Bu araştırmanın amacı, ergenlerin sosyal medyaya ilişkin tutumları ile narsisizm arasındaki ilişkiyi incelemektir. Araştırma grubu 2016-2017 eğitim öğretim yılında Antalya ili Kepez ilçesindeki çeşitli liselerde öğrenim gören 474 kız 411 erkek olmak üzere toplam 885 lise öğrencisinden oluşmaktadır. Çalışma verilerinin toplanmasında “Kişisel Bilgi Formu”, “Sosyal Medya Tutum Ölçeği” (Otrar ve Argın, 2015) ve “Narsisizm Ölçeği” (Öngen, 2010) kullanılmıştır. Sosyal Medya Tutum Ölçeği, “Sosyal yetkinlik”, “Paylaşım ihtiyacı”, “Sosyal izolasyon” ve “Öğretmenlerle ilişki” alt boyutlarından; Narsisizm Ölçeği ise “Güç” ve “Teşhircilik” alt boyutlarından oluşmaktadır. Elde edilen verilerin analizinde t-testi, tek yönlü varyans analizi (ANOVA), Tukey testi ve Çoklu Regresyon Analizi kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda ergenlerin sosyal medya tutumları alt boyutlarından sosyal yetkinlik ve paylaşım ihtiyacının, narsisizmin alt boyutu olan teşhirciliği yordadığı bulunmuştur. Bununla birlikte sosyal medya tutumları alt boyutu olan paylaşım ihtiyacının ise narsisizm ölçeğinin güç alt boyutunu yordadığı da elde edilen sonuçlar arasındadır.

Kaynakça

 • Alanka, Ö. ve Cezik, A. (2016). Dijital Kibir: Sosyal Medyadaki Narsistik Ritüellere İlişkin Bir İnceleme. TRT Akademi, 01 (02), 548-569.
 • Anlı, İ. (2005). Narsisistik Kişilik Bozukluğu ve Sınır Kişilik Bozukluğu Tanısı Alanların Narsisistik Gelişim Hattındaki Konumlandırılmalarının Kendilik Psikolojisi Kuramına Göre Karşılaştırılmaları (Yayımlanmamış Doktora Tezi). İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Atay, S. (2010). Çalışan Narsist: Örgütler, Liderler, Yöneticiler Ve Astlar. İstanbul: Namar Yayınları.
 • Bolat, Y., Ülker, M. ve Göloğlu Demir, C. (2016). Kavramsal Açıdan Narsisizm ve Eğitimde Narsistik Kişilik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 9 (46), 482-492.
 • Buffardi, L. E. and Campbell, W. E. (2008). Narcissism And Social Networking Web Sites. Personality And Social Psychology Bulletin, 34, 1303-1314.
 • Campbell, W.K. and Foster, J.D. (2007). The Narcissistik Self: Backgraund, An Extended Agency Model, And Ongoing Controversies. C. Sedikides and S. Spencer (Eds) Frontiers İn Social Psychology: The Self (115-138) Phileadelphia,: Psychology Press.
 • Compiet, K. (2013). Narcissism On Facebook: Appearance And Evaluation Of Narcissistic Facebook Behavior (Yüksek Lisans Tezi). University Of Amsterdam Graduate School Of Communication.
 • Elkind, D. (1967). Egocentrism in Adolescence. Child Development, 38, 2-1024-1038.
 • Eraslan, L. (2016). Sosyal Medyayı Anlamak. Ankara: Nobel Yaşam Yayınları.
 • Erkul, E. (2009). Sosyal Medya Araçlarının (Web 2.0) Kamu Hizmetleri ve Uygulamalarında Kullanılabilirliği. Türkiye Bilişim Derneği Dergisi, (116), 96-101.
 • Freud, S. (2017). Narsizm Üzerine ve Schreber Vakası (B. Büyükkal, ve S.M. Tura, Çev.). İstanbul: Metis Ötekini Dinlemek. (1914).
 • Geçtan, E. (2013). Psikodinamik Psikiyatri Ve Normaldışı Davranışlar. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Karaaziz, M. Ve Atak, İ. E. (2013). Narsisizm Ve Narsisizmle İlgili Araştırmalar Üzerine Bir Gözden Geçirme. Nesne Dergisi, 1 (2), 44-59.
 • Kaya, L (2017). Üniversite Öğrencilerinde Narsisistik Eğilimler, Bağlanma Stilleri Ve Sosyal Medya Kullanımı (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun.
 • Kealy, D. ve Rasmussen, B. (2012). Veiled And Vulnerable: The Other Side Of Grandiose Narcissism. Clinical Social Work Journal, 40, 356-365.
 • Kernberg, O. (2006). Sınır Durumlar Ve Patolojik Narsisizm (M. Atakay, Çev.) İstanbul: Metis Yayınları.
 • Koç, H.İ. (2017). Sosyal Medya Ve Narsisizm Kültürü (Yüksek Lisans Tezi). Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Kohut, H. (2004). Kendiliğin Çözümlenmesi, Narsisistik Kişilik Bozukluklarının Psikanalitik Tedavisine Sistemli Bir Yaklaşım (C. Atbaşoğlu, B. Büyükkal, C. İşcan, Çev.). İstanbul: Metis Ötekini Dinlemek.
 • Koşan, Y. (2015). Üniversite Öğrencilerinin Facebook Kullanımının Narsisizm Ve Saldırganlık Düzeyleri İle İlişkisinin İncelenmesi (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Lowen, A. (2016). Narsisizm Gerçek Benlik İnkârı (T. Çetin, Çev.). İstanbul: Cem Yayınevi.
 • Mahajan, R. (2013). Narcissism, Loneliness And Social Networking Site Use: Relationship And Differences. The Andhra Pradesh Journal Of Psychological Medicine, 14(2), 134-140.
 • Masterson, J.F. (2004). Narsistik Ve Borderline Kişilik Bozuklukları. Kocaeli: Psikoterapi Enstitüsü Eğitim Yayınları.
 • Oğuz, T. (2016). Çağdaş Narkisisos’lar: Facebook Kullanım Alışkanlıkları Ve Narsisizm. Selçuk İletişim, 9 (2), 51- 68
 • Otrar, M. ve Argın, F. S. (2015). Öğrencilerin Sosyal Medyaya İlişkin Tutumlarını Belirlemeye Yönelik Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Eğitim Ve Öğretim Araştırmaları Dergisi. 4(1), 391-403.
 • Öngen, D. (1993). Ergenlikte Zihinsel Gelişim. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi, 26(1), 1993.
 • Öngen, D.E. (2010). Relationships Between Narcissism And Aggression Among Non-Referred Turkish University Students. Procedia Social And Behavioral Sciences, 5. 410–415.
 • Özen, İ.N. (2012). İletişim Bilimleri Bağlamında Sosyal Medya Ve Sosyo-Kültürel Değişim (Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi, İstanbul.
 • Ryan, T. and Xenos, S. (2011). Who Uses Facebook? An Investigation İnto The Relationship Between The Big Five, Shyness, Narcissim, Loneliness And Facebook Usage. Computer İn Human Behavior, 27, 1658-1664.
 • Santrock, J.W. (2015). Yaşam Boyu Gelişim (G. Yüksel, Çev.). Ankara: Nobel Akademi Yayıncılık.
 • Sütçüoğlu, T. (2014). Sosyal Paylaşım Ağlarında Gençlerin Sosyalleşme Ve Kimlik İnşası Süreçleri: Facebook Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
 • Twenge, J.M., Campbell, W.K. (2010). Asrın Vebası: Narsisizm İlleti (Ö. Korkmaz, Çev.) İstanbul: Kaknüs Yaynları.
 • Uzundumlu, Ö. (2015). Bir İletişim Formu Olarak Sosyal Medyada Fotoğraf Paylaşımı: Selfie Örneği (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi, Erzurum.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Sena ÖZAY (Sorumlu Yazar)
Akdeniz Üniversitesi
Türkiye


Demet EROL
Akdeniz Üniversitesi
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 28 Haziran 2020
Yayınlandığı Sayı Yıl 2020, Cilt 2, Sayı 1

Kaynak Göster

APA Özay, S. & Erol, D. (2020). ERGENLERİN SOSYAL MEDYAYA İLİŞKİN TUTUMLARI İLE NARSİSİZM ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 2 (1) , 354-371 . DOI: 10.35452/caless.2020.17

Uluslararası Dil, Eğitim ve Sosyal Bilimlerde Güncel Yaklaşımlar Dergisi (CALESS)