Yıl 2020, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 630 - 650 2020-12-27

TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI
THE USE OF SONGS IN THE DEVELOPMENT OF TURKISH VOCABULARY FOR THOSE WHO LEARN TURKISH AS A FOREIGN LANGUAGE

Adem İŞCAN [1] , Merve Nur MADEN [2]


Bu araştırmada, Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde şarkı kullanımının öğrencinin akademik başarısına ve söz varlığını geliştirmedeki etkisini saptamak amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezinde öğrenim gören yabancı uyruklu 36 kişilik bir çalışma grubuna araştırmanın verilerini oluşturan bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Veri toplama sürecinde, araştırmacı tarafından uzman görüşlerinin de dikkate alınarak seçildiği iki Türkçe şarkıya yönelik boşluk doldurma, bulmaca ve sözcük listesi oluşturmadan oluşan beş etkinlik tasarlanmıştır. Çalışma grubu homojen bir şekilde kontrol ve deney grubu olarak ikiye ayrılmış, tasarlanan etkinliklerde yer alan sözcükler kontrol grubuna düz anlatım yoluyla; deney grubuna ise şarkılar eşliğinde öğretilmeye çalışılmıştır. Etkinliklerin bitiminde deney grubuna araştırmacı tarafından uygulamayı faydalı bulup bulmadıklarına ilişkin bir soru yöneltilmiş ve öğrencilerin bu soruya verdikleri yanıtlar ışığında araştırmaya ilişkin değerlendirme yapılmıştır. Karma araştırma yönteminin kullanıldığı araştırmada, araştırmanın nicel verileri karşılaştırmalı eşitlenmiş gruplar son test modeli ile nitel verileri ise yarı yapılandırılmış görüşme tekniği ile ortaya konmuştur. Elde edilen nicel veriler SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0 paket programı aracılığıyla bağımlı örneklemler için t-testi ile betimlenmiş; nitel veriler ise içerik analizi yöntemi ile yorumlanmıştır. Araştırma sonucunda, şarkı kullanımının çalışma grubunu oluşturan yabancı öğrencilerin söz varlığını geliştirdiği bunun yanı sıra yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımını faydalı buldukları ve Türk müziğine olan ilgilerinin arttığı görülmüştür.

In this study, it was aimed to determine the effect of the use of song in teaching Turkish as a foreign language on the student's academic success and improving the existence of words. Tokat Gaziosmanpasa University Turkish teaching practice and Research Center for this purpose, a study group of 36 foreign citizens studying in the study of the data of the study was carried out. During the data collection process, five activities were designed, consisting of filling gaps, puzzles and creating a list of words for two Turkish songs, which were selected by the researcher taking into account expert opinions. The Working Group was homogeneously divided into control and experimental group, and the words in the designed activities were taught to the control group through direct expression and to the experimental group with songs. At the end of the activities, the experimental group was asked a question by the researcher about whether they found the application useful, and the research was evaluated in light of the students ' responses to this question. In a study using the mixed research method, the quantitative data of the study was revealed by the comparative equalized groups final test model, and the qualitative data was revealed by the semi-structured interview technique. The quantitative data obtained were described by the T-test for dependent samples through the SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) 22.0 package program, while the qualitative data were interpreted by the content analysis method. As a result of the research, it was concluded that the use of songs improved the presence of words of foreign students who made up the working group, as well as that they found the use of songs useful in teaching foreign languages and increased their interest in Turkish music.
 • Apaydın, D. (2007). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde sözcük öğretimi üzerine bir yöntem denemesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
 • Ataseven, F. (1988). Değişen sınıf içi öğretim ortamları ve şarkılarının yabancı dil öğretiminde kullanımı. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (3), 189 – 198.
 • Avcı, Y. (2002, Haziran). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminin kültür ve yöntem boyutu. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi I. Uluslararası Truva-Çanakkale Dil Eğitimi ve Okul Gelişimi Sempozyumu’nda sunuldu, Çanakkale.
 • Barın, E. (2003). Yabancılara Türkçenin öğretiminde temel söz varlığının önemi. Türklük Bilimi Araştırmaları, (13), 311.
 • Baş, B. (2006). 1985-2005 yılları arasında çocuk edebiyatı sahasında yazılmış tahkiyeli metinlerin söz varlığı üzerine bir araştırma (Yayımlanmamış doktora tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Batdı, V. (2012). Şarkıların yabancı dil becerilerini geliştirmedeki etkililiğine ilişkin öğrenci görüşleri. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(4), 126-133. Bingöl, F. (2006, Nisan). Müzik ve dil arasındaki benzerlikler ekseninde müzik eğitimi. Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu’nda sunuldu, Denizli.
 • Büyüköztürk, Ş., Çokluk, Ö., ve Köklü, N. (2011). Sosyal bilimler için istatistik. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Creswell, J. W. ve Plano Clark, V. L. (2015). Karma yöntem araştırmaları. (Çev. Ed. Y. Dede ve S. B. Demir). Ankara: Anı Yayıncılık. Erkan, A. G. (1999). Dört temel dil becerisi üzerine. Dil Dergisi. S. 76.
 • Göçer, A. ve Moğul, S. (2011). Türkçenin yabancı dil olarak öğretimi ile ilgili çalışmalara genel bir bakış. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 6 (3), 797-810.
 • Göçer, A. (2009). Türkçe eğitiminde öğrencilerin söz varlığını geliştirme etkinlikleri ve sözlük kullanımı. Turkish Studies, 4(4), 1025-1055.
 • Gümüş, S. (2019). Çocuklara yabancı dil olarak Fransızcanın öğretiminde şarkı destekli kelime öğretiminin başarıya etkisi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • Ilham, K. K. (2009). The effectiveness of teaching vocabulary using songs and hand puppets: an experimental study at the fourth years of SD Negeri Gentan 02 Baki, Sokoharjo. Diss. School of Teacher Training and Education, Muhammadiyah University of Surakarta.
 • İşcan, A. (2017). Filmlerle yabancılara Türkçe öğretimi. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım.
 • Keskin, F. (2011). Using songs as audio materials in teaching Turkish as a foreign language. The Turkish Online Journal of Educational Technology, 10 (4), 378- 383.
 • Kırkkılıç, A. (Ed.) (2002). Türk dili yazılı anlatım ve kompozisyon bilgileri. Erzurum: Aktif Yayınevi.
 • Koç, E. K. (2019). Yabancı dil olarak Türkçe öğrencilerinin kalıp söz kullanımlarının incelenmesi (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Koçak, A ve Arun, Ö. (2013). İçerik analizi çalışmalarında örneklem sorunu. Selçuk İletişim, 4 (3), 21-28.
 • Köse, B. (2012). Yabancı dil öğretiminde şarkı kullanımı (Yayımlanmamış yüksek lisans tezi). Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
 • Krashen, S. D. (1982). Principles and practice in second language acquisition. Oxford: Pengamon.
 • Livingstone, F. B. (1973). Did the australopitchecines sing? Current Anthropology 14/1- 2:25- 29.
 • Memiş, M. R. ve Erdem, M. D. (2013). Yabancı dil öğretiminde kullanılan yöntemler, kullanım özellikleri ve eleştiriler. Turkish Studies International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 8(9), 297-318.
 • Murphey, T. (2010). Music and song. Oxford: Oxford University Press.
 • Murphey, T. (1992). The discourse of pop songs. TESOL Quarterly, 26 (4), 770-774.
 • Özbay, P ve Melanlıoğlu, A. (2008). Türkçe Eğitiminde Kelime Hazinesinin Önemi. Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 30-45.
 • Özmen, H. (2014). Deneysel araştırma yöntemleri. M. Metin (Ed.), Kuramdan uygulamaya eğitimde bilimsel araştırma yöntemleri içinde (s. 47-76). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Patton, M. Q. (2014). Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Sarıgül, E. (2017). Yabancı dil öğretiminde sözcük öğrenimi ve öğretimi sürecine genel bir bakış. The Journal of Academic Social Science Studies, 54, 91-104.
 • Schmitt N. (2000). Vocabulary in language teaching, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Siskova, D. (2008). Teaching vocabulary through music. Diss. Masaryk U in Brono.
 • Tancman, A. L. (2005). Le français en chantant. 06 Temmuz 2011 tarihinde erişildi.
 • Uğur F. ve Azizoğlu N. İ. (2016). Türkçenin yabancı dil olarak öğretiminde kullanılan ders kitaplarının sözcük öğretimi açısından değerlendirilmesi. Ana Dili Eğitimi Dergisi, 4 (1), 151-166.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Ankara: Seçkin Yayıncılık.
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-5826-9502
Yazar: Adem İŞCAN
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4148-5302
Yazar: Merve Nur MADEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2020

APA İşcan, A , Maden, M . (2020). TÜRKÇEYİ YABANCI DİL OLARAK ÖĞRENENLERİN TÜRKÇE SÖZ VARLIĞININ GELİŞTİRİLMESİNDE ŞARKILARIN KULLANIMI . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 2 (2) , 630-650 . DOI: 10.35452/caless.2020.33