Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 37 2021-06-27

DETERMINING THE OPINIONS OF ENGLISH TEACHERS ABOUT THE DISTANCE ONLINE EDUCATION EXPERIENCE IN COVID-19 PANDEMIC BY USING METAPHORS // İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ
DETERMINING THE OPINIONS OF ENGLISH TEACHERS ABOUT THE DISTANCE ONLINE EDUCATION EXPERIENCE IN COVID-19 PANDEMIC BY USING METAPHORS // İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ

Gökhan CANTÜRK [1] , Aslıhan CANTÜRK [2]


Coronavirus global epidemic as it is effective in all areas, it has also caused the closure of schools and the usage of distance education at all levels of education area. With the study carried out in this framework, it was aimed to determine the distance education experience of English language teachers during the Covid-19 global epidemic period through metaphors. The study qualifies for phenomenological study from qualitative research patterns. Fifty-three English teachers from primary, secondary, Anatolian high schools, vocational high schools and public education centers participated in the study by filling out an online form. According to the findings of the study, the problem of interaction was the most expressed subject in the metaphors which teachers made about their lectures with distance education applications. Teachers’ defining distance learning environments as a necessity during the epidemic was another important subject of the study. While some teachers (30.10%) found classroom management easy but the others (24.53%) found it difficult in distance education. The teachers stated that distance education brought access and discipline problems for students. According to the results of the study, it is seen that English language teachers used zoom software and EBA live course application of the Ministry of Education more in distance education.

Covid-19 küresel salgını tüm alanlarda etkili olduğu gibi eğitimde de okulların kapatılmasına ve öğretim süreçlerinde uzaktan eğitimin tüm kademelerde kullanılmasına neden olmuştur. Bu çerçevede gerçekleştirilen araştırmayla İngilizce öğretmenlerinin Covid-19 küresel salgını sürecinde gerçekleştirdikleri uzaktan eğitim deneyimlerinin metaforlar yoluyla belirlenmesi amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma desenlerinden olgu bilim çalışması niteliğindedir. Araştırmaya ilkokul, ortaokul, Anadolu lisesi, meslek lisesi ve halk eğitim merkezinde görevli elli üç İngilizce öğretmeni çevrim içi form doldurarak katılmıştır. Araştırma bulgularına göre öğretmenlerin uzaktan eğitim uygulamalarıyla gerçekleştirdikleri ders anlatımıyla ilgili yaptıkları metaforlarda etkileşim sorunu en fazla ifade edilen konu olmuştur. Öğretmenlerin uzaktan öğrenme ortamlarını salgın döneminde bir gereksinim olarak tanımlaması araştırmaya dair önemli başka bir konu olmuştur. Öğretmenlerin bir kısmı (%30,19) uzaktan eğitimde sınıf yönetimini kolay bulurken bir diğer kısmı (%24.53) zor bulmuştur. Öğretmenler, uzaktan eğitimin öğrenciler için erişim ve disiplin sorunu getirdiğini belirtmiştir. Araştırma sonuçlarına göre İngilizce öğretmenlerinin uzaktan eğitim derslerinde Zoom yazılımını ve MEB’in EBA Canlı Ders uygulamasını daha fazla kullandığı görülmüştür.

 • Abasli, K., Jafarova, S. ve Najafov R. (2020) Distance education in the pandemic period: A metaphor analysis. Azerbaijan Journal of Educational Studies. 690(1), 10–26. https://doi.org/10.29228/edu.93
 • Adıyaman, Z. (2002). Uzaktan eğitim yoluyla yabancı dil öğretimi. TOJET: The Turkish Online Journal of Educational Technology, 1(1). 92-97. http://www.tojet.net/articles/v1i1/1111.pdf
 • Afşar, B. ve Büyükdoğan, B. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde İİBF ve SBBF öğrencilerinin uzaktan eğitim hakkındaki değerlendirmeleri. Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5, 158-179. https://dergipark.org.tr/tr/pub/karataysad/issue/57615/818536
 • Akgün, Ö. E., Güleç, İ. ve Topal, M. (2013). Lisansüstü uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik görüşleri. VI. Ulusal Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, 134.
 • Akkoyunlu, B. ve Bardakçı, S., (2020). Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim. Erişim adresi: https://portal.yokak.gov.tr/makale/pandemi-doneminde-uzaktan-egitim/. Erişim Tarihi: 11.10.2020
 • Alakoç, Z. (2001). Genel olarak uzaktan öğretim ve konuya öğretim üyelerinin bakış açıları. Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 403-413. https://dergipark.org.tr/tr/pub/sakaefd/issue/11224/134192
 • Altunel, M. (2020). Koronavirüs (Covid-19) salgınının eğitim ve öğretmenlere etkisi. Erişim adresi: https://www.setav.org/5-soru-koronavirus-covid-19-salgininin-egitim-ve-ogretmenlere-etkisi/. Erişim Tarihi: 11.10.2020.
 • Arabacı, İ. B., ve Polat, M. (2013). Dijital yerliler, dijital göçmenler ve sınıf yönetimi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 12(47), 11-20. https://dergipark.org.tr/tr/pub/esosder/issue/6161/82824
 • Aydemir, M. (2009). Internet ortamında yabancı dil eğitimi [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Anadolu Üniversitesi.
 • Bağrıacık, Y. A. (2019). Distance and face-to-face students' perceptions towards distance education: A comparative metaphorical study. Turkish Online Journal of Distance Education, 20(1), 191-207. https://doi.org/10.17718/tojde.522705
 • Bandura, A. (1971). Social learning theory. General Learning Press.
 • Barış, M. F. ve Çankaya, P. (2016). Akademik personelin uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri [Opinions of academic staff about distance education]. Journal of Human Sciences, 13(1), 399-413. https://doi.org/10.14687/ijhs.v13i1.3378
 • Bashir, M., Afzal, M. T. ve Azeem, M. (2008). Reliability and validity of qualitative and operational research paradigm. Pakistan Journal of Statistics and Operation Research, 35-45. https://doi.org/10.18187/pjsor.v4i1.59
 • Birişçi, S. (2013). Video konferans tabanlı uzaktan eğitime ilişkin öğrenci tutumları ve görüşleri. Journal of Instructional Technologies & Teacher Education, 2(1), 24-40. https://dergipark.org.tr/tr/pub/jitte/issue/25080/264691
 • Bolliger, D. U. ve Wasilik, O. (2009). Factors influencing faculty satisfaction with online teaching and learning in higher education. Distance Education, 30(1), 103-116. https://doi.org/10.1080/01587910902845949
 • Bozkurt, A. (2020). Koronavirüs (Covid-19) pandemisi sırasında ilköğretim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik imge ve algıları: Bir metafor analizi. Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 6(2), 1-23. https://doi.org/10.29065/usakead.777652
 • Cao, W., Fang, Z., Hou, G., Han, M., Xu, X., Dong, J. ve Zheng, J. (2020). The psychological impact of the Covid-19 epidemic on college students in China. Psychiatry Research, 287, 15. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2020.112934
 • Celentin, P. (2007). Online education: Analysis of interaction and knowledge building patterns among foreign language teachers. International Journal of E-Learning & Distance Education/Revue İnternationale Du E-Learning Et La Formation À Distance, 21(3), 39-58. http://www.ijede.ca/index.php/jde/article/view/29/35
 • Chickering, A.W., ve Ehrmann, S.C. (1996). Implementing the seven principles: technology as lever. AAHE Bulletin. Erişim adresi: http://www.tltgroup.org/programs/seven.html Erişim Tarihi: 10.09.2020.
 • Çivril, H., Aruğaslan, E. ve Özkara, B.Ö. (2018). Uzaktan eğitim öğrencilerinin uzaktan eğitime yönelik algıları: Bir metafor analizi. Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama, 8, 39–59. https://doi.org/10.17943/etku.310168
 • Clark, R. E. (2000). Evaluating distance education: Strategies and cautions. In Simonson M., & Schlosser C. (Eds). Quarterly Review of Distance Education (pp. 3-16). Information Age Publishing.
 • Creswell, J. W. (2017). Nitel araştırmacılar için 30 temel beceri (Çev. H. Özcan). Anı Yayıncılık.
 • Delling, R. (1985). Towards a theory of distance education. ICDE Thirteenth World Conference, Melbourne, Australia.
 • Evans, S. (2013). Designing tasks for the business english classroom. ELT Journal, 67(3), 281-293. https://doi.org/10.1093/elt/cct013
 • Fleming, S., Hiple, D., ve Du, Y. (2002). Foreign language distance education: The university of Hawai’s experience. WORLDCALL: Global perspectives on computer-assisted language learning. 229-248.
 • Fraenkel, J.R. Wallen, N.E. ve Hyun, H.H. (2011). How to design and evaluate research in education (Eight Edition). McGraw-Hill.
 • Genç, M. F., ve Gümrükçüoğlu, S. (2020). Koronavirüs (Covid-19) sürecinde ilâhiyat fakültesi öğrencilerinin uzaktan eğitime bakışları. Electronic Turkish Studies, 15(4). 404-422. http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.43798
 • Gibbs, R.W. (1994): The poetics of mind: figurative thought, language, and understanding. Cambridge University Press.
 • Gök, T. (2015). The evaluations of the college students’ perceptions on distance education from the point of the technical and educational factors. The Turkish Online Journal of Distance Education, 16(2), 84-93. https://doi.org/10.17718/tojde.19025
 • Guerrero, M. C. M. ve Villamil, O. S. (2002). Metaphorical conceptualizations of ESL teaching and learning. Language Teaching Research, 6, 95-120. https://doi.org/10.1191/1362168802lr101oa
 • Güler, A. Halıcıoğlu, M.B. ve Taşğın, S. (2013). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayıncılık.
 • Günbayı, İ. (2019). Nitel araştırmada veri analizi: tema analizi, betimsel analiz, içerik analizi ve analitik genelleme. Erişim Adresi: http://www.nirvanasosyal.com/h-392-nitel-arastirmada-veri-analizi-tema-analizi-betimsel-analiz-icerik-analizi-ve-analitik-genelleme.html. Erişim Tarihi: 04.11.2020.
 • Gündüz, F. ve İncik E. Y. (2020). İlkokul ve ortaokul öğretmenlerinin uzaktan eğitime yönelik beklenti ve önerileri. 8.Uluslararası Sosyal Beşerî ve Eğitim Bilimleri Kongresi. İstanbul.
 • Güneş, A. ve Fırat, M. (2016). Açık ve uzaktan öğrenmede metafor analizi araştırmaları. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(3), 115-129. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34059/377003
 • Güngörmez, H. G. (2020). Covid-19 pandemisi sürecinde uzaktan eğitim alan ortaokul öğrencilerinin uzaktan fen bilimleri dersi eğitimine ilişkin algılarının metaforlar yoluyla incelenmesi. EJERCongress 2020 Bildiri Özetleri Kitabı. Anadolu Üniversitesi. Eskişehir.
 • Gürer, M. D., Tekinarslan, E., ve Yavuzalp, N. (2016). Çevrim içi ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitim hakkındaki görüşleri. Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry, 7(1). 47-78. https://doi.org/10.17569/tojqi.74876
 • Gürol, M. (2002). Eğitim teknolojisinde yeni paradigma: Oluşturmacılık. Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 12(1), 159-183. https://dergipark.org.tr/tr/pub/firatsbed/issue/6313
 • Hara, N., Bonk, C.J., & Angeli, C. (1998). Content analysis of online discussion in an applied psychology course. CRLT Technical Report, Erişim adresi: http://crlt.indiana.edu/publications/journals/techreport.pdf Erişim Tarihi: 22.11.2018.
 • Harasim, L. (1989). Online education: A new domain. Mason, R., & Kaye, A. (Eds), Mindweave: Communication, computer and distance education. Pergamon Press.
 • Henri, F. (1991). Formation à distance et téléconférences assistée par ordinateur: Interactivité, quasi-interactivité, ou monologue? Journal of Distance Education, 7(1) http://www.cade-aced.ca Erişim Tarihi:14.10.2019
 • Horzum, B. (2003). Öğretim elemanlarının internet destekli eğitime yönelik düşünceleri [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Sakarya Üniversitesi. İşman, A. (2011). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kaya, Z. (2002). Uzaktan eğitim. Pegem Akademi Yayıncılık.
 • Kaya, S. (2020). Zorunlu uzaktan eğitimde karşılaşılan sorunlar: Öğretim elemanı ve öğrenci görüşleri. EJERCongress 2020. Eskişehir.
 • Kern, R. (2014). Technology as pharmakon: The promise and perils of the internet for foreign language education. The Modern Language Journal, 98(1), 340-357. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2014.12065.x
 • Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İKÇÜSBFD, 5 (2), 59-67. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ikcusbfd/issue/55773/754174
 • Klocoková, D., ve Munk, M. (2011). Usage analysis in the web-based distance learning environment in a foreign language education: Case study. Procedia-Social and Behavioural Sciences, 15, 993-997. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.03.227
 • Koçak A. E. (2020). COVID-19 Pandemi süreci, eğitim sistemini nasıl etkiledi, nasıl etkileyecek. Erişim Adresi: https://evrimagaci.org/covid19-pandemi-sureci-egitim-sistemini-nasil-etkiledi-nasil-etkileyecek-9013. Erişim Tarihi: 10.09.2020.
 • Koloğlu, T. F., Kantar, M. ve Doğan, M. (2016). Öğretim elemanlarının uzaktan eğitimde hazırbulunuşluklarının önemi. Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi, 2(1), 52-70. https://dergipark.org.tr/tr/pub/auad/issue/34011/376515
 • Kurnaz, E. ve Serçemeli, M., (2020). COVID-19 pandemi döneminde öğrencilerin uzaktan eğitim ve uzaktan muhasebe eğitimine yönelik bakış açıları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Bilimler Akademik Araştırmalar Dergisi, 4(1), 262-288. https://dergipark.org.tr/tr/pub/utsobilder/issue/55152/741358
 • Kürtüncü, M. ve Kurt, A. (2020). Covid-19 pandemisi döneminde hemşirelik öğrencilerinin uzaktan eğitim konusunda yaşadıkları sorunlar. Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 7 (5), 66-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/asead/issue/54658/725503
 • Leavy, A. M., McSorley F. A. ve Bote, L. A. (2007). An examination of what metaphor construction reveals about the evolution of preservice teachers’ beliefs about teaching and learning. Teaching and Teacher Education, 23, 1217-1233. https://doi.org/10.1016/j.tate.2006.07.016
 • Levine, P. M. (2005). Metaphors and images of classrooms. Kappa Delta Pi Record, 41(4), 172-175. https://doi.org/10.1080/00228958.2005.10532066
 • Lin, C. H., ve Warschauer, M. (2015). Online foreign language education: What are the proficiency outcomes. The Modern Language Journal, 99(2), 394-397. https://www.jstor.org/stable/43650034
 • Menchaca, M. P. ve Bekele, T. A. (2008). Learner and instructor identified success factors in distance education. Distance Education, 29(3), 231-252. https://doi.org/10.1080/01587910802395771
 • Midgley, W. ve Trimmer, K. (2014). Metaphors for, in and of education research. Midgley, W., Trimmer, K., & Davies, A. (Eds.). Cambridge Scholars Publishing.
 • Mood, T. (1995). Distance education: An annotated bibliography. Libraries Unlimited.
 • Moore, M. G., ve Kearsley, G. (2011). Distance education: A systems view of online learning. Cengage Learning. Wadsworth Cengage Learning https://doi.org/10.1080/00131911.2020.1766204
 • Özgöl, M., Sarıkaya, İ. ve Özürk, M. (2017). Örgün eğitimde uzaktan eğitim uygulamalarına ilişkin öğrenci ve öğretim elemanı değerlendirmeleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science. 7(2), 294-304. https://doi.org/10.5961/jhes.2017.208
 • Perraton, H. (1988). A theory for distance education. In D. Sewart, D. Keegan, & B. Holmberg (Eds.), Distance education: International perspectives (pp. 34–45). Routledge.
 • Potter, J. (2013). Beyond access: Student perspectives on support service needs in distance learning. Canadian Journal of University Continuing Education, 24(1), 59-82. https://doi.org/10.21225/D5R88Q
 • Saban, A. (2009). Öğretmen adaylarının öğrenci kavramına ilişkin sahip olduğu metaforlar. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 7(2), 281-326. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tebd/issue/26107/275061
 • Simonson, M., ve Seepersaud, D. J. (2018). Distance education: Definition and glossary of terms. Iap. Information Age Publishing Inc.
 • Singhal, M. (1997). The internet and foreign language education: Benefits and challenges. The Internet TESL Journal, 3(6), 107. http://iteslj.org/Articles/Singhal-Internet.html
 • Slavin, R. (1990). Cooperative learning: Theory, research and practice. Pearson.
 • Şahin, A. (2019). Eğitimde bilişim teknolojisi kullanımına ilişkin öğretmen görüşleri: Metafor çalışması. Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11(31), 121-159. https://doi.org/10.14520/adyusbd.492882
 • Şahin, İ. Ö. ve Mısırlı, Z. A. (2018). Öğretim elemanlarının uzaktan eğitime ilişkin metaforik algıları. Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018). Balıkesir, Türkiye.
 • Telli, S. G. ve Altun, D. (2020). Coronavirüs ve çevrim içi (online) eğitimin önlenemeyen yükselişi. Üniversite Araştırmaları Dergisi, 3(1), 25-34. https://doi.org/10.32329/uad.711110
 • Tuncer, M. ve Tanaş, R. (2011). Akademisyenlerin uzaktan eğitim programlarına yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi: Fırat ve Tunceli üniversiteleri örneği. İlköğretim Online, 10(2), 776-784. https://dergipark.org.tr/tr/pub/ilkonline/issue/8592/106837
 • Tunga, Y. ve İnceoğlu, M. M. (2016). E-öğrenme ortamlarında oyunlaştırma yaklaşımı kullanımının öğrenenlerin motivasyon durumlarına katkısının incelenmesi. 10th International Computer and Instructional Technologies Symposium (s. 620-625). Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Rize.
 • Uşun, S. (2006). Uzaktan eğitim. Nobel Akademik Yayıncılık.
 • Wang, C., Cheng, Z., Yue, X. G., ve McAleer, M. (2020). Risk management of Covid-19 by universities in China. Journal of Risk and Financial Management, 13 (2), 1-6.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2011). Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri. Seçkin Yayınevi.
 • Yıldız, M. (2015). Uzaktan eğitim programlarında ders veren öğretim elemanlarının uzaktan eğitime yönelik bilgi, inanç ve uygulamaları arasındaki ilişkiler [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Hacettepe Üniversitesi.
 • Yılmaz, E. O. ve Aktuğ, S. (2011). Uzaktan eğitimde çevrim içi ders veren öğretim elemanlarının, uzaktan eğitimde etkileşim ve iletişim üzerine görüşleri. Akademik Bilişim Kongresi. Malatya, Türkiye.
 • Yılmaz, G. K. ve Güven, B. (2015). Öğretmen Adaylarının Uzaktan Eğitime Yönelik Algılarının Metaforlar Yoluyla Belirlenmesi. Turkish Journal of Computer and Mathematics Education, 6(2), 299-322. https://doi.org/10.16949/turcomat.75936
 • Zhao, Y., Guo, Y., Xiao, Y., Zhu, R., Sun, W., Huang, W. ve Wu, J. L. (2020). the effects of online home-schooling on children, parents and teachers of grades 1–9 during the Covid-19 pandemic. Medical Science Monitor: International Medical Journal of Experimental and Clinical Research, 26, e925591-1. https://doi.org/10.12659/MSM.925591
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-5110-7639
Yazar: Gökhan CANTÜRK (Sorumlu Yazar)
Kurum: Milli Eğitim Bakanlığı Antalya Kepez Karatay Anadolu Lisesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8961-1227
Yazar: Aslıhan CANTÜRK
Kurum: T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2021

APA Cantürk, G , Cantürk, A . (2021). DETERMINING THE OPINIONS OF ENGLISH TEACHERS ABOUT THE DISTANCE ONLINE EDUCATION EXPERIENCE IN COVID-19 PANDEMIC BY USING METAPHORS // İNGİLİZCE ÖĞRETMENLERİNİN COVID-19 KÜRESEL SALGINI SÜRECİNDE GERÇEKLEŞTİRDİKLERİ UZAKTAN EĞİTİM DENEYİMLERİYLE İLGİLİ GÖRÜŞLERİNİN METAFORLAR YOLUYLA BELİRLENMESİ . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 3 (1) , 1-37 . DOI: 10.35452/caless.2021.1