Yıl 2021, Cilt 3 , Sayı 1, Sayfalar 133 - 156 2021-06-27

DEVELOPING ACHIEVEMENT TEST FOR 5TH GRADE ''ELECTRICAL CIRCUIT ELEMENTS'' // BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME
DEVELOPING ACHIEVEMENT TEST FOR 5TH GRADE ''ELECTRICAL CIRCUIT ELEMENTS'' // BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME

Çağrı GÜVEN [1] , Mahmut SELVİ [2]


The aim of this study is to develop a valid and reliable Achievement Test (AT) that can measure students' achievement according to the Revised Bloom Taxonomy (RBT) for the ''Electrical Circuit Elements'' unit in the 5th Grade Science Curriculum. The study was carried out with general scanning model, one of the scanning models based on quantitative research methods. For the content validity of the test, an indicator table was prepared and examined by science teachers and science education experts. The pilot implementation of AT, which item spelling and corrections were made, was carried out with a total of 255 6th grade students. At the end of the pilot application, the items were analyzed and the discrimination and difficulty values were found. The average item difficulty of the developed AT was calculated as 0.637, the average item discrimination as 0.551, and the KR-20 value as 0.876. As a result of the analysis of the items, a medium difficulty, very well discriminating and highly reliable AT consisting of 26 multiple-choice items was developed. AT can be used as a measurement tool prepared for the relevant unit in the curriculum. In addition, it can be suggested to ask students by adding open-ended questions that include all cognitive process categories of RBT to AT, which consists of multiple choice items.
Bu çalışmanın amacı 5. Sınıf Fen Bilimleri Dersi Öğretim Programı'nda yer alan ''Elektrik Devre Elemanları'' ünitesine yönelik Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne (YBT) göre öğrencilerin başarılarını ölçebilen geçerli ve güvenilir bir Başarı Testi (BT) geliştirmektir. Çalışma nicel araştırma yöntemlerine dayalı tarama modellerinden genel tarama modeli ile gerçekleştirilmiştir. Testin kapsam geçerliği için belirtke tablosu hazırlanmış, fen bilimleri öğretmenleri ve fen eğitimi uzmanları tarafından incelenmiştir. Madde yazım ve düzeltmeleri yapılan BT'nin pilot uygulaması 6. sınıfta öğrenim gören toplam 255 öğrenciyle gerçekleştirilmiştir. Pilot uygulama sonunda maddeler analiz edilerek ayırt edicilik ve güçlük değerleri bulunmuştur. Geliştirilen başarı testinin ortalama madde güçlüğü 0,637, ortalama madde ayırt ediciliği 0,551, KR-20 değeri 0,876 olarak hesaplanmıştır. Maddelerin analizi sonucunda çoktan seçmeli 26 maddeden oluşan orta güçlükte, çok iyi ayırt edici ve oldukça güvenilir bir BT geliştirilmiştir. Öğretim programındaki ilgili üniteye yönelik hazırlanan BT ölçme aracı olarak kullanılabilir. Ayrıca çoktan seçmeli maddelerden oluşan BT'ye, YBT'nin tüm bilişsel süreç basamaklarını içeren açık uçlu soruların eklenerek öğrencilere yöneltilmesi önerilebilir.
 • Anderson, L. W. (Ed.), Krathwohl, D. R. (Ed.), Airasian, P. W., Cruikshank, K. A., Mayer, R. E., Pintrich, P. R., Raths, J. ve Wittrock, M. C. (2010). Öğrenme öğretim ve değerlendirme ile ilgili bir sınıflama: Bloom'un eğitimin hedefleri ile ilgili sınıflamasının güncelleştirilmiş biçimi (1. Baskı). (D. A. Özçelik, Çev.). Pegem Akademi.
 • Arı, A. (2011). Gözden geçirilmiş bilişsel alan taksonomisinin Türkiye'de ve uluslararası alanda kabul görme durumu. Kuram ve Uygulama Eğitim Bilimleri, 11 (2), 749-772. https://bit.ly/3vWGkRx
 • Arı, A. ve İnci, T. (2015). Sekizinci sınıf fen ve teknoloji dersine ilişkin ortak sınav sorularının değerlendirilmesi. Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 8(4), 17-50. https://dergipark.org.tr/tr/pub/usaksosbil/issue/21661/232896
 • Ayvacı, H. Ş. ve Türkdoğan, A. (2010). Yeniden yapılandırılan Bloom Taksonomisine göre fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının incelenmesi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 7(1), 13-25. https://bit.ly/3gbfyOC
 • Aydın, B. (2018). Çoktan seçmeli testler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (201-232). Anı Yayıncılık.
 • Başer, N. (1996). Ders geçme ve kredi sisteminde lise öğrencileri için bir matematik başarı testi tasarımı ve uygulanabilirliğinin araştırılması [Yayımlanmamış doktora tezi]. Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
 • Bümen, N. T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom Taksonomisi. Eğitim ve Bilim, 13 (142), 3-14. https://bit.ly/3w09E9G
 • Bütüner, S. P., Yiğit, N. ve Odabaşı Çimer, S. (2010). Ölçme değerlendirme okuryazarlığı envanterinin Türkçeye uyarlanması. New World Sciences Academy, 5 (3), 792-809. https://dergipark.org.tr/tr/pub/nwsaedu/issue/19823/212290
 • Bloom, B. S., Engelhart, M. D., Furst, E. J., Hill, W. H. ve Krathwohl, D. R. A. (1956). Taxonomy of educational objectives: The classification of educational goals. Handbook 1: Cognitive domain. David McKay.
 • Demirel, Ö. (2004). Kuramdan uygulamaya eğitimde program geliştirme.Pegem Akademi.
 • Dindar, H. ve Demir, M. (2006). Beşinci sınıf öğretmenlerinin fen bilgisi dersi sınav sorularının Bloom Taksonomisine göre değerlendirilmesi. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 26(3), 87-96. https://bit.ly/3vPLONP
 • Doğan, N. (2014). Çoktan seçmeli testler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 223-268). Anı Yayıncılık.
 • Güler, N. (2014). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi.
 • İpek Akbulut, H. ve Çepni S. (2013). Bir üniteye yönelik başarı testi nasıl geliştirilir? İlköğretim 7. sınıf kuvvet ve hareket ünitesi. Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2(1), 18-44. https://dergipark.org.tr/tr/pub/amauefd/issue/1728/21171
 • Kan, A. (2018). Ölçme aracında bulunması gereken nitelikler. H. Atılgan (Ed.), Eğitimde ölçe ve değerlendirme içinde (43-12). Anı Yayıncılık.
 • Karaca, E. (2016). Test ve madde analizi. M. Gömleksiz & S. Erkan (Eds.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 239-306). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemi. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Kutlu, Ö., Doğan, C. D. ve Karakaya, İ. (2008). Öğrenci başarısının belirlenmesi: Performansa ve portfolyoya dayalı durum belirleme. Pegem Akademi.
 • Miles, M, B. ve Huberman, A. M. (1994). An expanded sourcebook: Qualitative data analysis. (2nd ed). Sage Publications.
 • Orhan, A. T. (2007). Fen eğitiminde alternatif ölçme ve değerlendirme yöntemlerinin ilköğretim öğretmen adayı, öğretmen ve öğrenci boyutu dikkate alınarak incelenmesi. [Yayımlanmamış doktora tezi]. Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü.
 • Özcan, S.ve Oluk, S. (2007). İlköğretim fen bilgisi derslerinde kullanılan soruların Piaget ve Bloom taksonomisine göre analizi. D.Ü. Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 8, 61-68. https://dergipark.org.tr/tr/pub/zgefd/issue/47962/606825
 • Sencar, S. (2001). Cinsiyetin dokuzuncu sınıf öğrencilerinin basit elektrik devreleri konusunda sahip oldukları kavram yanılgılarının farklı kategorilere etkisi. [Yayımlanmamış yüksek lisans tezi]. Orta Doğu Teknik Üniversitesi.
 • Senemoğlu, N. (2007). Gelişim öğrenme ve öğretim: Kuramdan uygulamaya. Gönül Yayıncılık.
 • Şen, C. H. ve Eryılmaz, A. (2011). Bir başarı testi geliştirme çalışması: Basit elektrik devreleri başarı testi geçerlik ve güvenirlik araştırması. Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi, 8(1), 1-39. https://dergipark.org.tr/tr/pub/yyuefd/issue/13707/165950
 • Tanık, N. ve Saraçoğlu, S. (2011). Fen ve teknoloji dersi yazılı sorularının Yenilenmiş Bloom Taksonomisi'ne göre incelenmesi. Tubav Bilim Dergisi, 4 (4), 235-246. https://dergipark.org.tr/tr/pub/tubav/issue/21525/615008
 • Tekindal, S. (2014). Okullarda ölçme ve değerlendirme yöntemleri. Nobel Yayın Dağıtım.
 • Tosun, C. ve Taşkesenligil, Y. (2011). Revize edilmiş Bloom’un taksonomisine göre çözeltiler ve fiziksel özellikleri konusunda başarı testinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19 (2), 499-522. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefdergi/issue/49052/625765
 • Turgut, M. F. ve Baykul, Y. (2013). Eğitimde ölçme ve değerlendirme. Pegem Akademi.
 • Türksoy, E. ve Taşlıdere, E. (2016). Aktif öğrenme teknikleri ile zenginleştirilmiş öğretim yönteminin 5. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi akademik başarı ve tutumları üzerine etkisi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (KEFAD), 17 (1), 57-77. https://dergipark.org.tr/tr/pub/kefad/issue/59448/854032
 • Yurdabakan, İ. (2016). Eğitimde kullanılan ölçme araçlarının nitelikleri. M. Gömleksiz ve S. Erkan (Eds.), Eğitimde ölçme ve değerlendirme içinde (s. 37-66). Nobel Yayın Dağıtım.
 • Zorluoğlu, S. L. ve Güven, Ç. (2020). Analysis of 5th grade science learning outcomes and exam questions according to revised Bloom taxonomy. Journal of Educational Issues, 6(1), 58-69. https://bit.ly/34NA5n0
 • Zorluoğlu, S. L., Kızılaslan, A. ve Sözbilir, M. (2016). Ortaöğretim Kimya Dersi Öğretim Programı kazanımlarının yapılandırılmış Bloom taksonomisine göre analizi ve değerlendirilmesi. Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitim Dergisi, 10(1), 260-278. https://doi.org/10.17522/nefefmed.22297
Birincil Dil tr
Konular Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-3359-5007
Yazar: Çağrı GÜVEN (Sorumlu Yazar)
Kurum: MEB
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-9704-1591
Yazar: Mahmut SELVİ
Kurum: GAZİ ÜNİVERSİTESİ, GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Haziran 2021

APA Güven, Ç , Selvi, M . (2021). DEVELOPING ACHIEVEMENT TEST FOR 5TH GRADE ''ELECTRICAL CIRCUIT ELEMENTS'' // BEŞİNCİ SINIF ''ELEKTRİK DEVRE ELEMANLARI'' ÜNİTESİNE YÖNELİK BAŞARI TESTİ GELİŞTİRME . International Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences , 3 (1) , 133-156 . DOI: 10.35452/caless.2021.7