Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 33, 103 - 120, 24.10.2022
https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.1167341

Öz

Halk hikâyeleri, bir sözlü edebiyat türü olarak geleneksel Türk yazınında geniş yer tutmaktadır. Yüzyıllar boyunca anlatılagelen ve çeşitli varyantlar halinde gelişen Leylâ ile Mecnûn, Ferhad ile Şirin, Kerem ile Aslı, Vâmık ile Azra, Tahir ile Zühre, Hüsrev ile Şirin gibi hikâyeler halkın kültürünü, dilini, dünya algısını yansıtan ürünler olarak halkbilimi ve halk edebiyatı açısından büyük öneme sahiptir. Ancak bu hikâyeler, yalnızca sözlü edebiyat ürünleri olarak kalmamıştır. Klâsik Türk edebiyatında mesnevî formundaki eserler yoluyla bazıları yeniden yorumlanan bu anlatıların modern Türk edebiyatında da sanatçılar tarafından değerlendirildiği görülmektedir. Geleneksel anlatıları bir kaynak olarak gören yazarlar, kurguda ve formda birtakım değişiklikler yaparak bu hikâyeleri yeniden kaleme almışlardır. Cumhuriyet devri tiyatro yazarlarından Selahattin Batu’nun 1944’te yazdığı Kerem ile Aslı adlı tiyatro eseri bu duruma örnek gösterilebilir. Yazar, bu eserde Anadolu’daki en yaygın halk hikâyelerinden biri olan Kerem ile Aslı’yı yeniden yorumlamıştır. Eserde hikâyenin klâsik yapısından yer yer uzaklaşılarak yeni yaklaşımlar sergilenmesi ve manzum tiyatro formuyla geleneksel anlatıların akıcılığına ulaşılmak istenmesi dikkat çekicidir. Öte yandan eserde motiflerin kullanımı konusunda hikâye ile benzerlikler ve hikâyeden farklılıklar gözlemlenmektedir. Bu makalede, bir tiyatro eserinin geleneksel bir anlatıdan nasıl beslendiğini göstermek üzere halk hikâyesi Kerem ile Aslı’nın varyantları ile Selahattin Batu’nun Kerem ile Aslı adlı tiyatro eseri bir arada değerlendirilecek; bilhassa oyunda yer alan unsurlar ve motifler üzerinde durularak eserin yeri saptanmaya çalışılacaktır.

Kaynakça

 • AND, Metin, 50 Yılın Türk Tiyatrosu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.
 • [ANONİM], Kerem ile Aslı, haz. İsa Öztürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.
 • ARTUN, Erman, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, Ankara, 2016, C.II.
 • BATU, Selahattin, Kerem ile Aslı, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1945? .
 • BORATAV, Pertev Naili, “Kerem ile Aslı: Değişiklikler Yapılarak Manzum Bir Masal Haline Getirilirken Orijinalitesi Kaybedilmiş ve Bilinen Kerem ile Aslı Hikâyesi Olmaktan Çıkmıştır”, Tan, 8.4.1945.
 • DUYMAZ, Ali, Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.
 • ELÇİN, Şükrü Murat, Kerem ile Aslı Hikâyesi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1949.
 • ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatı Araştırmaları II, KTB Yayınları, Ankara, 1988.
 • ERK, Nihal, “Ölümünün Dördüncü Yıldönümünde Hocam Selahattin Batu”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Ankara, 1977, C.24, S.2, s.319-323.
 • GÜLEÇ, Elif Sanem, Kerem Operası Librettosundaki Kurgusal Unsurların Kerem ile Aslı Hikâyesi ve Kerem ile Aslı Oyunu Bağlamında İnceleme ve Karşılaştırılması (Sanatta Yeterlik Eser Çalışması), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, İstanbul, 2009.
 • KAPLAN, Mehmet, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991.
 • [KOLEKTİF], Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, C.I.
 • AÇA, Mehmet – EKİCİ, Metin – YILMAZ, A. Müge, “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, ed. M. Öcal Oğuz vd., Ankara, 2017, s.133-238.
 • ÖZTÜRK, İsa, “Önsöz”, Kerem ile Aslı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s.V-VI.
 • TÜRKAN, Kadriye, “XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde ‘Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin Yansımaları”, Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim Yayıncılık, Ankara, 2015, s.713-728.
 • TÜRKMEN, Fikret, “Hikâye”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1998, C.17, s.488-491.
 • TÜRKMEN, Fikret, “Kerem ile Aslı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 2002, C.25, s.283-284.
 • ZENGİN, Çakır, Selahattin Batu’nun Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Giresun, 2016.

From Folk Story to Verse Theater: Kerem and Aslı

Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 33, 103 - 120, 24.10.2022
https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.1167341

Öz

Folk stories have a wide place in traditional Turkish literature as an oral literary product. The stories, such as Leylâ and Mecnûn, Ferhad and Şirin, Kerem and Aslı, Vâmık and Azra, Tahir and Zühre, Hüsrev and Şirin, that have been described throughout the centuries and developed in various variants have a great prospect in terms of folklore and folk literature as products reflecting the cultures, language and world perception of the folk. However, these stories have not only remained verbal literary products. It is seen that these accounts, some of which are reinterpreted through the works of mesnevi form in classical Turkish literature, are also evaluated by the artists in modern Turkish literature. The authors, who see traditional narratives as a source, have rewritten these stories by making some changes in fiction and form. An example of this is the theater play Kerem and Aslı written in 1944 by Selahattin Batu, a writer of the Republican period. In this work, the author reinterpreted Kerem and Aslı, one of the most common folk stories in Anatolia. It is noteworthy that in the work, new approaches are exhibited by moving away from the classical structure of the story and that it is desired to reach the fluency of traditional narratives with the form of verse theater. On the other hand, there are similarities and differences from the story in the use of motifs in the work. In this article, variants of the folk story Kerem and Aslı and the theater play Kerem and Aslı by Selahattin Batu will be evaluated together to show how a theatrical work is fed from a traditional narrative; in particular, it will be tried to determine the place of the work by emphasizing the elements and motifs in the play.

Kaynakça

 • AND, Metin, 50 Yılın Türk Tiyatrosu, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 1973.
 • [ANONİM], Kerem ile Aslı, haz. İsa Öztürk, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017.
 • ARTUN, Erman, Anonim Türk Halk Edebiyatı Nesri, Kitabevi Yayınları, İstanbul, 2009.
 • BANARLI, Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, MEB Yayınları, Ankara, 2016, C.II.
 • BATU, Selahattin, Kerem ile Aslı, Nebioğlu Yayınevi, İstanbul, 1945? .
 • BORATAV, Pertev Naili, “Kerem ile Aslı: Değişiklikler Yapılarak Manzum Bir Masal Haline Getirilirken Orijinalitesi Kaybedilmiş ve Bilinen Kerem ile Aslı Hikâyesi Olmaktan Çıkmıştır”, Tan, 8.4.1945.
 • DUYMAZ, Ali, Kerem ile Aslı Hikâyesi Üzerinde Mukayeseli Bir Araştırma, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2001.
 • ELÇİN, Şükrü Murat, Kerem ile Aslı Hikâyesi, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 1949.
 • ELÇİN, Şükrü, Halk Edebiyatı Araştırmaları II, KTB Yayınları, Ankara, 1988.
 • ERK, Nihal, “Ölümünün Dördüncü Yıldönümünde Hocam Selahattin Batu”, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, Ankara, 1977, C.24, S.2, s.319-323.
 • GÜLEÇ, Elif Sanem, Kerem Operası Librettosundaki Kurgusal Unsurların Kerem ile Aslı Hikâyesi ve Kerem ile Aslı Oyunu Bağlamında İnceleme ve Karşılaştırılması (Sanatta Yeterlik Eser Çalışması), Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sanat ve Tasarım Anasanat Dalı, İstanbul, 2009.
 • KAPLAN, Mehmet, Tip Tahlilleri, Dergâh Yayınları, İstanbul, 1991.
 • [KOLEKTİF], Tanzimat’tan Bugüne Edebiyatçılar Ansiklopedisi, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2010, C.I.
 • AÇA, Mehmet – EKİCİ, Metin – YILMAZ, A. Müge, “Anonim Halk Edebiyatı”, Türk Halk Edebiyatı El Kitabı, ed. M. Öcal Oğuz vd., Ankara, 2017, s.133-238.
 • ÖZTÜRK, İsa, “Önsöz”, Kerem ile Aslı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 2017, s.V-VI.
 • TÜRKAN, Kadriye, “XIX. Yüzyıl Âşık Şiirinde ‘Kerem ile Aslı Hikâyesi’nin Yansımaları”, Dört Kıtada Folklorun İzinde: Prof. Dr. Özkul Çobanoğlu Armağanı, Hakim Yayıncılık, Ankara, 2015, s.713-728.
 • TÜRKMEN, Fikret, “Hikâye”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, İstanbul, 1998, C.17, s.488-491.
 • TÜRKMEN, Fikret, “Kerem ile Aslı”, TDV İslam Ansiklopedisi, TDV Yayınları, Ankara, 2002, C.25, s.283-284.
 • ZENGİN, Çakır, Selahattin Batu’nun Hayatı, Sanatı ve Şiirleri Üzerinde Bir İnceleme (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Giresun, 2016.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Melih ERZEN> (Sorumlu Yazar)
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ
0000-0001-6936-7511
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 24 Ekim 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 21, Sayı 33

Kaynak Göster

Bibtex @araştırma makalesi { canakkalearastirmalari1167341, journal = {Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı}, issn = {2148-0877}, address = {}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi}, year = {2022}, volume = {21}, number = {33}, pages = {103 - 120}, doi = {10.17518/canakkalearastirmalari.1167341}, title = {Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı}, key = {cite}, author = {Erzen, Melih} }
APA Erzen, M. (2022). Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı , 21 (33) , 103-120 . DOI: 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341
MLA Erzen, M. "Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı" . Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 21 (2022 ): 103-120 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/canakkalearastirmalari/issue/73143/1167341>
Chicago Erzen, M. "Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 21 (2022 ): 103-120
RIS TY - JOUR T1 - Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı AU - MelihErzen Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341 DO - 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341 T2 - Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı JF - Journal JO - JOR SP - 103 EP - 120 VL - 21 IS - 33 SN - 2148-0877- M3 - doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341 UR - https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.1167341 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı %A Melih Erzen %T Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı %D 2022 %J Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı %P 2148-0877- %V 21 %N 33 %R doi: 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341 %U 10.17518/canakkalearastirmalari.1167341
ISNAD Erzen, Melih . "Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı". Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı 21 / 33 (Ekim 2022): 103-120 . https://doi.org/10.17518/canakkalearastirmalari.1167341
AMA Erzen M. Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2022; 21(33): 103-120.
Vancouver Erzen M. Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı. Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı. 2022; 21(33): 103-120.
IEEE M. Erzen , "Halk Hikâyesinden Manzum Tiyatroya: Kerem ile Aslı", Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, c. 21, sayı. 33, ss. 103-120, Eki. 2022, doi:10.17518/canakkalearastirmalari.1167341