Cilt: 19 Sayı: 31, 31.10.2021

Yıl: 2021

Makaleler

 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak faaliyet yürüten Atatürk ve Çanakkale Savaşlarını Araştırma Merkezi tarafından 2003 yılından itibaren yayınlanan Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan ve uluslararası indekslerce taranan hakemli bir dergidir. 

 

      Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, Eurasian Scientific Journal Index (ESJI), Index Islamicus, International Institute of Organized Research (I2OR), Modern Language Association (MLA) ve Scientific Indexing Services uluslararası indekslerce; Acar İndeks, Akademik Dizin, Arastirmax, Sosyal Bilimler Atıf Dizini (SOBIAD), TÜBİTAK ULAKBİM ve Türk Eğitim İndeksi ulusal indekslerce; Directory of Open Access Journals (DOAJ), Ebscohost, Google Akademik ve Makaleler Bibliyografyası veritabanlarında taranmakta olup yayın kararı alınan makalelere DOI numarası verilmektedir. 

 Çanakkale Savaşları ve Çanakkale şehri ile çevresinin sosyal, ekonomik, kültürel mirasına ait bilimsel makalelere ayrı bir önem veren dergi, tarihsel süreci barındıran ve sosyal/beşerî bilimleri ilgilendiren bilimsel araştırma makaleleri kabul etmektedir.

 

   Açık erişim ilkesine bağlı olarak okuyucuların makalelerin tam metinlerini okumaya, indirmeye, kopyalamaya, dağıtmaya, iletmeye, bastırmaya, aramaya ve link göndermeye hakkı vardır. Açık erişim ilkemiz Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin tanımına uygundur: http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation

Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı Yayın İlkeleri ve Başvuru Şartları


- Çanakkale Araştırmaları Türk Yıllığı, uluslararası indekste taranan hakemli bir dergi olup, Nisan ve Ekim aylarında, yılda iki sayı yayımlanır. Dergimizde, özgün araştırma-inceleme makaleleri, kitap tanıtma ve kongre-sempozyum haberleri yayımlanır. Yazıların bilimsel araştırma ölçütlerine uyması, alana bir yenilik getirmesi ve başka bir yerde yayımlanmamış olması gerekir. Bilimsel toplantılarda sunulmuş bildiriler, yayımlanmamış olmak kaydıyla kabul edilebilir. Yayım kararı çıksa dahi başka bir yerde yayımlandığı tespit edilen yazılar yayım listesinden çıkarılır.

- Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir.

- Türkçe makalelerin yazımında TDK Yazım Kılavuzu esas alınır.

- Makalelere eklenmesi istenen resim, çizim, harita veya belgeler numaralandırılmalı ve altına açıklamaları yazılmalıdır.

- Dergimizde çeviri makaleler kabul edilmemektedir.

- Makalelerde, metinden bağımsız olarak 200 kelimeyi aşmayacak Türkçe ve İngilizce özetler yer almalıdır. En az 3, en fazla 5 anahtar kelime bulunmalıdır.

- Makalelerin içeriği ve eklerinin (resim, çizim, harita, belge vb.) sorumluluğu yazara aittir.

- Gelen yazılar, Yayın Kurulu'nda incelendikten sonra, konunun uzmanı iki hakemin, gerekli görüldüğü takdirde üçüncü bir hakemin değerlendirmesi ve Yayın Kurulu'nun nihai onayıyla basılır. Yayın Kurulu, araştırma makaleleri dışındaki yazıları (sempozyum, kongre haberleri, kitap tanıtmalar vb.) bizzat inceleyip, hakeme göndermeden doğrudan kabul veya ret kararı verebilir.

- Yayın Kurulu, gerektiğinde yazıların yazım şekli üzerinde küçük düzeltme ve değişiklikler yapabilir.

- Yazarlarına hakem raporu doğrultunda düzeltilmek üzere gönderilen yazılar, gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra en geç bir ay içerisinde dergi yönetimine ulaştırılmalıdır.


- Basılmama kararı verilen yazılar varsa hakem raporuyla birlikte yazarına iade edilir.

- Yazarlara telif ücreti ödenmez. Dergide yazısı çıkan yazarlara 1; aynı sayının hakemlerine 1 adet dergi gönderilir.

- Dergide yayımlanan makalelerin basın ve sanal yayın hakkı Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne aittir. Yazılar, izin alınmaksızın başka yerde yayımlanamaz.


 

Yazım Kuralları:
 

- Yazılar, A4 boyutunda MS Word uyumlu programda Times New Roman yazı karakterinde yazılmalıdır.

- Başlık, 16 punto, koyu ve küçük harf olmalıdır. Başlık ortadan hizalı olmalıdır. Metinde ana ve ara başlıklar kullanılabilir. Ana başlıklar 10 punto, küçük harf ve koyu olarak sola dayalı; ara başlıklar 10 punto, koyu ve küçük harf yazılmalı sola dayalı olmalıdır. Başlıklar ve paragrafların arasında 6 nk aralık bırakılmalıdır.

- Yazar adı ve soyadı, ana başlığın altına 12nk aralık bıraktıktan sonra 10 punto, koyu, soyadı büyük harf ve sağa hizalı olarak yazılmalıdır. (*) işareti ile sayfanın altına unvan, adres ve e-posta bilgileri 8 punto olarak verilmelidir.

- Metin, 10 punto, tek satır aralığı ve iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 5,8 cm, Alttan: 5,8 cm, Sağdan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır arası önceki 0 nk sonrası da 6 nk paragraf girintisi 0,8 cm olmalıdır.

- Sayfa numaraları, alt bilgi içinde ortalanmış bir şekilde 8 punto olarak yerleştirilmelidir.

- Alıntılar, 5 satırı geçtiğinde paragraf girintisinden 1 cm içeriden başlatılmalı, tırnak içinde 1 punto küçük yazılmalıdır. 5 satırdan az olan alıntılar metin içerisinde italik olarak verilir. Vurgulanması gereken ifadeler de italik yapılır.

- Dipnotlar, 8 punto tek aralık yazılmalıdır. Hizalaması iki yana dayalı ve paragraf girintisi 0.5 cm olmalıdır. Metin içindeki atıflar sayfa altına dipnot şeklinde 1'den başlayarak numaralandırılmalıdır. 

 

 

Atıflar ve Kaynakça:

 

Dergimiz, metin içi ve metin dışı olmak üzere iki tarz atıf ve kaynakça sistemini kabul etmektedir. Yazarlar, bu sistemlerden birini tercih etmelidir.

 

1. Metin Dışı Atıf Sistemi

 

Dipnotlarda kaynaklar verilirken, kitap ve dergi ismi italik olmalı, makale isimleri tırnak içerisinde düz olarak verilmelidir. Dipnotlarda, ilk geçtiği yerde kaynak künyesi tam olarak verilmeli, daha sonra yazarın belirlediği kısaltmalarla yazılmalıdır. Bir yazarın birden fazla kitap ve makalesi kullanılıyorsa ikinci eserin ilk kullanımından sonra, yazarın soyadı, sonra kitap veya makalenin tam veya kısaltılmış adı verilmelidir. Çok yazarlı kaynakların ilk geçtiği yerde yazarların tümü yazılmalı, daha sonrakilerde ilk yazarın soyadı verilmelidir.


Örnekler:

Kitaplar için: 
Ahmet Mumcu, Osmanlı Devleti'nde Siyaseten Katl, Ankara 1963.
Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğunda Aşiretlerin İskânı, İstanbul 1987.

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, İstanbul 2009, s.115.
Sonraki atıflarda; İnalcık, Klasik Çağ, s.123.

Çeviri kitaplar için:
Ernest Gellner, Uluslar ve Ulusçuluk, (çev. Büşra E. Bahar-Günay G. Özdoğan), İstanbul 1992, s.28. 


Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplar için:
Hüsnü Erkan (der./haz./ed.), Sosyal Piyasa Ekonomisinin Rekabet Boyutu, 1992, s.44. 


Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplardaki makaleler için:
Takashi Osawa, ''Batı Göktürk Kağanlığı'ndaki Aşinaslı Bir Kağan'ın Şeceresine Ait Bir Kaynak'', Türkler, (ed. Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca), Ankara 2002, s.83. 


Makaleler ve ansiklopedi maddeleri için: 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı, ''Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalea'', Belleten, C.III, S.9, 1939, s.101.


Çeviri makaleler için:
Ernst E. Hirsch, ''İktidar ve Hukuk,'' (çev. Hayrettin Ökçesiz), Hukuk Araştırmaları, C.2, S.3, 1987, s.44. 
 

Yayınlanmış bilimsel bildirilere atıf:
Zeynep Arat, ''1970'lerden Sonra Çevrede Kuramsal Yapının Gelişimi'', Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, 7-8 Nisan 2000, (der. Zeynep Boratav), İstanbul 2000, s.167. 


Web üzerinden kaynaklara atıf:
Servet Çaycı, Aşırı Akımlarla Mücadele: Almanya Örneği, http://www.asam.org.tr/temp/temp631.pdf, (09.11.2008). 


Yayımlanmamış tezler için:
Gürhan Kırilen, Çin Klasik Metinlerinde Yabancılar: Yi, Di, Rong ve Hu Terimleri, (Yayımlanmamış doktora tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012.

 

Kaynakça: 
 

Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynakça, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 9 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve asılı kaynakça yapılmalıdır: 

 

Örnekler:
Arat, Zeynep, ''1970'lerden Sonra Çevrede Kuramsal Yapının Gelişimi'', Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, (der. Zeynep Boratav), Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, İstanbul 2000, s.167-180. 

Çaycı, Servet, Aşırı Akımlarla Mücadele: Almanya Örneği, http://www.asam.org.tr/temp/temp631.pdf, (09.11.2008). 
Hirsch, Ernst E., ''İktidar ve Hukuk,'' (çev. Hayrettin Ökçesiz), Hukuk Araştırmaları, C.2, S.3, 1987, s.44-59. 
İnalcık, Halil, Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, (çev. Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2009.

Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, ''Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalaa'', Belleten, C.III, S.9, 1939, s.99-106.

 

2. Metin İçi Atıf Sistemi

 

Makalede yapılacak atıflar, ilgili yerden hemen sonra, parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası sırasıyla verilmelidir. Örnek: (İnalcık 2009: 46). Birden fazla kaynak gösterileceği durumlarda eserler aynı parantez içinde, en eski tarihli olandan yeni olana doğru, birbirinden noktalı virgülle ayrılarak sıralanır. Örnek: (Uzunçarşılı 1939: 94; İnalcık 2009: 46). İki yazarlı kaynaklarda, araya tire işareti (-) konulur. İkiden fazla yazarlı kaynaklarda ise ikinci yazarın soyadından sonra "vd." kısaltması kullanılmalıdır. Örnekler: (Claessen-Skalnik 1993: 25), (Fei-Zhou vd. 2007: 472). Yazarın adı, ilgili cümle içinde geçiyorsa, parantez içinde tarih ve sayfanın belirtilmesi yeterlidir. Örnek: (2009: 46). Yazarın aynı yıl yayınlanmış iki eseri, yayın yılına bir harf eklenmek suretiyle ayırt edilir. Örnekler: (Ekrem 2008a: 54), (Ekrem 2008b: 25). Soyadları aynı olan iki yazarın aynı yılda yayınlanmış olan eserleri, adların ilk harflerinin de yazılması yoluyla belirtilir. Örnekler: (Demir, A. 2003: 46), (Demir, H. 2003: 27). Ulaşılamayan bir yayına metin içinde atıf yapılırken, bu kaynakla birlikte alıntının yapıldığı eser şu şekilde gösterilmelidir: Örnek: (Köprülü 1911: 75'ten aktaran; Çelik 1998: 25). El yazması bir eser kaynak gösterilirken, müellif veya mütercim adından sonra [yz.] kısaltması konmalı, varak numarası örnekteki gibi belirtilmeli ve tam künye kaynakçada gösterilmelidir. Örnek: (Ahmedî, [yz.] 1410: 7b). Arşiv belgeleri kaynak gösterilirken, metin içindeki kısaltma örnekteki gibi olmalı, açılımı kaynakçada verilmelidir. Örnek: (BCA, Mühimme 15: 25).

 

Dipnotlar, sadece yapılması zorunlu açıklamalar için ve kullanılır ve "DİPNOT" komutuyla otomatik olarak verilir. Buradaki atıflar da parantez içinde yazarın soyadı, eserin yayın yılı ve sayfa numarası gelecek şekilde düzenlenmelidir. Örnek: (İnalcık 2009: 46).

 

Kaynakça: 

Makalelerde kullanılan kaynak ve araştırmalar makale sonunda bu başlık altında gösterilmelidir. Kaynakça, bu başlık altında yeni bir sayfadan başlamalı ve 9 punto yazılmalıdır. Sadece metin içinde atıfta bulunulan kaynaklar yer almalı ve yazarların soyadına göre alfabetik olarak düzenlenmeli ve asılı kaynakça yapılmalıdır: 

 

Örnekler:

Tek yazarlı kitaplar için:

OCAK, Ahmet Yaşar (2011). Babaîler İsyanı: Alevîliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu'da İslâm-Türk Heterodoksisinin Teşekkülü, İstanbul: Dergâh Yayınları.

 

İki yazarlı kitaplar için:

ÖZÖN, M. Nihat - DÜRDER, Baha (1967). Türk Tiyatrosu Ansiklopedisi, İstanbul: Remzi Kitabevi.

 

İkiden fazla yazarlı kitaplar için:

AKPOLAT, Kemal - vd. (1960). Sezginin Gücü, İstanbul: Güneş Yayınevi.

 

Çeviri kitaplar için:

İNALCIK, Halil (2009). Osmanlı İmparatorluğu-Klasik Çağ, 1300-1600, (çev. Ruşen Sezer), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.

 

Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplar için:

NİZÂMÜ'L-MÜLK (1999), Siyâset-nâme, (hzl. Mehmet Altay Köymen), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları.

 

Derleme, yayına hazırlanan ya da editörlüğü yapılmış kitaplardaki makaleler için:

GRAFF, David A. (2002). ''Strategy and Contingency in the Tang Defeat of the Eastern Turks, 629-630'', Warfare in Inner Asian History (500-1800), (ed. Nicola Di Cosmo), Leiden: Brill, 33-71.

 

Makaleler ve ansiklopedi maddeleri için: 
GÜL, Muammer (2006). ''Harezmli Türklerin Anadolu ve Yakındoğu'daki Rolleri ve Tesirleri'', Belleten, LXX (257): 95-118.

UZUNÇARŞILI, İsmail Hakkı (1939). ''Osmanlılarda İlk Vezirlere Dair Mütalaa'', Belleten, III (9): 99-106.


Çeviri makaleler için:
HAMILTON, James Russell (1997). ''Tokuz-Oguz ve On-Uygur'', (çev. Yunuş Koç - İsmet Birkan), Türk Dilleri Araştırmaları, 7: 187-232.

 

Yayınlanmış bilimsel bildirilere atıf:
ARAT, Zeynep (2000). ''1970'lerden Sonra Çevrede Kuramsal Yapının Gelişimi'', Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, 7-8 Nisan 2000, (der. Zeynep Boratav), İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı, 167-180.  


Web üzerinden kaynaklara atıf:

ÇAYCI, Servet. Aşırı Akımlarla Mücadele: Almanya Örneği, Erişim tarihi: 2008.09.11, http://www.asam.org.tr/temp/temp631.pdf. 


Yayımlanmamış tezler için:
KIRİLEN, Gürhan (2012). Çin Klasik Metinlerinde Yabancılar: Yi, Di, Rong ve Hu Terimleri, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yayımlanmamış doktora tezi).

Araştırma ve Yayın Etiği İlkeleri

ÇATY’ye gönderilen bilimsel çalışmalarda, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği ile ilgili yönergeler, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) önerileri ve COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmalıdır. Her türlü intihal (Başka araştırmalardaki verilerin izin olmaksızın kullanılması, başka araştırmacıların fikir, yazı veya çalışmalarını çalarak gereken atıf yapılmadan kendinin gibi gösterilmesi ve verilerin saptırılarılması veya var olmayan verilerin yoktan var edilmesi), yayın tekrarı, bölerek yayınlama ve araştırmaya katkısı olmayan araştırmacıların yazarlar arasında yer alması etik kurallar dahilinde Kabul edilemez uygulamalardır. Bu veya benzer etik ihlal uygulamalarının tespit edilmesi durumunda gerekli yasal işlemler yapılacaktır.

ÇATY, yayımlama sürecine dahil olan tüm tarafların (yazar, yayın kurulu ve hakemler) etik standartlar çerçevesinde karar vermesini beklemektedir. Bu beklentiyi garanti altına almak için ÇATY, tüm taraflar için belirli standartlar geliştirmiş ve tüm tarafların bu standartlara uyması için gerekli tüm takipleri uygulamaktadır. Bu bakımdan ÇATY, tüm aşamalarda etik ve tüm sorumluluklarını kabul eder.

Yazarlar için Uluslararası Standartlar

ÇATY, gönderilen her bir makalenin tüm yazarlarından imzalı bir başvuru belgesi talep etmez ve yazarlardan talepkar isteklerde bulunmaz, ancak tüm yazarların uluslararası standartlara (Yayın Etiği Komitesi(COPE)’nin belirlediği etik ilkelere) gönüllü olarak uymasını bekler. Gönderilen tüm çalışmaların orjinal olduğu onaylanmalıdır ve intihal, uydurma, sahtecilik, tekrar, veri yaratma tamamiyle yasaktır.

Yazarlar, çalışmalarına katılanlara herhangi bir mobbing uygulamamalı ve psikolojik istismarda bulunmamalı, ayrıca tüm katılımcıların özel yaşam, gizlilik ve anonimliği gözetilmelidir. Araştırma eğer bir kurum-kuruluş veya sponsor tarafından destekleniyorsa, bunlar açıkça belirtilmelidir.

Yazarlar, gönderdikleri makalelelerin daha önce yayınlanmadığını ve yayınlanmak üzere değerlendirilmediğini onaylamalı, çalışmada kullanılan tüm kaynakları kaynak listelerine eklemeli, yayın süreci boyunca oluşabilecek herhangi bir hatanın düzeltilmesi konusunda dergi editörünü ve yayıncıyı haberdar ederek gereken önlemin alınması(düzeltme veya geri çekme) konusunda işbirliği yapmak zorundadır.

Yayın Kurulu için Uluslararası Standartlar

Editörler ve Yayın Kurulu üyeleri de Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkelere gönüllü olarak uyması gerekmektedir. Yayın Kurulu için; gönderilen tüm yazılara ilişkin bilgilerin gizliliği korunmalı, gerekli yayın kararları alınmalı, okuyucu ve yazar ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çaba gösterilmeli, bilimsel kalite ve özgünlüğe büyük önem verilmeli ve gerektiğinde düzeltme, açıklama, geri çekme ve özür yazılarını yayınlamaktan çekinmemelidir.

Hakemler için Uluslararası Standartlar

Hakemlik ricasını kabul eden hakemlerin de Yayın Etiği Komitesi'nin (COPE) belirlediği etik ilkelere uyması gerekmektedir. Buna gore hakemler yazılarda bulunan bilgileri gizli tutmalı, incelenen makalenin yayınlanmasını reddedilmesine neden olabilecek tüm bilgileri Editör Kurulu’nun dikkatine sunmalı, değerlendirmelerde bilimselliği temel almalı, değerlendirmelerini objektif bir şekilde yapması, herhangi bir çıkar çatışmasını ÇATY’ye bildirmesi gerekmektedir.