Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 2, Sayfalar 325 - 346 2019-06-30

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA

Erdinç KARADENİZ [1] , Levent KOŞAN [2] , Erol GECGİN [3] , Mehmet BEYAZGÜL [4]


Günümüzde insanların kendi finansal durumları ile ilgili karar alabilmeleri için finansal okur-yazarlık seviyelerinin belli bir düzeyde olması gerekmektedir. Finansal okuryazarlık seviyeleri yüksek olan kişiler daha rasyonel kararlar alabilmekte, aynı zamanda uzun vadeli birikimler yapmaktadırlar. Bu araştırmanın amacı üniversite öğrencilerinin temel ve ileri finansal okuryazarlık düzeylerini, yatırım kararı verirken risk-getiri algılarını ve kredi kartı kullanma alışkanlıklarını belirlemektir. Bu bağlamda araştırmanın çalışma grubunu 2017-2018 eğitim-öğretim yılında Kafkas Üniversitesi Sarıkamış kampüsünde öğrenim gören 440 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak literatürden yararlanılarak bir anket hazırlanmış ve katılımcılara uygulanmıştır. Araştırma sonucunda öğrencilerin büyük çoğunluğunun temel finansal okuryazarlık düzeylerinin yüksek olduğu buna karşın ileri finansal okur yazarlık düzeyinin düşük olduğu, genel olarak finansal durumlarını yönetmede başarılı oldukları, faturalarını zamanında ödeme alışkanlıklarının olduğu, finansal durumunu yönetme düzeyi ile cinsiyet, yaş, sınıf arasında ilişkinin olmadığı, finansal durumu yönetme düzeyi ile okudukları bölümler arasında bir ilişkinin olduğu, yatırım yaparken risk almaktan hoşlanmadıkları, öğrencilerin yarısından fazlasının kredi kartına sahip olduğu ve kredi kartına sahip olan öğrencilerin ise birçoğunun kredi
Finansal Okuryazarlık, Bütçe Yönetimi, Kredi Kartı Kullanımı, Üniversite Öğrencileri, Kafkas Üniversitesi
  • ALKAYA, Aylin ve YAĞLI, İbrahim, (2015),“Finansal Okuryazarlık-Finansal Bilgi, Davranış Ve Tutum: Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(40). ANSONG, Abraham ve GYENSARE, Micheal, (2012), “Determinants Of Universityworking-Students’ Financial Literacy At TheUniversity Of Cape Coast, Ghana”,International Journal Of Business And Management, 7(9). BARIŞ, Serap, (2016),“Finansal Okuryazarlık ve Bütçeleme Davranışı: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma”,TurkishJournal of TESAM Academy, July, 3(2), (s.13-38). BAYRAM, Saliha Seçil, (2015), “Finansal Okuryazarlık Ve Para Yönetimi Davranışları: Anadolu Üniversitesi Öğrencileri Üzerine Uygulama”,Uluslararası İşletme ve Yönetim Dergisi C.:2 S.:2, (s. 105-135). BEAL, Diana, DELPACHİTRA, Sarath, (2003), “Financial LiteracyAmongAustralianUniversityStudents”, EconomicPapers, 22(1). ss. 65-78. BUCHER-KOENEN, Tabea - ZİEGELMEYER, Michael, (2011), “WhoLostTheMost? Financial Literacy, CognitiveAbilitiesAndTheFinancial Crisis”, European Central Bank: Conference On Household Finance AndConsumption, WorkingPaper Series, no.1299. CHEN,Haiyangve VOLPE,Ronald,(1998),“An Analysis Of PersonalFinancialLiteracyAmongCollegeStudents”, Financial Services Review, 7(2). (s. 107-128). CUDE, Brenda,LAWRENCE, Frances, LYONS, Angela.,METZGER, Kaci., LEJEUNE, Emily, MARKS, Loren. veMACHTMES, Krisanna, (2006),“CollegeStudentsand Financial Literacy: WhatTheyKnowAndWhatWeNeedToLearn”,ProceedingsOf TheEasternFamilyEconomicsandResource Management Association, (s. 102-109). ERGÜN, Bahadır, ŞAHİN, Arzu ve ERGİN, Erhan, (2014),“Finansal Okuryazarlık: İşletme Bölümü Öğrencileri Üzerine Bir Çalışma”,Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34). (S. 847-864). FETTAHOĞLU, Sibel, (2015),“Hane Halkının Finans Eğitimi Ve Finansal Okuryazarlık Düzeyleri Üzerine Kocaeli’nde Bir Araştırma”, Muhasebe Ve Finansman Dergisi,(S 101-116). GUİSO, Luigi veJAPELLİ, Tullio, (2008), “Financial Literacyand Portfolio Diversification”, CSEF WorkingPapersSeries, No.212. KALAYCI, Şeref, (2008),Çoklu Doğrusal Regresyon Modeli.Kalaycı, Şeref (Yayına Hazırlayan) SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri İçinden, Ankara, Asil Yayın Dağıtım, (S. 259-269). KAYGİN, Erdoğan ve KAVAK, Onur, (2017),“Determınatıon Of The Level OfOrganızatıonalSınızm On AcademicStaff”, PressacademiaProcedia, 3(1), (S. 808-814). KORUCUK, Murat, (2016), Halkla İlişkiler Fonksiyonu. Serkan Naktiyok(Edt.) İşletme Bilimlerine Giriş. (S.169-181), Gazi Kitabevi, Ankara. KORUCUK, Murat ve CENGİZ, Ömer, (2017). Turizmin Ekonomik, Çevresel Ve Sosyo - Kültürel Etkileri, Murat Kılıçbey(Edt.) Genel Turizm. Ss. (79-106), Gazi Kitabevi, Ankara. LUSARDİ, Annamaria, MİTCHELL, Olivia ve CURTO, Vilsa, (2010),“Financial LiteracyAmongtheYoung”,Journal Of Consumer Affairs, 44(2),(S. 380). NFCC (NationalFoundationforCreditCounselling),(2007), Financial LiteracySurveySummaryReport. ÖZDEMİR, Ali, TEMİZEL, Fatih,SÖNMEZ, Harun ve ER, Fikret, (2015), “FınancıalLiteracy OfUniversityStudents:A Case Studyfor Anadolu Unıversıty”, Uluslararası Yönetim İktisat Ve İşletme Dergisi, Cilt 11, Sayı 24. REMUND, David, (2010), “Financial LiteracyExplicated: The Case For A Clearer Definition In An IncreasinglyComplexeconomy”, JournalOfConsumer Affairs, 44, (S.276-295). SARIGÜL, Haşmet, (2014),“A Survey Of Financial LiteracyAmongUniversityStudents”,TheJournal Of Accounting AndFinance, 64. (S. 207-224). TEMİZEL, Fatih ve BAYRAM, Fatih, (2011), “Finansal Okuryazarlık: Anadolu Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Öğrencilerine Yönelik Bir Araştırma”, C.Ü. İktisadi Ve İdariBilimler Dergisi, 12(1). URAL Ayhan ve KILIÇ, İbrahim, (2011), Bilimsel Araştırma Süreci Ve Spss İle Veri Analizi,DetayYayıncılık, Ankara. ÜNAL, Sayfettin, DÜĞER, Yavuz Selim ve SÖYLEMEZ, Cevat,(2015), “Ekonomi Okuryazarlığı Ve Kredi Kartı Tutumunun Rasyonel Kredi Kartı Kullanımına Etkisi: Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı MYO Örneği”, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İİBF Dergisi, Nisan, 10(1), (S. 31- 52). VAN ROOİJ, Maarten,LUSARDİ, Annamaria ve ALESSİE, Rob, (2011) “Financial LiteracyAndStock Market Participation”, JournalOf Financial Economics, Vol.101, (S.449-472). WAGLAND, Suzanne ve TAYLOR Sharon, (2009), ”WhenItComesto Financial Literacy, Is GenderReally An Issue?”, AustralasianAccounting Business AndFinanceJournal, 3(1). Ss. 13-25. YILDIRIM, Fatih,NAKTİYOK, Serkan ve KULA, Emirhan, (2016),“Tükenmişlik Düzeyinin Girişimcilik Niyeti Üzerine Etkisi”, İşletme Araştırma Dergisi, Cilt:8, (S.15-33). YILDIRIM, Fatih ve NAKTİYOK, Serkan, (2017),“TheMediating Role Of OrganizationalSupportInTheEffect Of TransformationalLeadership On Employee Empowerment”,PolishJournalOf Management Studies, 1 (16), (S. 292-303). YÜCE, Alpaslan ve KAVAK, Onur, (2017), “İçsel Pazarlama Faaliyetlerinin Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Bir Araştırma”, Balkan AndNearEasternJournalOf SocialSciences, 3(3), (S.79-96).
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm İktisadi ve idari Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2658-8490
Yazar: Erdinç KARADENİZ

Orcid: 0000-0001-7630-6354
Yazar: Levent KOŞAN

Orcid: 0000-0001-8375-9343
Yazar: Erol GECGİN

Orcid: 0000-0002-3139-4351
Yazar: Mehmet BEYAZGÜL

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 30 Haziran 2019

Bibtex @araştırma makalesi { cbayarsos585285, journal = {Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1304-4796}, eissn = {2146-2844}, address = {}, publisher = {Celal Bayar Üniversitesi}, year = {2019}, volume = {17}, pages = {325 - 346}, doi = {10.18026/cbayarsos.585285}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA}, key = {cite}, author = {KARADENİZ, Erdinç and KOŞAN, Levent and GECGİN, Erol and BEYAZGÜL, Mehmet} }
APA KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GECGİN, E , BEYAZGÜL, M . (2019). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (2) , 325-346 . DOI: 10.18026/cbayarsos.585285
MLA KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GECGİN, E , BEYAZGÜL, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 325-346 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/cbayarsos/issue/46659/585285>
Chicago KARADENİZ, E , KOŞAN, L , GECGİN, E , BEYAZGÜL, M . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 (2019 ): 325-346
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA AU - Erdinç KARADENİZ , Levent KOŞAN , Erol GECGİN , Mehmet BEYAZGÜL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.18026/cbayarsos.585285 DO - 10.18026/cbayarsos.585285 T2 - Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 325 EP - 346 VL - 17 IS - 2 SN - 1304-4796-2146-2844 M3 - doi: 10.18026/cbayarsos.585285 UR - https://doi.org/10.18026/cbayarsos.585285 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA %A Erdinç KARADENİZ , Levent KOŞAN , Erol GECGİN , Mehmet BEYAZGÜL %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA %D 2019 %J Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1304-4796-2146-2844 %V 17 %N 2 %R doi: 10.18026/cbayarsos.585285 %U 10.18026/cbayarsos.585285
ISNAD KARADENİZ, Erdinç , KOŞAN, Levent , GECGİN, Erol , BEYAZGÜL, Mehmet . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA". Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 17 / 2 (Haziran 2019): 325-346 . https://doi.org/10.18026/cbayarsos.585285
AMA KARADENİZ E , KOŞAN L , GECGİN E , BEYAZGÜL M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 325-346.
Vancouver KARADENİZ E , KOŞAN L , GECGİN E , BEYAZGÜL M . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN FİNANSAL OKURYAZARLIK DÜZEYLERİNİN ANALİZİ: KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SARIKAMIŞ KAMPÜSÜNDE BİR ARAŞTIRMA. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 17(2): 346-325.