Yıl 2019, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 239 - 248 2019-12-27

Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi
Investigation of Environmental Ethics Awawreness of Science and Classroom Teacher Candidates by Different Variables

Derya Sönmez [1]


Bu araştırmanın amacı Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre etiği farkındalıklarının incelenmesidir. Araştırmada öğretmen adaylarının çevre etiği farkındalıkları cinsiyet, sınıf düzeyi ve bölüm değişkenine göre incelenmiştir. Araştırmanın örneklemini 2017-2018 akademik yılda bir devlet üniversitesinin Eğitim Fakültesinin Fen Bilgisi Öğretmenliği ve Sınıf Öğretmenliği bölümlerinin 1. ve 4. sınıflarında öğrenim gören 100 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırma, Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni adaylarının çevreye yönelik etik farkındalığını belirlemeyi amaçladığından dolayı nicel araştırma yöntemlerinden tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın verileri Özer ve Keleş (2016) tarafından geliştirilen "Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği" kullanılarak toplanmış ve veriler bilgisayar ortamında istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Araştırma bulgularına göre Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre etiği farkındalıkları cinsiyete ve sınıf düzeyine göre anlamlı bir farklılık gösterdiği belirlenmiştir. Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni adaylarının çevre etiği farkındalıklarında öğrenim gördükleri bölümün anlamlı bir farklılık göstermediği bulunmuştur. 
The aim of this research is to examine the environmental ethics awareness of Science and Classroom Teacher candidates. Environmental ethics awareness of the pre-service teachers was examined according to gender, class level and department variable. The sample of the study consists of 100 candidate teachers studying in the 1st and 4th grades of the Science Education and Primary Education departments of the Faculty of Education of a public university in the 2017-2018 academic year. As the research aims to determine the ethical awareness of the candidates of science and classroom teacher in the environment, the screening model of quantitative research methods has been used.  The data of the study were collected by using "Environmental Ethics Awareness Scale" developed by Özer and Keleş (2016) and the data were analyzed statistically in a computer environment. According to the findings of the research, it was determined that candidates of Science and Classroom Teachers had a significant difference according to gender and class level. It was found that the science and classroom teacher candidates did not show a significant difference in their environmental ethics education. 
 • ALPAK, Gizem (2016), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Yaklaşımları ile Sürdürülebilir Çevreye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Aydın.
 • ALPAR, Reha (2016), “Uygulamalı İstatistik ve Geçerlik-Güvenirlik”, Detay Yayıncılık, Ankara.
 • ALTUNOĞLU, Bahattin Deniz (2010), Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre Risk Algısı, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Doktora Tezi), Ankara.
 • BOZDEMİR, Hafife ve Faize, Melike (2018), “Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Ekosentrik, Antroposentrik ve Antipatik Tutumları”, Sakarya University Journal of Education, C:8, S:1, ss.61-75.
 • BÜLBÜL, Sinan (2013), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiği Algıları Üzerine Bir Araştırma, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener vd. (2014), “Bilimsel Araştırma Yöntemleri”, Pegem Akademi Yayınları, Ankara.
 • DES JARDINS, Joseph R. (2006), “Çevre Etiği-Çevre Felsefesine Giriş”, (çev.) Ruşen Keleş, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • GARRARD, Greg (2016), “Ekoeleştiri-Ekoloji ve Çevre Üzerine Kültürel Tartışmalar”, (çev.) Ertuğrul Genç, Kolektif Kitap, Ankara.
 • KARACA, Coşkun (2008), “Çevre, İnsan ve Etik Çerçevesinde Çevre Sorunlarına ve Çözümlerine Yönelik Yaklaşımlar”, Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, C:12, S:1, ss.19-33.
 • KARAKAYA, Ferhat, Avgın, Sakine Serap ve Yılmaz, Mehmet (2018), “Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Etik Tutumlarının İncelenmesi”, Başkent University Journal of Education, C:5, S:2, ss.225-232.
 • KARAKAYA, Çiğdem ve Çobanoğlu, Elif Omca (2012), “İnsanı Merkeze Alan (Antroposentrik) ve Almayan (Nonantroposentrik) Yaklaşımlara Göre Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bakış Açıları”, Türk Fen Eğitimi Dergisi, C:9, S:3, ss.23-35.
 • KARAKAYA, Çiğdem (2009), Antroposentrik (İnsanı Merkeze Alan) ve Nonantroposentrik (İnsanı Merkeze Almayan) Yaklaşımlara Göre Eğitim Fakültesi Son Sınıf Öğrencilerinin Çevreye Yönelik Bakış Açıları, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Samsun.
 • KILIÇ, Selim (2008), “Çevre Etiği Ortaya Çıkışı, Gelişimi ve Sonuçları”, Orion Kitabevi, Ankara.
 • ÖZDEMİR, Oğuz (2016), “Ekolojik Okuryazarlık ve Çevre Eğitimi”, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
 • ÖZER, Mahmut (2017), “Doğa Etiği”, İmge Kitabevi Yayınları, Ankara.
 • ÖZER, Nilgün ve Keleş, Özgül (2016), “Çevre Etiği Farkındalık Ölçeği Geliştirme Çalışması”, Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi, C:4, S.1, ss.47-64.
 • ÖZER, Nilgün (2015), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Çevre Etiğine Yönelik Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi, Aksaray Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Akasaray.
 • SÖNMEZ, Derya (2018), Farklı Fakültelerde Öğrenim Gören Yükseköğretim Öğrencilerinin Çevre Etiği Farkındalık Düzeylerinin İncelenmesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Kahramanmaraş.
 • TUNCAY, Büşra (2010), Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Yerel ve Genel Çevre Sorunlarına Karşı Sergiledikleri Etik Uslamlama Örüntüleri, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Yüksek Lisans Tezi), Ankara.
 • ÜREY, Mustafa (2018), “Çevre Eğitimi”, (ed.) Ahmet Tekbıyık ve Gültekin Çakmakçı, “Fen Bilimleri Öğetimi ve STEM Etkinlikleri”, Nobel Akademi Yayıncılık, Ankara.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-1265-9059
Yazar: Derya Sönmez (Sorumlu Yazar)
Kurum: MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 27 Aralık 2019

APA Sönmez, D . (2019). Fen Bilimleri ve Sınıf Öğretmeni Adaylarının Çevre Etiği Farkındalıklarının Farklı Değişkenlerce İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 17 (4) , 239-248 . DOI: 10.18026/cbayarsos.545715