Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 110 - 128 2020-03-24

İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Yüksekokul Öğrencilerinin Muhasebe Denetimi Konularını Anlamaları Üzerine Etkisi
The Effect of Cooperative Learning Method on The Understanding of Auditing Issues of College Students

Esra ATABAY [1] , Gökhan DEMİRCİOĞLU [2]


Bu çalışmanın amacı, işbirlikli öğrenme yönteminin yüksekokul öğrencilerinin muhasebe denetimi konularını anlamaları üzerine etkisinin belirlenmesidir. Çalışmada yarı-deneysel yöntem kullanılmıştır. Çalışma, Trabzon Üniversitesi Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu “Muhasebe ve Vergi Uygulamaları” ile “Maliye” programlarında muhasebe denetimi dersi alan 91 öğrenci ile yürütülmüştür. İlk programda öğrenim gören 48 öğrenci deney grubu ve sonraki programda öğrenim gören 43 öğrenci kontrol grubu olarak belirlenmiştir. Deney grubu öğrencileri işbirlikli öğretim yöntemi kullanılarak öğretilirken kontrol grubu öğrencileri geleneksel yaklaşımla (öğretmen merkezli) öğretilmiştir. Veri toplama araçları olarak, “Akademik Başarı Testi” ve “Jigsaw Görüş Ölçeği (JGÖ)” kullanılmıştır. Başarı testi her iki gruba ön ve son-test olarak iki kez uygulanırken, JGÖ sadece deney grubuna son-test olarak uygulanmıştır. Yapılan analizler sonucunda, geleneksel yöntemle karşılaştırıldığında işbirlikli öğrenme yönteminin yüksekokul öğrencilerinin muhasebe denetimi konularını anlamaları üzerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşturmadığı belirlenmiştir.

The aim of this study is to determine the effect of cooperative learning method on the college students' understanding of auditing subjects. Semi-experimental method was used in the study. The study was carried out with 91 students who took auditing courses inDepartment of Accounting and Taxation and Department of Public Finance in Trabzon University Vakfıkebir Vocational School. 48 students from the first department were enrolled in the experimental group and 43 students were enrolled in the next department. While the experimental group students were taught using cooperative teaching method, the control group students were taught with a traditional approach (teacher centered). Academic Achievement Test “and” Jigsaw Opinion Scale (JOS) “were used as data collection tools. While the Achievement Test was applied to both groups as a pre- and post-test, the JOS was applied as a final test only to the experimental group. As a result of the analyzes, it was determined that the cooperative learning method did not make a statistically significant difference in terms of the college students' understanding of the auditing subjects compared to the traditional method.

 • ANDERSON, William. L., MİTCHELL, Steven. M., ve OSGOOD, Marcy P. (2005), “Comparison of Student Performance in Cooperative Learning and Traditional Lecture-based Biochemistry Classes”, Biochemistry and Molecular Biology Education, 33(6), 387-393.
 • AYDIN, Sevgi ve ER, Hakan (2011), “İşbirliğine Dayalı Öğrenme Yönteminin Genel Muhasebe Derslerindeki Etkinliği”, World of Accounting Science, 13(2), 19-38BOZDOĞAN, Aykut Emre, TAŞDEMİR, Âdem ve DEMİRBAŞ, Murat (2006), “Fen Bilgisi Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerini Geliştirmeye Yönelik Etkisi”, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 11(7), 23-36.
 • BÜYÜKÖZTÜRK, Şener (2004), Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı (4.baskı). Pegem Yayıncılık: Ankara.
 • CALDWELL, Mary Beth, WEİSHAR, Judy ve GLEZEN, G.Wiliam (1996), “The Effect of Cooperative Learning On Student Perceptions of Accounting in the Principles Courses”, Journal of Accounting Education, 14(1), 17-36
 • COOPER, J. ve MUECK, R. (1990), “Student Involvement in Learning: Cooperative Learning and College Instruction”, Journal on Excellence in College Teaching, 1, 68-76.
 • COTTELL, Phillip G. ve MILLIS, J. Barbara (1992), “Cooperative Learning in Accounting”, Journal of Accounting Education, 10(1), 95-111. DEMİR, Berna (2015), “Meslek Yüksekokullarında Verilen Muhasebe Eğitiminde Stajın Önemi, Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 4(3), 76-80
 • DEMİRCİOĞLU, Hülya, VURAL, S ve DEMİRCİOĞLU, Gökhan (2012), “REACT” Stratejisine Uygun Hazırlanan Materyalin Üstün Yetenekli Öğrencilerin Başarısı Üzerinde Etkisi”, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 31(2), 101-144.
 • EROL, Mikail (2004), “Meslek Yüksekokullarında Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Staj Uygulamasında Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, 21, 136-142.
 • GABBİN, Alexander L. ve WOOD, Lynette I. (2008), “An Experimental Study of Accounting Majors' Academic Achievement Using Cooperative Learning Groups”, Issues in Accounting Education, 23(3), 391-404
 • GENÇ, Murat (2007), İşbirlikli Öğrenmenin Problem Çözmeye ve Başarıya Etkisi. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • HWANG, Nen-Chen Richard, LUİ, Gladie ve TONG, Marian Yew Jen Wu (2005), “An Empirical Test of Cooperative Learning in a Passive Learning Environment”, Issues in Accounting Education, 20(2), 151-165. https://doi.org/10.2308/iace.2005.20.2.151
 • HWANG, Nen-Chen Richard, LUİ, Gladie ve TONG, Marian Yew Jen Wu (2008), “Cooperative Learning in a Passive Learning Environment: a Replication and Extension”, Issues in Accounting Education, 23(1), 67-75.
 • İSTEMİL, Ahmet (2011), 9. Sınıf Coğrafya Dersinde Kubaşık Öğrenme Yönteminin Öğrenci Akademik Başarısına Etkisi (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 • JUDD, Charles M., SMİTH, Elliot R. ve KİDDER, Louise H. (1991), Research Methods İn Social Relations (6.Baskı). San Francisco: Holt, Rinehart and Winston, Inc.KALAYCI, Şeref (Ed.) (2014), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (6.Baskı). Asil Yayıncılık: Ankara.
 • KARAATLI, Meltem (2006), Verilerin Düzenlenmesi ve Gösterimi. Şeref Kalaycı (Ed.), SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri içinde (s.3-42). Ankara: Asil Yayıncılık.
 • KARACAN, Sami ve KARACAN, Esin (2004), “Meslek Yüksekokullarında (MYO) Yapılan Staj Uygulamalarına İlişkin Bir Araştırma: Kalite ve Verimlilik İçin İş Yerleri-MYO İşbirliğinin Gereği”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (8) 2, 168-184.
 • KARTAL, Şefik ve ÖZBEK, Ramazan (2017), “İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrencilerin İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarına ve Başarılarına Etkileri”, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17 (2), 796-820.
 • KUNKEL, J. Gregory ve SHAFER, William E. (1997), “Effects of Student Team Learning in Undergraduate Auditing Courses”, Journal of Education for Business, 72(4), 197-200, Advance online publication. doi: 10.1080/08832323.1997.10116853
 • LANCASTER, Kathryn A.S. ve STRAND, Carolyn A. (2001), “Using the Team‐Learning Model in a Managerial Accounting Class: An Experiment in Cooperative Learning”, Issues in Accounting Education, 16(4), 549-567. https://doi.org/10.2308/iace.2001.16.4.549
 • MERTLER, Craig A., ve VANNATTA, Rachel A. (2005), Advanced And Multivariate Statistical Methods: Practical Application And Interpretation (3.Baskı). United States: Pyrczak Publishing.
 • Meslek Lisesi Staj Yönetmeliği, https://www.stajyerim.com/staj-bilgileri/meslek-lisesi-staj-yonetmeligi/ (erişim tarihi: 21.04.2019).
 • Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi İçindeki Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinin İşyerlerindeki Eğitim, Uygulama ve Stajlarına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik. (2002). T.C. Resmî Gazete, 24762, 22 Mayıs 2002.
 • NICHOLS, Joe, ve MİLLER, Raymond (1994), “Cooperative Learning and Student Motivation”, Contemporary Educational Psychology, 19(2), 167–178.
 • ÖZKIDIK, Kübra (2010), İlköğretim 7. Sınıf Fen Ve Teknoloji Dersi Yaşamımızdaki Elektrik Ünitesinin Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Öğrenci Başarısına Ve Tutuma Etkisi., (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi/ Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
 • ÖZSARI, Tülin (2009), İlköğretim 4. sınıf öğrencileri üzerinde işbirlikli öğrenmenin matematik başarısı üzerine etkisi: Probleme dayalı öğrenme (PDÖ) ve öğrenci takımları başarı bölümleri (ÖTBB). (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ege Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
 • RILEY, Jennifer ve WARD, Kerry (2017), “Active Learning, Cooperative Active Learning, and Passive Learning Methods in an Accounting Information Systems Course”, Issues in Accounting Education, 32(2), 1-16. Advance online publication. https://doi.org/10.2308/iace-51366
 • ROBSON, Colin (1998), Real World Research. Oxford, UK: Blackwell Publishers Ltd.
 • SABAN, Ahmet (2004), Öğrenme Öğretme Süreci Yeni Teori Ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın.
 • SHARAN Yael, ve SHARAN, Shlomo (1989), “Group Investigation Expands Cooperative Learning”. Educational Leadarship, 47(4), 17-21.
 • SHE, Hsiao-Ching, (1999), “Students’ Knowledge Construction in Small Groups in the Seventh Grade Biology Labaratory; Verbal Communication and Phsical Engagement”, Int. J.Sci.Educ., 21(10), 1051- 1066.
 • SLAVİN, Robert E., (1980), “Cooperative Learning”, Review of Education Research, 50(2), 315-342.
 • SLAVİN, Robert E. (1988), Small Group Methods, The International Encyclopedia Of Teaching And Teacher Education, Oxford: Pergamon pres
 • SLAVİN, Robert E. (1990), Cooperative Learning: Theory, Research And Practice. New Jersey: Prentice Hall.
 • SLAVİN, Robert E. (2008), “Cooperative Learning, Success for All, and Evidence-based Reform in Education”, Éducation et didactique, 2(2), 150-159.
 • ŞENGÖREN, Serap Kaya ve KAVCAR, Nevzat (2009), “İşbirlikli Öğrenmenin Fizik Öğretmen Adaylarının Duyuşsal Ürünleri Üzerine Etkisi”, E-Journal of New World Sciences Academy, 4(2), 357-371.
 • ŞİMŞEK, Ümit (2007), Çözeltiler ve Kimyasal Denge Konularında Uygulanan Jigsaw ve Birlikte Öğrenme Tekniklerinin Öğrencilerin Maddenin Tanecikli Yapıda Öğrenmeleri ve Akademik Başarıları Üzerine Etkisi. (Yayımlanmamış Doktora tezi). Atatürk Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü, Erzurum.
 • TEZCAN, Habibe, YILMAZ, Üzeyir, ve BABAOĞLU, Mine (2005), “Radyoaktivite Öğretiminde İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Geleneksel Öğretim Yönteminin Başarıya Etkileri”, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 17, 55-67.
 • YELBOĞA, Atilla (2008), “Güvenirliğin Değerlendirilmesinde Genellenebilirlik Kuramının Kullanılması: Endüstri Ve Örgüt Psikolojisinde Bir Uygulama”, Psikoloji Çalışmaları Dergisi, 28(0), 35-54.
 • YILDIRIM, Z. (2011), Kubaşık Öğrenme Yönteminin Küme Destekli Bireyselleştirme Tekniğinin 6. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Dersindeki Başarılarına Ve Tutumlarına Etkisi, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Atatürk Üniversitesi/Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Erzurum
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6855-7521
Yazar: Esra ATABAY
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5731-1761
Yazar: Gökhan DEMİRCİOĞLU (Sorumlu Yazar)
Kurum: Trabzon Üniversitesi
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA ATABAY, E , DEMİRCİOĞLU, G . (2020). İşbirlikli Öğrenme Yönteminin Yüksekokul Öğrencilerinin Muhasebe Denetimi Konularını Anlamaları Üzerine Etkisi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 110-128 . DOI: 10.18026/cbayarsos.591634