Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 129 - 146 2020-03-24

Ulus Ötesi İtibar Yönetimi: Türk İnternet Haberciliğinde Kanada Başbakanı
International Reputation Management: Canadian Prime Minister in Turkish Internet Journalism

Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ [1]


Bu çalışmanın amacı itibar yönetimi kavramının siyasal iletişimdeki yansımaları ile medya pratikleri arasındaki etkileşimi ortaya koymaktır. İlk bölümde siyasal iletişimde itibar yönetimine ilişkin genel bir çerçeve çizilirken devamında bu alandaki güncel eğilimlerden yeni siyaset kavramına değinilerek, kavramın itibar ve imaj üretme ile yönetme konularında medya uygulamalarında yarattığı dönüşüm değerlendirilmektedir. İkinci bölümde yeni siyaset anlayışının itibar yönetimine sunduğu açılımlar üzerine temellendirilen uygulama kısmı yer almaktadır. Bu bölümde yeni siyaset pratikleri Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun ülkesinden servis edilen haberlerinin uluslararası haber ajansları dolayımıyla Türk medyasındaki sunumu analiz edilmektedir. Analiz Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun Türk medyasında itibar yönetiminin sunumu ile kimlik konumlandırmasındaki yeni siyaset eğilimini ortaya koymak için bir yıllık süreçte konu olduğu tüm haberlerin içerik analizi ile incelenerek değerlendirilmesini kapsamaktadır. Analiz bulguları neticesinde mevcut Kanada hükümetinin dış politikada lider kimliği üzerinden itibar yönetimi sürecini yürüttüğü, bu sürecin yeni siyaset unsurlarını taşıdığı, Başbakan Trudeau'nun sempatik ve sorun çözücü bir imaj ile medyada konumlandırıldığı sonucuna varılmaktadır.

The aim of this study is to reveal the reflections of transformations in the field of reputation management and media practices. In the first section, in which are the theoritical framework, the history of political communication, political marketing, election campaigns and their new aims in the politics are explicated. The second part of the study is the research part which is based on the opportunities offered by the new politics to political communication is included. In this section, the practices evolving from traditional politics to new politics are analyzed in the Turkish media through the presentation of the acts served by Justin Trudeau who is the Prime Minister of Canada, from his country through international news agencies. The analysis includes how the Prime Minister Justin Trudeau is presented in the Turkish media with an identity positioning and whether or not there are new politics tendencies in this position. As a result, it has been revealed that the Canadian government has made an identity positioning through the leadership identity in foreign policy and this situation carries new politics elements.

 • Bilgin, Nuri (2006). Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi: Teknikler ve Örnek Çalışmalar, Ankara: Siyasal Kitabevi, 1.Bongrand, Michel (1992). Politikada Pazarlama, İstanbul: İletişim Yayınları, 21-22.
 • Büyüköztürk, Şener, Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E., Karadeniz, Ş., ve Demirel, F. (2017). "Bilimsel Araştırma Yöntemleri", Ankara: Pegem Yayınları.
 • Donovan, Robert, Scherer Ray (1992). Unsilent Revolution: Television News and American Public Life, New York: Wilson Center & Cambridge University Press. 46.
 • Fiske, John (1996). İletişim Çalışmalarına Giriş, Ankara: Bilim Sanat Yayınları, 95.
 • Habermas, Jürgen (2001) İletişimsel Eylem Kuramı, (Çev. M. Tüzel), İstanbul: Kabalcı Yayınevi, 75.
 • Heywood, Andrew (2006). Siyaset, (Çev.: B. B. Özipek), Ankara: Adres Yayınları, 294.
 • İnal, Ayşe (1996). Haberi Okumak, İstanbul: Temuçin Yayınları, 124.
 • Iyengar, Shanto (1997). Do The Media Govern?, London: Sage Publications, 124.
 • Lang, Gladys E., Lang, Kurt (1968). Politics and Television. Chicago: Quadrangle Books.
 • Mancini, Paolo and Swanson, David (1996). Politics, Media, and Modern Democracy: Introduction, in Politics, Media, and Modern Democracy: An International Study of Innovations in Electoral Campaigning and Their Consequences (eds: Mancini and Swanson), Praeger Publishers, 1-26.
 • Meyer, Thomas (2004). Medya Demokrasisi: Medya Siyaseti Nasıl Sömürgeleştirir?, İstanbul: İş Bankası Yayınları, 90-93.
 • Newman, Bruce (1999). The Mass Marketing of Politics, London: Sage Publications.
 • Negrine, Ralph M., (1996). The Communication of Politics, London: Sage Publications.
 • Olausson, Ulrika and Uggla Ylva (2019). Celebrities Celebrifying Nature:The Discursive Construction of the Human-Nature Relationship in the ‘Nature Is Speaking’Campaign, Celebrity Studies, 1-18.
 • Sartori, Giovanni (2004). Görmenin İktidarı (Çev.: B. Ulusoğlu Darn, G. Batuş), İstanbul: Karakutu Yayınları.
 • Smith, Chris (1992). What Vote? Your Independent Guide to the General Election, London: Sage.
 • Swingewood, Alan (1996). Kitle Kültürü Efsanesi, (Çev: A. Kansu), Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları, 132.
 • Tokgöz, Oya (1986). Siyasal İletişim, Türkiye'de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi, (Der.:S. Atauz), Türk Sosyal Bilimler Derneği Yayınları, 97.
 • Tokgöz, Oya (2008). Siyasal İletişimi Anlamak, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları, 419.
 • Tokgöz, Oya (2010). Seçimler, Siyasal Reklamlar ve Siyasal İletişim, Ankara: İmge Kitabevi Yayınları.
 • Topuz, Hıfzı (1991). Siyasal Reklamcılık: Dünyadan ve Türkiye'den Örneklerle, İstanbul.
 • Ware, Alan (1996). Political Parties and Party Systems, London: Oxford University Pres.
 • Wendt, Alexander(1996). Identity and Structural Change in International Politics, (ed. Y. Lapid ve F. Kratochwil), The Return of Culture and Identity in IR Theory, Boulder, London: Lynne Rienner Publishers.
 • Wendt, Alexander (1999). Social Theory of International Politics, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Wolton, Dominique (1991). Medya, Siyasal İletişimin Zayıf Halkası, Birikim Dergisi, Sayı:30, Ekim, İstanbul, 51-58.
 • Yıldırım, Ali ve Şimşek, Hasan (2005). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Seçkin Yayınları.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-6410-4974
Yazar: Aytuğ MERMER ÜZÜMLÜ (Sorumlu Yazar)
Kurum: AMASYA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA MERMER ÜZÜMLÜ, A . (2020). Ulus Ötesi İtibar Yönetimi: Türk İnternet Haberciliğinde Kanada Başbakanı. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 129-146 . DOI: 10.18026/cbayarsos.627978