Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 170 - 190 2020-03-24

Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma
Predicting The Tourism Students Perceptions on Tourism Sector Based on The Variables of Job İnsecurity and Career Optimism

Nükhet Adalet AKPULAT [1]


Turizmin geliştiği ilk dönemlerde, turistik tesis sayısı önemli ölçüde artmış, gelen turist miktarı da buna paralel olarak yükseliş göstermiştir. Bu gelişmeler karşısında ilk olarak nitelikli eleman ihtiyacı baş göstermiştir. Turizm eğitimi veren eğitim kurumları açılarak bu ihtiyaç karşılanmaya çalışılmaktadır. Turizm istihdamı olumlu yönde etkilemesine rağmen, sektörün kendine ait özelliklerinden dolayı bazı farklılıklarda görülmektedir. Çalışmanın amacı, Ege Üniversitesi’nin Çeşme Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu öğrencilerinin turizm sektörü algısında iş güvencesizliği ve kariyer iyimserliği değişkenlerinin rolünü incelemektir. Bir başka deyişle öğrencilerin turizm sektörü algılarının, iş güvencesizliği ve kariyer iyimserliği değişkenlerine göre değerlendirilmesidir. Araştırma 403 öğrenciye uygulanmıştır. Turizm Öğrencilerinin turizm sektörü algısıyla iş güvencesizliği arasında pozitif ve orta düzeyde bir ilişkinin olduğu, ancak turizm sektörü algısı ve kariyer iyimserliği arasında ise anlamlı bir ilişkinin olmadığı ortaya çıkarılmıştır. Ayrıca, seyahat işletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilerin, konaklama işletmeciliği bölümünde okuyan öğrencilere göre ve 2. sınıf öğrencilerinin de 4. sınıf öğrencilerine göre turizm sektörü algısı ölçeğine daha olumlu yanıtlar verdiği görülmüştür.

In the first period that tourism developed, the number of touristic facilities increased as well as the number of incoming tourists. Following these developments, qualified personnel need appeared. For this reason, this need is trying to be met by opening schools that give tourism education. Although it affects the tourism employment positively, there are some differences due to the unique attributes of the sector. The aim of this study is to examine the perception of the students of Ege University, Çeşme School of Tourism and Hotel Management on tourism sector with the variables of job insecurity and career optimism. In other words, it is the interpretation of the students’ perception on tourism sector in accordance with the variables of job insecurity and career optimism. Target population of the study includes 403 students. There was a positive and moderate relation between the perception of the students on tourism sector and job insecurity, however, there was no significant relation between the tourism sector perception and career optimism. Furthermore, students studying in Travel Management gave more positive answers compared to those that study in Accommodation Management and students in their 2nd years gave more positive answers compared to 4th year students according to the tourism sector perception scale.

  • AYMANKUY, Y. VE AYMANKUY, Ş. (2013). “Turizm İşletmeciliği Eğitimi Alan Öğrencilerin Turizm Sektöründeki İstihdamla İlgili Görüşleri ve Sektördeki Kariyer Beklentileri” (Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği Ve Otelcilik Yüksekokulu Örneği), Akademik Bakış Dergisi, 35, 1-21BAKAN VE BÜYÜKBEŞE (2004), “Örgütsel iletişim ile iş tatmini unsurları arasındaki ilişkiler: akademik örgütler için bir alan araştırması”, Akdeniz İİ BF Dergisi Sayı: 7 Sayfa:1-30.BARUCH, Y. (2004). Managing Careers Theory and Practice, Prentice Hall, LondonBAUM, Tom (2007), “Human Resources in Tourism:Stil Waiting for Change”, Tourism Management, Vol.28, pp.1383-1399.BURGARD, S. A., Brand, J. E. and House, J. S. (2008),“Perceived job insecurity and worker health inthe United States ”, http://www.psc.isr.umich.edu/pubs/pdf /rr08-650.pdf” .BÜYÜKÖZTÜRK, Ş. (2010). Sosyal Bilimler için Veri Analizi El Kitabı, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.CAN, H., Akgün, A. ve Kavuncubaşı S. (1998). Kamu ve Özel Kesimde İnsan Kaynakları Yönetimi, 4.Baskı, Siyasal Kitabevi, Ankara.CARVER VE SCHEİER (1998), Optimism, coping, and health: assessment and implications of generalized outcome expectancies.Health psychology 4 (3), 219.CARVER, C.S. ve SCHEİER, M.F. (1998). ”On The Self Regulation Of Behavior.” Newyork: Cambridge Univesity PressÇAKIR,Özlem. (2007), “İşini Kaybetme Kaygısı:İş Güvencesizliği”, Çalışma ve Toplum Dergisi”, ss.117-140.DAWSON, M., ABBOTT, J., SHOEMAKER (2011). The Hospitality Culture Scale: A measure of organizational Culture and Personal Attributes. International Journal Of Hospitality Manegement, 30(2)290-300.DUMAN. T., TEPECİ, M. VE UNUR, K. (2006). Mersin’de Yükseköğretim ve Orta Öğretim Düzeyinde Turizm Eğitimi Almakta Olan Öğrencilerin Sektörün Çalışma Koşullarını Algılamaları ve Sektörde Çalışma İsteklerinin Karşılaştırmalı Analizi, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, 17(1), 51- 69.DURSUN VE BAYRAM (2013), "İş, Güç" Endüstri İlişkileri Ve İnsan Kaynakları Dergisi İş Güvencesizliği Algısının Çalışanların Kaygı Düzeyleri Üzerine Etkisi: Bir Uygulama, Temmuz/July 2013, Cilt/Vol: 15, Sayı/Num: 3, Page: 20-27 ISSN: 1303-2860.ERLİNGHAGEN, M. (2008), “Self-perceived job ınsecurity and social context: A multi-level analysis of 17 european countries”, European Sociological Review, 24(2), 183–197GEERS, A. L., WELLMAN, J. A., & LASSİTER, G. D. (2009). Dispositional optimism and engagement: The moderating influence of goal prioritization. Journal of Personality and Social Psychology, 96 (4), 913-932.GENÇOĞLU, C., ALKAN, E., KOÇYİĞİT, M. (2014). Bir Mit Olarak İyimserlik; Kızlar Mı Erkekler Mi Daha iyimser?, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz-2014 Cilt:13 Sayı:50 (129-138).GÜLER, B. K., & EMEÇ, H. (2006). Yaşam memnuniyeti ve akademik başarıda iyimserlik etkisi. D.E.Ü.İ.İ.B.F. Dergisi, 2 (2), 129-149.GÜLER, N. (2012). Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme. (3. Baskı). Ankara: PegemA Yayıncılık.HACIOĞLU, N. (2010). Turizm Pazarlaması, 7.Baskı, Ankara: Nobel Yayınevi.HALICI, A., DELİL, Y., “Büro Yönetimi Öğrencilerinin Mesleki Algılarının Belirlenmesine Yönelik Bir Uygulama”, Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, S.1, Y.2003, s.22-37.HEANEY, ISRAEL VE HOUSE (1994), Chronic job insecurity among automobile workers: Effects on job satisfaction and health. Social Science & Medicine, 38, 1431-1437.www2.unwto.org/press-release/2019-01-21/international-tourist-arrivals-reach-14-billion-two-years-ahead-forecastsKALAFAT, T. (2016). Kariyer Geleceği Ölçeği (KARGEL): Türk örneklemi için psikometrik özelliklerinin incelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(38).KARACAOĞLU K. (2015) “Çalışanların İş Güvencesizliğinin İşten Ayrılma Niyetleri Üzerindeki Etkisi: Alanya Bölgesindeki Beş Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma” Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi Yıl:2015, C:7, S:1, s. 13-21.KLUEMPER, LİTTLE, D.H., & DEGROOT, T. (2009). State or trait: Effects of state optimism on job-related outcomes. Journal of Organizational Behavior, 30, 209-231.KOZAK, M.A, (1999). Konaklama Sektöründe Kariyer Planlama Yöntemleri Ve Uygulamada Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma, Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, (10), 9-16.KULAKSIZLOĞLU, A., DİLMAÇ, B., EKŞİ, H. VE OTRAR M. (2003). Uyum Ölçeği-Üniversite Formu’nun Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2 (3), 49-63.KUSLUVAN, S. VE KUSLUVAN, Z. (2000). Perceptions and Attitudes of Undergraduate Tourism Students Towards Working in the Tourism Industry in Turkey, Tourism Management, 21: 251–269.O’LEARY, S. VE DEEGAN, J. (2005). CareerProgression of TrishTourismandHospitality Management Graduates, International Journal of ContemporaryHospitality Management, 17(5), 421-432.ÖZDAMAR K., (2002). Paket Programlar ile İstatistik Veri Analizi, Eskişehir: Kaan Kitapevi, 661-673.ÖZGEN H.,Öztürk A., Yalçın A., (2002). İnsan Kaynakları Yönetimi, Nobel Kitabevi, Adana.ÖZYAMAN, F.B. (2007), Hemşirelerde İş Güvencesi Algısı ve Anksiyete ve Depresyon Düzeylerinde Etkisi, İş Sağlığı Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, s.3.PATTON VE MCMAHON, (2006), The Systems Theory Framework of Career Development and Counseling: Connecting Theory and Practice, International Journal for the Advancement of Counselling June 2006, Volume 28, Issue 2, pp 153–166|.PEHLİVAN, H. (1994). Eğitim Bilimleri Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Bölümlere Yönelik Tutumları, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10, 49-53.POYRAZ VE KAMA (2008). Algılanan İş Güvencesinin, İş Tatmini, Örgütsel Bağlılık Ve İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesi. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi 13 (2), 143-164.ROTTİNGHAUS, P. J., Day, S. X., & Borgen, F. H. (2005). The Career Futures Inventory: A measure of career-related adaptability and optimism. Journal of Career Assessment, 13 (1), 3-24.SAVİCKAS, M. L. (1990). The use of career choice measures in counseling practice. Testing in Counseling Practice, 373-417. SCHEİER , M.E. VE . CARVER CHARLES S. (1987)Dispositional Optimism and Physical Well‐Being: The Influence of Generalized Outcome Expectancies on Health. Journal of Personality 55(2):169-210.SEÇER, B. (2011), “İş güvencesizliğinin İçsel İşten Ayrılma ve yaşam Doyumuna Etkisi”, İşGüç Endüstri İlişkileriDergisi, Cilt:13, Sayı:4.TÜRKAY, O. ve ERYILMAZ, B. (2014). Kariyer Değerleri Ve Kariyer Yolu Tercihleri İlişkisi: Türk Turizm Sektöründen Örnekler, Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (İLKE), (24), 179- 200.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-8015-8267
Yazar: Nükhet Adalet AKPULAT (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA AKPULAT, N . (2020). Turizm Öğrencilerinin İş Güvencesizliği ve Kariyer İyimserliğinin Turizm Sektörü Algısını Etkilemesi Üzerine Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 170-190 . DOI: 10.18026/cbayarsos.629731