Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı 1, Sayfalar 314 - 325 2020-03-24

Investigation of the Relationship Between Pre-Service Teachers' Smart Phone Screen Usage Times and Academic Procrastination Behavior
Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Ekran Kullanım Süreleri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi

Gizem ENGİN [1] , Salih Zeki GENÇ [2]


This study was carried out to determine the relationship between academic procrastination behaviors and screen usage time of prospective teachers.The design of this study is corelational. The personal information form developed by the researcher and the “Academic Procrastination Scale developed by Ocak and Bulut (2015) were used as data collection tools. The study was carried out with 172 pre-service teachers who are continuing pedagogical formation education program. At the end of the study, it was concluded that the pre-service teachers performed academic procrastination behavior at the middle and lower middle levels, the pre-service teachers frequently checked their smart phones during the course and while they were studying, and a significant portion of those who checked their smart phones thought that this behavior reduced their academic efficiency.It was found that pre-service teachers who control their phones while studying are higher in the irresponsibility and academic perfectionism sub-dimensions.It has been observed that pre-service teachers use smart phone screen more than 4 hours per day.It was concluded that there was a positive relationship between the pre-service teachers' smart phone screen usage times and academic procrastination scale in terms of irresponsibility and perceived quality of academic task.

Bu çalışma, öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının ekran kullanım süresiyle olan ilişkilerinin belirlenmesi amacıyla yürütülmüştür. Çalışma ilişkisel tarama modelinde tasarlanmıştır. Veri toplama aracı olarak araştırmacı tarafından geliştirilen kişisel bilgi formu ve Ocak ve Bulut (2015) tarafından geliştirilen “Akademik Erteleme Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırma pedagojik formasyon eğitimine devam eden 172 öğretmen adayı ile gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonunda öğretmen adaylarının orta ve alt orta düzeyde akademik erteleme davranışı gerçekleştirdikleri, öğretmen adaylarının ders çalışırken sıklıkla telefonlarını kontrol ettikleri ve telefonunu kontrol edenlerin önemli bir kısmının bu davranışın akademik verimini düşürdüğünü düşünmesine rağmen yaptığı sonucuna ulaşılmıştır. Ders çalışırken telefonunu kontrol eden öğretmen adaylarının sorumsuzluk ve akademik mükemmelliyetçilik alt boyutlarından aldıkları puanların daha yüksek olduğu bulunmuştur. Öğretmen adaylarının günlük ortalama 4 saatten fazla akıllı telefon ekranını kullandıklarıgörülmüştür. Öğretmen adaylarının akıllı telefon ekran kullanım süreleri ile akademik erteleme ölçeğinin sorumsuzluk ve akademik görevin algılanan niteliği alt boyutlarında pozitif yönlü anlamlı bir ilişki olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 • Adnan, M., & Gezgin, D. M. (2016). Modern çağın yeni fobisi: üniversite öğrencileri arasında nomofobi prevalansı. Journal of Faculty of Educational Sciences, 49(1),141-158.
 • Akbay, S.E., & Gizir, C.A. (2010). Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde akademik erteleme davranışı: akademik güdülenme, akademik özyeterlik ve akademik yükleme stillerinin rolü. Mersin University Journal of the Faculty of Education, 6(1), 60-78.
 • Akdemir, T. N. (2013). İlköğretim öğrencilerinin Facebook tutumları ile akademik erteleme davranışları ve akademik başarıları arasındaki ilişkilerin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Marmara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul).
 • Akyürek, G., Kars, S., & Bumin, G. (2018). üniversite öğrencilerinin serbest zaman ile ilişkili tutum, yönetim ve memnuniyetlerinin incelenmesi. Gaziantep Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 3(2), 1-12. DOİ: https://doi.org/10.31680/gaunjss.408928
 • Albayrak, E., Yazıcı, H., & Reisoğlu, S. (2016). Üniversite öğrencilerinde kişilik özellikleri, akademik öz-yeterlik, akademik kontrol odağı ve akademik erteleme. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 38, 90- 102.
 • Alblwi, A., Stefanidis, A., Phalp, K. T., & Ali, R. (2019). Procrastination on social networks: types and triggers. Erişim: http://rali.bournemouth.ac.uk/wp-content/uploads/2019/08/Abdulaziz-Alblwi-BESC-2019-Procrastionation-on-Social-Media-Types-and-Triggers.pdf
 • Aliçavuşoğlu, Ç., & Boyraz, E. (2019). Kendimi biliyorum, kork(m)uyorum! Yenilikleri kaçırma korkusu (fomo) ve sosyal medya bağımlılığında dijital üstbilişin rolü. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Dergisi,6(33), 682-697.
 • Balkıs, M. (2007). Öğretmen adaylarının davranışlarındaki erteleme eğiliminin, karar verme stilleri ile ilişkisi. Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 21(1), 67-83.
 • Balkıs, M., Duru, E., Buluş, M. & Duru, S. (2006). Üniversite öğrencilerinde akademik erteleme eğiliminin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Ege Eğitim Dergisi, 2(7): 57-73.
 • Brunborg, G.S., Mentzoni ,R.A., & Frøyland, L.R. (2014). Is video gaming, or video game addiction, associated with depression, academic achievement, heavy episodic drinking, or conduct problems?. Jounal of Behavioral Addictions,3 (1), 27-32.
 • Bulut, R. (2015). Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarının çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(39), 595-603.
 • Bulut, R., &. Ocak. G. (2017). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışlarını etkileyen etmenler, E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 2, 2017, ss. 75-90. Ekşi, H., Turgut, T., & Sevim, E. (2019). The mediating role of general procrastination behaviors in the relationship between self-control and social media addiction in university students. Addicta: The Turkish Journal on Addictions, 6, 717−745. http://dx.doi.org/10.15805/addicta.2019.6.3.0069
 • Fraenkel, J.R., & Wallen,N.E. (2009). How to design and evaluate research in education .(Seventh ed.) New York: Mc Graw-Hill.
 • Gezgin, D.M., & Çakır, Ö. (2016). Analysis of nomopfobic behaviors of adolescents regarding various factors. Journal of Human Science, 13(2), 2504-2519.
 • Gür, S. H., Bakırcı, Ö., Karakaş, B., Bayoğlu, F., & Atli, A. (2018). Üniversite öğrencilerinin sosyal medya bağımlılığının akademik erteleme davranışları üzerindeki etkisi. İnönü Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 5(10), 68–77.
 • Hong, F. Y., Chiu, S. I., & Huang, D. H. (2012). A model of the relationship between psychological characteristics, mobile phone addiction and use of mobile phones by Taiwanese university female students. Computers in Human Behavior, 28(6), 2152-2159.
 • Kağan, M. (2009). Determining the variables which explain the behavior of academic procrastination in university students. Ankara University, Journal of Faculty of Educational Science, 42(2): 113-128.
 • Kandemir, M. (2014). Predictors of academic procrastination: coping with stress, internet addiction and academic motivation. World Applied Sciences Journal, 32(5), 930-938.
 • Kaplan Akıllı, G., & D. M. Gezgin (2016). Üniversite öğrencilerinin nomofobi düzeyleri ile farklı davranış örüntülerinin arasındaki ilişkilerin incelenmesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 1(40), s. 51–69.
 • Kaur, A., & Sharma, P. (2015). A descriptive study to assess the risk of developing nomophobia among students of selected nursing colleges ludhiana, punjab. International Journal of Psychiatric Nursing, 1(2), 1-6.
 • Kaya, Ö.S., & Odacı, H.(2019). Birey merkezli terapiye dayalı bir psiko-eğitim programı akademik erteleme davranışı üzerinde ne kadar etkili? Bir değerlendirme çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 9(53), 261-295.
 • Kaya, S., & Kaya, Ç. (2014). Pre-service teachers’ academic motivation and coping strategies as the predictors of their academic procrastination. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 7-24.
 • Kaysi, F. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Akıllı Telefon Kullanımlarının İncelenmesi. Uluslararası Yükseköğretimde Yeni Eğilimler Kongresi: Değişime Ayak Uydurmak.12-13 Nisan; S.116-129.
 • Kızılkaya Cumaoğlu, G., &Diker Coşkun, Y. (2012). Öğretmenlerin akademik erteleme davranışı ile teknoloji kullanım durumları arasındaki ilişki. Electronic Turkish Studies, 7(4), 2237–2247.
 • Ocak, G., & Bulut, R. (2015). Akademik erteleme davranışı ölçeği: Geçerlilik ve güvenirlilik çalışması. International Journal of Social Sciences and Education Research, 1 (2): 709-726. Sarıkaya-Aydın, K.,& Koçak,S. (2016). Üniversite Öğrencilerinin Zaman Yönetimi Becerileri İle Akademik Erteleme Düzeylerinin İncelenmesi, Uşak Üniversitesi Eğitim Araştırmaları Dergisi, 2(3), 17-38.
 • Sarıoğlu A. (2011). Öğretmen adaylarının akademik erteleme eğilimi ile mükemmeliyetçilik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 • Senecal, C., Koestner, R., ve Vallerand, R. J. (1995). Self-regulation and academic procrastination. The Journal of Social Psychology, 135(5): 607-619.
 • Steel, P. (2007). The nature of procrastination: a meta-analytic and theoretical review of quintessential self-regulatory failure. Psychological Bulletin, 133(1), 65-94. DOI:10.1037/0033-2909.133.1.65
 • Subaşi, S. T. (2019). Telefonda Takılmak: Boş Zaman, Hegemonya ve Gençlik Kültürü. Moment Dergi, 6(2), 337-353.
 • Türkiye İstatistik Kurunu (TUİK) (2019). Temel İstatistikler. Ulaştırma ve haberleşme istatistikleri.Sabit telefon, cep telefonu ve internet abone sayısı. http://www.tuik.gov.tr/UstMenu.do?metod=temelist
 • Türközü,D., & Aksoydan,E.(2015). Uyku süresi ve kalitesinin beslenme ve vücut bileşimine etkisi. Sürekli Tıp Eğitim Dergisi, 24(1), 10-17.
 • Vural, L., & Gündüz, G. F. (2019). Öğretmen adaylarının akademik erteleme davranışları ile bilişsel farkındalık düzeyleri arasındaki ilişki. İlköğretim Online, 18(1), 307-330.
 • Yalçın-Çınar, Ç., & Mutlu, E.(2018). Üniversite öğrencilerinde sosyal ortamlarda gelişmeleri kaçırma korkusunun yordayıcıları. Current Addiction Research ,2(2): 47-53.
 • Yengin, D. A. (2016). Sosyal medya ve akıllı mobil teknoloji: akıllı sosyal yaşamlar. The Turkish Online Journal of Design, Art and Communication (TOJDAC), 6(2), 105-113. http://tojdac.org/tojdac/VOLUME6-ISSUE2_files/tojdac_v06i2104.pdf
 • Yıldırım, N. N. (2014). Üniversite öğrencilerinde erteleme davranışının mükemmeliyetçilik ve denetimodağı ile ilişkisinin incelenmesi (Yüksek lisans tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, EğitimBilimleri Enstitüsü, Konya).
 • Yıldırım, C., Sumuer E., Adnan, M., & Yildirim, S. (2015). A growing fear: Prevalence of nomophobia among Turkish college students. Information Development, 32(5), 1322-1331.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Beşeri Bilimler Sayısı
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-2532-8136
Yazar: Gizem ENGİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6839-8284
Yazar: Salih Zeki GENÇ
Kurum: ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 24 Mart 2020

APA ENGİN, G , GENÇ, S . (2020). Öğretmen Adaylarının Akıllı Telefon Ekran Kullanım Süreleri ile Akademik Erteleme Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (1) , 314-325 . DOI: 10.18026/cbayarsos.678739