Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 99 - 116 2020-04-28

Çalışanların Duygusal Sermayelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
Examining The Emotional Capital Of Employees In Terms Of Demographic Variables

Alper TUTCU [1] , Mazlum ÇELİK [2]


Günümüzde çalışanların duygusal yeterlilikleri bir sermaye unsuru olarak işletme verimliliği ve devamlılığı için önemli roller üstlenmeye başlamıştır. Söz konusu yeterliliklerin kavramsal karşılığı “Duygusal Sermaye” olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada, özel sektör ve kamu sektöründe çalışan öğretmenlerin duygusal sermayelerinin demografik özelliklerine göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Araştırma kapsamında Türkiye’nin Gaziantep ilinde öğretmenlik yapan 168’i devlet, 432’si özel sektör olmak üzere toplam 600 eğitimci ile anket çalışması yapılmış ve elde edilen veriler SPSS-23 programı aracılığıyla analiz edilmiştir. Öğretmenlerin duygusal sermayelerini ölçmek üzere, Newman ve Purse (2007) tarafından geliştirilen, Newman ve arkadaşları (2015) tarafından 30 maddeye indirgenen Duygusal Sermaye Envanteri kullanılmıştır. Araştırma sonucunda duygusal sermaye alt boyutlarından bazılarının demografik değişkenlerden cinsiyet, yaş grubu, çalışılan kurum ve pozisyona göre anlamlı olarak farklılaştığı; ancak medeni durum, eğitim durumu, mesleki tecrübe ve gelir durumu bakımından anlamlı olarak farklılaşmadığı tespit edilmiştir.

Today, emotional competencies of employees have started to play important roles as a form of capital in company efficiency and effectiveness. The conceptual meaning of these competencies is evaluated as “Emotional Capital”. In this study, the topic that whether or not emotional capitals of teachers working in private sector and public sector differentiate according to demographic features were investigated. In context to the research, a survey was conducted in Gaziantep city of Turkey with 600 educator in total, 168 of them work in public sector and 432 work in private sector, and gathered data was analysed via SPSS-23 program. Emotional Capital Inventory developed by Newman and Purse (2007) and reduced to 30 items by Newman et al. (2015) was used to measure emotional capital. As the result of the study, some factors of emotional capital inventory differentiated in terms of gender, age group, establishment type and position variables; however any factor of emotional capital inventory did not differentiate in terms of marital status, educational status, professional experience and income level variables.

Duygusal Yeterlilikler, Duygusal Sermaye, Duygusal Beceriler, Demografik Değişkenler, Eğitim
 • ANDREW, Yarrow, (2015), ‘I’m strong within myself’: gender, class and emotional capital in childcare, British Journal of Sociology of Education, 36(5), 651-668.
 • BARUT, Yasin, (2015), Duygusal zekâ ve iletişim becerileri ilişkisi: örgüt kültürünün aracı rolü (İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kent Hastanesinde görevli sağlık çalışanları örneği). Yayımlanmamış doktora tezi. Yaşar Üniversitesi, İzmir.
 • BOURDIEU, Pierre, (1990), The logic of practice. Cambridge: Polity.
 • CAHILL, Spencer, E., (1999), Emotional capital and professional socialization: the case of mortuary science students. Social Psychology Quarterly, 101-116.
 • COLEMAN, James, S., (1994), Foundations of social theory. Cambridge: Belknap Press.
 • COLLEY, Helen, (2003), Children can wind you up!: learning to labour in the nursery.In Gender and Education Association Conference 2003: Revisiting Feminist Perspectives on Gender and Education, 14-16 April 2003, Sheffield, UK. (Yayımlanmamış).
 • COLLEY, Helen, (2006), Learning to labour with feeling: class, gender and emotion in childcare education and training. Contemporary Issues in Early Childhood, 7(1), 15-29.
 • COŞKUN, Recai, ALTUNIŞIK, Remzi, BAYRAKTAROĞLU, Serkan ve YILDIRIM, Engin, 2015. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri: SPSS uygulamalı. Sakarya: Sakarya Kitabevi.
 • COTTINGHAM, Marci, D., (2013), Men who care: How organizations and individuals negotiatemasculinity, emotional capital, and emotion practice in nursing. Unpublished doctoral dissertation. The Graduate Faculty of the University of Akron.
 • COTTINGHAM, Marci, D., (2016), Theorizing emotional capital. Theory and Society, 45(5), 451-470.
 • DİREKÇİ, Emre, (2015), Duygusal Sermaye. Unpublished Working Paper, Aralık, https://www.researchgate.net/publication/301302089_Duygusal_sermaye
 • FROYUM, Carissa, M., (2010), The reproduction of inequalities through emotional capital: the case of socializing lowincome black girls. Qualitative Sociology, (33), 37-54.
 • GENDRON, Bénédicte, (2004), Why emotional capital matters in education and in labour? Towards an optimal exploitation of human capital and knowledge management, in Les cahiers de la maison des sciences economiques, No: 113, Paris: Universite Pantheon-Sorbonne.
 • GENDRON, Bénédicte, (2007), Emotional capital and older workers learning and transfer of knowledge management: “toward a better ageing, working and learning together”. Human Resource Development Research & Practice across Europe, UFHRD, Oxford, July 2007.
 • GILLIES, Val (2006). Working class mothers and school life: exploring the role of emotional capital. Gender and Education, 18(3), 281-293.
 • GOLEMAN, Daniel, (2010), Duygusal zekâ neden IQ’dan daha önemlidir? B. Seçkin-Yüksel (Çev.). İstanbul: Varlık Yayınları.
 • GÜLER, Ayşe, (2006), İlköğretim okullarında görev yapan öğretmenlerin duygusal zekâ düzeyleri ile problem çözme becerileri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
 • HILGER, Susanne, (2010), Utilizing the concept of “emotional capital” – “family” as an image and a narrative in 20th-century corporate communications. Paper for the EBHA Conference 2010 in Glasgow, 26th-28th August 2010.
 • HOCHSCHILD, Arlie, Russell, (1983), The managed heart: commercialization of human feeling. Berkeley: University of California Press.
 • JACKSON, E.N., (1959), Grief and religion. In The meaning of death, H. Feifel (Eds.), pp. 218-233. New York: McGraw-Hill.
 • KIZIL, Şule, (2014), Öğretmenlerin duygusal zekâları ile örgütsel adanmışlıkları arasındaki ilişki (Balıkesir ili örneği). Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Okan Üniversitesi, İstanbul.
 • NEWMAN, Martin ve Judy PURSE, (2007), Emotional capital report - technical manual. Melbourne: RocheMartin Institute
 • NEWMAN, Martin (2008), Emotional capital inventory, ECI & ECI 360. Technical Paper, Roche Martin Institute, http://96.30.1.124/~rochema/blog/wp-content/uploads/ECi-Technical-Paper-V5.pdf
 • NEWMAN, Martin, Judy PURSE, Ken SMITH ve John BRODERICK (2015), Assessing emotional intelligence in leaders and organisations: reliability and validity of the emotional capital report (ECR). Australasian Journal of Organisational Psychology, 8(6), 1-15.
 • NEWMAN, Martin (2009), Emotional capitalists: the new leaders. Melbourne: John Wiley and Sons.
 • NOWOTNY, Helga, (1981), Austria: Women in public life. In Access to power: cross-national studies of women and elites, C.F. Epstein ve R.L. Coser (Eds.), pp. 147-156. London: George Allen & Unwin.
 • REAY, Diane, (2000), A useful extension of Bourdieu’s conceptal framework: Emotional capital as a way of understanding mothers’ involvement in their children’s education. The Sociological Review, 568-585.
 • SEKARAN, Uma, (1992), Research methods for business. Canada: John Wiley &Sons, Inc.
 • TAHERI, Haleh M. ve Saeed REZAYI, S. (2016), Study of emotional capital (feelings of happiness and empowerment) and its role on the development of organizational goals Pars Jame Jam civil Company. Scinzer Journal of Humanities, 2(3), 16-19.
 • TURAN, Mehmet, (2015), Öğretmenlerin duygusal zekâ ve tükenmişlik düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. İstanbul Gelişim Üniversitesi, İstanbul.
 • XU, Zhenning ve Fernando, R. JIMÉNEZ, (2016), Emotional capital: the missing link between social media usage and customer relationship performance. In Let’s get engaged! crossing the threshold of marketing’s engagement era, pp. 859-860. Springer International Publishing.
 • ZEMBYLAS, Michalinos, (2007), Emotional capital and education: theoretical insights from Bourdieu. British Journal of Educational Studies, 55(4), 443-463.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0430-3693
Yazar: Alper TUTCU (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-5021-3256
Yazar: Mazlum ÇELİK
Kurum: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA TUTCU, A , ÇELİK, M . (2020). Çalışanların Duygusal Sermayelerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 99-116 . DOI: 10.18026/cbayarsos.527279