Yıl 2020, Cilt 18 , Sayı Özel Sayı, Sayfalar 207 - 234 2020-04-28

Küresel Doğan İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecinde Örgütsel Kabiliyetleri ve Bunların İhracat Performansına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma
An Empirical Research on the Effects of Born Global Companies’ Organizational Capabilities on Export Performance Throughout the Internationalization Process

Hakan ATLI [1] , Burak KARTAL [2]


Bu çalışmada, kaynak temelli yaklaşım ve kabiliyetler perspektifinden hareketle, Küresel Doğan İşletmelerin (KDİ) dış pazarlara erken ve hızlı açılmalarına etki ettiği düşünülen örgütsel kabiliyetlerin Geleneksel İşletme/İhracatçı (Gİ) olarak sınıflandırılan Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerden (KOBİ) farklılık gösterip göstermediği, işletmelerin KDİ veya Gİ olarak sınıflandırılma ihtimali üzerindeki belirleyicilikleri ile farklı düzeylerde (bütün işletmeler, KDİ’ler ve Gİ’ler) ihracat performansı üzerindeki etkileri incelenmiştir. Araştırma Ege İhracatçı Birlikleri listesindeki 112 ihracatçı KOBİ (51’i KDİ ve 61’Gİ) ile yapılan bir anket ile yürütülmüştür. Çeşitli araştırma modellerinin geliştirildiği çalışmada literatüre katkı sağlayacak pek çok bulguya ulaşılmıştır.

Drawing on the resource based approach and capabilities viewpoint, in this research it has been examined whether BGs’ and Traditionally Internationalized Companies/Traditional Exporters show differences in terms of organizational capabilities that are thought to have an impact on the early and rapid internationalization of BGs, and the effect of the organizational capabilities on the probability of a company’s being classified as a BG or as a TC, as well as their effects on their export performance at different levels (all SMEs, BGs, TCs). The study was carried out with a survey of 112 exporter SMEs (61 of them were TCs and 51 BGs) in the Aegean Exporters' Associations list. In this study various research models have been developed and many findings have been reached that will contribute to the literature.

Uluslararasılaşma, Küresel Doğan İşletme, İhracat Performansı, Kaynak Temelli Yaklaşım, Örgütsel Kabiliyetler
  • Aaby, N.E. ve Slater, S.F. (1989), “Management influences on export performance: a re-view of the empirical literature 1978-88”, International Marketing Review, 6(4): 7-26’dan aktaran Perçin (2005).
  • Aktepe, C., Üner, M. ve Koçak, A. (2011), “The antecedents of born global firms: A qualitative research on information technology intensive firms in Turkey”, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, 26 (301): 21‐43.
  • Al-Ansari, Y., Altalib, M., Sardoh, M. (2013), “Technology Orientation, Innovation and Business Performance: A Study of Dubai SMEs”, The International Technology Management Review, 3(1):1-11.
  • Albaum, G. ve Duerr, E. (2011), International Marketing and Export Management, 7. Edition, Financial Times, Pearson-Prentice Hall.Altshuler, L. (2012), “ Competitive Capabilities of a Technology Born Global”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Lund Institute of Economic Research, School of Economics and Management.
  • Altunışık, R., Coşkun, R., Bayraktaroğlu, S., ve Yıldırım, E. (2010), Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri SPSS Uygulamalı, Sakarya Yayıncılık, Sakarya.Altuntaş, G.,
  • Sözüer, A., ve Semerciöz, F. (2015), “Uluslararası Girişimcilik ile İhracat Pazar Performansı Arasındaki İlişki: Türkiye’deki İhracatçı İşletmeler Örneği”, Doğuş Üniversitesi Dergisi, 16 (1) 2015, 65-78.
  • Amit, R., ve Schoemaker, P. J. H. (1993). ”Strategic assets and organizational rent”, Strategic Management Journal, 14: 33-46’den Aktaran Makadok (2001).
  • Andersen, O. (1993), “On The Internationalization Process Of Firms: A Critical Analysis”, Journal Of International Business Studies, Second Quarter, 209-231.
  • Andersson, S. ve Evangelista, F. (2006), “The Entrepreneur In The Born Global Firm In Australia And Sweden”, Journal Of Small Business And Enterprise Development, 13(4): 642-659....
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-0943-6877
Yazar: Hakan ATLI (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, UYGULAMALI BİLİMLER YÜKSEK OKULU
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8556-091X
Yazar: Burak KARTAL (Sorumlu Yazar)
Kurum: MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 28 Nisan 2020

APA ATLI, H , KARTAL, B . (2020). Küresel Doğan İşletmelerin Uluslararasılaşma Sürecinde Örgütsel Kabiliyetleri ve Bunların İhracat Performansına Etkileri Üzerine Ampirik Bir Araştırma. Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 18 (Özel Sayı) , 207-234 . DOI: 10.18026/cbayarsos.553741