Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 3, 495 - 502, 30.09.2021
https://doi.org/10.34087/cbusbed.901563

Öz

Giriş ve Amaç: Hepatit Delta Virüsü, Hepatit B virüs varlığında koenfeksiyon, süperenfeksiyon ve kronik hepatit delta enfeksiyonu yapabilen defektif bir virüstür. Bu çalışmada, Ocak 2014-Eylül 2019 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji Laboratuvarına HBV ve/veya HDV enfeksiyonu şüphesi ile başvuran olgularda retrospektif olarak HDV enfeksiyonu seroprevalansının belirlenmesi amaçlanmıştır.
Gereç ve Yöntemler: Ocak 2014-Eylül 2019 tarihleri arasında HBV ve/veya HDV enfeksiyon şüphesi ile başvuran 1374 hasta kanında HBsAg, anti-HBc IgM, anti HBc(total) HBeAg, anti HBe, anti HBs, anti HDV, HBV DNA ve HDV RNA test sonuçları olarak değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmaya alınan HBV tanılı 1374 hastanın yaşları 8-87 arasında olup, 585’inin(%42.6) kadın, 789’unun(%57.4) erkek olduğu belirlenmiştir. Yapılan analizler sonucunda 1374 hastanın %7.9’unda anti HDV pozitifliği saptanmıştır. 2014 yılında pozitif saptanan hastaların %1.2’sinin akut HBV, %27.3’ünün kronik HBV ve %5.7’sinin inaktif taşıyıcı olduğu belirlenmiştir. 2015-2019 yılları arasında pozitif saptanan hastaların ise %7.2’sinin akut HBV, %8.3’ünün kronik hepatit ve %9.9’unun kronik enfeksiyonu olduğu belirlenmiştir. Anti HDV pozitif saptanan olgular içerisinde kadın bireylerde anti-HDV pozitifliği erkeklere göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmakla birlikte(p<0,05), yaş grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı düzeyde fark olmadığı saptanmıştır.
Sonuç: Çalışma sonuçlarımız son yıllarda batı bölgesinde yapılan prevalans çalışmalarının sonuçlarına benzer bulunmakla birlikte, anti HDV prevalansının az da olsa yükseliş eğiliminde olduğunu göstermektedir. Güncel prevalans verilerinin ortaya koyulabilmesi için geniş çaplı çalışmalar yapılması gerektiğini düşünmekteyiz

Kaynakça

 • Rizetto, M, Canese, M.G, Arico, S, Crivelli, O, Trepo, C, Bonino, F. et el, Immunofluorescencedetection of new antigen-antibody system(delta/antidelta) associated to hepatitis B virus in liver and serum of HBsAg carriers, Gut, 1977, 18(12), 997-1003.
 • Us, D, Ergünay, K, Moleküler, Tanısal ve Klinik Viroloji, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Wedemeyer, H, Manns, M.P, Epidemiology, pathogenesis and management of hepatitits D:uptade and chanlenges ahead, Nature Reviews. Gastroenterology ogy Hepatol, 2010, 7(1), 31-40.
 • Romeo, R, Role of the hepatitits Delta virus on the pathogenesis of hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinoma, Recent advances, Recenti Progressi in Medicina, 2010, 101, 52-56.
 • Şahin, A, Gürocak, S, Tunç, N, Demirel, U, Poyrazoğlu, O.K, Anti HDV seroprevalance among patients with previous HBV infection, Northern. Clinics of İstanbul, 2018, 5(2), 132-138.
 • Tosun, S, Hepatit delta virus enfeksiyonu epidemiyolojisinde değişim ve ülkemizdeki güncel durum, Ankem Dergisi, 2013, 27, 128-134.
 • World Health Organisation(WHO), Global Hepatitis Report, 2017
 • Tülek, N, Hepatit D: Viroloji, epidemiyoloji, patogenez, Klimik Hepatit Akademisi, Hatay, 2016.
 • Rizetto, M, Hepatitis D virus: Introduction and Epidemiology, Cold Spring Harbor Perspectives Medicine, 2015, 5(7), a021576.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiyede Viral Hepatit Önleme Programi 2018-2023.
 • European Association for the Study of the Liver, EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection, Journal of Hepatology, 2017, 67(2), 370-398.
 • Daw, M.A, Daw, A.M, Sifennasr, N.E.M, Draha, A.M et al., The epidemiyology of Hepatitis D virus in North Africa: A systematic Review and Meta Analysis, The Scientific World Journal, 2018(Article ID: 9312650), 1-11.
 • Stockdale, A, Kreuels, B, Henrion, M.Y.R, Giorgi, E, Kyomuhangi, I. et al., The global of hepatitis D virus infection: Systemic review and meta analysis, Journal of Hepatology, 2020, 73, 523-532.
 • Doğan, M, Güneş, H, Mete, R, Taş, T, Mengeloğlu, F.Z, Küçükbayrak, A. Kronik Hepatit B enfeksiyonlu hastalarda anti HDV ve HDAg prevalansı, Dicle Tıp Dergisi, 2013, 40(1), 50-53.
 • Değertekin, H, Yalçın, K, Yakut, M, Yurdaydin, C, Seropositivity for delta hepatitis in patients with chronic hepatitis B and liver cirrhosis in Turkey: a meta analysis, Liver International, 2008, 28(4), 494-498.
 • Tözün, N, Özdoğan, O, Çakaloğlu, Y, İdilman, R, et al., A Nationwide Prevalance Study and Risk Factors for Hepatitis A, B,C and D infections in Turkey. The 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2010, Hepatology, 2010, 52, 697.
 • Ayaz, C, Tekin, S.K, Yalcı, A, Yamazhan, T, Aygen, B., Epidemiology and risk factors of hepatitis delta infection in Turkey, Journal of Pure and Applied Microbiology, 2013, 7(4), 2809-2813.
 • Tozun, N, Ozdogan, O, Cakaloğlu, Y, İdilman, R, Karasu, Z, Akarca, U, Kaymakoglu, S, Ergonul, O, Seroprevalance of hepatitis b and c virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study, Clinical Microbiology and Infection, 2015, 21(11), 1020-1026.
 • Güdücüoğlu, H, Altunbaş, S, Bozkurt, H, Baykal, S, Berktaş, M, Van Askeri Hastanesinde HBsAg pozitif askerlerde delta antikorunun araştırılması, Van Tıp Dergisi, 2006, 13, 118-120.
 • Çelen, M.K, Ayaz, C, Hosoğlu, S, Geyik, M.F, Ulug, M, Anti hepatitis delta virus seroprevalance and risk factors in patients with hepatitis B in South-east Turkey, Saudi Medical Journal, 2006, 27(5), 617-620.
 • Kose, S, Ece, G, Gozaydın, A, Turken M., Study on seroprevalance of hepatitis delta in a regional hospital in western Turkey, Journal of Infection in Developing Countries, 2012, 6(11), 782-785.
 • Yaşar, K.K, Pehlivanoglu, F, Şengöz, G, Sekiz aylık dönemde laboratuvarımızda saptanan hepatit B ve hepatit D seroprevalansı, Viral Hepatit Dergisi, 2011, 17(1), 22-26.
 • İzmirli, S, Çelik, D.G, Güngördü, Z, Ziver, T, Aslan, M, Sarıbaş, S, Çalışkan, R ve ark., Hepatit Delta Virüsü ,infeksiyonu seroprevalansı: retrospektif temelli seroepidemiyolojik bir değerlendirme, Flora, 2011, 16(3), 120-126.
 • Yurtsever, S.G, Er, H.H, Güngör, S,Uzun, B, Hepatit B virus enfeksiyonunda delta antikor sıklığı ve klinik önemi, Viral Hepatit Dergisi, 2011, 17, 69-73.
 • Altınbaş, A, Yılmaz, B, Ekiz, F, Aktaş, B, Çoban, Ş, Başar, Ö, Yüksel, O, HBsAg pozitif hastalarda delta hepatit seropozitiflik sıklığı, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2012, 34, 56-59.
 • Karlıdağ, G.E, Kronik Hepatit B hastalarında Hepatit Delta sıklığı, Klimik Derg, 2019, 32(3), 281-284.

Retrospective Evaluation of Hepatitis Delta Virus Infection Seroprevalence

Yıl 2021, Cilt: 8 Sayı: 3, 495 - 502, 30.09.2021
https://doi.org/10.34087/cbusbed.901563

Öz

Objective: Hepatitis Delta Virus is a defective virus that can cause co-infection, superinfection and chronic hepatitis delta infection with Hepatitis B Virus. In this study, it was aimed to retrospectively determine the seroprevalence of HDV infection in patients who applied to Istanbul University-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Medical Faculty Microbiology Laboratory with suspected HBV and / or HDV infection between January 2014 and September 2019.
Material and Method: HBsAg, anti-HBc IgM, anti HBc (total) HBeAg, anti HBe, anti HBs, anti HDV, HBV DNA and HDV RNA test results were evaluated in the blood of 1374 patients who were admitted with the suspicion of HBV and / or HDV infection between January 2014 and September 2019.
Results: The age range of 1374 patients diagnosed with HBV was to 8 to 87 years and 585(%42.6) were female and 789(%57.4) were male. As a result of the analysis, anti HDV positive was detected in 7.9% of 1374 patients. In 2014, it was determined that 1.2% of the patients with positive were acute HBV, 27.3% were chronic HBV and 5.7% were inactive carriers. Between 2015-2019, it was determined that 7.2% of the patients with positive were acute HBV, 8.3% had chronic hepatitis and 9.9% had chronic infection. Although anti-HDV positive was significantly higher in females than males (p <0.05), it was found that there was no statistically significant difference between age groups.
Conclusion:Although our study results are similar to the results of prevalence studies conducted in the western region in recent years, they show that the prevalence of anti HDV is in an upward trend, albeit slightly.We think that large-scale studies should be conducted in order to reveal current prevalence data.

Kaynakça

 • Rizetto, M, Canese, M.G, Arico, S, Crivelli, O, Trepo, C, Bonino, F. et el, Immunofluorescencedetection of new antigen-antibody system(delta/antidelta) associated to hepatitis B virus in liver and serum of HBsAg carriers, Gut, 1977, 18(12), 997-1003.
 • Us, D, Ergünay, K, Moleküler, Tanısal ve Klinik Viroloji, Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2012.
 • Wedemeyer, H, Manns, M.P, Epidemiology, pathogenesis and management of hepatitits D:uptade and chanlenges ahead, Nature Reviews. Gastroenterology ogy Hepatol, 2010, 7(1), 31-40.
 • Romeo, R, Role of the hepatitits Delta virus on the pathogenesis of hepatic cirrhosis and hepatocellular carcinoma, Recent advances, Recenti Progressi in Medicina, 2010, 101, 52-56.
 • Şahin, A, Gürocak, S, Tunç, N, Demirel, U, Poyrazoğlu, O.K, Anti HDV seroprevalance among patients with previous HBV infection, Northern. Clinics of İstanbul, 2018, 5(2), 132-138.
 • Tosun, S, Hepatit delta virus enfeksiyonu epidemiyolojisinde değişim ve ülkemizdeki güncel durum, Ankem Dergisi, 2013, 27, 128-134.
 • World Health Organisation(WHO), Global Hepatitis Report, 2017
 • Tülek, N, Hepatit D: Viroloji, epidemiyoloji, patogenez, Klimik Hepatit Akademisi, Hatay, 2016.
 • Rizetto, M, Hepatitis D virus: Introduction and Epidemiology, Cold Spring Harbor Perspectives Medicine, 2015, 5(7), a021576.
 • T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiyede Viral Hepatit Önleme Programi 2018-2023.
 • European Association for the Study of the Liver, EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection, Journal of Hepatology, 2017, 67(2), 370-398.
 • Daw, M.A, Daw, A.M, Sifennasr, N.E.M, Draha, A.M et al., The epidemiyology of Hepatitis D virus in North Africa: A systematic Review and Meta Analysis, The Scientific World Journal, 2018(Article ID: 9312650), 1-11.
 • Stockdale, A, Kreuels, B, Henrion, M.Y.R, Giorgi, E, Kyomuhangi, I. et al., The global of hepatitis D virus infection: Systemic review and meta analysis, Journal of Hepatology, 2020, 73, 523-532.
 • Doğan, M, Güneş, H, Mete, R, Taş, T, Mengeloğlu, F.Z, Küçükbayrak, A. Kronik Hepatit B enfeksiyonlu hastalarda anti HDV ve HDAg prevalansı, Dicle Tıp Dergisi, 2013, 40(1), 50-53.
 • Değertekin, H, Yalçın, K, Yakut, M, Yurdaydin, C, Seropositivity for delta hepatitis in patients with chronic hepatitis B and liver cirrhosis in Turkey: a meta analysis, Liver International, 2008, 28(4), 494-498.
 • Tözün, N, Özdoğan, O, Çakaloğlu, Y, İdilman, R, et al., A Nationwide Prevalance Study and Risk Factors for Hepatitis A, B,C and D infections in Turkey. The 61st Annual Meeting of the American Association for the Study of Liver Diseases: The Liver Meeting 2010, Hepatology, 2010, 52, 697.
 • Ayaz, C, Tekin, S.K, Yalcı, A, Yamazhan, T, Aygen, B., Epidemiology and risk factors of hepatitis delta infection in Turkey, Journal of Pure and Applied Microbiology, 2013, 7(4), 2809-2813.
 • Tozun, N, Ozdogan, O, Cakaloğlu, Y, İdilman, R, Karasu, Z, Akarca, U, Kaymakoglu, S, Ergonul, O, Seroprevalance of hepatitis b and c virus infections and risk factors in Turkey: a fieldwork TURHEP study, Clinical Microbiology and Infection, 2015, 21(11), 1020-1026.
 • Güdücüoğlu, H, Altunbaş, S, Bozkurt, H, Baykal, S, Berktaş, M, Van Askeri Hastanesinde HBsAg pozitif askerlerde delta antikorunun araştırılması, Van Tıp Dergisi, 2006, 13, 118-120.
 • Çelen, M.K, Ayaz, C, Hosoğlu, S, Geyik, M.F, Ulug, M, Anti hepatitis delta virus seroprevalance and risk factors in patients with hepatitis B in South-east Turkey, Saudi Medical Journal, 2006, 27(5), 617-620.
 • Kose, S, Ece, G, Gozaydın, A, Turken M., Study on seroprevalance of hepatitis delta in a regional hospital in western Turkey, Journal of Infection in Developing Countries, 2012, 6(11), 782-785.
 • Yaşar, K.K, Pehlivanoglu, F, Şengöz, G, Sekiz aylık dönemde laboratuvarımızda saptanan hepatit B ve hepatit D seroprevalansı, Viral Hepatit Dergisi, 2011, 17(1), 22-26.
 • İzmirli, S, Çelik, D.G, Güngördü, Z, Ziver, T, Aslan, M, Sarıbaş, S, Çalışkan, R ve ark., Hepatit Delta Virüsü ,infeksiyonu seroprevalansı: retrospektif temelli seroepidemiyolojik bir değerlendirme, Flora, 2011, 16(3), 120-126.
 • Yurtsever, S.G, Er, H.H, Güngör, S,Uzun, B, Hepatit B virus enfeksiyonunda delta antikor sıklığı ve klinik önemi, Viral Hepatit Dergisi, 2011, 17, 69-73.
 • Altınbaş, A, Yılmaz, B, Ekiz, F, Aktaş, B, Çoban, Ş, Başar, Ö, Yüksel, O, HBsAg pozitif hastalarda delta hepatit seropozitiflik sıklığı, Cumhuriyet Tıp Dergisi, 2012, 34, 56-59.
 • Karlıdağ, G.E, Kronik Hepatit B hastalarında Hepatit Delta sıklığı, Klimik Derg, 2019, 32(3), 281-284.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Tıbbi Mikrobiyoloji
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Tevhide ZİVER SARP 0000-0002-7338-1292

Harika Öykü DİNÇ Bu kişi benim 0000-0003-3628-7392

Doğukan ÖZBEY Bu kişi benim 0000-0002-0596-1551

Seher ÇELİK AKKUŞ Bu kişi benim 0000-0002-9236-2062

Beyza ASLAN Bu kişi benim 0000-0001-5986-4645

Merve CİHAN Bu kişi benim 0000-0002-0075-051X

Rüveyda AKÇİN Bu kişi benim 0000-0002-6993-0383

Nesrin GAREAYAGHİ Bu kişi benim 0000-0002-0812-1128

Mert KUSKUCU 0000-0001-8735-5725

Kenan MİDİLLİ 0000-0003-3007-3422

Bekir KOCAZEYBEK Bu kişi benim 0000-0003-1072-3846

Yayımlanma Tarihi 30 Eylül 2021
Yayımlandığı Sayı Yıl 2021 Cilt: 8 Sayı: 3

Kaynak Göster

APA ZİVER SARP, T., DİNÇ, H. Ö., ÖZBEY, D., ÇELİK AKKUŞ, S., vd. (2021). Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 8(3), 495-502. https://doi.org/10.34087/cbusbed.901563
AMA ZİVER SARP T, DİNÇ HÖ, ÖZBEY D, ÇELİK AKKUŞ S, ASLAN B, CİHAN M, AKÇİN R, GAREAYAGHİ N, KUSKUCU M, MİDİLLİ K, KOCAZEYBEK B. Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. CBU-SBED. Eylül 2021;8(3):495-502. doi:10.34087/cbusbed.901563
Chicago ZİVER SARP, Tevhide, Harika Öykü DİNÇ, Doğukan ÖZBEY, Seher ÇELİK AKKUŞ, Beyza ASLAN, Merve CİHAN, Rüveyda AKÇİN, Nesrin GAREAYAGHİ, Mert KUSKUCU, Kenan MİDİLLİ, ve Bekir KOCAZEYBEK. “Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8, sy. 3 (Eylül 2021): 495-502. https://doi.org/10.34087/cbusbed.901563.
EndNote ZİVER SARP T, DİNÇ HÖ, ÖZBEY D, ÇELİK AKKUŞ S, ASLAN B, CİHAN M, AKÇİN R, GAREAYAGHİ N, KUSKUCU M, MİDİLLİ K, KOCAZEYBEK B (01 Eylül 2021) Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8 3 495–502.
IEEE T. ZİVER SARP, “Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”, CBU-SBED, c. 8, sy. 3, ss. 495–502, 2021, doi: 10.34087/cbusbed.901563.
ISNAD ZİVER SARP, Tevhide vd. “Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 8/3 (Eylül 2021), 495-502. https://doi.org/10.34087/cbusbed.901563.
JAMA ZİVER SARP T, DİNÇ HÖ, ÖZBEY D, ÇELİK AKKUŞ S, ASLAN B, CİHAN M, AKÇİN R, GAREAYAGHİ N, KUSKUCU M, MİDİLLİ K, KOCAZEYBEK B. Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. CBU-SBED. 2021;8:495–502.
MLA ZİVER SARP, Tevhide vd. “Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi”. Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi, c. 8, sy. 3, 2021, ss. 495-02, doi:10.34087/cbusbed.901563.
Vancouver ZİVER SARP T, DİNÇ HÖ, ÖZBEY D, ÇELİK AKKUŞ S, ASLAN B, CİHAN M, AKÇİN R, GAREAYAGHİ N, KUSKUCU M, MİDİLLİ K, KOCAZEYBEK B. Hepatit Delta Virüsü Enfeksiyonu Seroprevalansının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi. CBU-SBED. 2021;8(3):495-502.