Yıl 2018, Cilt 2 , Sayı 2, Sayfalar 27 - 38 2018-12-25

Görsel Motor Becerileri Testi-3’ün Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
Adaptation of ‘Test of Visual Motor Skills-3’ into Turkish: Validity and Reliability Study

Seçil YÜCELYİĞİT [1] , Neriman ARAL [2]


Araştırmada okul öncesi dönem çocuklarının görsel motor becerilerini bağımsız olarak ölçen Görsel Motor Becerileri Testi-3’ün Türk çocuklarından elde edilen verilerle ne derece uyumlu olduğunun incelenmesi, bu doğrultuda geçerlik ve güvenirlik çalışmasının yapılarak Türkçeye uyarlanması amaçlanmıştır. Çalışmaya basit tesadüfi örneklemle belirlenen, yaş ortalaması 68.86 olan, 60-72 ay aralığındaki 202 çocuk dahil edilmiştir. Çalışmada Görsel Motor Becerileri Testi-3 önce Türkçeye çevrilmiş daha sonra yeniden orijinal diline çevrilerek karşılaştırma yapılmış ve anlamsal-deyimsel-deneyimsel ve kavramsal denklikleri konusunda görüş birliğine varılmıştır. Daha sonra test uzman görüşüne sunulmuş ve çocuk gelişim ve okul öncesi alanında yedi uzmanın görüşleri alınmış, görüşler doğrultusunda test düzenlenerek uygulama için hazır hale getirilmiştir. Türk çocukları için kullanıma hazır hale gelen testin pilot çalışması küçük bir grupla gerçekleştirilmiştir. Bu aşamadan sonra test çalışma grubuna uygulanmıştır. Elde edilen veriler değerlendirildikten sonra yapı geçerliği için açımlayıcı faktör analizi yapılmış, ek kanıt elde etmek amacıyla elde edilen verilere doğrulayıcı faktör analizi uygulanarak analizler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca çocukların yaşlarına ve öğretmenlerin görüşlerine göre çocukların puan ortalamaları karşılaştırılmış, benzer ölçme aracıyla ölçüte dayalı geçerlilik incelenmiştir. Güvenirliği belirlemek amacıyla madde toplam puan korelasyonuna bakılmış, iç tutarlılığı belirlemek için Cronbach Alfa, dış tutarlığı belirlemek için ise test-tekrar test analizi uygulanmıştır. Geçerlik güvenirlik kapsamında yapılan açımlayıcı faktör analizi madde yük değerlerinin 0.19 ile 0.72 arasında değiştiği, doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise hesaplanan uyum istatistiklerinin kabul edilebilir düzeyde olduğu ve model-veri uyumunu sağladığı (ki-kare=1082.57, ki-kare/sd= 2.06, RMSEA= 0.09, St.RMR=0.08, CFI=0.93, NFI=0.87, GFI=0.71) belirlenmiştir. Görsel Motor Beceri Testi-3 puanlarının güvenirliği için hesaplanan alfa değerinin 0.92, test tekrar test korelasyonunun ise 0.98 olduğu görülmüştür. Yapılan analiz sonuçları genel olarak değerlendirildiğinde Görsel Motor Becerileri Testi-3‘ün Türk çocukları için geçerli ve güvenilir bir test olduğu saptanmıştır.

The aim of this study is to adapt the Test of Visual Motor Skills-3 -which tests the visual motor skills apart from visual perception- into Turkish in order to be used for the preschool children to evaluate their visual motor skills. A total of 202 children, with the average age 68.86 months, were randomly selected and included in the study to achieve the reliability and validity studies. The adaptation started with translation of the test material into Turkish and retranslation of it  to its original language.  Then the translations were compared and found to be appropriate in semantic-linguistic-experiential-conceptual consensus. The form was finalized in accordance with the feedbacks of a panel of seven child development specialists and the pilot study was administered with the final form. In order to determine the construct validity of Test of Visual Motor Skills-3 exploratory factor analysis was run. The other evidence regarding the construct validity are the affirmative factor analysis results. For the concurrent validity children’s age and teachers’ feedback was used.  The Cronbach Alpha internal consistency coefficient was computed to ascertain the reliability and the test-retest method was utilized to analyze the external consistency of Test of Visual Motor Skills-3. Factor analysis revealed that the items' loads were between 0,19 and 0.72; explaining 28% of total variance. According to the affirmative factor analysis the values for  chi-square is calculated as 1082.57 (df:524), RMSEA is calculated as 0.09, St. RMR is calculated as 0.008,  CFI is calculated as 0.93, NFI is calculated as 0.87 and GFI is calculated as 0.71 which indicates a total data consistency. The internal consistency coefficient was computed as 0.92 and test-retest reliability coefficient was computed as 0.98 (p<.01). With the results obtained, Test of Visual Motor Skills-3 was found to be a reliable and valid scale for the implementations with preschool children between 60-72 months old.

 • Ahmetoğlu, A., Aral, N. ve Bütün Ayhan, A. (2008). A comparative study on the visual perceptions of children with attention deficit hyperactivity disorder. Journal of Applied Sciences, 8(5), 830-835.
 • Akçin, N. (1993). Okuma becerisinin kazandırılmasında görsel algı gelişiminin rolü. Yüksek lisans tezi. Hacettepe Üniversitesi, 58, Ankara.
 • Arıkök, İ. (2001). Beş-altı yaş çocuklarında görsel algı eğitiminin okuma olgunluğuna olan etkisinin incelenmesi. Yüksek lisans tezi. Gazi Üniversitesi, 115, Ankara.
 • Ball, T.S. (1962). Reproductions and psi thresholds as indices of form perception. Journal of Consulting Psychology, 26, 455-459.
 • Beery, K.E. (1997). Administration, Scoring and Testing Manual for the Berry-Buctenica Developmental Test of Visual Motor Integration with Supplemental Developmental Tests of Visual Perception and Motor Coordination. New Jersey: Modern Curriculum Press.
 • Bezrukikh M. M., Morozova L. V. ve Terebova N. N. (2009). Visual perception as an integrated characteristic of the psychophysiological development of six- to eight-year-old. Children Human Psychology, 35(2), 248–251.
 • Borner, M. ve Birch, H.G. (1962). Perceptual and motor dissiciation in cerebral palsied children. Journal of Nervous and Mental Disorders, 134, 103-138.
 • Brown, T., Rodger, S. ve Davis, A. (2003). Test of visual perceptual skills—revised: An overview and critique. Scandinavian Journal Of Occupational Therapy, 10, 3–15.
 • Brown, T., Rodger, S. ve Davis, A. (2008). Factor structure of the four motor-free scales of the developmental test of visual perception, 2nd edition (DTVP–2).American Journal of Occupational Therapy, 62 (5), 502-513.
 • Bütün, A. ve Aral, N. (2016). Frostig Görsel Algı Testinin Türkçeye Uyarlanması, The Journal of Academic Social Science Studies, 50, 1-22. Büyüköztürk, Ş. (2013). Sosyal bilimler için veri analizi el kitabı. Ankara: Pegem Akedemi.
 • Çokluk, Ö., Şekercioğlu, G. ve Büyüköztürk, Ş. (2012). Sosyal bilimler için çok değişkenli istatistikSPSS ve Lisrel uygulamaları. Ankara: Pegem Akademi.
 • Davis, E. E., Pitchford, N.J. ve Limback, E. (2011). The interrelation between cognitive and motor development in typically developing children aged 4–11 years is underpinned by visual processing and fine manual control. British Journal of Psychology (2011), 102, 569–584.
 • Ercan, Z.G. ve Aral, N.(2011). Anasınıfı çocuklarının görsel-motorkoordinasyon gelişimine görsel algı eğitiminin etkisinin incelenmesi. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 9(3), 443-466.
 • Ercan, Z. G., Ahmetoğlu, Aral, N. (2016). Görsel algı eğitiminin beş-altı yaş grubundaki çocukların görsel-motor bütünlük becerilerine etkisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 48, 319-332.
 • Faryar A. ve Rakhshan F. (1988). Learning Disabilities. Tehran: Nima press.
 • Kerkez, F. İ. (2013). Türkiye’de çocuklarda motor gelişimin değerlendirilmesinde TGMD-2 uygulamalarına bir bakış. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 24 (3), 245–256.
 • Kline, P. (1994). An easy guide to factor analysis, Routledge:Psychology Press.
 • Mülazımoğlu Ballı, Gürsoy, F. (2012). Bruininks-Oseretsky Motor Yeterlik Testinin beş-altı yaş grubu Türk çocuklar için geçerlik ve güvenirlik çalışması. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 23 (3), 104–118.
 • Lai, M.Y. (2010). Is the development of motor-reduced visual perceptual skill always prior to that of visual–motor integration skill. International Education Research Conference, Melbourne.
 • Leonard, P., Foxcraft, C. ve Kroucamp, T. (1988). Are visual perceptual and visual-motor skills seperate abilities? Perceptual and Motor Skills, 67, 423-426.
 • Martin, N.A. (2010). Test of Visual Motor Skills-Third Edition Manual. CA: Academic Therapy Publications.
 • Mesrahi, T. ve Sedighi, M. (2013). Development of visual-motor perception in pupils with expressive writing disorder and pupils without expressive writing disorder: A comparative statistical analysis. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, 27 (3), 119-126.
 • Newcomer, P. ve Hammill, D.D. (1973). Visual perception of motor impaired children:Implications for assesment, Exceptional Children, 39, 335-337.
 • Öztoklu Durmuş, F. (2014). Beery-Buktenıca Gelişimsel Görsel-Motor Koordinasyon Testi-6’nın Türkçe’ye uyarlanması ve 36-70 aylık çocuklarda görsel motor koordinasyonun incelenmesi. Yüksek Lisans Tezi. Selçuk Üniversitesi, 107, Konya.
 • Parush, S., Yochman, A., Cohen, D., ve Gershon, E. (1998). Relation of visual perception and visual-motor integration for clumsy children. Perceptual and Motor Skills, 86, 291-295.
 • Rosenblith, J.F. (1965). Judgements of simple geometric figures by children. Perceptual and Motor Skills, 21, 947-990.
 • Rueckriegel, S.M., Blankenburg, F., Burghardt, R., Ehrlich, S., Henze, G., Mergl, R. ve Hernáiz Driever P. (2008). Influence of age and movement complexity on kinematic hand movement parameters in childhood and adolescence. International Journal of Develeopmental Neuroscience, 26(7), 655-663.
 • Sheikh, M. ve Asadi, A. (2016). Validity, reliability and standardization of Persian version of Test of Visual-Motor Skills, Third Edition. Motor Behavior and Sport Psychology. Retrieved on July, 6, 2018 from https://www.researchgate.net/publication/311571790_Validity_reliability_and_standardization_of_Persian_version_of_Test_of_Visual-Motor_Skills_Third_Edition
 • Schnobrich, K. M. (2009). The relationship between literacy readiness and auditory and visual perception in kindergarteners, Unpublished master of thesis, Miami University, Oxford.
 • Schwarzer, G. (2014). How motor and visual experiences shape infants’ visual processing of objects and face, Child Development Perspectives, 8(4), 213-217.
 • Solan, H.A. (1987). The effects of visual-spatial and verbal skills on witten and mental arithmetic. Journal of American Optometric Association, 58(2), 88-94.
 • Tekok-Kılıç, A., Elmastas-Dikec, B. ve Can, H. (2010). 6-15 yaş arası çocuklarda görsel motor birleştirme işlevlerinin değerlendirilmesi. Türk Psikiyatri Dergisi, 21(2), 97-104.
 • Tseng, M.H. ve Chow, S.M.C. (2000). Perceptual–motor function of school-age children with slow handwriting speed. American Journal of Occupational Therapy, 54(1), 83.
 • Tükel, Ş. (2013). Development of Visual-Motor Coordination in Children with Neurological Dysfunctions. Doktora Tezi. Karolinska Institutet, Stockholm.
 • Yu, X. (2012) Exploring visual perception and children's interpretations of picture books. Library & Information Science Research, 34, 292–299.
 • Yücelyiğit, S. ve Aral, N. (2017). 3D Animated Movies, Touch Screen Applications and Visual Motor Development of Five-Year-Old Children. International Journal of E-Adoption, 9(1), 1-9.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Araştırmalar
Yazarlar

Yazar: Seçil YÜCELYİĞİT (Sorumlu Yazar)
Kurum: TED ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-9223-2797
Yazar: Neriman ARAL
Kurum: ANKARA ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Başvuru Tarihi : 12 Mayıs 2018
Kabul Tarihi : 4 Eylül 2018
Yayımlanma Tarihi : 25 Aralık 2018

APA Yücelyiğit, S , Aral, N . (2018). Görsel Motor Becerileri Testi-3’ün Türkçe Uyarlaması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması . Çocuk ve Gelişim Dergisi , 2 (2) , 27-38 . DOI: 10.36731/cg.423124